WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Import dokumentów z WAPRO Mag
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wymiana danych > Import dokumentów > Import dokumentów z WAPRO Mag

Glossary Item Box

Import dokumentów z WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn


Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość może być zainstalowany

Dokumenty z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn importowane są w postaci niezadekretowanej.

Program WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn wyposażony jest w specjalny moduł eksportu dokumentów, który umożliwia zarówno eksport dokumentów do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość zainstalowany we wspólnej bazie danych, w takim przypadku dane eksportowane sa bezpośrednio do bufora dokumentów niezadekretowanych w module automatycznego importu dokumentów jaki programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość zainstalowanego na rozłącznej bazie danych, w tym przypadku dokumenty eksportowane są za pośrednictwem pliku wymiany danych XML.

Proces importu w każdym z tych przypadków odbywa się nieco inaczej, co zostało opisane w dalszej części dokumentacji. 

Import dokumentów niezadekretowanych


Jak już wcześniej wspominaliśmy import dokumentów do programu odbywa się za pośrednictwem modułu automatycznego importu dokumentów. Ze względu na to, że obsługa operacji importu nieznacznie różni się zależnie od tego, czy odbywa się on z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn zainstalowanego na wspólnej bazie, czy też z zewnętrznego pliku wymiany danych XML, poniżej w skrócie omówiona zostanie każda z metod.

Aby uruchomić moduł automatycznego importu dokumentów należy z głównego menu programu wybrać Zakładka: Dokumenty | Sekcja: Wymiana danych | Polecenie: Import dokumentów. Na ekranie pojawi się wówczas okno Import dokumentów, zawierające wykaz znajdujących się w buforze transakcji, tj. pakietów danych, z których każdy odpowiada jednej operacji importu.

 

 


Rysunek - Import dokumentów

 

 

Okno umożliwia przeglądanie danych z poszczególnych transakcji, automatyczną weryfikację ich poprawności, dodawanie kolejnych transakcji wraz z wczytywaniem danych z zewnętrznych plików XML i wreszcie – automatyczne dekretowanie dokumentów (przy imporcie dokumentów niezadekretowanych) a na koniec przeniesienie dokumentów do ksiąg handlowych systemu FK. Można również przejrzeć już zrealizowane transakcje.

Opis eksportu danych w WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn:

  • dla systemów pracujących w rozłącznych bazach danych znajduje się tutaj ->;
  • dla systemów pracujących na wspólnej bazie danych znajduje się tutaj ->;

Wspólna baza danych - import dokumentów niezadekretowanych


W celu podejrzenia zaimportowanych, niezadekretowanych dokumentów oraz ich przeniesienia do bufora systemu należy w oknie Import dokumentów dodać kolejną transakcję (kombinacją klawiszy Ctrl+Ins lub odpowiednim przyciskiem  w lewym górnym rogu okna nad drzewem transakcji), co spowoduje pojawienie się okna Import transakcji, służącego do wyboru źródła danych oraz - w przypadku rozłącznych baz danych - także pliku zewnętrznego zawierającego dokumenty przygotowane do zaimportowania.

 

 


Rysunek - Wybór źródła danych

 

 

W naszym przypadku wybieramy zdefiniowane wcześniej źródło danych o cechach: baza wspólna, dokumenty niezadekretowane. Wybranie przycisku Wykonaj spowoduje uruchomienie okna (tzw. bufora), w którym widoczne się dokumenty przygotowane do przeniesienia do bufora systemu FK i będące w postaci niezadekretowanej, a więc nieskojarzone z kontami z systemu FK.

 

 


Rysunek - Wybór niezadekretowanych dokumentów do importu

 

 

Okno to umożliwia odfiltrowanie i wybór z listy dokumentów wystawionych uprzednio przez program WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn tych, które będą wczytane do bufora programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość. W oknie możemy dodatkowo zaznaczyć dwie istotne opcje:

Przyjmując założenie, że schematy księgowana zostały stworzone wcześniej, proces zaimportowania oczekujących dokumentów do bufora systemu FK sprowadza się do zaznaczenia odpowiednich dokumentów na ekranie oraz naciśnięcia przycisku Importuj dokumenty. Po pojawieniu się okna Import dokumentów  należy zdefiniować nazwę transakcji  oraz dokonać wyboru z listy rozwijanej Schemat księgowania tego schematu, który przewidziany jest dla zaznaczonej grupy dokumentów.

 

 


Rysunek - Okno wyboru schematu księgowania dokumentów niezadekretowanych

 

 

Po naciśnięciu przycisku Dekretuj dokumenty program rozpoczyna dekretowanie zaznaczonych dokumentów wg wybranego schematu i przenoszenie ich do bufora systemu WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Po wykonaniu się procesu dekretacji program automatycznie wraca do standardowego okna Import dokumentów.

Rozłączna baza - Import dokumentów do bufora

W przypadku, gdy dane z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn przesyłane są z zewnętrznej bazy danych, możemy mieć do czynienia z dwoma przypadkami:

Import w każdym z tych przypadków przebiega nieco inaczej, ale na początku zawsze musimy otworzyć okno Import dokumentów, a następnie wybrać przycisk importu transakcji (przycisk z "+" w lewym górnym rogu nad drzewkiem transakcji lub kombinacja Ctrl+Ins). Dostaniemy na ekranie okno Import transakcji, w którym podajemy źródło danych.

Jeśli wybrane źródło danych dotyczy dokumentów zadekretowanych z rozłącznej bazy danych, wówczas wystarczy wskazać plik z danymi. Program wczyta dane i powróci do standardowego okna Import dokumentów, gdzie dane te będą widoczne jako kolejna transakcja.

Jeśli natomiast wybierzemy źródło danych dotyczące dokumentów niezadekretowanych z rozłącznej bazy danych, program przełączy nas do okna dokumentów niezadekretowanych (tego samego, które otwiera się w przypadku importu importu dokumentów niezadekretowanych na wspólnej bazie danych).

Tam musimy wybrać przycisk importu z pliku (w lewym górnym rogu nad drzewem filtrów) i wczytać niezadekretowane dane z pliku. Następnie przyciskiem Dekretuj dokumenty zadekretować je (wg wskazanego schematu) i zaimportować do bufora, analogicznie jak w przypadku dokumentów niezadekretowanych pobieranych ze wspólnej bazy.

Uzgadnianie kontrahentów przy imporcie z pliku zewnętrznego


Podczas importu danych z rozłącznej bazy WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn-a, program przenosi też informacje o kontrahentach związanych z importowanymi dokumentami. Przy wczytywaniu tych informacji do WF-FaKira program sprawdza, czy dany kontrahent już istnieje, czy też nie – i w zależności od tego zakłada go jako nowego, lub przypisuje importowane dokumenty do kontrahenta już istniejącego.

Identyfikatorem wg którego jest dokonywana kontrola jest kombinacja pól Nazwa i NIP.

Mogą wystąpić tutaj następujące przypadki:

Prawidłowa procedura uzgadniania kontrahentów

 

 

Rysunek - Uzgadnianie kontrahentów - okno Kontrahenci

Import dokumentów z bufora do księgi


Dokumenty znajdujące się w oknie Import dokumentów należy poddać diagnostyce, mającej na celu weryfikację ich poprawności. W tym celu wystarczy wybrać przycisk Diagnostyka i poczekać na wynik automatycznej operacji. Program wyświetli bądź listę dokumentów niepoprawnych razem z informacją o błędach, bądź komunikat, że wszystkie dokumenty w ramach transakcji są poprawne. W tym drugim przypadku możemy przejść do wczytywania dokumentów z bufora do właściwych ksiąg handlowych.

W przypadku dokumentów pochodzących z rozłącznych baz danych należy dodatkowo wykonać uzgodnienie elementów kartotekowych, takich jak kontrahenci, pracownicy, czy środki trwałe. W tym celu należy wybrać przycisk Kartoteki, a następnie odpowiedni typ kartoteki. Uzgadnianie pracowników i środków trwałych odbywa się automatycznie, natomiast uzgadnianie kontrahentów zostało szczegółowo opisane w osobnym rozdziale.

Po zdiagnozowaniu dokumentów oraz uzgodnieniu kartotek możemy przejść do właściwej operacji wczytania danych z bufora do ksiąg. W tym celu wybieramy w oknie Import dokumentów odpowiednią transakcję, a następnie przycisk Importuj. Na ekranie pojawi się okno Import dokumentów z transakcji umożliwiające ustalenie dodatkowych parametrów importu:

 

 


Rysunek - Parametry importu dokumentów z bufora do ksiąg

 

 

Mamy tutaj do dyspozycji następujące parametry:

W przypadku dokumentu VAT mamy poza okresem dla VAT jeszcze datę powstania obowiązku podatkowego. W przypadku importu data ta zostaje automatycznie ustalona na podstawie okresu dla VAT wg następujących zasad:

Po ustaleniu parametrów i wybraniu przycisku Wykonaj nastąpi właściwy import danych z bufora do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość.

Import dokumentów z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn dla DOS


Od wersji 6.04.4 program WAPRO Fakir Finanse i księgowość jest przystosowany do współpracy z programem WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn dla DOS, która polega na możliwości importu danych (dokumentów i kontrahentów) z tego programu.

W procesie importu danych WAPRO Fakir Finanse i księgowość wykorzystuje pliki utworzone przez program WF-Magik dla DOS. Co za tym idzie - w przypadku konwersji z wersji DOS programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość, nie jest wymagana żadna zmiana w oprogramowaniu po stronie systemu sprzedaży WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn dla DOS. Niezbędna jest tylko ewentualna zmiana konfiguracji samych schematów księgowania w programie WF-Magik, tak aby odpowiadały odpowiednim definicjom nowego systemu (typy dokumentów, plan kont, dzienniki).

Proces importu danych z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn dla DOS przebiega analogicznie jak w przypadku importu z programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn pracującego na osobnej bazie danych. Po załadowaniu pliku transferowego konieczne jest jednak (poza standardową diagnostyką i uzgodnieniem kontrahentów) uzupełnienie grupy podatkowej. Wynika to z faktu, że w programie WAPRO Fakie Finanse i księgowość dla DOS dane do deklaracji VAT-7 brane są w oparciu o odpowiednie kombinacje stawki VAT i wyróżników, podczas gdy w programie dla Windows zależą one od tej właśnie grupy. Tym samym niezbędne jest utworzenie powiązania pomiędzy tymi wartościami. W tym celu w oknie Import dokumentów wybieramy przycisk Schematy VAT.

 

 

Rysunek Okno definiowania schematów VAT

 

 

W oknie pojawia się lista zawierająca wszystkie układy wyróżników z dotychczas pobranych transakcji. Aby przyporządkować im grupę podatkową, wybieramy odpowiednią wartość z listy rozwijanej w dole okna, następnie zaznaczamy wiersze odpowiadające tej grupie i przycisk Przypisz. Postępujemy w ten sposób aż do  wyczerpania wszystkich kombinacji.

Jeśli jakieś układy pochodzą ze starych transakcji i nie będą wykorzystywane, możemy je usunąć z listy, wybierając (po wcześniejszym zaznaczeniu wierszy) przycisk Usuń zaznaczone elementy.

Aby możliwa była wymiana danych pomiędzy programem WAPRO Mag dla DOS i WAPRO Fakir Finanse i księgowość konieczne jest, aby użytkownik zdefiniował po stronie programu magazynowego odpowiednie schematy księgowania przy wykorzystaniu programu WF-Magik. Jeżeli użytkownik nie korzystał z programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość, może się okazać, że program ten nie został mu dostarczony (standardowo jest on dystrybuowany razem z programem WAPRO Fakir dla DOS). W takim przypadku należy skontaktować się z działem handlowym lub najbliższym dealerem naszej firmy w celu zamówienia (bezpłatnej wersji) programu WF-Magik. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość