Pomoc programu WAPRO Mag
Remanent
Zobacz także Wyślij wiadomość Pytania i odpowiedzi
Funkcje menu Magazyn > Remanent > Remanent

Glossary Item Box

Remanent

Sposób wystawiania dokumentów bilansu otwarcia oraz remanentu jest analogiczna, różnią się one tylko skutkiem magazynowym oraz operacjami jakie są dokonywane podczas zatwierdzania w rejestrach dokumentów.

Przed rozpoczęciem pracy z remanentem lub bilansem otwarcia użytkownik powinien zapoznać się z parametrami w konfiguracji firmy dotyczącymi przeprowadzania funkcji remanentu. Parametry dostępne są w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Dokumenty magazynowe | remanent/bilans

Funkcja Magazyn | Remanent jest przeznaczona do przeprowadzania okresowego spisu towarów w magazynie. Postępowanie przy sporządzaniu remanentu jest analogiczne, jak przy bilansie otwarcia, z następującymi różnicami:

 • W przypadku chwilowego zawieszenia remanentu tworzony jest tymczasowy dokument inwentaryzacyjny oznaczony sygnaturą RT — Remanent Tymczasowy. Dokument ten trafia na listę tzw. remanentów roboczych.

 • Program nie sprawdza kompletności remanentu.

 • Po scaleniu wszystkich dokumentów roboczych w rejestrze dokumentów powstaje dokument remanentowy, w zależności od sytuacji: przychodowy i/lub rozchodowy, korygujący stan magazynu do ilości wpisanych w remanencie. Dokumenty remanentowe standardowo otrzymują sygnaturę REM.

 • Remanent NIE rozpoczyna nowego okresu rozliczeniowego, tzn. nie usuwa żadnych dotychczas wystawionych dokumentów i nie zmienia stanów liczników.

 • Dokument remanentu może zostać skasowany przez użytkownika, po wykonaniu tej operacji stan magazynowy wraca do stanu z przed wykonania remanentu.

Wybrane opcje remanentu

 • Zeruj "stany po" - opcja powoduje wyzerowanie automatyczne dla wszystkich pozycji remanentu wartości w kolumnie Stan PO jest to przydatne jeśli remanent prowadzony jest w trybie pesymistycznym, czyli zakładamy, że na stan zostanie wprowadzone tylko to co zostało zliczone przez pracowników
 • Akcje po czytniku / dodaniu - opcja określa jaki tryb ma być wykonany poprawiania stanu po wczytaniu pozycji na dokument remanentu, tryb brak powoduje brak poprawiania stanu, tryb poprawianie powoduje edycję jednej pozycji (pozycji może być wiele w zależności od rozbijania na dostawy) oraz tryb ilość grupowa powoduje tryb podawania sumy stanu końcowego dla wszystkich pozycji
 • Filtr niedobory / nadwyżki - pozwala wyfiltrować w dokumencie tylko określony rodzaj różnic
 • F11 - pozwala wczytywać pozycje za pomocą czytnika kodów kreskowych
 • Tryb dodawania | odejmowania | szukania | nadpisywania -  w zależności od wybranej opcji po wczytaniu pozycji za pomocą czytnika system może dodać do towaru 1szt lub ją odjąć ewentualnie może ją tylko znaleźć na dokumencie
 • Kolektor - opcja pozwala wczytać pozycje dokumentu z kolektora
 • Ilość grupowa art. - w przypadku kiedy mamy towar rozbity na dostawy (wiele pozycji w dokumencie np. w różnych cenach zakupu) system pozwala w tym trybie wprowadzić grupowy stan danej pozycji dla wszystkich pozycji. Można określić wg jakiej kolejki np. ma być dodana nadwyżka
 • Ilość grupowa dokumentu - pozwala określić dla dokumentu algorytm wg jakiego mają być dopisywane nadwyżki czy fifo czy lifo

Remanent cząstkowy

Program umożliwia wykonanie tzw. remanentu cząstkowego czyli takiego, który dotyczy tylko części towaru z magazynu. W momencie wykonywania takiego remanentu program nie pozwala na wykonywanie dodatkowego obrotu magazynowego na pozycjach, które już zostały wprowadzone do remanentu. Pozostałe pozycje mogą być zarówno wprowadzane na dokumenty przychodu jak i rozchodu i nie mają wpływu na remanent. Jeśli w trakcie remanentu zajdzie konieczność dodania do remanentu tych pozycji, które pierwotnie nie zostały w nim uwzględnione i były na nich wykonywane ruchy magazynowe system wciągnie je na dokument uwzględniając ostateczny stan z wszystkich operacji magazynowych do momentu ich wprowadzenia na dokument.

System nie pozwala zatwierdzić dokumentów MP odłożonych w czasie, które zawierają pozycje, które już zostały wciągnięte na remanent w magazynie docelowym. Analogicznie nie można wykonać korekty dokumentów, których pozycje zostały uwzględnione w remanencie.

Aby skorzystać z funkcji remanentu cząstkowego należy zaznaczyć w menu Magazyn | Magazyny/Wybór magazynu (Shift + G) a następnie w edycji danego magazynu (Popraw F2) w zakładce Remanent zaznaczyć opcję Zezwalaj na remanent cząstkowy.

Podczas wykorzystania funkcji remanentu cząstkowego program nie zezwala na:

- wykonywanie korekty dokumentów, na których znajdują się pozycje uwzględnione w remanencie (cały dokument jest zablokowany)

- zatwierdzanie MP odłożonego w czasie, który zawiera pozycje uwzględnione w remanencie na magazynie docelowym

Blokowanie okresu

System umożliwia automatyczną blokadę statyczną po wykonaniu remanentu. W praktyce oznacza to, że jeśli użytkownik po zatwierdzeniu remanentu potwierdzi chęć ustawienia blokady statycznej to system ustawi ją na dzień wykonania remanentu. Po ustawieniu takiej blokady nie ma możliwości wykonania żadnej operacji, która powoduje zmianę ilości czy wartości magazynu z dniem wcześniejszym niż data blokady. Dzięki takiemu zachowaniu wartość magazynu nie ulegnie zmianie wstecz.

Blokadę można wyłączyć wybierając kolejno w menu Administrator | Konfiguracja firmy | Blokady w systemie | Blokowanie okresu i zmieni wartość na NIE.

W tym miejscu także można dodać blokowanie dynamiczne, które działa na zasadzie ilości dni od daty bieżącej a nie jak blokowanie statyczne na konkretną datę. Blokowanie statyczne i dynamiczne może być ustawione jednocześnie.

Zobacz także

WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn