WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Inicjowanie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut zgodnie z magazynem walut
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Wprowadzanie pozycji dokumentu > Inicjowanie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut zgodnie z magazynem walut

Glossary Item Box

Mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut zgodnej z magazynem walut


Operacja inicjowania mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut może być przeprowadzona wyłącznie w przypadku kiedy na walutowych kontach związanych z magazynem walut istnieją zapisy księgowe.

Mechanizm podpowiadania wyceny rozchodów walut jest ściśle powiązany z modułem kontroli wyceny rozchodów walut, w skrócie określanym w niniejszej instrukcji jako magazyn walut. W związku z tym, zanim przejdziemy dalej, na wstępie bardzo ważna uwaga:

Aby utrzymać poprawne działanie modułu magazynu walut oraz mechanizmy podpowiadania wyceny walut zgodnej z magazynem walut w kolejnych latach obrotowych, Niedozwolona jest zmiana numerów kont związanych z magazynem walut na przełomie roku obrotowego. Numery kont związanych z magazynem walut muszą być w całym okresie niezmienna.

Działanie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut polega na rozchodowywaniu walut metodą analogiczną do działania magazynu, Waluty rozchodowywane zgodnie z przyjętą metodą, w tym przypadku FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło). W magazynie walut przychody są ustawione chronologicznie a każda transza przychodów jest odpowiednio wyceniona w PLN. Mechanizm automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych waluty sumuje wycenę w PLN, nierozchodowaną jeszcze walutę z kolejnych przychodów, rozpoczynając od najstarszych.

Uwaga - w sytuacjach kiedy rozchodowywana partia waluty składa się z dwóch lub więcej transz przychodów o różnych kursach przeliczeniowych przyjętych do wyceny przychodu, wynikowy kurs przyjęty do wyceny rozchodu powstaje w wyniku podzielenia sumy wartości rozliczanych transz przychodów wyrażonej w PLN przez wartość wyrażoną w walucie. W związku z tym, podpowiadany kurs nie pochodzi z tabeli kursów, jest wartością obliczeniową.

Podpowiadane przez automat wartości wyceny w PLN lub kurs można oczywiście zmienić, zaburzając tym samym działanie magazyny walut, decyzja należy do użytkownika. Podczas przeprowadzania kontroli rozliczeń w magazynie walut, powstała różnica zostanie wykazana. Będzie ją można lub nie, skorygować.

Konfiguracja i uruchamianie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut

Podpowiadanie wyceny rozchodów walut w dokumentach finansowych działa wyłącznie dla kont księgowych, które w parametrach firmy zostały zdefiniowane jako związane z magazynem walut. Aby powiązać konto z magazynem walut, w parametrach firmy, w sekcji Różnice kursowe / magazyn walut należy w pozycji Wykaz kont związanych z magazynem walut dodać konta, na których ma działać mechanizm podpowiadania wyceny.

Podpowiadanie wyceny rozchodów walut działa wyłącznie na kontach związanych z magazynem walut.

Drugim warunkiem koniecznym do uruchomienia tego mechanizmu jest ustawienie w parametrach firmy, w Sekcja: Wprowadzanie pozycji dokumentu | Pozycja: Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) wartości zgodnie z magazynem walut. Jeżeli ten parametr nie będzie ustawiony na w/w wartość. Podczas rejestrowania rozchodu waluty w dokumencie finansowym, automatycznie podpowiadanych będzie kurs z tabeli kursów w zależności od ustawienia:

Uwaga - Po ustawieniu dla parametru Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wypływy) wartości zgodnie z magazynem walut, automatyczne podpowiadanie wyceny rozchodów walut zgodnej z magazynem walut działa wyłącznie dla kont powiązanych z magazynem walut. Na kontach niezwiązanych z magazynem walut, kurs dla rozchodów walut podpowiadany będzie zgodnie z ustawieniem parametru Podpowiadanie kursu w dokumentach finansowych (wpływy).
Inicjowanie mechanizmu podpowiadania wyceny rozchodów walut

Proces inicjowania wymagany jest wyłącznie w firmach, w których w momencie uruchamiania mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny zgodnie z metodą magazynu walut, mają już zapisy na kontach walutowych, które zostały powiązane z magazynem walut. W nowo zakładanych firmach lub w firmach, w których do tej pory nie było zapisów na kontach walutowych, proces inicjowania nie jest wymagany.

Proces inicjowania polega na określeniu dnia, od którego przychody walut będą brane pod uwagę przez mechanizm automatyczne wyceny rozchodów walut.

Domyślnie program przyjmuje dla każdej waluty na każdym koncie walutowym, pierwszy dzień pierwszego zarejestrowanego w programie roku obrotowego firmy.

W szczególnych przypadkach, dla każdej waluty, na dowolnym koncie walutowym powiązanym z magazynem walut można ustawić indywidualną datę rozpoczęcia.

Uwaga:
  • Proces inicjowania można przeprowadzać wielokrotnie. Po zmianie daty należy przeprowadzić aktualizację stanu wyceny.
  • Proces inicjowania nie zmienia żadnych danych finansowo

Operację inicjowania przeprowadza się po przyciśnięciu przycisku Ustawienia wyceny w prawym dolnym roku okna przeglądarki magazynu walut. Po przyciśnięciu tego przycisku na monitorze wyświetlona zostanie formatka Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut:  

W celu zainicjowania mechanizmu automatycznego podpowiadania kursu wystarczy na powyższej formatce przycisnąć przycisk 1) Inicjalizacja magazynu walut. A następnie przycisnąć przycisk Wykonaj.

Przycisk Wykonaj działa w kontekście wybranego przycisku opcji, w górnej części okna.

Na ekranie pojawi się formatka Aktualizacja stanu magazynu walut. Poniżej pokazane jest ustawienie indywidualnego uruchamiania mechanizmu dla waluty EUR na przykładowym koncie związanym z magazynem walut 131-EUR z ustawioną datą zainicjowania działania mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut. W przypadku kiedy nie ma potrzeby indywidualnego uruchamiania mechanizmy wystarczy wybrać opcją Zastosuj dla wszystkich walut i kont księgowych a następnie przycisnąć przycisk Aktualizuj.  

Po zamknięciu powyższej formatki na ekranie pozostanie okno Ustawienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodowywanych walut na, którym widoczny jest pierwszy systemowy zapis oraz nowa informacja o zapisanym ustawieniu. Podobnie należy postąpić z pozostałymi magazynami tj parami waluta | konto księgowe związane z magazynem walut, w naszym przykładzie USD na koncie 131-USD.  

Jak widać, na liście widocznej powyżej formatki widoczne są, pomimo dodania dwóch ustawień, trzy wiersze. Wiersz utworzony przez program, który w kolumnach: waluta oraz konto na wartość wszystkie, określa działanie mechanizmu, dla nowych, dodanych kont księgowych związanych z magazynem walut i walut. Ilość wierszy na liście zależy od ilości indywidualnie definiowanych momentu uruchomienia mechanizmu automatycznego podpowiadania wyceny rozchodów walut. W powyższym przykładzie zdefiniowane zostały dwa ustawienia, każde dla innego dnia startu. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość