WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Okno "Dokumenty księgowe" - wprowadzanie
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Dokumenty > Wprowadzanie dokumentów > Okno "Dokumenty księgowe" - wprowadzanie

Glossary Item Box

Okno "Dokumenty księgowe" - wprowadzanie


Wprowadzanie dokumentów odbywa się w oknie Dokumenty księgowe, po wybraniu w lewym górnym rogu zakładki trybu: Wprowadzanie.


W lewej sekcji wyświetlane są w formie drzewka wyboru dzienniki do których zalogowany użytkownik posiada uprawnienia, a w ramach dzienników – dokumenty wprowadzone przez tego użytkownika w bieżącym roku obrotowym. Zakres wyświetlanych dokumentów w oknie Dokumenty księgowe w trybie wprowadzania można ograniczać do okresu rozliczeniowego wybierając stosowny filtr znajdujący się poniżej zakładek wyboru trybu pracy okna.

Zakres wyświetlonych dokumentów można dodatkowo ograniczyć wybierając filtr kartotekowy przyciskając przycisk oznaczony  lub używając skrótu klawiaturowego F8. Przykład okna Dokumenty księgowe w trybie wprowadzania zaprezentowane jest poniżej
Rysunek 1 Okno Rejestrowanie dokumentówFunkcje okna pozwalają na dodawanie, poprawianie dokumentów, ich usuwanie lub zatwierdzanie.

Istnieje także możliwość wprowadzenia dokumentu w oparciu o dokument już istniejący lub w oparciu o rozrachunek pochodzący z programu WAPRO Mag. W tym celu należy dla wskazanego dokumentu wybrać polecenie Powiel z menu podręcznego (prawy przycisk myszy).

W oknie istnieje możliwość przeniesienia dokumentu do innego dziennika. W tym celu wystarczy wybrać stosowny dokument lub zaznaczyć grupę dokumentów, wcisnąć prawy klawisz myszy i z menu podręcznego wybrać polecenie Zmień dziennik. Następnie należy wskazać dziennik do którego ma trafić dokument i zatwierdzić operację klawiszem F10.

Uwaga! - Należy pamiętać, że po przeniesieniu dokumentu do innego dziennika może ulec zmianie numer ewidencyjny tego dokumentu.

 Okno Dokumenty księgowe pozwala także na wydrukowanie informacji o wyświetlanych dokumentach źródłowych. 

Wprowadzane dokumentu księgowego


Po wybraniu dziennika, w którym dokument zostanie zaksięgowany i przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu [Ins] na ekranie pojawi się standardowa formatka dla dodawania / edycji dokumentu. Jeżeli do wybranego dziennika przypisany jest jeden typ dokumentu, od razu można rozpocząć wypełniania nagłówka dokumentu natomiast jeżeli do wskazanego dziennika przypisanych jest więcej typów dokumentów, w lewym górnym rogu formatki trzeba najpierw wybrać z listy odpowiedni w danym momencie typ dokumentu: 
 

Po wprowadzeniu danych nagłówkowych można rozpocząć wprowadzanie dekretów. Po przyciśnięciu przycisku Dodaj lub użyciu skrótu [Ins] na ekranie pojawi formatka wprowadzania / edycji dekretu. 
 

Po wpisaniu kont lub wybraniu z planu kont oraz wprowadzeniu dekretowanych kwot aby zapisać go należy przycisnąć przycisk Zapisz lub użyć skrót [F10]. Dekret zostanie zapisany a na ekranie pojawi się ponownie formatka dodawania pozycji dokumentu. Jeżeli ostatni dekret został już wprowadzony, otwartą formatkę można zamknąć przyciskając przycisk Anuluj lub, co wygodniejsze, przyciskając przycisk [Esc]. 

Wprowadzanie walutowego dokumentu księgowego


Jeżeli wprowadzany dokument wymaga dekretowania na kontach walutowych, w nagłówku dokumentu należy zaznaczyć opcję Dokument walutowy. Na ekranie pojawi się formatka dodawania / edycji  pozycji dokumentu nieco różniąca się od wyżej prezentowanego przykładu. Na formatce dodatkowo dostępne są pola umożliwiające wybranie kodu waluty, wprowadzenia kursu oraz przelicznika. Kurs może być wstawiony automatycznie z tabel kursów walut. Aby wstawić kurs z tabeli kursów należy przycisnąć przycisk oznaczony symbolem folderu ().

Uwaga - pola kodu waluty, przelicznika oraz kursu waluty są dostępne dopiero po wprowadzeniu w pole konto symbolu konta walutowego, to jest konta, które w planie kont oznaczone jest jako walutowe. 
 

Wprowadzając dekrety wyłącznie w złotówkach, nie należy zmieniać wartości domyślnych pól. To znaczy wybraną walutą powinno być PLN a kurs powinien pozostać równy 0,000000. 

Wprowadzania walutowego wyciągu bankowego


Opisana poniżej funkcjonalność dotyczy działania wszystkich dokumentów opartych na zbiorczym dokumencie finansowym. Wyciąg bankowy jest najbardziej typowym przykładem zastosowania tego typu dokumentu. W programie jako jedyny systemowy dokument domyślnie tworzony w oparciu o ten wzorzec - zbiorczy dokument finansowy. Zewnętrznie taki dokument nie różni się niczym od innych dokumentów, różni się nieco działaniem, tak aby ułatwić użytkownikom pracę podczas dekretowania dokumentów finansowych a szczególnie dekretowania operacji walutowych na kontach magazynu walut. Poniżej przedstawiona jest typowa formatka wyciągu bankowego:  

Umożliwia ona otwarcie okna dodawania pozycji dokumentu (dekretu) na dwa sposoby różniące się kolejnością wypełniania pól stron dekretu. Aby uruchomić okno umożliwiające dekretowanie od strony:

Działanie przycisku Dodaj lub użycie skrótu [Ins] niczym się nie różni od pierwszego z opisanych przypadków.

Po wybraniu dowolnego trybu uruchomienia formatki dodawania pozycji, na początku kursor ustawia się zawsze w polu Opis pozycji. Różnica pojawia się dopiero po wyjściu z tego pola. W pierwszym z omówionych wyżej trybów kursor zostanie przeniesiony do pola konto po stronie DT a w drugim trybie do analogicznego pola po stronie CT. W każdym z tych przypadków, kursor po wyjściu z pola konto będzie przenosił się kolejno do następnych pól po tej samej stronie. Ze względu na to, że dekrety w dokumentach finansowych najczęściej są symetryczne, formatka umożliwia przekopiowanie wszystkich wartości z jednej strony dekretu na drugą.

Do kopiowania służą skróty klawiszowe:

lub przyciski na formatce wprowadzania pozycji dokumentu. Na poniższym przykładzie widoczna jest formatka uruchomiona "szarym '-'" (szarym znakiem minus) i po stronie DT widoczny jest zaznaczony czerwonym kwadratem przycisk do kopiowania danych z prawej strony dekretu na lewą. Odpowiednio na formatce uruchomionej "szarym '+'" (szarym znakiem plus) widoczny byłby przycisk po stronie CT dekretu.  

Po przekopiowaniu kursor przenoszony jest na stronę docelową, do pola konto.

Opisana wyżej funkcjonalność ułatwia symetryczne dekretowanie pozycji wyciągu bankowego, pozwala również dostosować sposób księgowania do swoich upodobań. Jednak stosowanie powyżej opisanych mechanizmów jest jedyną metodą szybkiego dekretowania rozchodów walut z kont magazynu walut. Wynika to z faktu, że kurs rozliczeniowy waluty podczas dekretowania może być ustalony przez program po wprowadzeniu kodu waluty oraz rozchodowywanej kwoty w walucie czyli pól po stronie CT. Dopiero tak wyliczony kurs może zostać przeniesiony na stronę CT dekretu.

Dokładnie taką sytuację prezentuje powyższy przykład. Formatka została uruchomiona szarym '-' (minusem). Po wpisaniu treści opisu i wprowadzeniu po stronie CT konta walutowego, wybraniu kodu waluty i kwoty w walucie, program automatycznie obliczył kurs rozchodowywanej waluty. W tym momencie wystarczy przycisnąć przycisk na formatce lub użyć skrótu Alt + <-. Dane zostaną odpowiednio przekopiowane a kurs umieszczony w polu konto po stronie CT. Po wybraniu konta można zapisać zadekretowaną pozycję wyciągu bankowego. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość