WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Wprowadzanie dokumentów
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów

Glossary Item Box

Procedura wprowadzania dokumentów

W celu wprowadzenia dokumentu do systemu należy z głównego menu programu wybrać: Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Dokumenty księgowe | Dokumenty. Na ekranie pojawi się okno Dokumenty księgowe i ustawić tryb pracy okna na Wprowadzanie


W wyświetlonym oknie będą widoczne dostępne dzienniki (ich ilość zależy od uprawnień zdefiniowanych w programie) oraz dokumenty w ramach dzienników. Szczegółowy opis tego okna przedstawiamy w następnym podrozdziale.

W celu dodania (modyfikacji) dokumentu należy wybrać odpowiedni dziennik, a następnie polecenie Dodaj (Popraw), które wywoła na ekran formularz pozwalający na edycję dokumentu. Formularz ten jest wielostronicowy i składa się z następujących elementów:

Proces wprowadza dokumentu do systemu ma charakter transakcyjny, tzn. jest on wprowadzany do pamięci, a po zakończeniu edycji – na żądanie operatora – zapisywany jako całość w systemie lub anulowany. Sposób ten znacząco wpływa na bezpieczeństwo danych, gdyż w przypadku jakiejkolwiek awarii, sprzętowej nie ma ryzyka utraty spójności danych.

Możliwe jest zapisanie częściowo wprowadzonego dokumentu, bądź dokumentu niepoprawnego (np. niezbilansowanego, bez pozycji, niepoprawnie zadekretowanego itp.), ale odbywa się to na wyraźne życzenie operatora. Dokument taki interpretowany jest przez system jako dokument roboczy (będący w trakcie opracowywania). Skutkuje to tym, że dane z tego dokumentu nie występują w żadnym innym miejscu w systemie (tj. w księgach, rozrachunkach i ewidencji VAT), jak również nie jest brany pod uwagę przy tworzeniu zestawień i podsumowań. Figuruje natomiast na liście dokumentów (wyróżniony kolorem czerwonym) i w zależności od sytuacji można go poprawić lub usunąć.

System zaproponuje zapisanie dokumentu w okresie obrachunkowym wynikającym z podanej daty księgowania. Jeśli okres ten będzie różny od bieżącego (ustawionego w parametrach pracy użytkownika), wówczas - w zależności od ustawień parametrów globalnych - uniemożliwi zapisanie dokumentu lub wyświetli na ekranie stosowne ostrzeżenie.

Dokument nie może być wprowadzony do okresu zamkniętego oraz nie może zostać prawidłowo zapisany, jeśli wynikający z niego zapis w rejestrze VAT miałby trafić do miesiąca, dla którego zamknięto rejestry VAT.

E-Dokumenty jako załączniki do wprowadzonego dokumentu systemowego - po zapisaniu dokumentu, w oknie przeglądarki dokumentów można dodać dowolne e-Dokumentów do e-Archiwum systemu, jako załączniki do zaksięgowanego dokumentu systemowego.
Przed zamknięciem okresu obrachunkowego wszystkie dokumenty muszą zostać zatwierdzone. Tym samym dokumenty niepoprawne  figurujące w tym okresie muszą być bądź poprawione, bądź usunięte z systemu. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość