WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Definiowanie prostego schematu księgowania
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Definicje importu > Schematy księgujące - opis dla zaawansowanych) > Definiowanie prostego schematu księgowania

Glossary Item Box

Definiowanie prostego schematu księgowania


Operacja definiowania schematu księgowania wymagana jest w przypadku źródeł danych utworzonych dla aplikacji eksportujących niezadekretowane dokumenty. W takim przypadku, przed importem dokumentów do ksiąg programu, muszą one zostać wcześniej zadekretowane. Importowane dokumenty mogą pochodzić z aplikacji systemu WAPRO ERP lub innych producentów pod warunkiem, że pliki wymiany danych będą w formacie zgodnym z przyjętym w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość.

Opis struktury plików wymiany w formacie txt oraz XML znajduje się na portalu wapro24.pl.

W przypadku importu z aplikacji systemu Asseco WAPRO, mogą wystąpić dwa przypadki, aplikacja źródłowa (eksportująca dane) może być zainstalowana:

Definiowanie schematu księgowania dla aplikacji WAPRO ERP zainstalowanych na wspólnej bazie oraz na rozłącznej bazie danych nieznacznie się różnią dlatego poniżej omówiony zostaną każdy z nich oddzielnie na przykładzie importu danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn.

Import danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn zainstalowanego na rozłącznej bazie danych z programem WAPRO Fakir Finanse i księgowość odbywa się za pośrednictwem pliku wymiany danych XML Asseco WAPRO, w związku z tym definiowanie schematów księgowania dla źródeł danych innych producentów, które eksportują swoje dane za pośrednictwem tak sformatowanego pliku odbywa się podobnie jak z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn na bazie rozłącznej. Dotyczy to również programu WAPRO Fakturka Fakturowanie.

Metadane - informacje umożliwiające tworzenie warunkowych dekretów


Moduł automatycznego importu dokumentów wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na zadekretowanie wszystkich importowanych dokumentów, dostosowanie ich dekretowania do wymagań firmy. Pozwala na przykład zaksięgować sprzedaż na jednym koncie syntetycznym lub na wielu kontach analitycznych, w podziale na hurtownie / sklepy firmowe,  sprzedawców lub w podziale na kategorie asortymentowe dzielić koszty i wiele innych.

Jednak aby było to możliwe, w procesie definiowania schematu dekretowania trzeba określić odpowiednie warunki, po których spełnieniu dokument sprzedaży zostanie zadekretowany na odpowiednie konto analityczne. Z kolei aby było możliwe zdefiniowanie takich warunków, program musi "znać" wiele dodatkowych informacji na importowanego dokumentu, w naszym przykładzie listę punktów sprzedaży, sprzedawców, kategorie asortymentowe.

Tego typu informacje znajdują się w programie eksportującym dokumenty, na przykład programie WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn.  Dlatego przed rozpoczęciem tworzenia schematów księgujących muszą one być zaimportowane do modułu importu dokumentów w programie. W każdej instancji programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn te dane mogą być inne a dodatkowo mogą zmieniać się w czasie, na przykład może zmieniać się ilość magazynów, może zmieniać się lista sprzedawców, zmianie może ulegać lista kategorii asortymentowych. Dlatego muszą być pobierane dla każdego źródła danych i aktualizowane po każdego zmianie w programie źródłowym.

Tego typu dane nazywane są $$metadanymi$$. Nie są dane wymagane bezpośrednio do księgowania takie jak na przykład dokumenty handlowe czy finansowe ale są niezbędne do budowania  złożonych schematów dekretujących.

Metadane mogą często ulegać zmianom, wobec tego należy pamiętać aby każdorazowo po zmianie, która może wpłynąć na schemat dekretowania, zaktualizować je w module importu w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Często taka zmiana może również wymagać zmiany / rozbudowy samej definicji schematów księgowania. Dotyczy to każdego źródła danych.

Sposób aktualizowania metadanych różni się w zależności od tego czy program WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracuje na wspólnej czy też rozłącznej bazie danych z WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Natomiast sam proces uruchamiany jest w module importu przyciskiem Aktualizuj metabazę. Sama operacja importu metadanych do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość zostanie omówiona poniżej, odpowiednio w podpunktach dotyczących importu dokumentów na wspólnej bazie danych oraz w rozłącznych bazach danych.

Import danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn (wspólna baza danych)


W celu zdefiniowania nowego schematu księgowania dla wybranego, zdefiniowanego wcześniej źródła danych, należy z menu głównego programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość wybrać polecenie Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe definicje | Polecenie menu: Importy - definicje | Polecenie podmenu: Import - schematy księgujące. Na ekranie pojawi się wówczas okno Magik 2 - Schematy księgowania. W lewej górnej części wyświetlonej formatki (widok poniżej) widoczna jest lista zdefiniowanych wcześniej źródeł danych. 

Każde źródło danych ma mieć zdefiniowany, niezależny schemat księgowania. Na przykład sklep firmowy (dokumenty sprzedaży) oraz magazyn firmy (dokumenty zakupu) wykorzystujące w swojej działalności dwie niezależne instancje programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, z których dane są importowane do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość jako dwa niezależne źródła danych, każde z innym schematem dekretującym.

Wybieramy i zaznaczamy źródło danych, dla którego ma zostać utworzony nowy schemat księgujący. Dla potrzeb omawianego przykładu powinno to być źródło zdefiniowane jako: WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracujący na wspólnej bazie danych. Następnie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, w celu zaktualizowania metadanych należy przycisnąć przycisk Aktualizuj metabazę.

Pracując na wspólnej bazie z programem WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, aktualizacja metadanych odbywa się automatycznie, nie wymaga wykonania żadnych innych operacji. Program sam pobiera metadane ze struktur danych programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn.

Po chwili pojawi się komunikat o pomyślnym zaktualizowaniu metabazy, następnie można przystąpić do definiowania schematu księgowania.

Schemat księgowania jest to pakiet definicji dekretowania każdego typu dokumentu, który jest importowany. Aby import dokumentów przebiegał prawidłowo i bez zakłóceń, dla każdego typu importowanego dokumentu musi być zdefiniowany zestaw dekretów.

Jeżeli wśród importowanych dokumentów znajduje się nowy typ dokumentu, dla którego nie został wcześniej zdefiniowany schemat dekretujący, należy pamiętać aby przed operacją importu, dodać ten schemat do definicji.

W celu zdefiniowania nowego schematu dekretowania należy:

 1. przycisnąć przycisk Dodaj znajdujący się z prawej strony okna. Na ekranie pojawi się okno definiowania schematu:

 2. W polu Nazwa należy wpisać nazwę schematu (np. Schemat podstawowy), zaś w polu Opis można dodać dowolny komentarz.
 3. W celu wybrania typu dokumentu, dla którego będzie definiowany schemat dekretujący, najpierw należy wybrać kategorię dokumentów. do której należy żądany typ. Kategorię wybieramy z listy rozwijanej Dokumenty znajdującej się w górnej części okna a następnie wybieramy typ dokumentu na górnej liście.
 4. Typy dokumentów w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość różnią się od typów dokumentów występujących w programie WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn a dodatkowo wszystkie dokumenty rejestrowane są w dziennikach. Dlatego w kolejnym kroku dla wybranego typu importowanego dokumentu należy wskazać / powiązać z nim odpowiedni typ dokumentu programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość i powiązać go z odpowiednim dziennikiem.

  W tym celu należy kolejno :
  1. ustawić się na odpowiednim dokumencie i przycisnąć przycisk Skojarz znajdujący się z prawej strony górnej części okna. Na ekranie pojawi się okno kojarzenia dokumentów.
  2. W oknie, dla wybranego typu importowanego dokumentu należy wybrać odpowiedni Kod dokumentu (kod typu dokumentu) w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość oraz Dziennik
   Dzienniki muszą być wcześniej zdefiniowane w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość, w menu Definicje | Słowniki predefiniowane).
  3. Zatwierdzamy skojarzenie przyciskiem Zapisz.
  Przykład:
  Dla przykładu wybierzemy jako typ importowanego dokumentu FV - Faktura sprzedaży (typ dokumentu w WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn). W tym celu, w oknie Magik 2 - Schematy księgowania należy wybrać typ dokumentu na górnej liście FV a następnie przycisnąć przycisk Skojarz lub użyć skrótu klawiszowego <Ctrl+F2>. Na ekranie wyświetlona zostanie formatka Typ dokumentu, na której w górnej części okna znajduje się informacja o wybranym typie dokumentu programu zewnętrznego, w naszym przykładzie WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn a w dolnej części – odpowiednio listy kodów dokumentów i dzienników w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Widok poniżej:   

  W celu dokonania skojarzenia, z dwóch dolnych list należy wybrać kolejno odpowiednio:
  • Kod dokumentu - jaki będzie nadany w systemie księgowym importowanemu dokumentowi (w naszym przykładzie będzie to FS – faktura sprzedaży)
  • Dziennik – do jakiego będą zapisywane dokumenty tego typu (u nas będzie to SPRP – sprzedaż podstawowa).

  Po wybraniu obu elementów należy przycisnąć przycisk Zapisz lub użyć skrótu klawiaturowego <F10>.

 5. W kolejnym kroku można przystąpić do definiowania schematu dekretowania wybranego typu dokumentu z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn.

  W tym celu:
  1. na górnej liście okna Magik 2 - Schematy księgowania wybrać typ dokumentu, w naszym przykładzie FV
  2. a następnie w dolnej części okna wybrać zakładkę Definicje dekretów.   Następnie przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrót klawiaturowy <Ins>. Operację definiowania prostej faktury sprzedaży przedstawiony zostanie na przykładzie

   Przykład:

   Załóżmy, że naszą fakturę zamierzamy zaksięgować w sposób następujący:
   • Kwota brutto – na konto rozrachunkowe 201 z analityką odpowiedniego kontrahenta
   • Kwota netto – na konto 701
   • Kwota VAT – na konto 222 (VAT należny).

   W tym celu należy wykonać następujące czynności:
   • Po wybraniu zakładki Definicje dekretów należy przycisnąć przycisk Dodaj znajdujący się z prawej strony. Na ekranie pojawi się okno definiowania konkretnego dekretu.
   • W górnej części okna, w pole Konto Dt lub Konto CT należy wpisać numer konta z planu kont – w naszym przypadku w pole Konto Dt należy wpisać wartość 201-x. Znak x w numerze konta jest znakiem zastępczym dla analityki konta i oznacza, że w to miejsce będzie w każdym przypadku będzie wstawiony będzie odpowiedni numer analityki.
    Konto można również wybrać ze słownika kont. W tym celu należy kliknąć na ikonkę drzewka z prawej strony pola Konto Dt, a następnie wskazać wybrać z listy interesującą nas pozycję. Wyszukiwanie takiej pozycji można przyspieszyć wpisując z klawiatury początek symbolu konta.
   • Ustawiamy rodzaj analityki na wartość Analityka płatnika.

   • W kolejnym kroku można przystąpić do zadekretowania kwoty netto. W tym celu:
    • W celu zdefiniowania kolejnego dekretu w schemacie, należy ponownie przycisnąć przycisk Dodaj.
    • W pole Konto Ct wstawić numer konta np. 701
    • Jako Typ dekretu można wybrać wartość Dekret dla pozycji dokumentu. Dzięki temu – na podstawie jednej definicji – zostanie utworzonych tyle dekretów, ile pozycji będzie w importowanym dokumencie. Kwotę netto można również pobrać z nagłówka wówczas będzie pobrana jedna kwota, z podsumowania całego dokumentu ale należy mieć pewność, że importowane dokumenty są jednorodne i zawierają na przykład wyłącznie sprzedaż towarów. Jeżeli dokumentu sprzedaży mogą zawierać sprzedaż towarów i usług, które będą księgowane na inne konta, należy wybrać Dekret dla pozycji dokumentu. W sytuacji, w której w dokumentach znajduje się wiele jednorodnych pozycji program i tak je podsumuje i zadekretuje jako jedną pozycję.
    • Pole Typ kwoty ustawiamy na wartość Netto pozycji (sprzedaży).
    • Całość zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

   • Jako ostatni zdefiniowany zostanie schemat dekretowania kwoty VAT. W tym celu:
    • Ponownie należy przycisnąć przycisk Dodaj
    • W pole Konto Ct wstawiamy nr konta np. 222
    • Jako Typ dekretu ustawiamy wartość Dekret dla nagłówka dokumentu
    • Jako Typ kwoty ustawiamy wartość VAT dokumentu (sprzedaży)
    • Całość zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
     Po wykonaniu powyższych operacji, nasze okno powinno przedstawiać się następująco:
W podobny sposób możemy zdefiniować inne typy dokumentów. Na koniec należy zapisać schemat przy pomocy przycisku Zapisz i wygeneruj procedurę. Od tego momentu można już  importować i automatycznie dekretować dokumenty z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracującego na wspólnej bazie danych.

Przypadek importu danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn zainstalowanego na rozłącznej bazie danych


W przypadku gdy program WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracuje na rozłącznej bazie danych, przed rozpoczęciem definiowania schematów księgowania musimy w tym programie przygotować pewne niezbędne dane definicyjne.

W tym celu:

 1. Uruchamiamy program WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn na bazie, z której później zamierzamy eksportować dokumenty i wybieramy polecenie Inne | Wymiana danych | Eksport do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Na ekranie pojawi się okno Generacja dekretów do programu finansowo-księgowego:

 2. Przechodzimy na zakładkę Eksport dokumentów (magik wer. 2), a następnie wybieramy przycisk Eksport definicji firmy.
 3. Podajemy nazwę pliku do jakiego ma być zapisana definicja oraz jego lokalizację (katalog) na dysku komputera i zapisujemy plik na dysku
 4. Utworzony w ten sposób plik przegrywamy na komputer, na którym znajduje się WAPRO Fakir Finanse i księgowość i rozpoczynamy proces definiowania schematów księgowania:
  1. Z menu głównego programu wybieramy polecenie Definicje | Importy | Schematy księgowania. Na ekranie pojawi się okno definiowania schematów księgowania.
  2. Ustawiamy się na interesującym nas źródle (pamiętajmy, że tym razem źródłem tym powinien być WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracujący na rozłącznej bazie danych) i wybieramy przycisk Aktualizuj metabazę.
  3. Tym razem powinno wyświetlić się okno, w którym należy wskazać lokalizację i nazwę pliku z definicjami, który został wcześniej wyeksportowany z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn. Po pobraniu tego pliku, po krótkiej chwili wyświetli się komunikat, informujący, że metabazę zaktualizowano pomyślnie.
  Po zaktualizowaniu metabazy możemy przystąpić do definiowania schematów księgowania. Proces ten odbywa się w sposób identyczny jak opisany wcześniej. Po jego zakończeniu, również w tym przypadku jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu importu danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn – tym razem pracującego na rozłącznej bazie danych.

W podobny jak powyżej sposób możemy zdefiniować schematy księgowania dla źródeł danych:

Pozostałe typy źródeł danych wymagają przygotowania dokumentów w postaci zadekretowanej – tym samym nie jest konieczne definiowanie dla nich schematów księgowania.

Importu danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn zainstalowanego na wspólnej bazie danych


W celu zdefiniowania nowego schematu księgowania dla wybranego, zdefiniowanego wcześniej źródła danych, należy z menu głównego programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość wybrać polecenie Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe definicje | Polecenie menu: Importy - definicje | Polecenie podmenu: Import - schematy księgujące. Na ekranie pojawi się wówczas okno Magik 2 - Schematy księgowania. W lewej górnej części wyświetlonej formatki (widok poniżej) widoczna jest lista zdefiniowanych wcześniej źródeł danych. 

Każde źródło danych ma mieć zdefiniowany, niezależny schemat księgowania. Na przykład sklep firmowy (dokumenty sprzedaży) oraz magazyn firmy (dokumenty zakupu) wykorzystujące w swojej działalności dwie niezależne instancje programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, z których dane są importowane do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość jako dwa niezależne źródła danych, każde z innym schematem dekretującym.

Wybieramy i zaznaczamy źródło danych, dla którego ma zostać utworzony nowy schemat księgujący. Dla potrzeb omawianego przykładu powinno to być źródło zdefiniowane jako: WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracujący na wspólnej bazie danych. Następnie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, w celu zaktualizowania metadanych należy przycisnąć przycisk Aktualizuj metabazę.

Pracując na wspólnej bazie z programem WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, aktualizacja metadanych odbywa się automatycznie, nie wymaga wykonania żadnych innych operacji. Program sam pobiera metadane ze struktur danych programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn.

Po chwili pojawi się komunikat o pomyślnym zaktualizowaniu metabazy, następnie można przystąpić do definiowania schematu księgowania.

Schemat księgowania jest to pakiet definicji dekretowania każdego typu dokumentu, który jest importowany. Aby import dokumentów przebiegał prawidłowo i bez zakłóceń, dla każdego typu importowanego dokumentu musi być zdefiniowany zestaw dekretów.

Jeżeli wśród importowanych dokumentów znajduje się nowy typ dokumentu, dla którego nie został wcześniej zdefiniowany schemat dekretujący, należy pamiętać aby przed operacją importu, dodać ten schemat do definicji.

W celu zdefiniowania nowego schematu dekretowania należy:

 1. przycisnąć przycisk Dodaj znajdujący się z prawej strony okna. Na ekranie pojawi się okno definiowania schematu:

 2. W polu Nazwa należy wpisać nazwę schematu (np. Schemat podstawowy), zaś w polu Opis można dodać dowolny komentarz.
 3. W celu wybrania typu dokumentu, dla którego będzie definiowany schemat dekretujący, najpierw należy wybrać kategorię dokumentów. do której należy żądany typ. Kategorię wybieramy z listy rozwijanej Dokumenty znajdującej się w górnej części okna a następnie wybieramy typ dokumentu na górnej liście.
 4. Typy dokumentów w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość różnią się od typów dokumentów występujących w programie WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn a dodatkowo wszystkie dokumenty rejestrowane są w dziennikach. Dlatego w kolejnym kroku dla wybranego typu importowanego dokumentu należy wskazać / powiązać z nim odpowiedni typ dokumentu programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość i powiązać go z odpowiednim dziennikiem.

  W tym celu należy kolejno :
  1. ustawić się na odpowiednim dokumencie i przycisnąć przycisk Skojarz znajdujący się z prawej strony górnej części okna. Na ekranie pojawi się okno kojarzenia dokumentów.
  2. W oknie, dla wybranego typu importowanego dokumentu należy wybrać odpowiedni Kod dokumentu (kod typu dokumentu) w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość oraz Dziennik
   Dzienniki muszą być wcześniej zdefiniowane w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość, w menu Definicje | Słowniki predefiniowane).
  3. Zatwierdzamy skojarzenie przyciskiem Zapisz.
  Przykład:

  Dla przykładu wybierzemy jako typ importowanego dokumentu FV - Faktura sprzedaży (typ dokumentu w WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn). W tym celu, w oknie Magik 2 - Schematy księgowania należy wybrać typ dokumentu na górnej liście FV a następnie przycisnąć przycisk Skojarz lub użyć skrótu klawiszowego <Ctrl+F2>. Na ekranie wyświetlona zostanie formatka Typ dokumentu, na której w górnej części okna znajduje się informacja o wybranym typie dokumentu programu zewnętrznego, w naszym przykładzie WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn a w dolnej części – odpowiednio listy kodów dokumentów i dzienników w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Widok poniżej:   

  W celu dokonania skojarzenia, z dwóch dolnych list należy wybrać kolejno odpowiednio:
  • Kod dokumentu - jaki będzie nadany w systemie księgowym importowanemu dokumentowi (w naszym przykładzie będzie to FS – faktura sprzedaży)
  • Dziennik – do jakiego będą zapisywane dokumenty tego typu (u nas będzie to SPRP – sprzedaż podstawowa).

  Po wybraniu obu elementów należy przycisnąć przycisk Zapisz lub użyć skrótu klawiaturowego <F10>.

 5. W kolejnym kroku można przystąpić do definiowania schematu dekretowania wybranego typu dokumentu z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn.

  W tym celu:
  1. na górnej liście okna Magik 2 - Schematy księgowania wybrać typ dokumentu, w naszym przykładzie FV
  2. a następnie w dolnej części okna wybrać zakładkę Definicje dekretów.   Następnie przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrót klawiaturowy <Ins>. Operację definiowania prostej faktury sprzedaży przedstawiony zostanie na przykładzie

   Przykład:

   Załóżmy, że naszą fakturę zamierzamy zaksięgować w sposób następujący:
   • Kwota brutto – na konto rozrachunkowe 201 z analityką odpowiedniego kontrahenta
   • Kwota netto – na konto 701
   • Kwota VAT – na konto 222 (VAT należny).

   W tym celu należy wykonać następujące czynności:
   • Po wybraniu zakładki Definicje dekretów należy przycisnąć przycisk Dodaj znajdujący się z prawej strony. Na ekranie pojawi się okno definiowania konkretnego dekretu.
   • W górnej części okna, w pole Konto Dt lub Konto CT należy wpisać numer konta z planu kont – w naszym przypadku w pole Konto Dt należy wpisać wartość 201-x. Znak x w numerze konta jest znakiem zastępczym dla analityki konta i oznacza, że w to miejsce będzie w każdym przypadku będzie wstawiony będzie odpowiedni numer analityki.
    Konto można również wybrać ze słownika kont. W tym celu należy kliknąć na ikonkę drzewka z prawej strony pola Konto Dt, a następnie wskazać wybrać z listy interesującą nas pozycję. Wyszukiwanie takiej pozycji można przyspieszyć wpisując z klawiatury początek symbolu konta.
   • Ustawiamy rodzaj analityki na wartość Analityka płatnika.

   • W kolejnym kroku można przystąpić do zadekretowania kwoty netto. W tym celu:
    • W celu zdefiniowania kolejnego dekretu w schemacie, należy ponownie przycisnąć przycisk Dodaj.
    • W pole Konto Ct wstawić numer konta np. 701
    • Jako Typ dekretu można wybrać wartość Dekret dla pozycji dokumentu. Dzięki temu – na podstawie jednej definicji – zostanie utworzonych tyle dekretów, ile pozycji będzie w importowanym dokumencie. Kwotę netto można również pobrać z nagłówka wówczas będzie pobrana jedna kwota, z podsumowania całego dokumentu ale należy mieć pewność, że importowane dokumenty są jednorodne i zawierają na przykład wyłącznie sprzedaż towarów. Jeżeli dokumentu sprzedaży mogą zawierać sprzedaż towarów i usług, które będą księgowane na inne konta, należy wybrać Dekret dla pozycji dokumentu. W sytuacji, w której w dokumentach znajduje się wiele jednorodnych pozycji program i tak je podsumuje i zadekretuje jako jedną pozycję.
    • Pole Typ kwoty ustawiamy na wartość Netto pozycji (sprzedaży).
    • Całość zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

   • Jako ostatni zdefiniowany zostanie schemat dekretowania kwoty VAT. W tym celu:
    • Ponownie należy przycisnąć przycisk Dodaj
    • W pole Konto Ct wstawiamy nr konta np. 222
    • Jako Typ dekretu ustawiamy wartość Dekret dla nagłówka dokumentu
    • Jako Typ kwoty ustawiamy wartość VAT dokumentu (sprzedaży)
    • Całość zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
     Po wykonaniu powyższych operacji, nasze okno powinno przedstawiać się następująco:
W podobny sposób możemy zdefiniować inne typy dokumentów. Na koniec należy zapisać schemat przy pomocy przycisku Zapisz i wygeneruj procedurę. Od tego momentu można już  importować i automatycznie dekretować dokumenty z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracującego na wspólnej bazie danych.

Importu danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn (rozłączna baza danych)


W przypadku gdy program WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracuje na rozłącznej bazie danych z programem WAPRO Fakir Finanse i księgowość, przed rozpoczęciem definiowania schematów księgowania należy z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pobrać metadane to jest niezbędne dane definicyjne.

W tym celu:

 1. Uruchomić program WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn na bazie, z której później zamierzamy importować dokumenty do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość a następnie z głównego menu programu wykonać polecenie Inne | Wymiana danych | Eksport do programu WAPRO Fakir. Na ekranie pojawi się formatka Generacja dekretów do programu finansowo-księgowego:

 2. Na zakładce Eksport dokumentów (magik wer. 2) należy przycisnąć przycisk Eksport definicji firmy. Program poprosi o wskazanie miejsca na dysku (lokalizacji), w którym zostanie zapisany plik z metadanymi oraz nazwę tego pliku.
 3. Zapisany w ten sposób należy przenieść na dysk komputera, w którym znajduje się WAPRO Fakir Finanse i księgowość, w którym ma zostać utworzony schemat księgujący
 4. Z menu głównego programu należy wykonać polecenia Definicje | Importy | Schematy księgowania. Na ekranie pojawi się okno definiowania schematów księgowania.
 5. W kolejnym kroku należy wybrać źródło danych, w którym tworzony będzie schemat dekretujący.
  W tym przypadku powinno to być źródło danych zdefiniowane dla WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracującym na rozłącznej bazie danych.
 6. Po przyciśnięciu przycisku Aktualizuj metabazę na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca wskazanie lokalizacji oraz wybranie pliku zawierającego wcześniej zaimportowane metadane. Po pobraniu danych z tego pliku, po chwili na ekranie pojawi się komunikat, informujący, że metabazę zaktualizowano pomyślnie.
 7. Po zaktualizowaniu metabazy możemy przystąpić do definiowania schematów księgowania. Proces ten odbywa się w sposób niemal identyczny jak opisany wcześniej. Po jego zakończeniu, program jest gotowy do rozpoczęcia procesu importu danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn.

Import danych z innych źródeł danych


W podobny jak powyżej sposób możemy zdefiniować schematy księgowania dla źródeł danych:

Pozostałe typy źródeł danych wymagają przygotowania dokumentów w postaci zadekretowanej – tym samym nie jest konieczne definiowanie dla nich schematów księgowania. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość