WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Przeglądanie danych
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Ewidencja VAT > Przeglądanie danych

Glossary Item Box

Przeglądanie danych w rejestrach VAT na przykładzie rejestru sprzedaży

Przeglądanie danych w rejestrze sprzedaży możliwe jest po wybraniu z menu głównego polecenia Zakładka: Start | Sekcja: VAT | Polecenie: Rejestr VAT lub Zakładka: Ewidencja VAT | Sekcja: Przeglądanie | Polecenie: Rejestry VAT , a następnie odpowiedniego rejestru na oknie przeglądarki rejestrów VAT. Na ekranie wyświetlone zostanie typowe okno przeglądania danych zawierające informacje o zapisach VAT.

W celu zmiany typu rejestru należy wybrać jeden z przycisków znajdujący się ponad listą pozycji rejestru. 


Rysunek 1 Przeglądanie rejestru VAT - wg wybranego typu rejestru 

Okno przeglądarki rejestru umożliwia filtrowanie rejestru według pozycji deklaracji VAT. Natomiast po przyciśnięciu przycisku ikony znajdującej się w lewym górnym rogu okna przeglądarki. Przykład poniżej, uruchomione zostanie filtrowanie według pozycji deklaracji VAT-7: 


Rysunek 2 Przeglądanie rejestru VAT - wg pozycji deklaracji VAT i wybranego typu rejestru 

Dla każdej gałęzi drzewka można wyświetlić dokładny opis zasad wyboru pozycji z rejestrów VAT. Aby wyświetlić okienko informacyjne należy wskazać wybraną gałąź filtra, z menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie "Pokaż informację o filtrze". 

Rysunek 3 Przykład menu kontekstowego drzewka filtra 

Natomiast zawartość list wyświetlanych w oknie przeglądarki z jednej strony zależy od wskazanej gałęzi drzewka filtra a z drugiej strony or wybranego rodzaju rejestru przyciskiem na górnej belce okna.

Po wybraniu filtra "Filtr wg pozycji deklaracji VAT-7" (przycisk w lewym górnym rogu okna lub skrót klawiszowy Ctrl+7) pojawia się dodatkowy przycisk na górnej belce "6) Wszystkie rejestry". Po przyciśnięciu tego przycisku lub użyciu skrótu Alt+6 wyświetlone zostaną zapisy z wszystkich rejestrów.  

W rejestrze możemy wyświetlić wszystkie dane znajdujące się w bazie danych, również z wielu lat jednocześnie. Użytkownik ma jednak możliwość filtrowania danych z wykorzystaniem standardowych mechanizmów tego typu okien. Obowiązuje zasada, że jeśli podczas otwierania okna nie jest aktywny żaden filtr użytkownika na drzewie filtrów, wówczas program zakłada filtr składający się z bieżącego roku kalendarzowego z podziałem na poszczególne miesiące i automatycznie odfiltrowuje dane z bieżącego miesiąca. Jeśli natomiast jest aktywny filtr użytkownika, program wyświetla ten filtr oraz wszystkie dane znajdujące się w rejestrach VAT bez żadnych ograniczeń.

Podczas przeglądania danych w rejestrze, jest możliwość szybkiego podsumowania wszystkich lub tylko wybranych zapisów. W tym celu należy włączyć tzw. podgląd (przy pomocy standardowego przycisku w pasku narzędzi okna lub wciskając kombinację klawiszy Ctrl+P), a następnie przełączyć się na zakładkę Podsumowanie. Na zakładce tej widoczne są zagregowane kwoty brutto, VAT i netto wynikające ze wszystkich odfiltrowanych oraz z zaznaczonych zapisów.

Dodatkowe wyliczane kolumny listy rejestrów VAT

Lista rejestrów VAT składa się z dwóch rodzajów wyświetlanych kolumn. Pierwsza grupa to typowe pola rejestru VAT natomiast drugą grupę stanowią wyliczane przez program pola. W rejestrach VAT często rejestrowane są pozycje, które nie są ujmowane w ogóle w deklaracjach VAT, zaliczane są częściowo lub proporcjonalnie do stanu rozliczenia transakcji. Aby ułatwić prawidłowe rozliczanie podatku VAT w deklaracjach, w oknie przeglądarki rejestru można wyświetlić dodatkowe, wyliczane kolumny. które sumują "niezadeklarowane" (nierozliczone w deklaracji VAT) kwoty, na przykład zapisy związane z niepotwierdzonymi jeszcze WDT, zapisy z nieokreśloną jeszcze datą obowiązku podatkowego czy też w metodzie kasowej, nierozliczona część transakcji.

Dodatkowe wyliczane kolumny włączane i naliczane są po przyciśnięciu przycisku na górnej belce okna "Aktywuj/dezaktywuj dodatkowe kolumny rejestru VAT" oznaczonego ikoną:  lub korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+N. Jeżeli nie są włączone, wyświetlony w nich jest opis "Nie aktywna".

Wyliczane kolumny to:

Jak łatwo się domyślić pozycje z określeniem "w rejestrze" wykazują kwoty. które zostaną zadeklarowane, natomiast kwoty z określeniem "pozostało", które nie zostaną zadeklarowane.

W przypadku rozliczania podatku VAT metodą kasową należy włączyć przycisk "Widok rejestru wg metody kasowej" oznaczony ikoną na górnej belce okna:  lub użyć skrótu Ctrl+W.

Zmiana daty obowiązku podatkowego

W oknie przeglądarki rejestrów VAT można zmieniać datę powstania obowiązku podatkowego. Datę VAT można zmieniać dla pojedynczych wpisów do rejestry oraz grupowo: 

Rysunek 4 Grupowa zmiana daty powstania obowiązku podatkowego. 

Po wybraniu z menu kontekstowego polecenia Grupowa zmiana daty VAT na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca jej zmianę: 

Rysunek 5 Formatka "Zmiana daty powstania obowiązku podatkowego VAT". 

W przypadku rozliczania podatku VAT metodą kasową, po zmianie daty ustalonej przez program na inny okres, w trakcie naliczania tego okresu program wyświetli je w innym kolorze i aby zostały uwzględnione w tym okresie należy zatwierdzić te zmiany.

Filtrowanie danych w oknie przeglądania rejestru VAT

Filtrowanie danych podczas przeglądania rejestrów VAT odbywa się w sposób typowy, opisany w rozdziale omawiającym ogólne zasady obsługi okien w programie. Należy jednak pamiętać, że podczas definiowania filtrów mamy do czynienia z większą liczbą parametrów sterujących niż np. podczas filtrowania dokumentów, czy zapisów w księgach rachunkowych. Wynika to z dwóch powodów:

Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach zbudowanie złożonego filtra może wymagać określonej kolejności definiowania warunków filtrujących. Poniżej podajemy najważniejsze wzajemne zależności, obowiązujące zarówno podczas budowania drzewa filtrów, jak i prawidłowego definiowania warunków na formatce filtrującej:

Wprowadzając zapisy do rejestrów VAT poza podaniem danych obligatoryjnych, takich jak kwoty, stawki VAT czy grupy podatkowe, użytkownik może wprowadzić dodatkowo tzw. wyróżniki VAT. Wyróżniki VAT są to pewne definiowane przez użytkownika wartości, które są wykorzystywane do tzw. automatów VAT (czyli automatycznego dekretowania dokumentów na podstawie zapisów w rejestrach VAT), ale mogą także służyć jako dodatkowe klasyfikatory, pozwalające na swobodne grupowanie zapisów w rejestrach wg wymagań użytkownika. Użytkownik może odfiltrowywać i drukować tylko te zapisy, dla których wyróżniki znajdujące się na odpowiednich miejscach przyjmują określone wartości, a ponieważ lista wyróżników jest nieograniczona, nieograniczona jest też możliwość tworzenia własnych klasyfikacji VAT.

Oczywiście wszystkie przeglądane i odfiltrowane dane możemy wydrukować bezpośrednio z okna przeglądania zapisów, wg ogólnych zasad.

Rejestr VAT a zapisy z nieokreślonym okresem VAT

W wielu przypadkach, wprowadzając dane do rejestru VAT nie jesteśmy w stanie od razu zdecydować, pod jaką datą powstanie obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT. Dotyczy to np. firmy będącej małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową, ale także podatnika "normalnego" rejestrującego fakturę zakupu MP, czy w wielu innych przypadkach które regulują szczególne przepisy o dacie powstania obowiązku podatkowego.

W takie sytuacji, aby uniknąć przypadkowego zakwalifikowania dokumentu do niewłaściwego okresu VAT istnieje możliwość ustawienia okresu VAT jako nieokreślonego. Odbywa się to poprzez wyczyszczenie zawartości pola okres dla VAT podczas edycji dokumentu (przycisk z symbolem nożyczek na formatce edycji pozycji VAT) lub poprzez wyzerowanie roku obrotowego dla zapisu VAT podczas bezpośredniej edycji danych w rejestrach VAT.

Zapis VAT posiadający nieokreślony okres dla VAT nie jest wykazywany w żadnym miesiącu, a widoczny jedynie w przypadku, gdy na drzewie filtrów ustawimy się na wartości Wszystko i nie będzie założony dla okna żaden inny filtr związany z datą lub okresem VAT. Stan taki będzie istniał tak dotąd, dopóki nie zostanie określona konkretna data obowiązku podatkowego i związany z nią okres dla VAT. Może to nastąpić poprzez bezpośrednią edycję przez użytkownika danego zapisu VAT, bądź też - niejawnie - wskutek użycia funkcji automatycznej aktualizacji rejestru VAT.

 

Edycja dokumentów źródłowych z poziomu rejestru VAT

Z poziomu przeglądania rejestru VAT mamy także dostęp do dokumentów  na podstawie których powstały wpisy do tego rejestru. Po wybraniu w oknie przeglądania rejestru przycisku Dokument mamy możliwość podglądu lub edycji dokumentu związanego z aktualnie podświetlonym zapisem VAT. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość