WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania zg. z art. 18f uopdop
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania zg. z art. 18f uopdop

Glossary Item Box

Zmniejszenie lub zwiększenie podstawy opodatkowania zg. z art. 18f uopdop

Zgodnie z art. 18f ustawy o pdop. podstawa opodatkowania, co do zasady może ulec zmniejszeniu o zaliczaną do przychodów należnych lub zwiększeniu o o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów odpowiednio wartość wierzytelności lub zobowiązania, dla których upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.

W celu naliczenia w programie powyższych wartości uprzednio należy program odpowiednio skonfigurować.

Konfiguracja

Przede wszystkim w parametrach firmy, w sekcji Przychody i koszty uzyskania przychodu należy skonfigurować cztery parametry:


Na przykład: 
 

Uwaga - powyższe numery kont należy traktować jako przykładowe.


 

Naliczanie zestawień

Po zdefiniowaniu powyższych parametrów konfiguracyjnych firmy można przystąpić do naliczania zestawień. Funkcjonalność dostępna jest z głównego menu programu: Zakładka Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe | Polecenie: Okresowe korekty | "Złe długi" zg. z art. 18f ustawy o pdop. Po wybraniu polecenia na ekranie wyświetlone zostanie okno podobne do poniższego: 
 

W programie można tworzyć zarówno zestawienia nierozliczonych wierzytelności oraz zobowiązań. Aby je wykonać należy odpowiednio wybrać tryb pracy okna. Opcje Wierzyciel oraz Dłużnik znajdują się w lewym, górnym rogu okna. Na powyższym przykładzie obszar zaznaczono czerwonym prostokątem. Po wybraniu trybu pracy, aby utworzyć zestawienie należy przycisnąć lewy z dwóch przycisków: . Aby usunąć ostatnie utworzone zestawienie wystarczy przycisnąć prawy z przycisków.

Po przyciśnięciu przycisku tworzenia nowego zestawienia wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające wybranie dnia, na który wykone zostanie zestawienie. Na przykład: 
 

W celu zaksięgowania naliczonych korekt na zdefiniowanym w parametrach firmy koncie pozabilansowym należy wybrać / zaznaczyć transakcje, które mają być skorygowane a następnie przycisnąć przycisk Koryguj. Na wyświetlonym oknie dialogowym zdefiniować okres obrotowy oraz datę księgowania. Na przykład: 
 

Po utworzeniu przez program korekty w zakładce Lista operacji, w sekcji szczegółów okna pojawi się odpowiedni zapis: 
 

Po zaznaczeniu wiersza korekty, przyciskając przycisk oznaczony lupą wyświetlony zostanie utworzony dokument korygujący. Na przykład: 
 

Zestawienia nierozliczonych zobowiązań po upływie 90 dni po terminie płatności wykonuje się analogicznie do powyższego opisu, należy jedynie zmienić tryb pracy okna na Dłużnik. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość