Pomoc programu WAPRO Mag
Magazyny w systemie WAPRO Mag
Zobacz także Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Funkcje menu Magazyn > Magazyny w systemie WAPRO Mag

Glossary Item Box

Magazyny w systemie WAPRO Mag

Podczas instalacji programu automatycznie tworzony jest jeden magazyn — Magazyn Główny, co jest wystarczające w większości przypadków. WAPRO Mag może jednak obsługiwać dowolną liczbę magazynów (nie dotyczy to wariantu Start). W każdym momencie praca z programem odbywa się w kontekście jednego, wybranego magazynu. Ma to istotne znaczenie ze względu na dokumenty magazynowe i zamówienia, które zawsze dotyczą tylko jednego magazynu. Natomiast dokumenty handlowe, finansowe, oraz rozrachunki są wspólne dla całej firmy i niezależne od wyboru magazynu. Nazwa aktualnie wybranego (bieżącego) magazynu podawana jest w ostatniej linii ekranu, tzw. linii statusu.

Zarządzanie magazynami (tworzenie, blokowanie dostępu, wybór magazynu aktywnego) możliwe jest po wybraniu opcji: Magazyn | Magazyny – Wybór magazynu. Wyświetlana jest wówczas lista magazynów dostępnych w systemie. Lista podlega edycji na zwykłych zasadach obowiązujących w programie. Nazwa magazynu aktywnego jest na liście wyróżniona czerwonym „znacznikiem” obok symbolu magazynu.

Dla każdego magazynu należy podać następujące dane podstawowe:

  • Nazwa magazynu. Nazwa opisowa ułatwiająca odróżnianie, np. Magazyn Surowcowy, Filia w Nowym Sączu.

  • Symbol magazynu. Identyfikuje magazyn w programie, jest drukowany m. in. na dokumentach magazynowych. Musi być unikatowy.

  • Lokalizacja magazynu. Pole informacyjne, przydatne, gdy np. magazyny są rozproszone w kilku miejscach.

  • Opis magazynu. Można tu wpisać dowolny tekst precyzujący np. przeznaczenie magazynu.

  • Numer analityki.

Utworzenie nowego magazynu można przeprowadzić w dowolnym momencie, niekoniecznie na początku pracy z programem.

Zakładka Inne pozwala zdefiniować dla magazynu miejsce wystawienia oraz nagłówek tekstowy lub wskazać domyślny rachunek bankowy dla magazynu. Funkcje szczególnie przydatne w pracy wieloodziałowej firmy.

Aby parametry miejsca wystawienia oraz nagłówka były pobierane z konfiguracji magazynu a nie danych firmy, należy zmienić odpowiednie parametry w konfiguracji firmy. Administrator | Konfiguracja firmy | magazyn.

Specjalne znaczenie ma zakładka Sycnhronizacja pozwala ona wpisać tzw. wyróżnik synchronizacji, który pozwala w programie na wymianę (synchronizację) informacji o towarach pomiędzy magazynami w ramach tego samego wyróżnika synchronizacji.

Konfiguracja synchronizacji znajduje się w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły | Synchronizacja danych artykułu o tym samym indeksie katalogowym.

Użytkownik ma do dyspozycji 3 opcje:

  • rozłączne - dane nie są synchronizowane
  • wspólne dane i ceny podstawowe - synchronizowane są podstawowe informacje o towarach oraz ich ceny z rubryk cenowych
  • wspólne dane bez cen - synchroinizowane są tylko podstawowe atrybuty.

Użytkownik korzystając z innego parametru konfiguracji firmy Administrator | Konfiguracja firmy | Artykuły | Konfiguracja transferu pól artykułu między magazynami ma do dyspozycji zestaw konfiguracyjnych atrybutów jakie mają być poddane synchronizacji.

Opcja konfiguracji synchronizacji wybranych pól jest dedykowana zaawansowanym użytkownikom i wymaga przemyślanej konfiguracji. Należy pamiętać, że czas synchronizacji, uzależniony jest od ilości kartotek, magazynów oraz szybkości komputera. Należy uważnie czytać komunikaty systemowe pojawiające się podczas tego procesu.

 

Zakładka Remanent pozwala określić czy na remanencie można wykonywać remanent cząstkowy. Dzięki włączeniu tej funkcji użytkownik będzie mógł równolegle pracować w funkcji remanentu jak również sprzedawać towar. Sprzedawany towar nie może być umieszczony w arkuszach spisowych remanentu.

 

Zakładka Numeracja indeksów pozwala zdefiniować czy numery nadawane dla indeksów ma być ciągła w ramach magazynu a nie jak domyślnie w ramach kategorii.

Zobacz także

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn