WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Weryfikowanie statusu kontrahenta w trakcie rejestrowania pozycji VAT
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Weryfikowanie statusu kontrahenta w trakcie rejestrowania pozycji VAT

Glossary Item Box

Weryfikowanie statusu kontrahenta w trakcie rejestrowania pozycji VAT


Podczas rejestrowania pozycji VAT nowego dokumentu, program może automatycznie weryfikować status kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu albo operator może przeprowadzić ją ręcznie.

Jeżeli w programie rejestrowany jest dokument z datą wystawienia równą dacie, na którą już wcześniej została przeprowadzona weryfikacja dla tego kontrahenta, taka informacja pojawi się natychmiast na formatce wprowadzania dokumentu. W takim przypadku nie ma konieczności ponownego weryfikowania statusu VAT. Program w takim przypadku i tak nie wyśle zapytania na serwer MF. Dla jednej daty wystarczy jedna weryfikacja.

 

Program działa domyślnie zgodnie z ustawieniem parametru firmy Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania pozycji dokumentu, który w wariancie Biznes ma dwie wartości: Tak lub Nie a w wariantach Biuro, Biuro Plus, Prestiż oraz Budżet ma on trzy wartości:

Weryfikacja kontrahentów może być przeprowadzana dla krajowych dokumentów zakupu z odliczeniem VAT oraz sprzedaży metodą kasową. Dostępne statusy VAT kontrahentów graficznie opisują symbole:

Wykaz ikon statusów VAT kontrahentówIkona
Opis
Czynny na dzień wskazany w zapytaniu weryfikującym
Niezarejestrowany lub nie występuje w wykazie podatników VAT
Zwolniony na dzień wskazany w zapytaniu weryfikującym
Niezweryfikowany w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Oczekuje na weryfikację w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.

Zlecenie weryfikacji zarejestrowane w programie na Liście zlecen do weryfikacji podatników VAT.

 

Stan weryfikacji kontrahentów na dzień wystawienia dokumentów można sprawdzić na przykład w oknie odpowiednich rejestrów VAT. Rejestru zakupu oraz sprzedaży dla dokumentów sprzedaży metodą kasową.

Ręczna weryfikacja statusu kontrahenta


Podczas dodawania pozycji VAT, po wybraniu kontrahenta na formatce, obok numeru NIP znajduje się przycisk weryfikacji statusu VAT oznaczony ikoną aktualnego statusu VAT w kartotece kontrahentów.


 

ShowWykaz ikon statusów VAT kontrahentów

Wykaz ikon statusów VAT kontrahentówIkona
Opis
Czynny na dzień wskazany w zapytaniu weryfikującym
Niezarejestrowany lub nie występuje w wykazie podatników VAT
Zwolniony na dzień wskazany w zapytaniu weryfikującym
Niezweryfikowany w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów
Oczekuje na weryfikację w wykazie podatników VAT Ministerstwa Finansów.

Zlecenie weryfikacji zarejestrowane w programie na Liście zlecen do weryfikacji podatników VAT.Aby uaktualnić powyższy przeterminowany status wystarczy przycisnąć przycisk oznaczony ikoną statusu (oznaczona wyżej czerwonym kwadratem) lub użyć skrótu [Ctrl+Shift+P]. Po jej przyciśnięciu status zostanie natychmiast zaktualizowany a informacja o tym zostanie zapisana w bazie danych programu. Aktualny status pojawi się również na formatce: 
 

Automatyczna weryfikacja statusu kontrahenta


 

Aby uruchomić automatyczną weryfikację statusu VAT kontrahenta podczas rejestrowania pozycji VAT w tworzonym dokumencie, wymagane jest aby parametr firmy Automatyczna weryfikacja statusu VAT kontrahenta podczas zapisywania pozycji dokumentu miał w wariancie Biznes wybraną wartość Tak, a w wariantach Biuro, Biuro Plus oraz Budżet awybraną jedną z dwóch wartości:
  • weryfikacja natychmiastowa - wybór tej wartości spowoduje natychiastową weryfikację statusu VAT kontrahenta na dzień wystawienia dokumentu podczas zapisywania pozycji VAT w dokumencie. Wysłane zostane jedno zapytanie dla jednego numeru NIP;
  • weryfikacja odroczona - wybór tej wartości spowoduje natychiastowe zapisanie zlecenia weryfikacji na Liście zleceń weryfikacji podatników VAT programu. W tym przypadku zapytania będą mogły zostać wysłane w okresie późniejszym, na przykład po zakończeniu wprowadzania dokumentów. Przed wysłaniem zapytań na serwer MF zlecenia zostaną zgrupowane do 30 numerów NIP dla jednej daty


Weryfikacja automatyczna uruchamiana jest podczas zapisywania pozycji VAT transakcji krajowych, rejestrowanych w rejestrach zakupu, w których naliczany jest podatek naliczony, transakcje bez odliczeń są pomijane oraz sprzedaży dla sprzedaży metodą kasową.

Przeglądanie statusów VAT kontrahentów na dzień wystawienia dokumentów


Aby sprawdzić stan weryfikacji statusu VAT kontrahentów na przykład w krajowych dokumentach zakupu z odliczeniem VAT wystarczy uruchomić okno przegladrki rejstrów VAT i wybrać rejestr Zakupu. Dla ułatwienia przeglądania w oknie przegkądarki dodane zostały dwa rodzaje filrów dedykowane do tego celu. Po pierwsze w filtrze drzewka wyboru dodany został predefiniowany filtr o nazwie Status weryfikacji kontrahenta, który ułatwia przeglądanie dużej ilosci zapisów.

Po drugie dodany został predefniowany filtr zaawansowany o nazwie Status weryfikacji kontrahenta inny niż czynny podatnik VAT, który po utworzeniu i wybraniu go w wybranym okresie rozliczeniowym wyświetli wszystkie zapisy w rejestrze, które mają inny status niż czynny w dniu wystawienia dokumentu.

Definiowanie filtra zaawansowanego: 
 

Po zdefiniowaniu i wybraniu filtra zaawansowanego w wybranym okreie: 
 

Po wybraniu zapisów jedną z metod na liście wyświetlone zostaną odpowiednie zestawy zapisów. Na przykład dla filtra wyboru z drzewka: 
 

W kolumnie o nazwie Status weryfikacji kontrahenta widoczne są statusy zarejestrowanych zapisów VAT. W naszym przykładzie widoczne są zapisy ze statusami:

Jeżeli okaże się, że pozostały jakieś pozycje do zweryfikowania, wystarczy je zaznaczyć a następnie z menu podręcznego wybrać jedną z trzech poleceń: 
 

W menu kontekstownym dostępne jest jeszcze polecenie Lista pozycji oczekujących na weryfikację. Po jego wybraniu na ekranie wyświetlone zostanie okno Listy zleceń weryfikacji podatników VAT z widocznymi zarestrowanycmi zleceniami do weryfikacji odroczonej. Na przykład: 
  

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość