WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Korekta sprzedaży detalicznej o wystawione faktury do paragonów
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Korekta sprzedaży detalicznej o wystawione faktury do paragonów

Glossary Item Box

Korekta sprzedaży detalicznej o wystawione faktury do paragonów


Warunki, które powinny być spełnione podczas rejestrowania sprzedaży detalicznej w programie aby możliwe było korzystanie z mechanizmu automatycznej korekty zostały opisane już wcześniej rozdziale Pozycje VAT dokumentu. Dla przypomnienia, aby możliwe było prawidłowe korzystanie z omawianego mechanizmu konieczne jest rejestrowanie w ewidencji VAT, w każdym okresie rozliczeniowym, najpierw całej sprzedaży detalicznej, bez korygowania jej ręcznie o wystawione faktury do paragonów. Następnie zaksięgowanie wszystkich faktur do paragonów a na koniec naliczenie automatycznej korektę sprzedaży detalicznej o wystawione faktury do paragonów. Sprzedaż detaliczna może być rejestrowana na podstawie wystawionych paragonów lub na podstawie raportów z kas, dobowych lub miesięcznych ale musi być zarejestrowana w całości.

Jeżeli jednak w systemie znajdują się faktury, do których ręcznie została wystawiona korekta, przed uruchomieniem naliczania automatycznej korekty, w dokumentach tego typu należy wyłączyć opcję Faktura do paragonu. W przeciwnym razie zostaną one uwzględniona ponownie w korekcie sprzedaży detalicznej.

Poniżej, na przykładzie zaprezentowane zostaną narzędzia do szybkiego naliczenia odpowiednich zapisów korygujących, od importu dokumentów związanych ze sprzedażą detaliczną do automatycznego naliczenia zapisu korygującego sprzedaż detaliczną o wystawione faktury do paragonów.

Poniżej, pierwszy ekran prezentuje zawartość bufora dokumentów zadekretowanych w module importu dokumentów. Na liście widoczne są dwie przykładowe faktury do paragonów (w przykładzie mają symbol FN) pozostałe importowane dokumenty to paragony. Z fakturami powiązane są paragony, które wystawione były w tym samym okresie rozliczeniowym VAT co faktura (marzec 2018 roku). W zakładce VAT widać, że wszystkie pozycje dokumentu FN mają moment powstania obowiązku z marca 2018. Do ich skorygowania wystarczy jeden zapis korygujący sprzedaż detaliczną w marcu 2018.

Faktury do paragonów mogą być powiązane w skrajnym przypadku z paragonami pochodzącymi z trzech różnych okresów rozliczeniowych. W takiej sytuacji trzeba wykonać korektę sprzedaży detalicznej w tych trzech okresach oraz wysłać trzy korekty plików JPK_VAT z tych okresów rozliczeniowych. O ile takie faktury odpowiednio korygowane nie wpływają na deklarację VAT-7 o tyle zawartość pliku JPK_VAT zmienia się. 
 

Po zaimportowaniu i zadekretowaniu dokumentów w księgach, Ich lista wygląda jak poniżej. W wyświetlonej zakładce VAT szczegółów widać, że w pozycjach takiego dokumentu sprzedaż grupowana jest:stawkami VAT oraz okresami rozliczeniowymi, pozwala to rozliczać pozycje faktur do paragonów w odpowiednich okresach. 
 

Na podglądzie pozycji VAT zarejestrowanego dokumentu widać, w zakładce Dokument, że pozycje dokumentów tego typu oznaczane są automatycznie jako Faktura do paragonu.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów wystarczy w plikach JPK_VAT wykazywać faktury do paragonów wystawione na rzecz podmiotów prowadzących działalność. Faktur do paragonów wystawionych na osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie ma obowiązku szczegółowego raportowania w tym pliku. W takim przypadku wystarczy oznaczyć opcję sprzedaż detaliczna dla osób fizycznych nie prowadzących działalności. Jak już wcześniej wspominaliśmy, tak oznaczone pozycje dokumentów widoczne będą w rejestrze VAT programu a w pliku JPK_VAT zostaną zgrupowane w jednym zapisie sprzedaży detalicznej.

Domyślnie, w pliku JPK_VAT program wykaże szczegółowo wszystkie wystawione faktury do paragonów. 
 

Pozycje VAT oznaczone jako Faktury do paragonów można odfiltrować w rejestrze VAT na dwa sposoby. Pierwszy to możliwość zastosowania filtra (f8): 
 

Po przyciśnięciu przycisku Wykonaj lub użyciu skrótu [F10], na liście pozostaną wyświetlone tylko dokumenty oznaczone jako Faktury do paragonów. Drugim sposobem filtrowania tego typu dokumentów, dodatkowo z podziałem na faktury powiązane lub nie powiązane z zapisami korygującymi jest możliwość dodania odpowiednich gałęzi do drzewka wyboru po lewej stronie okna przeglądarki: 
Po dodaniu filtra można bardzo prosto wybrać faktury do paragonów, do których nie został jeszcze utworzony zapis korygujący, wybierając gałąź Faktura do paragonu - TAK | Pozycja skorygowana = Nie. 
Aby utworzyć omawiany wyżej zapis korygujący do sprzedaży detalicznej, wystarczy z menu kontekstowego wybrać najpierw polecenie Zaznacz wszystko a następnie Grupowa korekta pozycji VAT: 
Na ekranie pojawi się standardowe okno automatycznego księgowania, na którym dodatkowo znajdują się dwie ważne opcje do wyboru:

W omawianym przykładzie opcja Scalaj pozycje korygowane zostanie wyłączona aby zaprezentować działanie programu: 
W utworzonym dokumencie powstaną, dla każdej korygowanej pozycji VAT odpowiednie zapisy korygujące sprzedaż detaliczną: 
Po zarejestrowaniu takiego dokumentu, w rejestrze VAT zapisane zostaną szczegółowe korekty, które w pliku JPK_VAT zostaną zgrupowane w jeden zapis sprzedaży detalicznej. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość