WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Raportowanie
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ogólne zasady pracy z programem > Raportowanie

Glossary Item Box

Raportowanie


Okno wyboru rodzaju zestawienia


Niezależnie od miejsca z jakiego uruchamiany jest wydruk jako pierwsze na ekranie wyświetlane jest okno o nazwie rozpoczynającej się od Zestawienia ..... W programie niektóre wydruki zestawień lub dokumentów mają jeden lub wiele wariantów wydruków różniących czasem sposobem prezentacji lub orientacji wydruku.

Jeżeli zestawienie posiada dwa lub więcej wariantów wydruków, na dolnej belce okna dostępny jest przycisk Warianty natomiast jeżeli wydruk nie posiada wariantów, przycisk jest niewidoczny. Po przyciśnięciu przycisku lub użyciu skrótu klawiszowego [Ctrl+W] wyświetlone zostanie dodatkowe okno umożliwiające wybór wariantu wydruku i dodatkowo oznaczenie jednego z nich jako wariant domyślny.

Zaznaczenie jednego z wariantów jako wariantu domyślnego zmienia sposób działania przycisku Wybierz na oknie Zestawienia .... :

W związku z tym jeżeli na bieżąco wykorzystywane są różne warianty, nie należy wybierać żadnego jako domyślny. Natomiast jeżeli korzystamy z jednego, warto oznaczyć go jako domyślny.

Jeżeli jeden z wariantów oznaczony jest jako domyślny aby zmienić ustawienie wariantu domyślnego lub usunąć oznaczenie jednego z wariantów jako domyślny okno Warianty wydruku można uruchomić przyciskając przycisk Warianty na oknie Zestawienia ....

Po wybraniu wariantu wydruku i przyciśnięciu przycisku Wybierz na ekranie wyświetlone zostanie okno Parametry wydruku.

Okno parametrów wydruku


Zakres informacji (dokumentów, raportów, zestawień, analiz), które można drukować w aplikacjach WAPRO ERP jest bardzo szeroki. Aby ułatwić pracę przyjęto zasadę, że z każdym miejscem w programie związana jest lista konkretnych typów wydruków. Wystarczy wybrać potrzebny dokument lub raport. Przewidziano także możliwość wpływania na zawartość wydruku przez wprowadzenie edytowalnych przez użytkownika parametrów wariantów wydruków.

Po wybraniu odpowiedniego wydruku mamy możliwość ustalenia parametrów drukowania.

Podgląd wydruku


Podgląd wydruku dostępny jest z okna Parametry drukowania. Funkcja uruchamiana jest klawiszem [F9]. Otwiera się wówczas okno zatytułowane „Podgląd raportu” wyposażone we własne rozwijalne menu oraz pasek ikon. Główną część okna zajmuje wydruk, który prezentowany jest na ekranie w postaci możliwie zbliżonej do papierowego dokumentu.


Funkcje dostępne w oknie Podglądu raportu można podzielić na następujące grupy:

Przesyłanie wydruków pocztą elektroniczną


Programy umożliwiają przesłanie wybranych raportów jako załączników do poczty elektronicznej e-mail (w formacie .rtf oraz .pdf). W tym celu wystarczy w oknie „Parametry drukowania” wybrać polecenie „Wyślij raport jako e-mail”. Uruchomiony zostanie automatycznie domyślny program pocztowy i utworzona zostanie wiadomość, której załącznikiem będzie plik zawierający raport.

Warianty wydruków


Dla raportów w programie, dla których konieczne jest każdorazowe zdefiniowanie złożonych układów parametrów, możliwe jest utworzenie i zapisanie wariantu wydruku. Taki wariant można przy wykonywaniu raportu załadować, co spowoduje automatyczne ustawienie odpowiednich parametrów wydruku na zgodne z wariantem. Warianty wydruków definiujemy, zapisujemy i ładujemy w oknach ustawiania parametrów wydruków.

Raporty CRYSTAL REPORTS


W programie istnieje możliwość podłączania przez użytkowników raportów wykonanych w technologii CRYSTAL REPORTS. Mogą być one dodawane oraz edytowane. Niektóre z wbudowanych raportów systemowych wykonane zostały również w w tej technologii natomiast te raporty są zablokowane przed edycją przez użytkowników. Raporty CRYSTAL REPORTS mają inne oznaczenie graficzne niż standardowe raporty systemowe widoczne w formatkach i okienkach programu. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość