WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Szablony do księgowania / przeksięgowania
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Automaty księgujące > Szablony do księgowania / przeksięgowania

Glossary Item Box

Definiowanie szablonów księgujących / przeksięgowujących


W programie można zdefiniować wiele szablonów księgujących / przeksięgowujących. Natomiast każdy szablon może składać się z wielu schematów dekretujących.

Szablon dekretujący należy  rozumieć jako definicję pojedynczego, jedno lub dwustronnego dekretu.

Definiowanie szablonów służących do bardziej zaawansowanych, automatycznych księgowań odbywa się po wybraniu w oknie Automaty księgujące (dostępnym z głównego menu programu Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe definicje | Polecenie: Automaty księgujące ) gałęzi Szablony księgowań/przeksięgowań i przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu klawiszowego {Ins}. Na ekranie pojawi się wówczas puste lub zawierające listę zdefiniowanych uprzednio szablonów tego typu okno. Przy pomocy przycisków Dodaj, Popraw, Usuń można edytować kolejne definicje.Formatka definiowania szablonów księgowań i przeksięgowańNa formatce należy wypełnić najpierw nazwę szablonu, ewentualnie dodać opis a następnie zdefiniować jego kolejne pozycje. Aby utworzyć nową definicję dekretu wystarczy przycisnąć przycisk Dodaj lub użyć skrótu klawiszowego {Ins}

.Definiowanie pozycji automatu księgującegoPodobnie jak definicja dekretu księgowania / przeksięgowania również formatka definiowania schematu dekretującego podzielone jest na trzy sekcje:

Dla każdej pozycji definiujemy konto, z którego ma być pobrana wartość, rodzaj tej wartości, współczynnik, przez jaki ma być pomnożona oraz jedno lub dwa konta, na którym ma być zapisana wartość docelowa.

Zamiast podawać konto źródłowe, możemy także jako źródło pobieranej kwoty wskazać uprzednio zdefiniowany plan przeksięgowań. W takim przypadku po uruchomieniu automatu, jako źródłowa zostanie pobrana kwota przypisana w planie do bieżącego miesiąca.

Uwaga - automatyczne dekretowania | przeksięgowania dokonywane będą tylko i wyłącznie w okresach rozliczeniowych zdefiniowanych w planie przeksięgowań.
Plany przeksięgowań są niezależne od lat obrotowych to znaczy, że po zaimportowaniu schematu przeksięgowań w nowym roku obrotowym można kontynuować rozpoczęte w poprzednich latach przeksięgowywania.

Poniżej kontrolki definiowania konta DT dekretu znajduje się opcja Powiąż z pozycjami źródła (na rysunku nr 2 wskazana czerwoną strzałką). Po jej zaznaczeniu, program po dokonaniu przeksięgowania, utworzy powiązania przeksięgowanej kwoty z rozrachunkami dokumentu, z którego pochodzą źródłowe cząstkowe kwoty. Zaznaczenie tej opcji jest warunkiem koniecznym do prawidłowego działania modułu korekt kosztów podatkowych. Bez zaznaczenia tej opcji, program nie będzie w stanie obliczyć kwoty obowiązkowego obniżenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przypadku definiowania przeksięgowań na konta kosztów uzyskania przychodu, które mają być kontrolowane przez moduł kontroli kosztów podatkowych konieczne jest zaznaczenie opcji Powiąż z pozycjami źródła.

Po zakończeniu wprowadzania wszystkich pozycji dekretów okresowych przeksięgowań formatka widoczna na rysunku nr 1 powinna zapełnić się listą dekretów, podobnie jak na poniższym rysunku.Formatka definiowania szablonów księgowań i przeksięgowań z widocznymi zapisanymi definicjami kolejnych dekretów szablonuPodczas dodawania kolejnych szablonów do schematów w niektórych przypadkach warto skorzystać z polecenia Dodaj z. Jeżeli kolejny szablon tylko w niewielkim stopniu różni się od już istniejącego, np. wartością jednego pola należy wskazać na powyższej formatce wiersz szablonu, który ma być podstawą nowego szablonu i przycisnąć w/w przycisk. Na ekranie wyświetlona zostanie formatka dodawania kolejnego szablonu, wypełniona danymi wskazanego, duplikowanego szablonu. Wystarczy zmienić wartość wspomnianego wyżej pola i zapisać nowy szablon.

Podczas wykonywania szablonu program (dla każdej pozycji w definicji automatu) pobiera odpowiednią wartość z konta źródłowego lub planu przeksięgowań, mnoży ją przez współczynnik, a następnie tworzy dekret, w którym wynik zapisuje na jedno lub dwa konta wynik tego obliczenia.

W przeciwieństwie do automatu typu Przeksięgowanie na koncie źródłowym nie pojawia się żaden zapis, chyba że zostanie ono jednocześnie wskazane jako konto docelowe.

 

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość