WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Drukowanie i ewidencja przelewów
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Rozrachunki > Drukowanie i ewidencja przelewów

Glossary Item Box

Drukowanie i ewidencja przelewów


 

Szczególnym rodzajem wydruków obsługiwanym przez program WAPRO Fakir Finanse i księgowość są przelewy bankowe. W praktyce występują dwa ich rodzaje:

Dodatkowo, przepisy wymuszają rozliczanie krajowych faktur zakupu oznacznych jako MPP  a także faktur, które powinny być oznaczne jako MPP a nie są, obowiązkowo komunikatem przelewu. Natomiast pozostałe krajowe faktury zakupu mogą być rozliczane dowolnym rodzajem przelewu: zwykłym przelewem albo komunikatem przelewu.

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość pozwala automatycznie przygotować wiele przelewów dla nierozlicznych transakcji uwzględniając powyższe ograniczenia. W programie dostępny jest kreator przygotowywania przelewów, który dla wielu kontrahentów pozwala przygotować automatycznie przelewy rozliczające transakcje, zgodnie z zdefiniowanymi w nim warunkami. Przy czym niezależnie od predefiniowanych warunków, nadrzędne w programie są obowiązki ustawowe:

 

Przygotowywanie zgodnych z wymaganiami przepisów prawa zbiorczych komunikatów przelewów wymaga uwagi użykownika programu oraz porządku w rozrachunkach programu.

Zalecamy przed przygotowaniem zbiorczych komunikatów przelewów sprawdzenie czy wszystkie transakcje kontrahenta są prawidłowo rozliczone.

 

Aplikacja pozwala na drukowanie przelewów z poziomu okna przeglądania rozrachunków lub z poziomu dodatkowego modułu przeznaczonego specjalnie do ewidencji i obsługi przelewów.

Kreator polecenia przelewów - drukowanie przelewów, tworzenie e-przelewów z okna przeglądarki rozrachunków


 

W tym przypadku możliwe jest automatyczne drukowanie przelewów dla wszystkich zobowiązań z wybranego okresu.

Wybrany okres jest niezależny od aktualnie wybranego filtra lub wybranych w oknie rozrachunków.

 

Program w zadanym filtrami obszarze wyszukuj wszystkie tego typu zobowiązania i wydrukuje dla nich odpowiednie przelewy lub utworzy odpowiedni plik e-przelewu. Można również zaznaczyć rozrachunki, dla których ma być utworzony przelew: 
 

Po przyciśnięciu przycisku Wybierz lub przyciśnięciu klawisza [Enter] na ekranie pojawi się formatka Kreator polecenia przelewu, która umożliwia zdefiniowanie parametrów wymaganych do przygotowania przelewu lub przelewów. 
 

Dostępne opcje wyboru, an oknie kreatora podzielone są na dwie sekcje:

W przypadku wybrania opcji zbiorczych poleceń przelewów, przygotowywane dokumenty grupowane są według:

Kreator przelewów dodatkowo przed przygotowaniem przelewów weryfikuje wszystkie dane. Na przykład, czy dla każdej transakcji zdefiniowany jest numer rachunku bankowego, na który kierowany jest przelew, a w przypadku dostawców krajowych, czy została wykonana weryfikacja numeru rachunku na wykazie podatników VAT i innych. W przypadku wystąpienia takich sytuacji, kreator w drugim kroku, po przyciśnięciu przycisku Dalej lub użyciu skrótu [Ctrl+D] wyświetla stosowne informacje i ostrzeżenia. Poniżej przykład: 
 

Na tym oknie, jak widać wyżej można obejrzeć przygotowane przelewy przyciskając przycisk Pokaż przelewy. Na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego przykładu: 
 

Na powyższym przykładzie widoczne są dwa rodzaje komunikatów: ostrzeżenie o braku numeru rachunku bankowego w kartotece dla jednego z wybranych kontrahentów oraz o braku weryfikacji NRB. Przelewy oznaczone ikoną błędu nalezy usunąć z listy, można to wykonać poprzez wskazanie takiej pozycji na liście a następnie przyciśnięcie przycisku Usuń lub użycie skrótu [Del]. Można również wycofać się, uzupełnić brakujące dane w kartotece rachunków bankowych kontrahenta i ponownie użyć kreator przelewów. Natomiast weryfikacje NRB dla przelewów, które tego wymagają można przeprowadzić na powyższym oknie korzystając z polecenia menu podręcznego weryfikuj teraz rachunek bankowy kontrahenta z wybranej pozycji.

 

Okno Generowanie przelewów z rozrachunków umożliwia dodatkowo:

Po zapoznaniu się z komunikatami i zamknięciu okna Generowanie przelewów z rozrachunków na oknie Kreator polecenia przelewu można dodatkowo wybrać opcje zarówno pomijania przelewów z błędami jak i pomijania przelewów zawierających ostrzeżenia.

Dodatkowo na oknie możliwe jest zdefiniowanie kolejnej akcji, którą ma wykonać kreator. Dostępne są opcje:


W przypadku, kiedy wszystkie dane do przygotowania przelewu są kompletne i porawne okno kreatora wygląda podobnie do poniższego przykładu: 
 


Po przycisnięciu przycisku Pokaż przelewy można przejrzeć gotowe do wysłania przelewy.

 

 

Kartoteka przelewów


 

Przelewy utworzone z okna przeglądarki rozrachunków są automatycznie zapamiętywane a następnie dostępne w kartotece Przelewy dostępnym z menu: Zakładka: Rozrachunki | Sekcja: Rozrachunki | Polecenie: Przelewy 
 

Kartoteka Przelewy pozwala na przeglądanie i ponowny wydruk dokumentów przygotowanych w module przeglądania rozrachunków, jak również przygotowanie nowych, dowolnych przelewów (także dla kontrahentów nie znajdujących się w naszej kartotece). Dostępne są standardowe mechanizmy sortowania, wyszukiwania i filtrowania danych.

Zdefiniowane przelewy można zatwierdzać do realizacji (program automatycznie wstawia informację o użytkowniku zatwierdzającym) oraz oznaczać jako zrealizowane.

W celu wystawienia nowego przelewu należy wybrać przycisk Dodaj lub użyć skrótu [Ins], następnie do formatki wprowadzić dane odbiorcy przelewu oraz datę, kwotę i opis transakcji. 
 

W przypadku komunikatu przelewu, dodatkowo należy na zakładce 1) Podstawowe zaznaczyć opcję Podzielona płatność (Split payment) a na zakładce #) Podzielona płatność uzupełnić wymagane przez komunikat przelewu dane: 
 

Jeżeli faktura zakupu jest zarejestrowana w systemie, dane przelewy mogą być uzupełnione automatycznie. Na pierwszej zakładce wystarczy przycisnąć przycisk Wypełnij z rozrachunków lub użyć skrótu [Shift+Ins] i wybrać rozrachunek. 
 

Po wybraniu rozrachunku, informacja o tym dostępna jest w zakładce 4) Rozrachunki.

Dane odbiorcy możemy pobrać automatycznie, o ile figuruje on w którejś z naszych kartotek. Po wybraniu przycisku słownika z prawej strony pola Nazwa pojawia się spis kartotek, a po wybraniu jednej z nich – okno wyboru pozycji kartoteki. Dane wybranego odbiorcy wprowadzone są automatycznie, mamy jednakże możliwość ich edycji (w szczególności uzupełnienia).

Nie wszystkie przelewy muszą być drukowane bezpośrednio po ich przygotowaniu. Znacznik Zrealizowany pozwala odróżnić przelewy wydrukowane (i wykonane) od przelewów przygotowanych do realizacji w późniejszym terminie. Znacznik realizacji przelewu jest domyślnie zaznaczany w momencie jego wydruku, jednak może być przez użytkownika zaznaczany/odznaczany ręcznie w dowolnym momencie.

Przy każdorazowym otwarciu okna przeglądania przelewów program porównuje daty wyznaczonej realizacji z datą bieżącą i przelewy niezrealizowane „zaległe” (dla których minęła już data realizacji) są wyświetlane na czerwono.

Oczywiście moduł ewidencji przelewów dysponuje wszelkimi typowymi mechanizmami, jakimi charakteryzują się okna przeglądania danych. W szczególności dostępne są zarówno filtr na drzewie jak i na arkuszu danych oraz możliwość sortowania i szybkiego wyszukiwania danych.

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość umożliwia zarówno nadruk na gotowe formularze przelewów jak i pełny wydruk formularza przelewu, z wykorzystaniem kolorów. 

 

Z kartoteki przelewów można wykonać również e-Przelew czyli przygotować plik z poleceniami przelewów, który można wczytać do programu bankowego. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość