WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Rejestry VAT a metoda kasowa u małego podatnika
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Rejestry VAT a metoda kasowa u małego podatnika

Glossary Item Box

Rejestry VAT a mały podatnik rozliczający się metodą kasową

W przypadku małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, data powstania obowiązku podatkowego często nie znana w chwili wprowadzania dokumentu. Zależy ona bowiem od terminu, w jakim dana faktura faktycznie została częściowo lub w całości rozliczona. Podobna sytuacja ma miejsce także wtedy, gdy podatnik nie rozliczający się metodą kasową rejestruje fakturę zakupu pochodzącą od takiego podatnika rozliczającego się metodą kasową (faktura oznaczona opisem "metoda kasowa").

W takiej sytuacji należy rejestrując dokument VAT ustawić okres dla VAT jako nieokreślony, a następnie - przed wydrukowaniem danych lub deklaracji podatkowej VAT-7 dla konkretnego miesiąca, dokonać dla tego miesiąca aktualizacji rejestru VAT. Aktualizacja ta przebiega w różnych przypadkach w nieco inny sposób, ale generalnie - kwalifikacja dokumentów do aktualizowanego miesiąca odbywa się na podstawie informacji czy, kiedy i w jakiej części dana faktura VAT została zapłacona. Informacja ta jest pobierana:

Znacznik zapłaty gotówką ma priorytet nad zapisem w rozrachunkach, tzn. faktura tak oznaczona zostaje uznana za zapłaconą niezależnie od stanu rozliczenia rozrachunków z nią związanych.

Przy kasowej metodzie rozliczeń o zakwalifikowaniu dokumentów do rejestru VAT decyduje data ich rozliczenia. W programie kwalifikacja taka odbywa się w momencie wybrania przycisku Aktualizuj. W związku z tym przed pierwszym wykonaniem tej funkcji rejestr VAT za dany miesiąc może nie wykazywać żadnych zapisów.

Należy pamiętać, że w tym przypadku większość informacji trafiających do rejestru VAT jest ściśle związana z rozliczeniami rozrachunków jak również datami tych rozliczeń. Dlatego należy zachować szczególną staranność przy rejestrowaniu i rozliczaniu rozrachunków - w szczególności rozrachunki muszą być bezwzględnie każdorazowo uporządkowane przed wykonaniem aktualizacji rejestrów VAT.

Aktualizacja rejestru VAT sprzedaż przez małego podatnika rozliczającego się metodą kasową

Aktualizacja jest możliwa po wybraniu przycisku <Aktualizuj> w oknie przeglądania rejestru VAT. W przypadku rejestru sprzedaży przycisk ten jest dostępny tylko wówczas, gdy bieżąca firma zdefiniowana jest w systemie jako mały podatnik rozliczający się metodą kasową. W oknie Aktualizacja rejestrów VATpodajemy miesiąc i rok, dla którego ma być dokonana aktualizacja i wybieramy przycisk <Wykonaj>. Program dokonuje automatycznej aktualizacji danych w rejestrze VAT dla bieżącego miesiąca wg następujących zasad:

Aktualizacja rejestru VAT zakup przez małego podatnika

Aktualizacja rejestru zakupu odbywa się od analogicznie jak w przypadku rejestru sprzedaży. Jednakże ze względu na odmienność przepisów operacja ta przebiega według nieco innych zasad, a mianowicie:Rysunek 1 Aktualizacja rejestru VAT zakupZdecydowanie zalecaną metodą w przypadku rejestrowania faktur zakupu przez małego podatnika jest pozostawianie podczas wprowadzania dokumentu okresu dla VAT z wartością nieokreślony, a sterowanie przypisaniem do tego okresu za pomocą znacznika Zapłacono gotówką, rozrachunków i funkcji aktualizacji rejestrów VAT z opcją Aktualizuj tylko zapisy z nieokreślonym miesiącem.

Wprowadzenie podczas rejestracji takiej faktury od razu określonej daty obowiązku podatkowego może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów w przypadku, gdy data ta będzie pozostawać w sprzeczności z zapisami branymi pod uwagę podczas automatycznej aktualizacji rozrachunków. Może zaistnieć wtedy sytuacja, że aktualizacja rejestru VAT w jednym miesiącu spowoduje niekontrolowaną zmianę danych w innych miesiącach.

Jeśli np. wprowadzimy w styczniu fakturę nie zapłaconą gotówką i ustawimy dla niej okres dla VAT na styczeń, a następnie rozliczymy związany z nią rozrachunek w marcu, to wybierając dla marca aktualizację rejestru VAT z opcją Aktualizuj wszystkie zapisy faktur doprowadzimy do sytuacji, że faktura ta zostanie w rejestrze VAT "przepięta" z okresu styczeń do okresu marzec. Zatem - aktualizując marzec doprowadzimy do sytuacji, że - poza kontrolą użytkownika - zostanie także zaktualizowany miesiąc styczeń (zniknie z niego wspomniana faktura - która pojawi się w marcu).

Dla odmiany - w sytuacji gdy posiadamy w rejestrze styczniowym w/w fakturę, a zaktualizujemy jedynie styczeń - to nawet przy wyborze opcji aktualizacji wszystkich faktur MP nasza faktura nie zniknie z rejestru styczniowego (gdyż jej okres dla VAT po przeliczeniu dotyczy marca a nie stycznia, a tylko faktury z okresem styczniowym są "ruszane" przez program). A zatem - mimo iż zaktualizujemy styczeń, dopóki nie zaktualizujemy marca - sytuacja w styczniowym rejestrze VAT może nie być poprawna.

Dlatego opcja wprowadzania od razu określonego okresu dla VAT oraz aktualizacja wszystkich faktur oznaczonych "metoda kasowa" powinna być stosowana tylko w sytuacjach awaryjnych (np. w celu naprawienia dużej porcji danych pochodzących z importu), z dużą dozą ostrożności.

Aktualizacja rejestru VAT zakup przez "normalnego" podatnika rejestrującego faktury zakupu oznaczone "metoda kasowa"

Nawet jeśli użytkownik programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość nie rozlicza się metodą kasową, może dokonywać zakupu od tego typu podatnika. W takim przypadku okres, w którym powinien wykazać zakup w rejestrze VAT także często nie jest znany z góry, gdyż zależy od terminu w jakim dana faktura została (częściowo lub całkowicie) zapłacona.

W takim przypadku należy także dokonać aktualizacji rejestru VAT dla danego miesiąca przed wydrukowaniem zapisów lub deklaracji VAT-7, pamiętając o zasadach opisanych wcześniej, a dotyczących rejestrów VAT zakup prowadzonych przez małego podatnika.

 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość