WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Import dokumentów
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wymiana danych > Import dokumentów

Glossary Item Box

Import danych finansowo - księgowych z aplikacji WAPRO ERP


Co najmniej jeden raz, każdorazowo po zakończeniu okresu rozliczeniowego, dane finansowo - księgowe zarejestrowane w aplikacjach systemu Asseco WAPRO, powinny zostać zaimportowane do WAPRO Fakir Finanse i księgowość. W zależności od modelu w jakim działa aplikacja, na wspólnej bazie danych czy też na rozłącznej bazie danych oraz w zależności od rodzaju importowanych danych, operacja importu może odbywać się bezpośrednio z jednego programu do drugiego w ramach jednej bazy danych lub za pośrednictwem pliku wymiany danych XML lub TXT o ustalonej strukturze.

Import dokumentów do programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość, zarówno w modelu wspólnej bazy danych oraz rozłącznej odbywa z wykorzystaniem modułu automatycznego importu dokumentów, który poza samym pobraniem danych, w przypadku importu dokumentów niezadekretowanych, wykonuje operację automatycznego dekretowania importowanych dokumentów, rejestracji zapisów w module VAT, rejestrowaniu rozrachunków.

Moduł automatycznego importu dokumentów


Moduł automatycznego importu dokumentów jest integralnym elementem programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość, jego zadaniem jest import dokumentów z zewnętrznych systemów. Importowane dane mogą pochodzić z systemu  Asseco WAPRO, z aplikacji takich jak:

lub zewnętrznych systemów innych producentów, które tworzą pliki wymiany danych (txt lub xml) w formacie zgodnym z formatem plików wymiany danych Asseco WAPRO. Szczegółowy opis schematów obu typów plików importowych znajduje się na portalu WAPRO:

Dane eksportowane z tych programów różnią się zarówno zawartością merytoryczną jak i ilością eksportowanych danych dlatego metoda importu danych zależy od aplikacji źródłowej. W zależności od źródła (aplikacji, z której pochodzą importowane dane), importowane dane mogą zawierać:

Moduł automatycznego importu dokumentów posiada dwa bufory przeznaczone do pobierania dokumentów, jeden do wczytywania dokumentów niezadekretowanych a drugi zadekretowanych. Dodatkowo do bufora dokumentów zadekretowanych trafiają również dokumenty po automatycznym zadekretowaniu dokumentów w buforze dokumentów niezadekretowanych.

 W pierwszym przypadku działanie modułu sprowadza się do wczytania danych do bufora dokumentów zadekretowanych, sprawdzenia ich poprawności (weryfikacji) oraz przeniesienia do ksiąg handlowych (importu). Natomiast w drugim przypadku, dane wczytywane są do struktur pośrednich, tj. do bufora dokumentów niezadekretowanych a następnie przy pomocy specjalnych narzędzi przetwarzane są do postaci księgowej (zadekretowanej). Przy użyciu tzw. schematów dekretujących (schematów księgowania) czyli tworzonych przez użytkownika zbiorów definicji, następuje operacja dekretowania  dokumentów, czyli uzupełnienie ich pozycji o konta księgowe. Po zadekretowaniu dokumentów, są one przenoszone do bufora dokumentów zadekretowanych. Dalsze działanie sprowadza się do punktu poprzedniego, tj. do weryfikacji i importu (przeniesienia) zadekretowanych danych do ksiąg handlowych.

Najważniejszą kwestią związaną z użytkowaniem modułu jest odpowiednie zdefiniowanie schematów księgowania, dzięki którym dokumenty źródłowe będą prawidłowo dekretowane.

W pierwszej części rozdziału, przeznaczonej dla początkujących użytkowników, omówione zostaną proste, wbudowane funkcje pozwalające na tworzenie typowych definicji schematów dekretujących. Natomiast w dalszej części omówione zostaną również bardziej złożone zagadnienia i mechanizmy, dające zaawansowanym użytkownikom na niemal nieograniczone możliwości w zakresie definiowania procesu importu danych.

Przed pierwszą operacją importu dokumentów


Przygotowanie programu do rozpoczęcia importu danych z zewnętrznych źródeł danych składa się z jednego lub dwóch etapów. Zgodnie z tym o czym już wspominaliśmy, w zależności od rodzaju źródła, importowane dane mogą być zadekretowane przez aplikację, z której zostały wyeksportowane lub też niezadekretowane. Dlatego przed przeprowadzeniem operacji pierwszego importu dokumentów może być wykonane jednej lub dwóch operacji wstępnych:

 

W celu rozpoczęcia pracy dla aplikacji, które eksportują dane zadekretowane wystarczy zdefiniować w programie obiekt o nazwie źródło danych. Natomiast dla aplikacji, które eksportują dane niezadekretowane, dodatkowo dla ich źródła wymagane jest również zdefiniowanie odpowiedniego schematu księgującego i zapisaniu go w postaci tzw. procedury dekretującej. Schematem księgującym nazywamy tworzony lub edytowany w oknie Schematy księgujące zestaw definicji dekretowania importowanych dokumentów. W tej formie jest on zrozumiały i czytelny dla użytkownika. Po zakończeniu definiowania lub dokonywania wymaganych zmian, schemat księgujący należy zapisać w postaci procedury dekretującej. Procedura dekretująca jest to przetłumaczony na język zrozumiały dla MS SQL serwera schemat księgujący. W zasadzie można używać tych pojęć wymiennie jednak należy pamiętać, że widok procedury dekretującej będzie zrozumiały tylko dla zaawansowanych użytkowników. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość