WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Znaczenie pól pliku importu
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Bankowość elektroniczna > Znaczenie pól pliku importu

Glossary Item Box

E-banking - definiowanie schematu importu wyciągów bankowych


W przypadku importu danych z pliku, poza zdefiniowaniem struktury pliku należy określić jeszcze szereg elementów niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu importu. Do elementów tych należą informacje dotyczące dokumentu zakładanego podczas importu (typ dokumentu, dziennik), kont księgowych, a przede wszystkim - zależności pomiędzy wyodrębnionymi ze struktury pliku polami a obiektami programu (zmiennymi, polami bazy danych), do których będą zapisywane wczytywane wartości.

Zestaw elementów, które należy zdefiniować w programie w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu importu określamy jako definicja schematu importu wyciągów bankowych. Można ją tworzyć na dwa sposoby; 

Kreator definicji schematu importu wyciągów bankowych


Aby uruchomić kreator tworzenia definicji schematu z głównego menu programu należy wybrać polecenie: Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe | eBank - definicje | Kreator definicji importu wyciągów bankowych;. Na ekranie pojawi się formatka z wyświetlonym pierwszym krokiem kreatora: 

Rysunek. Kreator definicji schematu wyciągu bankowego - 1 krokPo wpisaniu nazwy definicji i wybraniu nazwy banku z listy dostępnych banków oraz wybraniu schematu plików. Po przyciśnięciu przycisku Dalej lub użyciu skrótu [Ctrl+D] należy przejść do kroku 2, to znaczy ustalenia podstawowych parametrów księgowania: 

Rysunek. Kreator definicji schematu wyciągu bankowego - 2 krokW drugim kroku należy zdefiniować podstawowe parametry księgowania. Program automatycznie wpisuje wartości predefiniowane, zgodne z predefiniowanym, domyślnym planem kont. Jeżeli firma zmieniła wyżej konta wymagane przez schemat, należy to uwzględnić na powyższej formatce.

  • W przypadku firm mających kilka rachunków bankowych, prosimy pamiętać o możliwości podpięcia do konta rachunku bankowego kartoteki Banki. W naszym przykładzie, w takim przypadku w schemacie w miejsce konta '130' powinno być wpisane '130-x'.
  • Konto techniczne - oznacza konta rozrachunków do wyjaśnienia. Na tym koncie kreator będzie dekretował automatycznie niezidentyfikowane operacje.

Po uzupełnieniu wymaganych parametrów, po przyciśnięciu przycisku Dalej lub użyciu skrótu [Ctrl+D] należy przejść do ostatniego, 3 kroku. Na tym etapie wystarczy jeszcze zdefiniować czy kreator ma naliczać różnice kursowe, a jeżeli tak to jak i według jakiego kursu. Definicja kroku 3 dzieli się na dwie zakładki: Wpływ i Wypływ: 

Rysunek. Kreator definicji schematu wyciągu bankowego - 3 krokPo zakończeniu wystarczy przycisnąć przycisk Zapisz lub użyć skrótu [Ctrl+C]. Kreator zostanie zamknięty a utworzoną kreatorem definicję można obejrzeć lub zmodyfikować wybierając ją, po wybraniu z głównego menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe | eBank - definicje | Zaawansowane tworzenie i edycja definicji | Definicje schematów importu wyciągów bankowych, na formatce Schematy importu wyciągów bankowych 

Ręczne tworzenie oraz edycja definicji schematu importu wyciągów bankowych


W celu ręcznego zdefiniowania wspomnianych elementów lub edycji istniejącego schematu, z należy wybrać z menu programu: Zakładka: Definicje | Sekcja: Pozostałe | eBank - definicje | Zaawansowane tworzenie i edycja definicji | Definicje schematów importu wyciągów bankowych;. Na ekranie pojawi się okno zawierające listę zdefiniowanych schematów. Po wybraniu przycisku Dodaj lub odpowiednio Popraw i możemy przystąpić do definiowania lub edycji schematu. 

Schemat importu wyciągów bankowych. Zakładka "Podstawowe"

Rysunek. Okno definiowania schematu importu - zakładka "Podstawowe"Na początku należy określić dowolną nazwę schematu, a następnie wybieramy jeden ze zdefiniowanych uprzednio schematów opisujących plik importu. Natomiast w sekcji "Dokument" podajemy typ dokumentu, jakim zostanie zapisany importowana transakcja oraz dziennik, w którym utworzony zostanie dokument. Dla wyciągów walutowych, dodatkowo należy określić parametry pobierania kursu waluty.

Zakładka "Konta księgowe"Rysunek. Okno definiowania schematu importu - zakładka "Konta księgowe"Zakładka "Konta księgowe" przeznaczona jest do zdefiniowania kont księgowych, na które trafią zapisy znajdujące się w wczytywanymi z pliku transakcjami finansowymi. Znaczenie poszczególnych parametrów jest następujące: 

Zakładka "Pola informacyjne"


Kolejna zakładka umożliwia logiczne przyporządkowanie pól importowanego pliku wyodrębnionych na podstawie zdefiniowanego schematu importowanego pliku do zmiennych (pól) programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Na ekranie pojawia się lista tzw. pól informacyjnych, tj. pól które posiadają określone znaczenie z punktu widzenia naszego systemu FK.
Rysunek. Ciąg dalszy definiowania schematu importuKażde pole informacyjne może być teraz powiązane z określonym, wyodrębnionym uprzednio fragmentem pliku, poprzez wskazanie etykiety tego fragmentu, nadanej mu podczas określania struktury importowanego pliku. Przy czym możliwe jest nie tylko proste przypisanie całego pola czy kilku pól, ale także jego fragmentu oraz przypisanie warunkowe.
Rysunek. Definiowanie powiązań dla pól informacyjnych 

 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość