WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Przygotowanie do pracy z WAPRO JPK
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ogólne zasady pracy z programem > Przygotowanie do pracy z WAPRO JPK

Glossary Item Box

Dostosowanie programu do wymagań schematów JPK i współpracy z programem WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny


 

Dla niektórych firm od 1 lipca 2016 roku, wprowadzony został ustawowy obowiązek przekazywania danych z ksiąg podatkowych oraz ewidencji dowodów księgowych organom podatkowym w formie elektronicznej, to znaczy w postaci plików w formacie XML. Struktura logiczna tych plików musi być zgodna z opublikowanymi na portalu Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej schematami Jednolitego Pliku Kontrolnego w skrócie określanego jako JPK. W systemie WAPRO ERP za tworzenie odpowiednich plików JPK odpowiedzialny jest program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny.

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość w wersji 8.11.2 został dostosowany do wymagań w/w. schematów JPK oraz do współpracy z programem WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny. Poniżej omówione zostały wszystkie wprowadzone modyfikacje.


 

Oznaczenie użytkownika programu jako uprawnionego do pobierania danych z bazy danych programu


Aby zalogowany do programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny operator mógł pobrać dane z bazy danych programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość, musi mieć uprawnienia nadane w programie WAPRO Fakie Finanse i księgowość do pobierania tych danych. Jeżeli jego login oraz hasło będą różne od danych logowania uprawnionego do pobierania tych danych użytkownika, podczas łączenia się do bazy danych programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość, zostanie poproszony o takie dane do logowania.

Aby w programie wskazać użytkownika jako uprawnionego do pobierania danych z programu do bazy danych programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny należy użytkownikowi nadać globalne uprawnienie Dostęp do danych programu z WAPRO JPK. Jak to zrobić, opis znajduje się tutaj ->.


 

Data obowiązku przekazywania co miesiąc, bez wezwania organu podatkowego, informacji z ewidencji VAT


Ze względu na to, że wysyłanie informacji z ewidencji VAT firmy w pliku xml, o strukturze zgodnej ze schematem JPK_VAT, wymaga nieco innego niż dotychczas sposobu naliczania deklaracji VAT. W programie dodano nowy parametr firmy w sekcji Jednolity Plik Kontrolny o nazwie Data obowiązku wysyłania do US danych VAT w formie elektronicznej. Od tej daty program zmieni sposób naliczania deklaracji VAT, tak aby podsumowane dane z wysłanej informacji z ewidencji VAT w pliku JPK_VAT były zgodne z naliczoną deklaracją VAT za ten sam okres.

Podobnie, od tej daty zestawienia podatku naliczonego dla nabyć z ograniczonym prawem do odliczenia, będą prezentowały kwotę podatku naliczonego do odliczenia, w każdej pozycji. A nie tak jak do tej pory w podsumowaniu grupy odliczeń VAT.

Jeżeli wartość tego parametru nie zostanie prawidłowo ustawiona, w firmach z ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego, może pojawiać się niewielka różnica wynikająca za zaokrągleń.


 

Zmiany w sposobie naliczania podatku naliczonego VAT do odliczenia od nabyć z ograniczonym prawem do odliczenia


Zdefiniowanie prawidłowej wartości, opisanego wyżej, nowego parametru firmy Data obowiązku wysyłania do US danych VAT w formie elektronicznej jest istotne ze względu na sposób obliczania podatku VAT do odliczenia od nabyć z ograniczonym prawem do odliczenia. Do okresu sprzed wskazanej daty kwota naliczonego podatku VAT do odliczenia obliczana była tak, że sumowane były wszystkie kwoty podatku VAT zapisów podlegających częściowemu rozliczeniu a następnie suma ta mnożona była przed odpowiednią kombinację współczynnika i prewspółczynnika odliczenia VAT a wyliczana kwota wstawiana była do deklaracji VAT-7 (K). Metoda ta zapewnia maksymalną możliwą do uzyskania precyzję obliczenia naliczonego podatku VAT do odliczenia ze względu na to, iż operacja zaokrąglania kwot do pełnych złotych (zgodnie z deklaracją VAT) wykonywana jest tylko raz.

Jednak wymagania schematu JPK_VAT wymuszają zmianę tego sposobu obliczania wartości podatku naliczonego do odliczenia. Po wybraniu daty, od której ma co miesiąc być wysyłana do Urzędu Skarbowego informacja z ewidencji VAT drogą elektroniczną, kwota podatku do odliczenia naliczana jest przy każdym wpisie do rejestru (dla każdej pozycji), a następnie tak obliczone kwoty podatku naliczonego VAT do odliczenia są sumowane i na koniec zaokrąglane do pełnych złotych i następnie wstawiane do deklaracji VAT-7. Taki sposób naliczania podatku naliczonego do odliczenia jest obarczony większym błędem ale ponieważ wymagania schematu JPK_VAT taki sposób narzucają – w programie dokonano stosownych zmian dostosowujących algorytmy programu do przepisów.


 

Blokowanie okresów a przygotowanie danych w bazie programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość do sporządzenia pliku JPK.


Przygotowanie informacji z ewidencji VAT wysyłanej co miesiąc do US drogą elektroniczną, wykonywane z poziomu programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny wymaga upewnienia się, że dane w bazie programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość w okresie, za który plik ten jest tworzony są kompletne. Przyjęto założenie, że plik JPK powinno się utworzyć wtedy, kiedy wszystkie miesiące w okresie, za który jest on tworzony, są zablokowane.

Blokowanie okresów może być szczególnie ważne w firmach rozliczających VAT kwartalnie, to znaczy wysyłający do Urzędu Skarbowego deklaracje VAT kwartalnie. W takiej sytuacji ważne jest aby przed wykonaniem kwartalnej deklaracji VAT, zapisy w miesiącach, za które została wysłana informacja z ewidencji VAT, nie zmieniły się. W przeciwnym przypadku podsumowanie informacji z ewidencji VAT, z trzech miesięcy kwartału będzie niezgodne z kwotami wykazanymi w kwartalnej deklaracji VAT.


 

Grupowanie kont planu kont w zespoły i kategorie


Kolejny wymóg nie stosowany we wcześniejszych niż 8.21.2 wersjach programu dotyczy konieczności wprowadzenia grupowania kont księgowych planu kont w zespoły kont oraz kategorie kont. Wymóg ten wynika z opublikowanego schematu JPK_KR v1-0 (księga rachunkowa), który wymaga aby w sekcji zestawienia obrotów i sald oraz sekcji dziennika księgi głównej wraz z numerem i nazwą w pliku XML każdorazowo wstawiana była nazwa zespołu oraz nazwa kategorii kont. Opis znajduje się tutaj ->.


 

Wiązanie numerów rachunków bankowych


Ze względu na obowiązek raportowania wyciągów bankowych z rachunków bankowych firmy, w programie dodano możliwość wiązania numeru bankowego firmy znajdującego się w kartotece rachunków bankowych z numerem konta księgowego. Opis znajduje się w podrozdziale: Kartoteka rachunków bankowych.

Aby program mógł przygotować dane z wyciągów bankowych konkretnych rachunków bankowych konieczne jest powiązanie numeru rachunku bankowego z kontem księgowym, na którym księgowane są obroty rachunku. Bez wykonania tej operacji, nie będzie możliwe przygotowanie odpowiedniego pliku XML zgodnego ze jednym ze schematów JPK to jest JPK_WB.

Definiowanie bazy danych programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny


W programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość jest możliwość wysyłania plików JPK_VAT przy wykorzystaniu kreatora programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny jak również uruchamianie samego programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny bezpośrednio z programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Aby korzystać z obu funkcjonalności najpierw należy w danych firmy zdefiniować bazę danych programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny, w której znajdą się dane JPK aktywnej firmy wybranej w WAPRO Fakir Finanse i księgowość. 
 

Obie funkcje mogą uruchamiać wyłącznie użytkownicy uprawnieni do pobierania danych JPK z bazy źródłowej programu. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość