WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Współpraca z WAPRO JPK
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ogólne zasady pracy z programem > Współpraca z WAPRO JPK

Glossary Item Box

Współpraca programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość z programem WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny


 

Uruchamianie programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość


Jeżeli spełnione są następujące warunki:

program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny można uruchomić. Polecenie uruchomienia znajduje się w głównym menu programu: Zakładka: Start | Sekcja: JPK | Polecenie: WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny. 
 

Uruchomienie programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny będzie konieczne w celu pobrania z serwerów Ministerstwa Finansów dokumentów UPO, po wysłaniu pliku JPK_VAT. Aby automatycznie odebrać UPO, program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny musi być włączony. Po odebraniu potwierdzenia, można go zamknąć.

Uruchamianie kreatora wysyłki plików JPK_VAT w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość


Podobnie jak w punkcie wyżej, jeżeli:

 w programie można uruchomić kreator wysyłania plików JPK_VAT na serwer Ministerstwa Finansów. Polecenie uruchomienia znajduje się w głównym menu programu: Zakładka: Ewidencja VAT | Sekcja: Inne | Polecenie: Wyślij cykliczny plik JPK_VAT. 
 

Podobnie kreator można uruchomić na oknie Deklaracje VAT, po przyciśnięciu przycisku Wyślij JPK_VAT lub użyciu skrótu [Ctrl+J]. 
 

Po uruchomieniu polecenia zostanie uruchomiony kreator, znany użytkownikom programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny ale z predefiniowanym, wybranym źródłem danych na bazę danych WAPRO Fakir Finanse i księgowość oraz aktywną w programie firmę oraz wybrany okres rozliczeniowy. 
 

Kontynuując działanie kreatora, program automatycznie wyśle plik JPK_VAT z aktywnej firmy wybranej w programie. Kreator będzie działał zgodnie ze zdefiniowanymi w programie WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny ustawieniami. Wobec tego warto, przed rozpoczęciem korzystania z omawianej możliwości odpowiednio zdefiniować te ustawienia w programie WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny.

Wstępna weryfikacja danych do wysłania informacji z ewidencji VAT (JPK_VAT)


W programie dodano predefiniowane filtry w rejestrze VAT. W oknie przeglądarki rejestrów VAT, w każdym kontekście (sprzedaż, zakup, WNT itd), w filtrze (Ctrl+F7) dodano dwa filtry:

Zastosowanie tych filtrów pozwala wyszukać wszystkie zapisy w rejestrach VAT z niepełnymi danymi, w których na przykład kontrahenci nie mają wypełnionego numeru identyfikacji podatkowej, nazwy lub adresu. Uzupełnienie tych brakujących danych w programie źródłowym może zapobiec problemom na etapie importu danych do programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny. 
 

Po wybraniu z listy zaawansowanego filtra predefiniowanej pozycji filtra, przyciśnięciu przycisku Zastosuj i nadaniu mu odpowiedniej nazwy na formatce listy zaawansowanych filtrów pojawi się nowa pozycja. Na przykład: 
 

Po wybraniu tej pozycji z listy rozwijanej na oknie przeglądarki rejestrów, obraz poniżej, z listy zapisów rejestru wybrane zostaną te z niekompletnymi danymi kontrahentów. Na przykład: 
 

Po uzupełnieniu brakujących danych i odświeżeniu filtra zapis zniknie z listy.

Wykonywanie technicznych, miesięcznych deklaracji VAT-7 do weryfikacji danych JPK_VAT w WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny


Konieczność taka może wystąpić w przedsiębiorstwach rozliczających VAT kwartalnie, a które mają obowiązek wysyłania co miesiąc na serwer Ministerstwa Finansów informacji JPK_VAT. Aby zapewnić spójność danych zalecane jest wykonywanie w programie co miesiąc technicznej deklaracji VAT-7, z którą będą weryfikowane dane JPK_VAT pobrane przez program WAPRO JPK.


Gotowość danych firmy na pobieranie danych JPK_VAT


W celu zautomatyzowania pracy programu WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny podczas wybierania danych, które mają zostać wysłane w postaci plików JPK_VAT. W WAPRO Fakir dodana została kartoteka o nazwie Informacje o stanie przygotowania danych firmy dla WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny. W kartotece, dla wybranego okresu rozliczeniowego, po zamknięciu okresu można oznaczyć go jako Gotowy do wysłania danych JPK_VAT, dotyczy to zarówno:

 

Jest to szczególnie przydatne w biurach rachunkowych, które wysyłają bardzo dużo tych plików. Na przykład po skorygowaniu danych w jakiejś firmie, które wymaga wysłania korekty pliku JPK_VAT, wystarczy w w/w. tabeli, w odpowiednim okresie zmienić status Wysłano na Gotowy do wysłania. Program WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny podczas wysyłania korekt sprawdzi zawartość kartoteki z informacjami i automatycznie wyśle taką korektę. Nie trzeba pamiętać o tej korekcie, nie trzeba również przekazywać informacji o konieczności wysłania korekty JPK_VAT osobie wysyłającej pliki JPK_VAT.

Zarówno po wysłaniu JPK_VAT za bieżący okres rozliczeniowy jak i korekty pliku JPK_VAT za wcześniejszy okres rozliczeniowy, status Gotowy do wysłania zostanie automatycznie zmieniony na Wysłano.

Uwaga - we wcześniejszych wersjach programu niż 8.40.0, status Gotowe do wysłania nie był automatycznie zmieniany na Wysłano, po wysłaniu na serwer MF. Po aktualizacji takiej wersji do wersji 8.40.0 lub wyższej, podczas wykonania pierwszy raz operacji wysyłania seryjnego korekt, WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny zaktualizuje status stanu w tabeli Informacje o stanie przygotowania danych firmy dla JPK_VAT i dla wysłanych danych, w odpowiednich okresach wstawi status Wysłano.

W programie WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny dostępny jest parametr o nazwie Pobieraj tylko dane JPK_VAT oznaczone jako 'Gotowe do wysłania'. W wariancie Biznes, parametr znajduje się w Parametrach użytkownika natomiast w wariancie Biuro w Profilach wysyłania.

Ustawienie wartości tego parametru na TAK spowoduje, że w wariancie:

Aby oznaczyć w WAPRO Fakir Finanse i księgowość, w firmie miesiąc rozliczeniowy jako gotowy, gotowy do wysyłania danych JPK_VAT należy z głównego menu programu otworzyć okno kartoteki firm: Polecenie: System | Wybór firmy. Na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego: 
 

Po wybraniu właściwej firmy i przyciśnięciu przycisku Gotowość do JPK lub użyciu skrótu [Ctrl+J], na ekranie pojawi się okienko umożliwiające dodawanie kolejnych miesięcy rozliczeniowych lub zmianę stanu istniejącego już miesiąca. 
 

Aby ustawić stan na gotowy, należy ustawić wartość Dane firmy za wybrany okres są gotowe do przetwarzania przez program WAPRO JPK na TAK.

Uwaga - W programie WAPRO JPK Jednolity plik kontrolny Jednolity plik kontrolny brak zapisu za wybrany miesiąc rozliczeniowy w firmie bazy danych programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość  jest równoznaczne ze stanem niegotowy. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość