WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Weryfikacja statusu podatnika VAT w kartotece kontrahentów
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu > Weryfikacja statusu podatnika VAT w kartotece kontrahentów

Glossary Item Box

Weryfikacja statusu VAT w kartotece kontrahentów


W kartotece kontrahentów dostępna jest pełna informacja na temat wykonanych weryfikacji statusu VAT kontrahentów a na głównej liście okna przeglądarki widoczny jest ostatni stan statusu VAT. Na przykład:

  

Image Title 

 

W kolumnie Status aktualny status prezentowany jest w postaci graficznej wraz z dodatkowym opisem tekstowym. Poniżej wykaz symboli graficznych:

 

Wykaz ikon statusów VAT kontrahentówIkona
Opis
Czynny na dzień wskazany w zapytaniu weryfikującym
Niezarejestrowany lub nie występuje w wykazie podatników VAT
Zwolniony na dzień wskazany w zapytaniu weryfikującym
Niezweryfikowany w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Oczekuje na weryfikację w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.

Zlecenie weryfikacji zarejestrowane w programie na Liście zlecen do weryfikacji podatników VAT.

 

Przykładowy opis tekstowy wygląda podobnie do poniższego przykładu:  

Jak widać, dodatkowy opis tekstowy składa się z następujących informacji:

 

 

Kartoteka kontrahentów umożliwia: 

Weryfikacja statusu VAT wybranych kontrahentów


W celu zweryfikowania statusu VAT jednego lub wielu kontrahentów wystarczy zaznaczyć ich na głównej liscie okna przeglądarki kartoteki a następnie wybrać z menu podręcznego polecenie Sprawdź status kontrahenta w wykazie MF lub użyć skrótu [Ctrl+Shift+P]. Na ekranie pojawi się okno umożliwiające sprawdzenie statusu: 

Image Title 

Datę na jaką ma być przeprowadzona weryfikacja należy wprowadzić w części nagłówkowej, w pole: Stan weryfikacji podatnika w wykazie MF na dzień. Jeżeli na wybrany dzień status VAT dla wybranych kontrahentów nie był weryfikowany, w kolumnie Status weryfikacji pojawi się stosowna informacja, jak na powyższym przykładzie.

Tak jak w pozostałych przypadkach, weryfikacja kontrahentów na wybrany dzień może być przeprowadzona natychmiast a w wariantach: BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ oraz BUDŻET może być również odroczona. W tym drugim przypadku zlecenia weryfikacji zostaną automatycznie zapisane na Liście zleceń weryfikacji podatników VAT progragu.

Wybór metody weryfikacji zależy od małego przycisku znajdującego się w dolnej części okna oznaczonego symbolem: . Włączenie lub wyłączenie tej opcji zmienia sposób działania przycisku znajdującego się w dolnej części okna, skrajnie po lewej stronie:

Po wykonaniu weryfikacji informacja na głównej liście okna przegladarki zostanie natychiast zaktualizowana. Na przykład: 

Image Title  

Przeglądanie historii wykonanych weryfikacji wybranego kontrahenta


Aby przejrzeć historię weryfikacj kontrahenta wystarczy wskazać go na liście, w głównym oknie i zmenu podręcznego wybrać polecenie Historia sprawdzeń statusu kontrahenta w wykazie MF. Na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego przykładu: 

Image Title 

Lista historii weryfikacja uporządkowana jest od najbardziej aktualnej do najstarszej. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość