WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Księgowania automatyczne
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Księga główna > Księgowania automatyczne

Glossary Item Box

Księgowania automatyczne

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość wyposażony jest w wiele rodzajów automatów księgujących oraz przeksięgowujących a wszystkie definiowane są w module Automaty księgujące, który można wywołać z głównego menu programu Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe definicje | Automaty księgujące. Część z nich przeznaczona jest do wykonywania okresowych przeksięgowań np. na zakończenie okresu rozliczeniowego, w wyniku ich działania zostają automatycznie tworzone dokumenty księgowe zawierające dekrety przeksięgowań zgodne z schematami dekretów zapisanych w szablonach przeksięgowań.

Tego typu automaty przeznaczone do automatycznego przeksięgowywania obrotów, sald wskazanych kont lub automatycznego przeksięgowywania kwot zdefiniowanych w planach przeksięgowań uruchamiane są z modułu Księgowania automatyczne. Aby uruchomić moduł należy wybrać z menu głównego programu: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe | Księgowania automatyczne. Aby uruchomić moduł należy wybrać z menu głównego programu: Zakładka: Księga główna | Sekcja: Operacje okresowe | Księgowania automatyczne. Po uruchomieniu modułu na ekranie pojawi się okno umożliwiające zarówno:

Wygląd okna Księgowania automatyczne oraz działanie zależy od kontekstu wybranego typu automatów. Wyboru kontekstu, jak widać na poniższym obrazie, dokonujemy z listy rozwijanej znajdującej w lewym górnym rogu okna.

Podział na rodzaje automatów związanych z operacjami okresowymi jest zgodny z podziałem automatów w oknie Automaty księgujące. Moduł Automaty księgujące przeznaczony jest do ich definiowania i edycji natomiast moduł Księgowania automatyczne do ich uruchamiania, przeglądania i kontroli wyniku ich działania.

Szablony księgowań / przeksięgowań

W tej grupie automatów znajdują się zarówno automaty przeznaczone do okresowych przeksięgowań obrotów lub sald z konta na konto jak również okresowe przeksięgowania zdefiniowanych w planach przeksięgowań kwot w związku z tym po wybraniu z listy rozwijanej automatów tego typu, w lewej sekcji okna pojawia się drzewko wyboru umożliwiające wyświetlanie w sekcji po prawej stronie listy wszystkich przeksięgowań wykonanych automatycznie we wskazanym okresie. Łącznie, ewentualnych przeksięgowań obrotów lub sald razem z przeksięgowaniami wg. planów przeksięgowań

Na dolnej belce okna dostępne są przyciski:

Plany przeksięgowań

Przeksięgowania okresowe wg planów przeksięgowań są przypadkiem szczególnym schematów księgowań i przeksięgowań, ale ze względu na konieczność kontrolowania stanu przeksięgowania odpisów w celu dokładnego przeksięgowania zawieszonej do rozliczenia w czasie kwoty, w oknie Księgowania automatyczne wydzielone one zostały w oddzielną grupę.

Jak widać na powyższym przykładzie układ sekcji drzewka wyboru dla plany przeksięgowań różni się. Lewa sekcja filtrowania podzielona jest na trzy grupy:

Zaprezentowany układ okna z podsumowaniem wskazanego planu pozwala w pełni kontrolować stan i stopień zaawansowania rozliczenia każdego planu przeksięgowań.

Na dolnej belce okna dostępne są przyciski:

Uruchomienia automatycznego księgowania

W celu uruchomienia operacji księgowań automatycznych należy w oknie przeglądarki Księgowania automatyczne przycisnąć przycisk Księguj. Na ekranie pojawi się formatka umożliwiająca w pierwszym kroku wybór szablonu przeksięgowań automatycznych.

Po przyciśnięciu przycisku Dalej lub użyciu skrótu klawiszowego Ctrl+->, w drugim kroku należy określić parametry księgowania jak typ dokumentu, data księgowania, dane nagłówkowe.
Na formatce należy zdefiniować następujące parametry:

Po podaniu odpowiednich wartości wybieramy przycisk Zakończ i program automatycznie utworzy odpowiedni dokument.

 

 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość