WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Obsługa modułu e-Deklaracje
Wyślij opinię
Moduł e-Deklaracje -dokumentacja > Obsługa modułu e-Deklaracje

Glossary Item Box

Obsługa modułu

Konfiguracja, zmiana ustawień modułu e-Deklaracje

Aby skonfigurować moduł e-Deklaracje do pracy należy przycisnąć przycisk znajdujący się w lewym górnym rogu głównego okna programu. Poniżej przycisku pojawi się rozwijane menu, zaprezentowane na poniższym obrazie.

Po wybraniu polecenia Opcje, na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca dostosowanie modułu do własnych potrzeb.

Opcje dostępne w programie dzielą się na dwie sekcje:

Wysyłanie deklaracji

Zapis danych e-Deklaracji

Z operacją wysyłania deklaracji wiąże się dostęp do danych deklaracji, który zależny jest od sposobu zapisu danych przez aplikację, która przygotowuje e-Deklaracje. Program umożliwia tworzenie deklaracji na dwa sposoby:

  1. Bezpośredni zapis danych w bazie danych programu, w którym deklaracja została utworzona:
  2. Zapis danych w plikach XML, które są następnie wczytywane (importowane) do bazy danych.

Domyślnie deklaracje zapisywane są w bazie danych. Po zapisaniu przez program, natychmiast są dostępne do weryfikacji i wysyłki. W przypadku wczytywania deklaracji z plików XML wymagane jest wykonanie dodatkowej operacji importu.

Poniżej zostaną omówione wszystkie etapy wysyłania elektronicznych deklaracji, tak jakby wszystko odbywało się podczas manualnej obsługi modułu.

Import deklaracji do modułu e-Deklaracje

Import deklaracji z plików XML, najczęściej jest wykorzystywany do pobrania i wczytania do bazy danych programu, wysłanych wcześniej deklaracji i zapisanych w formacie XML, tj. deklaracji wysłanych przez wcześniejsze wersje modułu e-Deklaracje.
Aby zaimportować pliki XML do bazy danych, należy przycisnąć przycisk "Importuj", w głównym menu zakładki "e-Deklaracje". Na ekranie pojawi się formatka "Przeglądanie w poszukiwaniu folderu". Jak na poniższym obrazie.

UWAGA - Import może zostać przeprowadzony wyłącznie z katalogu roboczego aplikacji. Tj. folderu "e-Deklaracje" z podkatalogami "Wprowadzone" i "Wysłane" z całą strukturą ich podkatalogów.
Aby w bazie danych mogły otrzymać właściwy status, w czasie importu może on być odczytany, wyłącznie z nazwy folderu, w którym się znajduje.

Po wskazaniu folderu roboczego aplikacji, z którego należy zaimportować pliki deklaracji w formacie XML i przyciśnięciu przycisku "OK:, na ekranie pojawi się nowe okno o nazwie "Import" jak na poniższym obrazie.


W oknie można łatwo sprawdzić zawartość folderu roboczego. Po przyciśnięciu przycisku "Importuj", pobrane i wczytane zostaną wszystkie deklaracje, na każdym etapie wysyłki. Deklaracje, które nie zostały jeszcze wysłane, mogą być ponownie weryfikowane, wysyłane itd.Weryfikacja deklaracji

Kolejnym etapem jest weryfikacja poprawności zaimportowanych deklaracji. Na obrazie poniżej zaprezentowany jest przykładowy widok fragmentu okna z deklaracjami mającymi status Robocze.


W celu zweryfikowania danych należy zaznaczyć pozycje do weryfikacji i opcję Weryfikuj wszystkie, która sprawdzi zgodność struktury zaimportowanych dokumentów (XML) z odpowiednim wzorcem znajdującym się na stronie Ministerstwa Finansów.


Aby wybrać / zaznaczyć wszystkie robocze deklaracje wystarczy przycisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.

Nieprawidłowe dokumenty przeniesione zostaną do katalogu Błędy weryfikacji otrzymując status Błąd weryfikacji.


Aby sprawdzić co jest przyczyną powstania błędu, należy "kliknąć" myszką na link pozycji deklaracji Pokaż błędy.

Deklaracje niepoprawne, należy przygotować ponownie i poddać je ponownej weryfikacji, aż przejdą pozytywnie proces i znajdą się w folderze Do podpisania.
Poniżej widok w / w folderu z deklaracjami, które zostały pozytywnie zweryfikowane.


Podpisywanie deklaracji

Prawidłowe dokumenty przeniesione zostaną do katalogu Do podpisania, gdzie uzyskują status do podpisania i mogą być podpisane elektronicznym podpisem certyfikowanym.

W systemie musi być zainstalowany podpis elektroniczny.

W celu podpisania deklaracji, najpierw należy wybrać / zaznaczyć w oknie deklaracje, a następnie przycisnąć przycisk:

Niezależnie od wybranej opcji, na ekranie pojawi się formatka Certyfikaty Windows z lista dostępnych certyfikatów.


Po przyciśnięciu przycisku Zatwierdź nastąpi podpisywanie zaznaczonych deklaracji. Widok poniżej.


Wysyłanie podpisanych deklaracji

Ten etap należy wykonać w przypadku kiedy w poprzednim kroku wybrana została opcja Podpisz zaznaczone.

Po podpisaniu, deklaracje trafiają do folderu Podpisane uzyskując status podpisane.


Podobnie jak w poprzednich etapach, aby rozpocząć wysyłanie najpierw należy zaznaczyć deklaracje do wysłania, a następnie przycisnąć przycisk Wyślij zaznaczone. Po przyciśnięciu przycisku, moduł rozpocznie wysyłanie deklaracji na docelowy serwer.

W zależności od ilości wysyłanych deklaracji i obciążenia sieci i serwera, operacja może trwać od kilku sekund do kilkunastu minut.


Po zakończeniu procesu wysyłki, deklaracje zostaną przeniesione do folderu Wysłane otrzymując status wysłane.


Moduł e-Deklaracje automatycznie pobierają UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z serwera Ministerstwa Finansów.


Po przyciśnięciu linku Drukuj UPO na ekranie pojawi się przeglądarka umożliwiająca podgląd lub wydrukowanie wybranego UPO. Poniżej przykładowy druk.


Zakończenie pracy z modułem e-Deklaracje

Koniec pracy z programem następuje przez zamknięcie krzyżykiem na czerwonym przycisku w prawym górnym rogu okna przeglądarki lub po kliknięciu na ikonkę programu i wybranie opcji  Zamknij.

WAPRO Fakir Finanse i księgowość