WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Ewidencja VAT
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Ewidencja VAT

Glossary Item Box

Deklaracje VAT-7 na podstawie rejestrów VAT


Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość obsługuje deklaracje VAT-7, VAT-7D oraz VAT-7K. Użytkownik ma możliwość zapisania w każdym miesięcy (kwartale) wielu wersji deklaracji oraz ich przeglądania i wydruku.

Aby móc przeglądać deklaracje, należy z menu Ewidencja VAT wybrać polecenie Deklaracja VAT-7. Na ekranie pojawi się wtedy okno przeglądania deklaracji VAT:


W oknie tym możemy dodawać, przeglądać lub drukować deklaracje za odpowiednie miesiące (kwartały), jak również wprowadzać i przeglądać informacje dotyczące terminu ich przekazania do urzędu skarbowego.

W lewej sekcji okna widoczne są dostępne w programie rodzaje formularzy deklaracji. Wyświetloną listę można ograniczyć do wybranego okresu, korzystając z filtra na górnej belce okna przeglądarki deklaracji. Wystarczy przycisnąć filtra okresu i na oknie pojawi się okienko umożliwiające wybór okresu filtrowania. Możliwy jest wybór systemowo zdefiniowanych okresów z listy lub zdefiniować niestandardowy okres, korzystając z dwóch kalendarzyków widocznych na formatce:


 

Po wybraniu okresu, zostanie on wyświetlony na górnej belce okna przeglądarki. Przykład poniżej:


 

Pomiędzy przyciskiem filtra a wyświetlonym zakresem filtrowania, znajdują się dwa przyciski symbolizujące strzałki w lewo oraz w prawo. Przyciskając je można zmieniać wybrany okres filtrowania. Jeżeli na przykład wybrany został okres miesięczny, po przyciśnięciu strzałki w prawo, filtr zmieni odpowiednio zakres i wyświetli kolejny miesiąc. Jeżeli wybrany był na przykład okres 7 dni, przyciśnięcie strzałki w prawo, zmieni wybór na kolejne 7 dni. Analogicznie przyciśnięcie strzałki w lewo, zmieni wybrany okres na wcześniejszy. W dolnej części sekcji listy deklaracji widoczne są podstawowe pozycje wybranej na liście deklaracji.

Na dolnej belce okna przeglądarki deklaracji VAT znajdują się kolejno od lewej przyciski, które umożliwiają:

 

Dane uzupełniające deklaracji


Większość danych kwotowych w deklaracjach VAT jest danymi obliczeniowymi i pochodzi z rejestrów VAT, poza tymi obliczonymi kwotami w deklaracji znajduje się kilka pól, które nie pochodzą bezpośrednio z rejestrów VAT. Do zapisania ich w programie przeznaczona jest kartoteka danych uzupełniających deklaracji. Dane w kartotece zapisywane są w kontekście miesięcznych okresów rozliczeniowych VAT oraz dodatkowo w kontekście wzoru deklaracji, ze względu na to, że różne wzory mogą wymagać uzupełnienia różnych informacji.

Po wywołaniu kartoteki z głównego menu: Zakładka: Ewidencja VAT | Sekcja: Inne | Polecenie: Dane uzupełniające deklaracji na ekranie pojawi się okno jak na poniższym przykładzie:


W lewej sekcji okna widoczne jest drzewko wyboru pól, natomiast w prawej sekcji wyświetlane są zarejestrowane kwoty. Powyżej lewej sekcji widoczne są trzy pola wyboru odpowiedzialne za wybór wzoru deklaracji oraz miesiąca i roku rozliczeniowego, przed dodaniem nowej pozycji do kartoteki należy odpowiednio ustawić wartości tych trzech pól wyboru.

Aby dodać nową pozycję należy przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrótu [Ins]. Na ekranie pojawi się okienko dodawania pozycji:


Po wypełnieniu pól formatki i przyciśnięciu przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10], zapisane kwoty pojawią się w prawej sekcji okna przeglądarki kartoteki:


Kartoteka umożliwia wprowadzanie wielu pozycji, wielu kwot w jedno pole deklaracji. Formularz podczas tworzenia nowej deklaracji pobierze podsumowaną kwotę.

W przypadku firm rozliczających się kwartalnie, rejestrowane kwoty mogą być wprowadzane w dowolne miesiące kwartału, kwartalna deklaracja podsumuje wszystkie dane z trzech miesięcy kwartału.

Dane do kartoteki mogą być wprowadzane również bezpośrednio z formularza deklaracji. Każde pole, którego dane rejestrowane są w kartotece danych uzupełniających, w polu opisu wiersza, po prawej stronie wyposażone jest szary, kwadratowy przycisk. Podobnie jak na powyższym przykładzie widoczny jest taki przycisk w wierszu 16 obok pola 36.

Po przyciśnięciu przycisku na ekranie wyświetlone zostanie okno kartoteki w kontekście wzoru deklaracji, okresu przygotowywanej deklaracji oraz kontekście pola, z którego nastąpiło wywołanie. Po zapisaniu danych w kartotece należy przycisnąć przycisk Oblicz na formularzu deklaracji lub użyć skrótu [Ctrl+O].

 

Dodawanie lub modyfikowanie deklaracji


Dodawanie lub modyfikowanie istniejącej deklaracji jest możliwe po wybraniu w oknie przeglądania deklaracji odpowiednio przycisku Dodaj lub Deklaracja. Na podstawie deklaracji z poprzedniego miesiąca oraz zapisów w ewidencji VAT program wylicza odpowiednie wartości, a następnie wyświetla wypełniony formularz deklaracji:

Uwaga - deklaracja VAT-7 w module e-Formularze wyświetlana jest w sytuacji gdy w parametrach firmy wartość parametru Obsługa deklaracji w e-formularzach ustawiona jest na Tak.
Rysunek 2 Deklaracja VAT-7Na formularzu istnieje możliwość poprawienia danych w większości pól, za wyjątkiem pól wyliczanych na podstawie innych pozycji formularza. Zmodyfikowane wartości są zapamiętywane razem z deklaracją (przycisk Zapisz) i uwzględniane w kolejnych miesiącach. Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość przechowuje w bazie kolejne formularze deklaracji wraz z datami ich obowiązywania. W przypadku drukowania deklaracji za poprzednie miesiące drukowane są one na tych formularzach, które obowiązywały w danym okresie czasu.

Informacje takie jak urząd skarbowy czy adres firmy drukowane są na podstawie danych firmy wprowadzonych do systemu, przy czym ładowany jest urząd zaznaczony jako domyślny w danych bieżącej firmy. Istnieje możliwość zmiany tych wartości bezpośrednio przed wydrukiem deklaracji, w oknie jej podglądu - poprzez wybranie odpowiednich przycisków (zaznaczonych na powyższym rysunku).

Przyciski Odśwież i Oblicz umożliwiają odpowiednio przeliczenie pól wyliczalnych po ręcznych poprawkach lub ponowne załadowanie danych na podstawie rejestrów VAT.

Przycisk Zapłaty umożliwia z kolei wyliczenie kwoty faktur zapłaconych do dnia złożenia deklaracji, na potrzeby np. bezpośredniego zwrotu VAT.

Techniczne deklaracje VAT-7 przeznaczone do weryfikacji przygotowanych w programie WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny plików JPK_VAT


Program $$WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny$$ wykorzystuje do weryfikacji zaimportowanych danych JPK_VAT, deklaracje VAT-7 naliczone w programach źródłowych to jest: WAPRO Fakir Finanse i księgowość oraz WAPRO Kaper Księga podatkowa. W przypadku przygotowywania co miesiąc tej deklaracji, $$WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny$$ może je automatycznie wykorzystać. Jednak w firmach składających deklarację kwartalnie (VAT-7K), deklaracje miesięczne nie są przygotowywane dlatego należy je dodatkowo przygotować.

Przedsiębiorstwa rozliczające podatek VAT kwartalnie aby umożliwić weryfikację pobranych danych JPK_VAT w $$WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny$$ powinny co miesiąc, przed wysłaniem pliku JPK_VAT naliczyć miesięczną deklarację VAT-7.

Wyżej wspomniana weryfikacja jest opcjonalna dlatego nie ma obowiązku naliczania wyżej wymienionych technicznych, miesięcznych deklaracji VAT-7 jednak dla zapewnienia spójności wysyłanego pliku JPK_VAT za naliczoną deklaracją podatkową za ten sam okres rozliczeniowy, powinny być naliczone.

Deklaracje VAT-7 na podstawie rejestrów VAT oraz zaimportowanych plików JPK_VAT


Uwaga:

  • dotyczy wariantów Biuro, Biuro Plus, Prestiż oraz Budżet
  • niezależnie od ustawienia parametru firmy Obsługa deklaracji w e-formularzach, deklaracja w tym trybie obsługiwana jest wyłącznie w standardowym oknie.

W parametrach firmy znajdują się dwa parametry związane z wykonywaniem deklaracji VAT-7 na podstawie scalonych danych z rejestrów VAT programu oraz zaimportowanych do e-dokumentów plików JPK_VAT:

Po uruchomieniu scalania poprzez odpowiednie ustawienie parametrów firmy, proces tworzenia deklaracji VAT-7 przebiegnie nieco inaczej do opisanego wyżej, w poprzednim punkcie. Po przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu [Ins] na oknie Deklaracja VAT-7 na ekranie pojawi się okno definiowania deklaracji VAT podobne do standardowego. Różnica polega na tym, że dla wybranej deklaracji VAT-7 w dolnej części okna widoczny jest przycisk Dalej, który uruchamia kolejny krok definiowania deklaracji:  

Po jego przyciśnięciu lub użyciu skrótu [F10] formatka zmieni wygląd umożliwiając obsługę importowanych danych:  

W przypadku naliczania deklaracji VAT-7 po raz pierwszy w wybranym okresie, w polu Liczba zaimportowanych plików we wskazanym okresie będzie równa '0' a na liście nie będzie żadnej pozycji. Po pobraniu, wykonaniu importu plików, które mają być scalone z danymi z rejestrów VAT programu, widok okna będzie podobny do powyższego. Wyświetli ilość zaimportowanych plików a na liście pojawi się ich wykaz.

Uwaga - program importuje wszystkie pliki znajdujące się we wskazanym katalogu. Jeżeli w zaimportowanych plikach znajdzie się plik innej firmy (o innym numerze NIP) pojawi się na liście z żółtym znaczkiem ostrzeżenia. Jeżeli plik został zaimportowany przypadkowo należy uruchomić moduł e-Dokumenty przyciskając przycisk Podgląd plików JPK_VAT lub używając skrótu [Ctrl+P] i usunąć nadmiarowy plik.

Po przyciśnięciu przycisku Import plików JPK_VAT lub użyciu skrótu [Ctrl+I] pole zaznaczone czerwonym prostokątem na powyższym obrazie zmieni wartość i pokaże ilość zaimportowanych do modułu e-Dokumenty plików. Zaimportowane pliki można podejrzeć przyciskając przycisk Podgląd plików JPK_VAT lub użyciu skrótu [Ctrl+P] na ekranie wyświetlone zostanie okno modułu e-Dokumenty:  

  
 

Przyciskając link wskazany na obrazie powyżej z nazwą zaimportowanego pliku można wyświetlić podsumowanie danych zaimportowanego pliku. Numery pól na podglądzie oznaczają numery pól deklaracji VAT: 
 

Uwaga - podczas scalania danych rejestrów z danymi z zaimportowanych plików, program uwzględni wszystkie zaimportowane pliki. Jeżeli przez przypadek zaimportowano przypadkowo nadmiarowe pliki, przed wykonaniem deklaracji należy je usunąć w module e-Dokumentów.

Po sprawdzeniu poprawności zaimportowanych danych i zamknięciu modułu e-Dokumenty pozostało już tylko przycisnąć przycisk Wykonaj lub użyć skrótu [F10]. Na ekranie wyświetlone okno naliczanej deklaracji. Przykład poniżej:  
 

Podgląd deklaracji nieco różni się od przykładu w poprzednim punkcie. W każdym polu deklaracji wyświetlane są trzy wartości:

Po zapisaniu deklaracji,  oknie Deklaracje VAT dodany zostanie wiersz utworzonej deklaracji VAT-7:  

Uwaga - dane pochodzące z plików JPK_VAT zaimportowanych w celu wykonania scalonej deklaracji VAT-7 zostaną zaimportowane do programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny razem z danymi z rejestrów VAT programu i wysłane w jednym scalonym pliku JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów.


Wykonywanie kolejnej wersji deklaracji

W przypadku wykonywania kolejnej wersji deklaracji należy pamiętać, że pliki zaimportowane w celu wykonania poprzednich wersji będą niedostępne do scalenia danych. Pliki do kolejnej wersji muszą zostać ponownie zaimportowane ponieważ po wykonaniu deklaracji pliki użyte w celu jej wykonania zostają z nią powiązane na trwale. Każda deklaracja musi mieć przypisane wyłącznie do niej pliki. Pliki powiązane z deklaracją mogą być usunięte wyłącznie po usunięciu deklaracji.


Wykonywanie ponowne wcześniej usuniętej deklaracji

Podczas usuwania deklaracji pliki powiązane z nią mogą zostać usunięte z modułu e-Dokumenty lub pozostawione w celu wykorzystania podczas ponownego tworzenia deklaracji VAT. Wykonując ponownie deklarację należy kontrolować pliki, które znajdują się w module e-Dokumenty a jeżeli istnieje potrzeba pobrania brakującego pliku należy pamiętać, że program pobierze wszystkie pliki znajdujące się we wskazanej lokalizacji. Mogą znajdować się tam tylko pliki, które muszą być dodatkowo pobrane.

Tworzenie i zapisywanie przelewów podatkowych w kartotece


Przelew podatkowy można utworzyć bezpośrednio z okna przeglądarki deklaracji VAT. W tym celu wystarczy wybrać deklarację z naliczonym podatkiem należnym podlegającym wpłacie do Urzędu Skarbowego i przycisnąć przycisk Przelew lub użyć skrót [Ctrl+P]. Utworzony przelew zostanie automatycznie jako podatkowy a podstawowe pola zostaną automatycznie wypełnione. Podobnie jak to prezentuje przykład poniżej:  

Na formatce, automatycznie został wstawiony domyślny rachunek bankowy firmy, zarejestrowany w kartotece rachunków bankowych. Zobowiązania podatkowe VAT mogą być rozliczane zarówno z rachunku rozliczeniowego firmy jak i rachunku VAT, w związku z tym ewentualnie należy zmienić wybór numeru rachunku bankowego. Jeżeli na rachunku VAT są środki do zapłaty podatku wynikającego z deklaracji a deklaracja naliczona jest przed terminem, kwota do wpłaty może ulec pomniejszeniu zgodnie z art. 108d ustawy o VAT. W tym celu, w polu Nr rachunku należy wybrać rachunek VAT firmy i przejść na zakładkę 2) Formularz podatkowy i przycisnąć przycisk Obniżenie zobowiązania podatkowego (Ctrl+O) lub użyć skrótu [Ctrl+O]. Na ekranie wyświetlona zostanie formatka obliczająca kwotę obniżenia podatku:  

Kwota obniżenia (S) zależna jest od:

Jeżeli są spełnione warunki art. 108d ustawy o VAT można przycisnąć przycisk Obniż kwotę podatku lub użyć skrótu [F10]. Kwota przelewu znajdująca się na pierwszej zakładce w polu Kwota zostanie automatycznie zmieniona.

Uwaga - w przypadku korzystania z obniżenia, o którym mowa w art. 108d ustawy o VAT należy pamiętać o konieczności zaznaczenia tego faktu w polu 67 deklaracji VAT-7 (wz.18). 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość