WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Schematy księgujące - opis dla zaawansowanych)
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Definicje importu > Schematy księgujące - opis dla zaawansowanych)

Glossary Item Box

Definiowanie schematów księgujących


Moduł automatycznego importu dokumentów jest integralnym elementem programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość, jego zadaniem jest import dokumentów z zewnętrznych systemów. Importowane dane mogą pochodzić z systemu  Asseco WAPRO, z aplikacji takich jak na przykład WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, WAPRO Best Środki trwałe, WAPRO Gang Kadry i płace, WAPRO Fakturka Fakturowanie lub zewnętrznych systemów innych producentów, które tworzą pliki wymiany danych (txt lub xml) w formacie zgodnym z formatem plików wymiany danych Asseco WAPRO.

Dane eksportowane z tych programów do programu finansowo księgowego różnią się zarówno zawartością merytoryczną jak i ilością eksportowanych danych. Z systemów takich jak program kadrowo - płacowego czy zarządzania majątkiem firmy wystarczy, że dane zostaną w nich podsumowane raz w miesiącu i wyeksportowane w postaci jednego dokumentu do programu finansowo - księgowego. Zawartość tych dokumentów w każdym okresie rozliczeniowym jest bardzo podobna i z góry można określić dekrety księgowe w takim dokumencie. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku importu z programów zarządzania sprzedażą (np. WAPRO Fakturka Fakturowanie) czy zarządzania sprzedażą i magazynami (np. WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn). Ustawy podatkowe oraz ustawa o rachunkowości wymagają aby w programie finansowo księgowym zarejestrowane były poszczególne dokumenty, dane kontrahentów, rozrachunki. Dodatkowo, w przeciwieństwie do pierwszej grupy programów, w drugiej nie można z góry ustalić schematów dekretujących w systemach źródłowych, eksportujących dokumenty.

W związku z powyższym import do WAPRO Fakir Finanse i księgowość danych z tych dwóch grup przebiega nieco inaczej. Pierwsza grupa programów eksportuje dokumenty zadekretowane, wystarczy je tylko zaimportować do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość natomiast dane z programów zarządzania sprzedażą i magazynami muszą być przed zaimportowaniem do programu dodatkowo zadekretowane.

Podsumowując, w zależności od źródła (aplikacji, z której pochodzą importowane dane), dane przeznaczone do importu mogą zawierać:

W pierwszym przypadku działanie modułu sprowadza się do wczytania danych do bufora dokumentów zadekretowanych, sprawdzenia ich poprawności (weryfikacji) oraz przeniesienia do ksiąg handlowych (importu). Natomiast w drugim przypadku, dane wczytywane są do struktur pośrednich, tj. do bufora dokumentów niezadekretowanych a następnie przy pomocy specjalnych narzędzi przetwarzane są do postaci księgowej (zadekretowanej). Przy użyciu tzw. schematów dekretujących (schematów księgowania) czyli definiowanych przez użytkownika zbiorów definicji, następuje operacja dekretowania  dokumentów, czyli uzupełnienie ich pozycji o konta księgowe. Po zadekretowaniu dokumentów, są one przenoszone do bufora dokumentów zadekretowanych. Dalsze działanie sprowadza się do punktu poprzedniego, tj. do weryfikacji i importu (przeniesienia) zadekretowanych danych do ksiąg handlowych.

Najważniejszą kwestią związaną z użytkowaniem modułu jest odpowiednie zdefiniowanie schematów księgowania, dzięki którym dokumenty źródłowe będą prawidłowo dekretowane.

W pierwszej części rozdziału, przeznaczonej dla początkujących użytkowników, omówione zostaną proste, wbudowane funkcje pozwalające na tworzenie typowych definicji schematów dekretujących. Natomiast w dalszej części omówione zostaną również bardziej złożone zagadnienia i mechanizmy, dające zaawansowanym użytkownikom na niemal nieograniczone możliwości w zakresie definiowania procesu importu danych.

Przed pierwszą operacją importu dokumentów


Przygotowanie programu do rozpoczęcia importu danych z zewnętrznych źródeł danych składa się z jednego lub dwóch etapów. Zgodnie z tym o czym już wspominaliśmy, w zależności od rodzaju źródła, importowane dane mogą być zadekretowane przez aplikację, z której zostały wyeksportowane lub też niezadekretowane. Dlatego przed przeprowadzeniem operacji pierwszego importu dokumentów może być wykonane jednej lub dwóch operacji wstępnych:

 

W celu rozpoczęcia pracy dla aplikacji, które eksportują dane zadekretowane wystarczy zdefiniować w programie obiekt o nazwie źródło danych. Natomiast dla aplikacji, które eksportują dane niezadekretowane, dodatkowo dla ich źródła wymagane jest również zdefiniowanie odpowiedniego schematu księgującego i zapisaniu go w postaci tzw. procedury dekretującej. Schematem księgującym nazywamy tworzony lub edytowany w oknie Schematy księgujące zestaw definicji dekretowania importowanych dokumentów. W tej formie jest on zrozumiały i czytelny dla użytkownika. Po zakończeniu definiowania lub dokonywania wymaganych zmian, schemat księgujący należy zapisać w postaci procedury dekretującej. Procedura dekretująca jest to przetłumaczony na język zrozumiały dla MS SQL serwera schemat księgujący. W zasadzie można używać tych pojęć wymiennie jednak należy pamiętać, że widok procedury dekretującej będzie zrozumiały tylko dla zaawansowanych użytkowników. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość