WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Pozycje VAT dokumentu
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Pozycje VAT dokumentu

Glossary Item Box

Pozycje VAT dokumentu VAT


Standadowo pozycje VAT dodawane są w dokumencie, w zakładce 3) VAT szczegółów dokumentu, po przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu [Ins]. 
 

W nagłówku sekcji VAT dostępne są cztery pozycje związane z definiowaniem zapisów w ewidencji VAT:

Oznaczenie dokumentu zgodnie z klasyfikacją JPK wymaganą przez schematy JPK_V7M oraz JPK_V7K


Jak wynika z opublikowanych schematów XSD plików JPK_V7M oraz JPK_V7K do najpoważniejszych różnich wynikających z porównania sekcji ewidencji VAT nowych plików w porównaniu z plikami JPK_VAT jest rozbudowana część opisowa transakcji. W pliku JPK_V7M / JPK_V7K nagłówku każdego dokumentu, który wymaga takiego opisu należy umieścić odpowiednie kody.

Nowe schematy XSD plików JPK_V7, które będą co miesiąc wysyłane do Urzędów Skarbowych, analogiczne do wysyłanych plików JPK_VAT, wymagają zamieszczania w wysyłanym pliku XML, wielu dodatkowych informacji o każdej transakcji zarejestrowanej w ewidencji VAT i wyeksportowanej do pliku XML. Oczywiście dotyczy to tylko tych transakcji, których te dodatkowe klasyfikacje JPK dotyczą. Jeżeli żaden kod nie dotyczy konkretnej transakcji, odpowiednie pozycje w ewidencji VAT oraz polach pliku XML pozostaną puste. Poniżej wyspecyfikowane zostały kody nowych klasyfikacji. Ważne jest zapoznanie się z nimi aby podczas rejestrowania dokumentów w programie, wiedzieć jak transakcje powinny być sklasyfikowane.

Do nowych klasyfikacji JPK wymaganych w sekcjach ewidencyjnych schematów JPK_V7 należą:

 

Wszystkie powyższe kody dotyczące, typu dokumentu, grup towarów i usług oraz procesów, które zostaną wyeksportowane do plików JPK_V7, w programach WAPRO Fakir oraz WAPRO Kaper Księga podatkowa, związane są z nagłówkami dokumentów i odpowiednio z zapisami w ewidencji VAT. 

Obowiązek dodatkowego opisywania wszystkich transakcji dodatkowymi kodami, w oczywisty sposób zwiększa pracochłonność związaną z rozliczeniem VAT okresu rozliczeniowego. Aby uprościć ten proces, wprowadziliśmy w systemie WAPRO ERP pewne procedury, które domyślnie oznaczają rejestrowane transakcje, rozpoczynając od WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, który z pewnością ma najwięcej informacji, na temat każdej transakcji. Nadane kody w programie zarządzania sprzedażą są importowane do programów finansowo - księgowych: WAPRO Fakir Finanse i księgowość oraz WAPRO Kaper Księga podatkowa, w których te klasyfikacje, ewentualnie mogą zostać jeszcze rozszerzone.

Jeżeli w pliku wymiany danych WAPRO XML, transakcje nie są odpowiednio sklasyfikowane, w trakcie importu dokumentów mogą one również zostać domyślnie sklasyfikowane powyższymi kodami JPK. 

Również w programach finansowo księgowych, zarówno zaimportowane dokumenty jak i wprowadzone ręcznie mogą zostać odpowiednio sklasyfikowane. 

W WAPRO Fakir Finanse i księgowość dodany został mechanizm, który częściowo może pomóc w klasyfikowaniu rejestrowanych transakcji. Powiązany jest on z kartoteką kontrahentów. Jeżeli z wybranym kontrahentem firma przeprowadza jednego rodzaju transakcje lub sprzedaje mu wyłącznie towary lub usługi objęte Grupami Towarów i Usług schematu JPK_V7 (GTU), w kartotece tego kontrahenta można w prosty sposób przypisać odpowiednie kody. Podczas rejestrowania dokumentu na takiegio kontrahenta, te domyślne kody zostaną przeniesione do nagłówka VAT dokumentu.

Po wybraniu kontrahenta w kartotece, na formatce Kontrahenci / Popraw, w zakładce 6) Pozostałe, w ostatniej sekcji na dole znajduje się pozycja Domyślne rodzaje transakcji handlowej w dokumencie.

 

Poniżej przykład: 
 

Wspomniana pozycja jest zaznaczona na powyższym obrazie czerwonym prostokątem. Aby wybrać i wstawić w nią właściwe kody klasyfikacji JPK wystarczy przycisnąć przycisk oznaczony - , znajdujący się po prawej stronie ww. pozycji. Po jego przyciśnięciu, na ekranie wyświetlone zostanie okno o nazwie Lista rodzajów transakcji handlowych, na którym poza kodamu ww. procesów dostępne będą kody dokumentów wymagane w schematach JPK_V7 oraz GTU. Poniżej przykład: 
 

Domyślnie, po otwarciu okna wyświetlone zostaną tylko typowe kody dla typów dokumentów. Aby wyświetlić wszystkie kody klasyfikacji JPK należy na powyższym oknie zaznaczyć opcję: Pokaż wszystkie opisy transakcji. Po jej zaznaczeniu pojawi się cała ich lista, tak jak na poniższym przykładzie. 
 

Po ustaleniu listy domyślnych kodów dla kontrahenta należy je zaznaczyć i przycisnąć przycisk Wybierz lub użyć skrótu [F10]. Podobnie jak na powyższym przykładzie: 
 

Lista wybranych domyślnych kodów zostanie wstawiona w pozycję Domyślne rodzaje transakcji handlowej w dokumencie w kartotece kontrahenta. Lista kodów wyświetlana jest w ciągu tekstowym, w którym poszczególne kody oddzielone są spacją.

Tak przygotowana lista domyślnych kodów kontrahenta będzie automatycznie wstawiana w nagłówe pozycji VAT dokumentów, tak jak to zaprezentowano na przykładzie poniżej, w pozycji Rodzaje transakcji handlowej. Lista kodów zostanie wstawiona: 
 

Oczywiście może się okazać, że taką listę domyślnych kodów często trzeba będzie zmodyfikować. W tym celu wystarczy przycisnąć przycisk -  znajdujący się po prawej stronie pozycji. Na ekranie wyświetlone zostanie okno wyboru kodów klasyfikacji JPK, analogiczne jak opisane wyżej o nazwie Lista rodzajów transakcji handlowej, na którym można zaznaczyć dodatkowe  kody oraz odznaczyć niepotrzebne. Zawartość listy kodów zależy od tego czy jest to dokument sprzedaży czy też zakupu, zgodnie z opisem powyżej.

W przykładzie poniżej, dodany został kolejny kod GTU: 
 

Na liście kodów niektóre pozycje są wyszarzone co oznacza, że te pozycje nie są dostępne do zaznaczania. Dotyczy to kodów, które program sam, zaznacza automatycznie. Dotyczy to kodów: MPP, FP, MK, TT_D, TT_WNT. Opis poniżej.

Po przyciśnięciu przycisku Wybierz lub użyciu skrótu [F10], lista kodów na dokumencie zostanie zmodyfikowana. Na przykład: 
 

W sytuacji kiedy wybrany kontrahent nie ma zdefiniowanej listy domyślnych kodów, po wprowadzeniu wszystkich pozycji VAT w dokumencie można wygenerować listę kodów, które program może ustalić jednoznacznie na podstawie posiadanych informacji. W tym celu wystarczy przycisk znajdujący się po lewj stronie pozycji Rodzaje transakcji handlowej, widoczny na poniższym przykładzie: 
 

Przygotowaną w ten sposób listę kodów również można modyfikować, analogicznie jak opisano wyżej.

Jeżeli lista została utworzona ręcznie, tryb automatycznego uzupełniania listy kodów jest wyłączony.

Po zapisaniu dokumentu VAT, listy kodów klasyfikacji JPK widoczne są w odpowiednich rejestrach VAT. Poniżej zapis w ewidencji VAT opisanego wyżej przykładowego dokumentu: 
 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość dodatkowo, automatycznie doda do listy klasyfikacji JPK kody, które może jednoznacznie zidentyfikować na podstwie posiadanych informacji. Na przykład:


 

Zapisywanie pojedynczej pozycji w rejestrze


Po uruchumieniu polecenie dodawania nowej pozycji, na ekranie pojawi się okno dodawania nowej pozycji VAT, tak jak na poniższym przykładzie: 
 

Formatka dodawania / edytowania pozycji VAT pracuje w dwóch trybach, które przełączane są przyciskiem oznaczonym ikonką: 
 

W przypadku dokumentów VAT proces wprowadzania pozycji dokumentu przebiega nieco inaczej, gdyż dodatkowo muszą zostać wprowadzone dane do ewidencji VAT. W szczegółach zależy to od tego, w jaki sposób ustawiono parametr systemowy odpowiedzialny za sposób dekretacji dokumentów VAT.

W obu przypadkach program bada zgodność kwoty VAT w ewidencji VAT z sumą dekretów na koncie określonym w parametrach pracy programu jako konto VAT (po odpowiedniej stronie). W przypadku wystąpienia niezgodności dokument jest zapisywany jako niezbilansowany.

Jeśli w parametrach globalnych pracy firmy nie wypełniono parametru VAT naliczony lub VAT należny, program podczas rejestracji dokumentu nie przeprowadza kontroli zgodności zadekretowanego podatku z zapisem w rejestrze VAT.

Wprowadzanie danych z wykorzystaniem automatów dekretujących


W trybie wprowadzania zapisów VAT okno przeznaczone do wprowadzania danych do ewidencji VAT wygląda następująco:


W nagłówku mamy kolejno:

Po wypełnieniu nagłówka, który pełni głównie rolę pomocniczą, należy przejść do wprowadzania właściwych pozycji do ewidencji VAT. Po wybraniu przycisku Dodaj (Popraw) na ekranie pojawi się okno umożliwiające wprowadzenie takiej pozycji.


Podczas wprowadzania danych do ewidencji VAT należy zwrócić uwagę na następujący, bardzo istotny element. Otóż dane wprowadzane w oknie ewidencji VAT mają spełniać następujące funkcje:

Aby było to w pełni możliwe, niezbędne jest wprowadzenie następującego zestawu informacji:

Po wprowadzeniu wszystkich pozycji do okna ewidencji VAT zatwierdzamy okienko przyciskiem Zapisz lub skrótem klawiaturowym F10. W tym momencie zostaje wprowadzony zapis do ewidencji VAT oraz (w zależności od parametrów pracy programu) mogą być automatycznie utworzone dekrety (pozycje) dokumentu po przyciśnięciu przycisku Zapisz + Dekretuj lub użyciu skrótu klawiaturowego F9. Podczas automatycznego tworzenia dekretów obowiązuje następująca zasada:

Wprowadzanie danych z wykorzystaniem automatów dekretujących zawierających znaki globalne lub grupy kont


W procesie definiowania automatów VAT można zdefiniować automat, który dla wybranych pozycji będzie miał zamiast konkretnej wartości konta jego maskę, lub też grupę kont. W takiej sytuacji wprowadzanie danych do rejestru VAT będzie odbywać się w sposób analogiczny jak opisano w poprzednim podrozdziale, jednak sposób działania automatu będzie nieco inny.

Jeśli automat natrafi na układ wyróżników, który uzasadnia dekretację na grupę lub maskę kont, na ekranie pojawi się formatka zawierająca wszystkie konta wchodzące w skład grupy/maski.

Użytkownik ma w tym momencie możliwość zdecydowania o tym, na jakie konta będzie dekretowana kwota pobrana z rejestru VAT.

Wprowadzanie danych bez wykorzystania automatów dekretujących


Użytkownik ma możliwość rejestrowania danych bez korzystania z automatów dekretujących. W szczególności, jeśli nie stosuje dodatkowej klasyfikacji zapisów w rejestrach VAT, może także zrezygnować ze stosowania wyróżników. Co prawda rezygnacja z automatów powoduje konieczność dwukrotnego wprowadzania tych samych danych – raz do rejestru VAT, drugi raz na konta, jednak w zamian otrzymujemy uproszczenie interfejsu użytkownika.

W tym trybie pracy w oknie rejestracji VAT nie pojawiają się pola związane z automatem dekretującym, kontami oraz wyróżnikami. Natomiast należy ręcznie ustawić wszystkie parametry pozycji VAT. Należy pamiętać, że zawartość formatki może się zmieniać zależnie od wybranych parametrów np. niektóre grupy podatkowe mogą wymagać dodatkowego zdefiniowania podgrupy podatkowej a dla grup podatkowych związanych z transakcjami, w których podatnikiem jest nabywca, jeżeli odliczenie podatku naliczonego miałoby nastąpić w okresie późniejszym niż okres naliczenia podatku należnego, należy zmienić domyślny okres ustawiony w polu "Okres odliczenia podatku", przykład poniżej:Image TitleJeśli w dokumencie nie istnieją jeszcze żadne pozycje program w momencie zatwierdzania okna VAT proponuje ich automatyczne utworzenie. Dla każdego zapisy w rejestrze VAT zostają utworzone trzy pozycje w dokumencie: na kwotę netto, brutto i VAT. Pozycje te zawierają kwoty identyczne jak w ewidencji VAT, są jednak nie zadekretowane. Użytkownik ma możliwość swobodnej manipulacji zarówno kwotami jak i kontami w tak utworzonych pozycjach.

Kartoteka kontrahentów pomocniczych


W przypadku firm prowadzących m.in. sprzedaż detaliczną istnieje często praktyka rejestrowania tego typu transakcji na jednym koncie, bez tworzenia osobnych subanalityk dla każdego kontrahenta. Jednocześnie jednak, jeśli dla danego kontrahenta wystawiany jest dokument VAT, niezbędne jest wprowadzenie jego danych do ewidencji VAT.

W programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość operację taką należy przeprowadzić w sposób następujący:

W celu uniknięcia konieczności wielokrotnego ręcznego wpisywania danych tego samego kontrahenta, wprowadzono dodatkową kartotekę kontrahentów pomocniczych. Podczas wprowadzania informacji o kontrahencie do ewidencji VAT, o ile w nagłówku dokumentu jest ustawiony kontrahent Sprzedaż detaliczna, program po wprowadzeniu NIP-u wyszukuje kontrahenta w tej kartotece i automatycznie wypełnia odpowiednie pola. Jeśli kontrahent nie zostanie znaleziony program po wprowadzeniu danych przez operatora proponuje jego dopisanie do kartoteki.

Niezależnie od powyższego mechanizmu każdorazowo podczas wprowadzania danych do ewidencji VAT możliwy jest (na żądanie operatora) dostęp zarówno do kartoteki głównej kontrahentów jak i kartoteki kontrahentów pomocniczych. Dostęp ten zapewniają odpowiednie przyciski w oknie wprowadzania pozycji do rejestru VAT.

Dostęp do kartoteki kontrahentów pomocniczych jest możliwy również z menu głównego programu po wybraniu funkcji Definicje | Kartoteki | Kontrahenci pomocniczy.

Rejestrowanie sprzedaży detalicznej


Księgowanie sprzedaży detalicznej oraz odpowiednio rejestrowanie jej w rejestrach VAT może polegać ręcznym zaksięgowaniu lub zaimportowaniu z innego systemu, na przykład programu WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn: paragonów, raportów dobowych, miesięcznych z kas oraz ze względu na wykazywanie ich w plikach JPK_VAT, również faktur wystawionych do paragonów (faktury takie będziemy określać jako faktury do paragonów). Aby nie podwajać sprzedaży detalicznej w przypadku kiedy sprzedaż została już zaksięgowana i zarejestrowana w VAT na podstawie paragonów lub raportów z kasy, po zarejestrowaniu w VAT faktur do paragonów, w rejestrach VAT powinien powstać odpowiedni zapis korygujący, zmniejszający sprzedaż detaliczną. 

Aby ułatwić obsługę sprzedaży detalicznej i spełnić wymagania Ministerstwa Finansów dotyczące sposobu raportowania sprzedaży w plikach JPK_VAT, w programie przyjęto następujące zasady:

  

Wprowadzanie dokumentów walutowych


Jeśli wprowadzając nagłówek dokumentu zostanie zaznaczona opcja Dokument walutowy, wówczas w zakładce VAT pojawią się dodatkowo pozycje umożliwiające wybranie waluty oraz jej kursu.


Jeśli zostanie wybrana waluta obca, wówczas proces wprowadzania pozycji VAT będzie przebiegał nieco inaczej.

Na formatce wprowadzania pozycji VAT pojawią się dodatkowo pola pozwalające na wpisanie kwoty w walucie, która następnie zostaje automatycznie przeliczona na PLN zgodnie z kursem podanym w oknie VAT. Zwalnia to użytkownika posiadającego dokument walutowy z konieczności samodzielnego wyliczania kwoty w złotówkach w celu jej wprowadzenia do rejestru. Również kontrola kwoty brutto dla dokumentu dotyczy w takiej sytuacji sumy kwot wprowadzonych dla dokumentu w walucie obcej.


Dodatkowo, jeśli wykorzystujemy automaty VAT, na wszystkie konta zdefiniowane w planie kont jako walutowe zostaną wprowadzone (oprócz złotówek) także odpowiednie dekrety w walucie obcej. Podobnie - zostanie założony w tej walucie rozrachunek, o ile konto rozrachunkowe zostało zdefiniowane jako walutowe.

 

Wprowadzanie dokumentów składowych VAT marża


Uwaga - aby w programie była możliwość obsługi procedur VAT marża, w parametrach firmy, wartość parametru Obsługa procedur VAT marża musi mieć wartość tak.

Przy włączonej obsłudze marży, na formatce pozycji VAT dostępna jest dodatkowa zakładka o nazwie 4 VAT Marża. Rejestrując nowy dokument składowy VAT marża należy po pierwsze wybrać tryb Dokument składowy procedury VAT marża. W przypadku dokumentów sprzedaży będą to podobnie jak to widać na poniższym przykładzie faktury VAT marża. Natomiast tworząc dokument rozliczenia VAT marża należy odpowiednio wybrać tryb: Dokument wynikowy procedury VAT marża.


Jeżeli podczas tworzenia nowego dokumentu:Na podobnej zasadzie dokumenty nabyć mogą być wiązane z zdefiniowanymi transakcjami VAT marża. W ich przypadku, w zakładce 4 VAT Marża dostępne są tylko dwa tryby pracy:

Tak zarejestrowane dokumenty składowe procedur VAT marża można wyświetlić i przejrzeć w przeglądarce rejestrów VAT. W tym samym oknie można rozliczać procedury VAT marża, zatwierdzać je a tym samym rejestrować naliczoną marżę oraz podatek należny w rejestrach sprzedaży VAT. Opis znajduje się w rozdziale: Rozliczenie procedury VAT marża. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość