WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Edycja danych w rejestrach VAT
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Edycja danych w rejestrach VAT

Glossary Item Box

Edycja danych w rejestrach VAT

Istnieje możliwość poprawiania wybranych danych związanych z zapisami w rejestrze VAT. Aby to było możliwe należy w oknie przeglądania zapisów wybrać przycisk Popraw.

W celu zmiany okresu dla VAT możemy w tym przypadku posłużyć się zarówno zmianą daty powstania obowiązku podatkowego, jak i zmianą samego okresu/roku dla VAT. Przy czym pozostałe wartości automatycznie dopasują się do wartości zmienianej, tak aby zachować zgodność okresu i daty VAT. Nie jest możliwa zmiana parametru na okres, dla którego zostały zamknięte rejestry VAT.

W celu ustawienia podczas poprawiania okresu dla VAT na nieokreślony należy w polu przechowującym rok dla VAT wstawić wartość zero.

Istnieje ponadto możliwość jednoczesnego poprawienia niektórych danych dla całej grupy zapisów (może mieć to duże znaczenie zwłaszcza przy imporcie danych z innych systemów). W tym celu należy w oknie przeglądania zapisów VAT zaznaczyć odpowiednie wiersze, a następnie wcisnąć przycisk Popraw.Wprowadzone zmiany będą uwzględnione we wszystkich uprzednio zaznaczonych dokumentach.

Grupowa zmiana danych w rejestrach VAT

Program umożliwia grupową zmianę niektórych danych w rejestrach VAT. Funkcjonalność dostępna jest okna przeglądarki rejestrów VAT. W pierwszej kolejności w oknie należy wybrać rejestr oraz wybrać odpowiednią grupę zapisów, na przykład wszystkie z wybranego okresu. Następnie przy użyciu myszy lub klawisza spacji należy zaznaczyć wiersze, które mają być edytowane. Po zaznaczeniu wybranych zapisów wystarczy przycisnąć przycisk Popraw lub użyć skrótu [F2] lub wybrać polecenie Popraw z menu kontekstowego. Na ekranie wyświetlone zostanie informacja o uruchomionej funkcji a następnie formatka Rejestr VAT / Popraw podobnie jak na poniższym przykładzie:


Na powyższym przykładzie widoczne są rodzaje danych, które mogą być grupowo zmieniona. W zaprezentowanym przykładzie zaznaczono do uzupełnienia lub zmiany zawartość pola Przedmiot opodatkowania. W przypadku tego pola dane mogą zostać wpisane lub wybrane ze słownika ( ikonka po prawej stronie wiersza).

Poza wybraniem lub wpisaniem treści pól, których dane mają zostać zmienione należy po lewej stronie wiersza zmienianej pozycji zaznaczyć wybór pozycji do zmiany.

Wprowadzanie nowych zapisów z poziomu ewidencji VAT

Z poziomu przeglądania danych w rejestrze sprzedaży możemy uzupełnić dane dotyczące VAT związane z fakturą eksportową. Jest to niezbędne w przypadku, gdy w chwili rejestracji faktury nie ma jeszcze dokumentów związanych z opuszczeniem przez towar polskiego obszaru celnego.

W celu wprowadzenia zapisu należy wybrać przycisk Dodaj, następnie wskazać dokument księgowy (fakturę eksportową) której dotyczy dany wpis do rejestru – i wreszcie – pozostałe dane. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość