WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Deklaracja ZPIT-5
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Deklaracje podatkowe > Deklaracja ZPIT-5

Glossary Item Box

Deklaracja ZPIT-5 - definiowanie specyficznych  danych dla pdof.

Deklaracja ZPIT-5, obecnie już nieobowiązująca deklaracja PIT-5, jednak dalej jest wygodnym narzędziem do obliczeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, dlatego program dalej umożliwia definiowanie i wydruk tej deklaracji wraz z załącznikami PIT-5A.

Deklaracje PIT-5 technicznie wykonuje się analogicznie do pozostałych deklaracji podatku dochodowego, sposób postępowania opisanych jest w punkcie "Deklaracje podatkowe". Poniżej opisane zostaną jedynie indywidualne cechy deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych.

Po pierwsze, przed naliczeniem deklaracji należy wprowadzić udziałowców firmy, określić ich udziały w firmie oraz zdefiniować w programie źródła przychodów i odliczeń, na podstawie których będą wypełniane wartości na deklaracji.

Definiowanie udziałowców i udziałów

Definiowanie udziałowców dla bieżącej firmy może odbywać się w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość w jednym z dwóch miejsc:

Niezależnie od wybranego sposobu, na ekranie pojawia się ten sam formularz, pozwalający wprowadzić dane dotyczące udziałowca

Dla każdego udziałowca, poza jego zdefiniowaniem, należy jeszcze określić jego procentowy udział w przychodach i kosztach firmy. Ponieważ dany udziałowiec może mieć jednocześnie także udziały w innych firmach, definiowanie udziałów odbywa się z poziomu definiowania źródeł przychodów i kosztów, co zostało opisane poniżej.

Źródła przychodów i kosztów

W obecnej wersji programu udziałowcy są ściśle związani z bieżącą firmą, która figuruje zawsze jako ich źródło przychodu. Dla tego źródła dochodu możemy zdefiniować odpowiednie składniki.

W celu zdefiniowania źródeł przychodów dla deklaracji PIT-5, Po przyciśnięciu przycisku Źródła przychodów kolejno, należy wybrać udziałowca\ i przycisnąć przycisk Wybierz. Na koniec, na ekranie pojawi się formatka PIT-5 składniki przychodu/kosztu dla bieżącego udziałowca:

Dodatkowo dla każdego źródła przychodów otrzymujemy możliwość (poprzez wybranie przycisku Dodajlub skrótu klawiszowego [Ins]) określenia udziału procentowego bieżącego udziałowca w danym źródle przychodu lub kosztu. Udział ten może się zmieniać w czasie – program uwzględnia te zmiany podczas obliczania kwoty przychodu lub kosztu.

Odliczenia

Odliczenia można wpisać bezpośrednio w odpowiednie pole szablonu deklaracji lub w formułę obliczeniową pola deklaracji jako "kwota od dnia".

Definiowanie źródeł na podstawie innej firmy lub rodzaju działalności

W przypadku gdy mamy dla kolejnych udziałowców czy rodzajów działalności identyczny lub podobny sposób liczenia składowych, możemy definicję składników zdefiniować tylko raz a potem importować do kolejnych lokalizacji. W tym celu w oknie definicji składników wybieramy przycisk Dodaj z... a następnie wskazujemy firmę lub rodzaj działalności, z którego mają być pobrane odpowiednie dane.

Progi podatkowe

Na potrzeby deklaracji od osób fizycznych niezbędna jest znajomość progów podatkowych obowiązujących w danym roku podatkowym. Progi podatkowe są predefiniowane w systemie, podgląd tabeli progów podatkowych dostępny jest po przyciśnięciu przycisku oznaczonego % na formatce Deklaracje podatku dochodowego. 
 

Standardowo, program podczas naliczania formularza ZPIT-5 korzysta ze stawek znajdujących się w tabeli dla każdego roku natomiast w roku 2019:

  • W okresach od stycznia do sierpnia 2019 nalicza zaliczki na podatek według stawek obowiązujących do 1 października 2019;
  • W okresach od września do grudnia 2019 nalicza zaliczki na podatek według stawek obowiązujących od 1 października 2019, to znaczy według stawek znajdujących się w tabeli Progi podatkowe;
;

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość