WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Deklaracje podatkowe
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Deklaracje podatkowe

Glossary Item Box

Deklaracje podatkowe


Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość umożliwia wykonywanie różnych deklaracji podatkowych zarówno dla podatku VAT jak i dla podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych (wraz ze stosownymi załącznikami).

Sposób definiowania i wydruku deklaracji VAT-7 został szczegółowo opisany przy okazji omawiania ewidencji VAT, poniżej natomiast omówimy ogólne zasady definiowania i drukowania deklaracji związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Deklaracje podatku dochodowego


Moduł deklaracji podatku dochodowego uruchamiany jest poleceniem z menu głównego programu: "Księga główna | Deklaracje podatku dochodowego". Po wybraniu powyższego polecenia na ekranie pojawi się poniższa formatka.

Aby wybrać rodzaj deklaracji należy przycisnąć odpowiedni przycisk na górnej belce formatki. Na ekranie pojawi się standardowe okno definiowania deklaracji za kolejny okres podatkowy. W programie możliwe jest naliczenie:

 

Poniżej, dla przykładu omówiony został formularz deklaracji CIT-8. Deklaracja dostępna jest po wybraniu z głównego menu programu: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Deklaracje | Polecenie: Deklaracje podatku dochodowego. Na ekranie wyświetlone zostanie okno przeglądarki deklaracji podatkowych. Budowa i działanie okna zostało omówione w punkcie: Ewidencja VAT. Poniżej przykład:

 

Uwaga - Jeżeli do deklaracji ma być dodany załącznik CIT-ST, wygodnie jest wykonać go przed dodawaniem deklaracji CIT-8.

 

Do uruchomienia procesu tworzenia nowej deklaracji CIT-8, po przyciśnięciu przycisku Dodaj, uruchomiony zostanie kreator dodawania nowej deklaracji:


Jeżeli w deklaracji CIT-8 wymagany jest załącznik CIT-ST, w drugim kroku należy go wskazać i powiązać z tworzoną deklaracją.


W przypadku, nie podłączenia tego załącznika, można to wykonać również po zapisaniu deklaracji CIT-8, wykorzystując w tym celu polecenie menu kontekstowego o nazwie Powiązane deklaracje. Przykład poniżej. Po takim dołączeniu takiego załącznika po zapisaniu deklaracji konieczne jest jej ponowne naliczenie.

W kolejnym kroku kreatora można otworzyć okno definicji deklaracji CIT-8, w którym można sprawdzić i ewentualnie zmodyfikować przypisaną definicję, jeżeli żadna nie jest przypisana, utworzyć nową. Poniżej widok okna kreatora:


Definicja deklaracji widoczna jest w oknie podobnym do poniższego przykładu. Zasada tworzenia definicji jest dokładnie taka sama jak w przypadku tworzenia raportów użytkownika w programie.


Uwaga - definicje obliczeń deklaracji CIT-8 zapisywane są w kontekście tworzonej deklaracji. Aby ją zapisać, w kartotece deklaracji musi być już utworzona / zapisana deklaracja. W związku z tym, w sytuacji kiedy trzeba przerwać pracę nad definicją, niezależnie od tego, czy praca nad nią została zakończona czy nie, w celu jej zapisania (zapamiętania) za pierwszym razem należy utworzyć nową deklarację CIT-8 i ją zapisać. Nawet jeżeli nie przejdzie walidacji. Tylko w taki sposób definicja zostanie zapisana.

Aby kontynuować pracę nad nią wystarczy w kartotece deklaracji wybrać odpowiednią deklarację i z menu kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszy wybrać polecenie Definicja obliczeń. W tym momencie, ponieważ deklaracja jest już utworzona w kartotece, definicja zostanie zapisana po przyciśnięciu przycisku Zapisz lub użyciu skrótu [F10] na oknie Definicja deklaracji CIT-8 (nie jest wymagane uruchamianie i zapisywanie e-formularza).

Aby nowe dane, naliczone na podstawie nowej definicji zostały przeniesione do e-Formularza należy w menu kontekstowym wybrać polecenie Przelicz ponownie.


Po przygotowaniu definicji naliczania i wypełniania poszczególnych pól deklaracji CIT-8, można przejść do kolejnego kroku, wyświetlenia e-Formularza. Wyświetlone zostanie okno e-Formularzy podobne do poniższego. Dane nagłówkowe zostaną wypełnione danymi z programu, natomiast pozostałe pola, zgodnie z wykonaną definicją:


Moduł e-Formularzy pozwala dodać do deklaracji dowolny załącznik. Wszystkie dostępne załączniki widoczne są na e-Formularzu, w sekcji wyboru po lewej stronie. Aby dodać załącznik należy przycisnąć przycisk oznaczony ikoną zielonego plusa, aby usunąć dodany załącznik, należy przycisnąć przycisk oznaczony ikoną czerwonego minusa.

Po zapisaniu gotowej deklaracji w e-Dokumentach, może ona zostać podpisana i wysłana za pośrednictwem modułu e-Deklaracje.


 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość