WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Definiowanie planu wydatków budżetowych - wariant BUDŻET
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Plan finansowy - wariant BUDŻET > Definiowanie planu wydatków budżetowych - wariant BUDŻET

Glossary Item Box

Definiowanie planu wydatków budżetowych

Aby wprowadzić do systemu budżetowy plan wydatków należy wybrać z głównego menu programu polecenie "Plan finansowy | Wprowadzanie | Wydatki". Na ekranie pojawi się okno przeglądarki "Plan finansowy - wydatki".
Rysunek 1. Okno przeglądarki "Plan finansowy - Wydatki"Zastosowanie klasyfikacji zadaniowej planu finansowego jest opcjonalna. Zależy od ustawienia parametru "Sposób obsługi budżetu" znajdującego się w parametrach pracy firmy. 

Przy użyciu przycisków, znajdujących się po prawej stronie listy planu finansowego, okno przeglądarki umożliwia:

Po przełączeniu, w dolnej części okna, zakładki "2) klasyfikacja zadaniowa" na zakładkę "1) Zmiana planu", okno przeglądarki umożliwia przy przy użyciu widocznych na tej zakładce przycisków:

Dodatkowo, w dolnej części okna, znajduje się przycisk "Drukuj" [skrót klawiszowy "F3"], umożliwiający wydrukowanie wprowadzonego planu finansowego.

W przypadku kiedy wprowadzany plan finansowy składa się z wielu zapisów, w którym może znajdować się wiele wpisów dla jednej pozycji klasyfikacji budżetowej, pomocna może być funkcja wyświetlenia podsumowania dla wskazanej na liście okna przeglądarki pozycji. Aby wyświetlić podsumowanie należy przycisk ikonkę .

Po wciśnięciu ikonki, na ekranie pojawi się formatka z podsumowaniem.
Rysunek 2. Formatka podsumowania wybranej pozycji klasyfikacji tradycyjnejKorzystając s formatki w trakcie roku obrotowego, podsumowanie uwzględnia również zmiany planu, a zapisy podsumowywane są miesięcznie lub kwartalnie. 

Na uwagę zasługuje również ikonka filtra wyświetlanej listy, znajdująca się na górnej belce okna przeglądarki, po prawej stronie (patrz rysunek numer 1). Po przyciśnięciu przycisku ikonki   na ekranie pojawi się formatka wyboru pozycji listy.
Rysunek 3. Formatka wyboru pozycji na liście okna przeglądarki planu finansowegoWprowadzenie nowej pozycji planu finansowego

Po przyciśnięciu przycisku "Dodaj" listy planu [skrót klawiszowy "Ins"], na ekranie pojawi się formatka "Plan finansowy / Dodaj"
Rysunek 4. Formatka "Plan finansowy / Dodaj"Jak widać na powyższym obrazie, wprowadzenie planu polega na kolejnym wprowadzaniu wartości z równoczesnym deklarowaniem pozycji klasyfikacji tradycyjnej oraz klasyfikacji zadaniowej, których dotyczy planowana kwota. Wprowadzanie kolejnych pozycji wydatków do planu finansowego może odbywać się z równoczesnym:

 Zależy to od wyboru opcji w sekcji "Dekretacja".

W przypadku wprowadzania planu finansowego z równoczesnym tworzeniem dekretów we wskazanym dokumencie, najczęściej wszystkie zapisy wprowadza się do jednej noty. W takim przypadku podczas wprowadzania pierwszej pozycji planu, należy wybrać opcję utworzenia nowego dokumentu, a w każdej następnej opcja "Dokument księgowy" powinna być ustawiona na "Dodaj nowe pozycje w wybranym dokumencie".

Wybór odpowiedniego dokumentu jest możliwy po przyciśnięciu przycisku ikonki .  

 Funkcje dodatkowe formatki:

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość