WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Przykładowe schematy dla dekretowania prostych dokumentów
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Definicje importu > Schematy księgujące > Przykładowe schematy dla dekretowania prostych dokumentów

Glossary Item Box

Przykłady typowych dekretacji dla pozycji dokumentu


W najprostszym przypadku sposób dekretowania importowanego dokumentu zależy wyłącznie od jego typu. W takim przypadku wystarczy w schemacie dekretowań podać numery kont i pozycje takiego dokumentu zostaną jeden-do-jednego zapisane na kontach księgowych.

Zobaczmy, jak taki najprostszy proces będzie przebiegał dla dokumentu finansowego KW.

Przykład:

Załóżmy, że w planie kont mamy następujące konta:

101 - Kasa
201-KH - Rozrachunki z kontrahentami

i każdy dokument KP ma być księgowany w ten sam sposób:

Konto Dt: 101
Konto Ct : 201-Kontrahent

Wówczas w definicji dekretacji wystarczy tylko konta, jak poniżej (pozostałe elementy nie podlegają edycji):Zauważmy, że dla parametru Konto Ct ustawiliśmy numer konta z wykorzystaniem znaku globalnego x oraz wskazaliśmy, że podczas importu w miejsce tego symbolu ma być pobierana analityka (kod) kontrahenta dla którego wystawiono konkretny dokument KW.

"Przedmiot opodatkowania - użytkownicy, którzy rejestrują w ewidencji VAT Przedmiot opodatkowania, definiując schemat dekretujący mogą w definicji schematu wprowadzić stały tekst, wartość ze słownika lub wartość zmiennej w pole 'przedmiot opodatkowania'. Pole jest dostępne w definicjach dokumentów handlowych dla dekretów z pozycji dokumentu oraz po wybraniu jako typ kwoty jakiejś kwoty dotyczącej VAT.
Poniżej przykład dodawania stałego tekstu do definicji schematu:


oraz dynamicznego wstawiania opisu pozycji importowanego dokumentu w pole 'Przedmiot opodatkowania':Po spełnieniu powyższych warunków na formatce wyświetlone zostanie dodatkowe pole o nazwie Przedmiot opod., po zaznaczeniu po prawej stronie wiersza opcji formuła, po jej lewej stronie pojawi się dodatkowy przycisk:. Po jego przyciśnięciu wyświetlona zostanie formatka o nazwie Edytor formuł. Po jego lewej stronie widoczne jest drzewko grupujące dostępne zmienne, z których w sekcji po prawej stronie można budować formuły. W naszym przypadku wystarczy wybrać samą zmienną @poz_pozycji i przycisnąć przycisk Zapisz. Zmienna zostanie wstawiona w pole Przedmiot opod.. W wyniku tej operacji, w trakcie automatycznego dekretowania importowanych dokumentów, do zapisu w rejestrze VAT będzie automatycznie opis pozycji dokumentu w polu 'przedmiot opodatkowania'.

Do każdego typu dokumentu możemy przypisać wiele wariantów dekretacji, poprzedzając każdy z nich opisem warunków, które muszą być opisane w importowanym dokumencie, aby dany wariant został zastosowany. Rozważmy to na poniższym przykładzie:

Przykład:

Załóżmy, że w planie kont mamy następujące konta:

100 - Kasa
201-KH - Rozrachunki z odbiorcami
202-KH - Rozrachunki z dostawcami

oraz że w firmie możemy wystawiać dokumenty KW w dwóch przypadkach:
 • kiedy płacimy dostawcy za towar - w takim przypadku powinniśmy dokument dekretować na odpowiednią analitykę konta 202
 • kiedy zwracamy odbiorcy wpłaconą wcześniej zaliczkę - w takim przypadku powinniśmy dekretować dokument na odpowiednią analitykę konta 201

Aby prawidłowo przygotować schemat pozwalający obsłużyć tę sytuację, należy najpierw zastanowić się, w jaki sposób - importując konkretny dokument - dowiemy się, którego przypadku on dotyczy. W naszym przykładzie łatwo zauważyć, że elementem rozróżniającym oba przypadki jest typ kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument KW. Wybierane jest konto syntetyczne 201 lub 202 w zależności od tego, czy mamy do czynienia z kontrahentem-odbiorcą, czy kontrahentem-dostawcą.

Możemy zatem przygotować w ramach schematu dwa warianty dekretacji. W tym celu w oknie Schemat księgowania:
 • wybieramy zakładkę Pozycje
 • wybieramy przycisk Dodaj i w oknie Definicja dekretu definiujemy i zapisujemy pierwszy wariant (nastąpi powrót do okna Schemat księgowania). Wariant ten dotyczy przypadku, gdy KW wystawiane jest dla dostawcy, w związku z tym parametry będą wyglądać następująco:
  • Konto Dt: 202-x, Analityka rozrachunków
  • Konto Ct: 101
  • Pobieraj kwotę: z pozycji importowanych dokumentów

  Dodatkowo dla tego wariantu ustawimy następujący warunek:


 • ponownie wybieramy przycisk Dodaj - i w oknie Definicja dekretu definiujemy i zapisujemy drugi wariant:
  • Konto Dt: 201-x, Analityka rozrachunków
  • Konto Ct: 101
  • Pobieraj kwotę: z pozycji importowanych dokumentów
  tym razem jako warunek podając wyrażenie:
  Odbiorca(płatnik) = Tak
 • na koniec odpowiednim przyciskiem zapiszemy i utworzymy procedurę

Teraz - podczas importu konkretnego dokumentu - program będzie sprawdzał, dla którego wariantu spełniony jest warunek - i w zależności od tego wykona dekretację albo zgodnie z wariantem pierwszym, albo zgodnie z wariantem drugim.

Zwróćmy jeszcze uwagę, że nasz przykład był do pewnego stopnia uproszczony, zakładał bowiem, że żaden z kontrahentów nie może być jednocześnie dostawcą i odbiorcą. Gdyby bowiem zdarzył się taki przypadek - wtedy spełnione byłyby warunki dla obu wariantów i program dwukrotnie zadekretował by każdą pozycję dokumentu KW, co byłoby oczywiście błędem. Aby tego uniknąć należałoby dodać do listy warunków obu wariantów oprócz (lub zamiast) warunku na kontrahenta jakiś inny warunek, jednoznacznie rozróżniający oba warianty.

Powyższy problem pokazuje, jak należy być uważnym dobierając warunki dla poszczególnych wariantów dekretowań.

W przypadku niektórych typów dokumentów należy w ramach określania danego wariantu podać nie tylko konta księgowe ale i rodzaj kwoty, która ma być zapisana na danym koncie. Przeanalizujmy to na poniższym przykładzie:

Przykład:

Załóżmy, że w planie kont mamy następujące konta:

201-KH - Rozrachunki z kontrahentami
222 - VAT należny
701 - Sprzedaż

Zauważmy, że każda wystawiana w programie WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn faktura sprzedaży FS ma pozycje, a w każdej z nich, figuruje kwota netto, VAT i brutto. Załóżmy dla uproszczenia, że dekretacja takiej pozycji wygląda zawsze następująco:

Kwota brutto: Konto Dt, 201-KH
Kwota netto: Konto Ct, 701
Kwota VAT: Konto Ct, 222

Zwróćmy uwagę, że mimo iż wszystkie faktury księgujemy tak samo, to jednak i tak musimy zdefiniować w ramach schematu trzy dekretowania dla faktury, ponieważ na każde konto zapisywany jest inny rodzaj kwoty. W każdym dekretowaniu będzie podane konto (jedno) oraz rodzaj kwoty jaka ma być na nim zapisana.

Ponieważ lista warunków dla każdego dekretowania będzie pusta, dla jednej pozycji naszego importowanego dokumentu zostanie utworzone trzy pozycje dokumentu księgowego, każda zawierająca inny rodzaj kwoty.
Przykład:

Załóżmy teraz, że w planie kont mamy następujące konta:

201-KH - Rozrachunki z kontrahentami
222 - VAT należny
701 - Sprzedaż towarów
702 - Sprzedaż usług

Wystawiane w programie WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn faktury dotyczyć będą czasem towaru, czasem usługi, a może zdarzyć się też sytuacja, w której na jednej fakturze będzie kilka pozycji, z których niektóre będą dotyczyć sprzedaży towaru, a niektóre - sprzedaży usługi (np. transport). Załóżmy dalej, że dekretacja takich faktur (osobno każdej pozycji) wygląda zawsze następująco:

Kwota brutto: Konto Dt, 201-KH
Kwota VAT: Konto Ct, 222
Kwota netto: Konto Ct, 701 - jeśli pozycja dotyczy towaru
Konto Ct, 702 - jeśli pozycja dotyczy usługi

W takim przypadku musimy w schemacie księgowania tej faktury zdefiniować cztery dekretowania:
 • bezwarunkowe dla kwoty brutto
 • bezwarunkowe dla kwoty VAT
 • dwa warunkowe dla kwoty netto:
  Konto Ct, 701 - z warunkiem Rodzaj artykułu = Towar Konto Ct, 702 - z warunkiem Rodzaj artykułu = Usługa
Zauważmy, że dla każdej pozycji importowanego dokumentu wykonane zostaną trzy księgowania: dla kwoty brutto, dla kwoty VAT oraz jedno z dwóch (oba warunki nie mogą zajść jednocześnie) dla kwoty netto. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość