WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Zestawienia i monity
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Rozrachunki > Zestawienia i monity

Glossary Item Box

Zestawienia i monity

Moduł Rozrachunki umożliwia wydruk zarówno szeregu zestawień na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości (syntetyka i analityka rozrachunków, spodziewane wpływy i wydatki itp.) jak i dokumentów na potrzeby współpracy z kontrahentami (monity, potwierdzenie salda).

Dostęp do wszystkich wydruków otrzymujemy wybierając w oknie przeglądania rozrachunków przycisk Drukuj (lub klawisz F3).

Możliwe jest także drukowanie danych z pominięciem okien przeglądania rozrachunków. W tym celu wystarczy z menu Rozrachunki wybrać polecenie Zestawienia.

Raporty podzielone są na operacyjne oraz księgowe. Niezależnie od tego, że obie grupy zawierają nieco inne zestawy raportów, należy pamiętać, że w przypadku współdzielenia rozrachunków z programem WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, wydruki operacyjne bazują na wszystkich rozrachunkach (także tych założonych w programie magazynowym), zaś księgowe - tylko na rozrachunkach dla których już istnieją odpowiednie dokumenty w księdze głównej programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość.

Na ekranie pojawi się najpierw okno pozwalające określić zakres danych dla jakiego będziemy wykonywać wydruk (identyczne jak formatka filtrowania według formularza w oknie przeglądania rozrachunków), a następnie lista wydruków, jakie mogą być użyte.

Po wybraniu odpowiedniego wydruku należy jeszcze ustawić jego parametry. Większość tych parametrów ustawia się w sposób standardowy, analogicznie jak dla wszystkich innych wydruków w programie. Poniżej skupimy się na tych wydrukach i tych parametrach które są specyficzne wyłącznie dla konkretnych raportów.

Poza standardowymi parametrami, takimi jak nagłówek, opis, czy data wydruku, większość raportów drukowanych z modułu Rozrachunki wymaga podania następujących parametrów:

Opis na wydruku

Uwaga - poniższa sekcja dotyczy wyłącznie noty odsetkowej oraz wezwania do zapłaty.

W obu rodzajach dokumentów można zdefiniować wiele szablonów opisów, które mogą zostać nadrukowane na dokument. Przed wykonaniem wydruku należy wybrać odpowiedni zdefiniowany szablon.

W programie w obu dokumentach zdefiniowana jest domyślna treść szablonu STANDARD.

Natomiast w każdym szablonie można zdefiniować jedną sekcję tekstu, która zostanie nadrukowana ponad tabelą zestawienia dokumentu, oraz dwie sekcje tekstu nadrukowane pod tabelą.

Jak widać na powyższym obrazie, tekst nadrukowywany na dokument może zawierać w treści indywidualne dla każdego dokumentu kwoty naliczone w dokumencie oraz wartości oraz dane zdefiniowane w parametrach wariantu wydruku. W definiowanej treści szablonu opisu w miejscu cytowanych kwot, numeru rachunku czy innych danych należy wstawić odpowiednie słowa kluczowe, które w czasie wydruku zostaną dynamicznie zamienione na odpowiednie kwoty czy inne informacje. Jak widać na powyższym obrazie dostępny zestaw słów kluczowych dla każdego dokumentu dostępny jest na formatce definiowania szablonu opisu.

Uwaga - Jak widać na powyższym przykładzie domyślnego szablonu, również kwota należności ogółem wyrażona liczbowo i słownie nadrukowana na dokumencie definiowana jest w szablonie opisu. W zależności od potrzeb można w tym miejscu wstawić różne kwoty podsumowujące dokument, np. kwotę naliczonej należności dokumentu z odsetkami i kwotą dodatkową zdefiniowaną w parametrach lub bez któregoś z tych składników. Aby zmienić zestaw podsumowywanych składników podsumowania, wystarczy wybrać odpowiednie słowa kluczowe.

Nota odsetkowa

Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów:

Dodatkowo, po przejściu na zakładkę Drukarka, Waluta mamy możliwość wydrukowania noty odsetkowej dla rozrachunków walutowych, przy czym może być ona drukowana w walucie obcej lub (po przeliczeniu) w PLN.

Po wydrukowaniu not odsetkowych dla należności, jeśli załączono parametr użytkownika Automatyczne tworzenie dokumentu noty odsetkowej, pojawi się możliwość zaksięgowania wydrukowanych not. Użytkownik powinien podać typ dokumentu, dziennik, datę księgowania i opis dokumentu, którym będą zaksięgowane noty oraz konta (domyślnie podpowiadane w parametrach pracy firmy) na które zostaną zaksięgowane odsetki (konto kontrahenta należy podać z symbolem kartoteki "x", co umożliwi księgowanie każdej kwoty na konto konkretnego kontrahenta).

Algorytm naliczania odsetek dla noty odsetkowej polega na wyliczeniu odsetek od kwoty zapłaty od dnia następującego po terminie płatności do dnia określonego parametrem Na dzień włącznie. W przypadku zapłat częściowych taki algorytm stosowany jest dla każdej kwoty zapłaty osobno.

Przykład:

Dla danego kontrahenta mamy następujący rozrachunek:

Dla uproszczenia ustalmy, że dzienna stopa odsetek w całym omawianym okresie wynosi 0,1%. Wyliczenie kwoty odsetek będzie wówczas wyglądać następująco:

Wezwanie do zapłaty

Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów:

Algorytm naliczania odsetek dla wezwania do zapłaty jest nieco inny niż w przypadku noty odsetkowej i polega na wyliczeniu odsetek od kwoty zaległości od dnia następującego po terminie płatności do dnia określonego parametrem Na dzień włącznie.

Przykład:

Dla danego kontrahenta mamy następujący rozrachunek:

Dla uproszczenia ustalmy, że dzienna stopa odsetek w całym omawianym okresie wynosi 0,1%. Wyliczenie kwoty odsetek będzie wówczas wyglądać następująco:

Obroty dla kontrahentów

Wydruk pokazuje zestawienie obrotów dla poszczególnych kontrahentów na danych dzień. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów:

Potwierdzenie salda

Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów:

Rozrachunki syntetyka

Wydruk syntetyczny rozrachunków - zawierający podstawowe dane i saldo rozrachunku, bez szczegółowej informacji o historii rozliczeń. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów:

Rozrachunki analityka

Wydruk analityczny rozrachunków - zawierający podstawowe dane i saldo rozrachunku oraz szczegółową informację o historii rozliczeń. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów:

Wiekowanie rozrachunków - syntetyka

Wydruk umożliwia sumaryczne zestawienie należności, zobowiązań i płatności w przedziałach czasowych wstecz zadanych przez użytkownika. Zestawienie syntetyczne podaje łączną kwotę dla kontrahenta przypadającą na dany przedział. Wydruk wymaga dodatkowo ustawienia następujących parametrów:

Wiekowanie rozrachunków - analityka

Wydruk umożliwia sumaryczne zestawienie należności, zobowiązań i płatności w przedziałach czasowych wstecz zadanych przez użytkownika. Zestawienie analityczne podaje listę rozrachunków przypadającą na dany przedział. Wydruk wymaga ustawienia identycznych parametrów jak w przypadku analogicznego wydruku syntetycznego.

Spodziewane wpływy i wydatki

Wydruk działa analogicznie jak wiekowanie, z tym że wyliczane są spodziewane wpływy i wydatki na podstawie tych terminów płatności zarejestrowanych dokumentów, które wypadają po dniu, na który sporządzamy wydruk.

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość