WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Kartoteka rachunków bankowych
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu > Kartoteka rachunków bankowych

Glossary Item Box

Rachunki bankowe firmy


Kartoteka rachunków bankowych firmy służy do rejestrowania:

 

Kartoteka rachunków bankowych firmy dostępna jest 

Rejestrowanie standardowego rachunku bankowego firmy


Aby zarejestrować nowy, standardowy rachunek bankowy firmy i ewentualnie powiązać go z odpowiednim kontem w planie kont Można to zrobić z obu wyżej wymienionych miejsc, w dokładnie taki sam sposób. Dotyczy to również rejestrowania rachunków bankowych VAT. Po przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu Ins na ekranie pojawi się okno umożliwiające wprowadzenie odpowiednich danych:  

Jeżeli rejestrowane jest rachunek VAT, w dolnej części okna, koniecznie należy zaznaczyć opcję Rachunek VAT podzielonej płatności (Split payment). Tak zarejestrowany rachunek bankowy będzie można powiązać z zwykłym rachunkiem rozliczeniowym. Aby powiązać rachunek VAT z rachunkami rozliczeniowymi, w oknie kartoteki rachunków bankowych należy wskazać rachunek rozliczeniowy a następnie przycisnąć przycisk Popraw lub użyć skrót [F2].  

Na wyświetlonym oknie Rachunku bankowego firmy wystarczy wybrać zakładkę 2) Podzielona płatność i wybrać odpowiedni Rachunek VAT, podobnie do powyższego przykładu.

Z jednym Rachunkiem VAT można powiązać wiele rachunków rozliczeniowych. Zarejestrowanie w kartotece rachunków bankowych, odpowiednie ich powiązanie oraz omówione dalej przypisanie z numerami kont księgowych jest wymagane do prawidłowego działania importu danych do plików JPK_WB, automatycznego importu i dekretowania e-wyciągów bankowych oraz dekretowania dokumentów importowanych z plików wymiany danych XML. 

 

Rejestrowanie mikrorachunku podatkowego firmy


W programie istnieje możliwość:

Zarejestrowane numery mikrorachunków podatkowych będą automatycznie wstawiane w tworzone przelewy podatkowe. Numer mikrorachunku podatkowego firmy zostanie wstawiony automatycznie po wybraniu urzędu. Na przykład: 
 

Wiązanie numeru rachunku bankowego firmy z numerem konta księgowego


Powiązanie numerów rachunków bankowych z kontami księgowymi, na których księgowane są obroty rachunku jest konieczne w firmach, które mają obowiązek przekazywania organom podatkowym danych z ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Bez wykonania tej operacji, nie będzie możliwe przygotowanie pliku XML zgodnie ze schematem JPK o nazwie JPK_WB (wyciąg bankowy).

Operację wiązania można przeprowadzić z kartoteki rachunków bankowych, uruchamianej poleceniem z głównego menu programu: Zakładka: Kartoteki | Sekcja: Inne | Rachunki bankowe. Numery rachunkowych bankowych firmy mogą być wiązane z kontem księgowym na dwa sposoby:

Wiązanie numerów rachunków bankowych z prostym kontem plany kont


Załóżmy, że w planie kont istnieją już założone proste konta analityczne dla wszystkich rachunków bankowych firmy. Poniżej wycinek planu kont z utworzonymi kontami dla rachunków bankowych:  

Aby przypisać konta księgowe do odpowiednich numerów rachunków bankowych należy otworzyć okno kartoteki rachunków bankowych i wskazać kursorem rachunek bankowy:  

Aby przypisać do niego konto z planu kont, należy przycisnąć przycisk Konta księgowe lub użyć skrót Ctrl+K. Na ekranie pojawi się formatka Konta księgowe powiązane z rachunkiem bankowym:  

Ze względu na to, że w każdym roku obrotowym numer rachunku może być przypisany do innego konta, na formatce należy wskazać kursorem rok obrotowy, w którym  ma nastąpić przypisanie a następnie przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrót INS. Na ekranie pojawi się standardowa formatka planu kont, na której należy wybrać odpowiedni numer konta i zatwierdzić wybór. W naszym przykładzie do wybranego numeru rachunku przypisane zostało konto "131-1".  

Z pozostałymi numerami rachunków bankowych należy postąpić dokładnie tak samo.

Wiązanie numerów rachunków bankowych poprzez utworzenie konta kartotekowego


Użytkownicy programu, którzy wybrali utworzenie konta kartotekowego dla rachunków bankowych, tak analogicznie do poniższego przykładu, nie muszą już tworzyć przypisania do konta księgowego.  

Jak widać na poniższym przykładzie, konta są automatycznie przypisane.  

Proszę zwrócić uwagę na opis, który pojawił się w kolumnie Informacja. Świadczy on o tym, że powiązanie wynika z powiązania kartoteki rachunków bankowych firmy bezpośrednio w planie kont. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość