WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Definiowanie szablonów rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej - wariant BUDŻET
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Automaty księgujące > Definiowanie szablonów rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej - wariant BUDŻET

Glossary Item Box

Definiowanie szablonów rozksięgowań wg klasyfikacji budżetowej

Kolejną grupą automatów udostępnionych w programie są automaty do okresowego rozksięgowywania jednej kwoty, na wiele cząstkowych zapisów, dla powtarzających się okresowo wydatków Najczęściej znajdą one zastosowanie w jednostkach stosujących klasyfikację zadaniową, co wynika z jej kalkulacyjnego charakteru. Bardzo często jeden wydatek, który może być w całości zaksięgowany na jeden "paragraf" klasyfikacji tradycyjnej, musi być podzielony na wiele zadań, podzadań i działań klasyfikacji zadaniowej, według zdefiniowanego klucza.

Najczęściej dotyczy to księgowania powtarzających się okresowo wydatków pośrednich takich jak na przykład wydatki na media, wynajem i inne usługi o ciągłym charakterze, które należy co miesiąc rozksięgować na wiele zadań i działań oraz równolegle na konta pozabilansowe.

W opisywanym typie automatów można stworzyć wiele szablonów takich rozksięgowań, które można później wykorzystywać w trakcie bieżącego księgowania.

Dodatkowo można powiązać tak zdefiniowany automat rozksięgowań z automatem do tworzenia zapisów równoległych, co w efekcie daje możliwość automatycznego, pełnego rozksięgowania kwoty dowolnego wydatku na dowolną ilość zapisów cząstkowych.  

Automaty "Szablony rozksięgowań" można łączyć z automatami "Szablony dekretów równoległych". W efekcie po uruchomieniu w dokumencie automatu "Szablony rozksięgowań" oba zadziałają łącznie,  

Automat rozksięgowań można uruchomić na formatce wprowadzanego lub edytowanego dokumentu. Przed przyciśnięciem ikonki   wcześniej należy zaznaczyć zapis, który ma zostać rozksięgowany. Ikonka uruchamiająca automat znajduje się w części nagłówkowej formatki, po prawej stronie, ponad listą księgowanych pozycji dokumentu. Poniżej zaprezentowany jest widok zestawu ikon, w którym znajduje wyżej wymieniona ikona uruchamiająca automat rozksięgowań.  

Formatka definiowania szablonu rozksięgowań

Poniżej zaprezentowano standardową formatkę automatu, ogólne zasady definiowania schematów są analogiczne do omówionej wcześniej formatki definiowania szablonów dekretów równoległych.

Formatka składa się z czterech głównych sekcji:

Wyświetlana zawartość sekcji na formatce poniżej listy "Warianty szablonu" zależna jest od wyboru dokonanego na liście. Jeżeli w automacie zdefiniowano wiele wariantów, sekcje poniżej prezentują dane wybranego wariantu.

Nagłówek formatki

 

Nagłówek formatki służy do zdefiniowania podstawowych właściwości automatu takich jak:Po przełączeniu znajdującego się po prawej stronie nagłówka przełącznika "Podstawowe | Powiązane automaty" na "Powiązane automaty" w nagłówku pojawi się zestaw opcji umożliwiających powiązania aktualnie definiowanego automatu z innymi, wcześniej zdefiniowanymi automatami.

Poprawnie zdefiniowany zestaw powiązanych automatów spowoduje, po uruchomieniu nadrzędnego automatu, wywołanie równoczesne wywołanie powiązanych automatów.

Na poniższym obrazie widoczny jest powiązany z automat o nazwie "Wydatki podstawowe", który jest schematem dekretowania równoległego. Takie powiązanie automatów dwóch różnych typów spowoduje, że po wywołaniu w dokumencie automatu do rozksięgowań, równocześnie zostaną utworzone dekrety równoległe do każdego tworzonego dekretu cząstkowego rozksięgowywanej kwoty.

Sekcji definiowania wzorca

Kolejna sekcja formatki przeznaczona jest do definiowania różnych wariantów wzorca wywołania automatu. Wzorzec jest zestawem parametrów wywołania zestawu powiązanych z nim schematów dekretowania. Po wywołaniu, automat na podstawie zdefiniowanych wzorców dobiera odpowiedni zestaw dekretów, który zostanie uruchomiony. Aby zdefiniować wzorzec automatu należy przycisnąć przycisk Dodaj po prawej stronie.

Po przyciśnięciu przycisku Dodaj na ekranie pojawi się formatka definiowania wzorca. Na poniższej formatce widoczne są pola podobne do tych, które znajdują się na formatce wprowadzania pozycji dokumentu.  Definiując wzorzec należy odtworzyć w sposób ogólny parametry klasyfikacji wielowymiarowej, dla których ma zostać wywołany, skojarzony z wzorcem zestaw dekretów. 

Zasady definiowania wzorca opisane są w Definiowanie szablonów dekretów równoległych (dodatkowych) - wariant BUDŻET.

W sekcji "Obsługa różnic z zaokrągleń" dodatkowo należy określić sposób, w jaki automat ma postępować z różnicami z zaokrągleń. Podczas dzielenia rozksięgowywanej kwoty, w wyniku zaokrągleń, suma kwot cząstkowych może różnić się o kilka groszy od  rozksięgowywanej kwoty.

Sekcji definiowania schematów dekretowania

Po zdefiniowaniu wzorca, należy zdefiniować zestaw dekretów, które mają powstać w wyniku działania automatu.

Suma pól "Wskaźnik (%)" zestawu dekretów musi równać się 100%.

Na poniższym obrazie widoczna jest lista zdefiniowanych, przykładowych dekretów.Aby zdefiniować dekret, należy przycisnąć przycisk "Dodaj" po prawej stronie widocznej wyżej listy dekretów. Poniżej zaprezentowana jest formatka definiowania dekrety. Zasady definiowania są identyczne do definiowania dekretów w automatach dekretów równoległych

Podstawowa różnica polega na konieczności określenia procentu rozksięgowywanej kwoty przypadającej na definiowany dekret cząstkowy.

Sekcja przeglądania klasyfikacji wielowymiarowej schematu
Ostatnia sekcja na formatce pozwala przeglądać zdefiniowaną klasyfikację wielowymiarową wariantu automatu. Poniżej przykład.
 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość