WAPRO Fakir Finanse i księgowość
eBank - kreator importu wyciągów bankowych
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wymiana danych > Import dokumentów > eBank - kreator importu wyciągów bankowych

Glossary Item Box

"

e-Bank - kreator importu wyciągów bankowych


UWAGA - Przed przystąpieniem do importu wyciągów bankowych przy użyciu kreatora, w programie musi być wcześniej zdefiniowany schemat importu wyciągów bankowych dla banku, z którego dane będą importowane.

Kreator importu wyciągów bankowych dostępny jest z głównego menu aplikacji: Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych | Polecenie: Import wyciągów bankowych. Na ekranie pojawi się formatka 1 kroku kreatora: 
 

W pierwszym kroku należy wskazać, jak to zaprezentowano wyżej plik wyciągu bankowego oraz wybrać odpowiedni, uprzednio zdefiniowany schemat importu wyciągu bankowego oraz wybrać sposób definiowania daty księgowania. Aby przejść do kolejnego kroku wystarczy przycisnąć przycisk Dalej lub użyć skrótu [Ctrl+C].

Na wstępie wyciąg bankowy poddany zostanie weryfikacji. W przypadku znalezienia jakichkolwiek problemów, na ekranie wyświetlona zostanie formatka z listą problemów, tak jak na poniższym przykładzie. 
 

Lista problemów może zostać dodatkowo wydrukowana. Po jej zamknięciu kreator wyświetli listę kontrahentów, których nie potrafi zidentyfikować w kartotece kontrahentów wyszukując ich po numerze rachunku bankowego. 
 

Może to wynikać z dwóch powodów:

Aby otworzyć okno przeglądarki kartoteki kontrahentów wystarczy dwa razy kliknąć na wybrany wiersz listy lub raz na ikonkę symbolizującą kontrahenta. Po dodaniu nowego kontrahenta lub wybraniu istniejącego i przyciśnięciu przycisku Wybierz, wyświetlona zostanie standardowa formatka dodawania numeru rachunku bankowego. Po jej zatwierdzeniu na liście po prawej stronie, dodany zostanie powiązany kontrahent, jak na poniższym przykładzie: 
 

Po powiązaniu wszystkich kontrahentów, można przejść dalej po przyciśnięciu przycisku Dalej lub użyć skrótu [Ctrl+C]. Jeżeli nie wszyscy niezidentyfikowani kontrahenci / pracownicy / urzędy zostaną powiązani, transakcje niepowiązanych zadekretowane zostaną na konto techniczne zdefiniowane w schemacie wyciągu bankowego. W kolejnym kroku wyświetlona zostanie zadekretowana lista operacji wyciągu: 
 

W tym etapie, przed zaimportowaniem wyciągu do ksiąg można:

Wybierając ostatnią możliwość, po zaimportowaniu wyciągu bankowego na ekranie wyświetlona zostanie lista rozrachunków dla zidentyfikowanych kontrahentów.

Uwaga - operacje dla niezidentyfikowanych kontrahentów, które zostały zadekretowane na konto techniczne, nie pojawią się na liście.  

Aby rozliczyć rozrachunek transakcją wyciągu należy dla wybranej pozycji przycisnąć przycisk Rozlicz lub użyć skrótu [Ctrl+R]. Na ekranie wyświetlone zostanie standardowe okno rozliczania rozrachunków. Po rozliczeniu wszystkich możliwych operacji, po przyciśnięciu przycisku Zamknij lub użyciu skrótu Esc, praca kreatora zostanie zakończona. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość