WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Definiowanie treści raportu użytkownika
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Raporty użytkownika > Definiowanie treści raportu użytkownika

Glossary Item Box

Definiowanie treści raportu użytkownika


Raporty użytkownika mogą być tworzone ręcznie przez użytkowników lub mogą być utworzone na podstawie predefiniowanych we wzorcu systemu definicji. Utworzenie nowego raportu użytkownika polega na dodaniu raportu przyciskiem Dodaj lub na użyciu skrótu klawiszowego [Ins]. Po zapisaniu utworzonego raportu powstaje pusta definicja, na przykład:


Poza możliwością tworzenia raportów od zera, w tzw. wzorcu programu znajdują się predefiniowane raporty. Aby je uruchomić, każdy z takich raportów należy pobrać z wzorca i dodać do listy dostępnych raportów. W tym celu należy na górnej belce okna Zestawienia przycisnąć przycisk Import, przykład poniżej:


Po przyciśnięciu przycisku, na ekranie pojawi się okienko dialogowe z wybraną pozycją Wzorzec. Po przejściu dalej wyświetlona zostanie lista dostępnych raportów. Na przykład:


Po wybraniu definicji, zaznaczeniu i przyciśnięciu przycisku Wykonaj, wybrany raport zostanie do listy dostępnych raportów. Różnica pomiędzy czystym raportem a predefiniowanym we wzorcu polega na tym, że ten drugi raport ma już utworzone wszystkie pozycje ze zdefiniowanymi formułami obliczeniowymi. Na przykład:


Uwaga - Formuły obliczeniowe predefiniowanych raportów oparte są o predefiniowany we wzorcu domyślny plan kont.

Wśród predefiniowanych raportów znajdują się składowe sprawozdania finansowego. Dostępne są raporty o zakresie danych zgodnych z:Poza składowymi sprawozdania finansowego, dostępne jest sprawozdanie F-01. Oba rodzaje raportów, dodane przez użytkownika oraz predefiniowane można rozbudowywać poprzez dodawanie nowych pozycji oraz edytowane formuł obliczeniowych. W celu zdefiniowania treści raportu należy w oknie przeglądania raportów wybrać przycisk Definicja. Na ekranie pojawi się wówczas okno zawierające definicję raportu i umożliwiające dokonywanie odpowiednich zmian w tej definicji.


Pozycje (wiersze) zestawienia definiujemy podobnie jak gałęzie drzewa filtrów w oknach kartotek.

W celu zdefiniowania kolejnego wiersza wystarczy ustawić się na odpowiedniej pozycji na drzewie z lewej strony okna i wybrać odpowiedni przycisk z paska narzędzi okna, lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+Insert, a następnie w oknie Definiowanie listy zestawienia  wybrać opcję Wiersz zestawienia i wstawić symbol oraz opis pozycji. Jeśli dana pozycja ma być zagnieżdżona względem poprzedniej, należy zaznaczyć dodatkowo opcję Następny poziom.

Analogicznie – odpowiednie przyciski lub kombinacje Ctrl+F2 i Ctrl+Delete pozwalają na poprawienie lub usunięcie danej pozycji.

Definiowanie treści raportu użytkownika jako dynamicznej listy kont


Poza możliwością sztywnego definiowania ciała zestawienia istnieje także możliwość zdefiniowania go (w całości lub w części) jako dynamicznej listy kont księgowych, którą będziemy dokładnie określać dopiero w chwili wykonywania danego raportu. Aby to było możliwe należy na danym poziomie, przy dodawaniu kolejnej pozycji wybrać opcję Wiersz zestawienia jako lista kont księgowych. W takiej sytuacji program zaznaczy jedynie, że w tym miejscu ma zostać zbudowana przy wywołaniu raportu odpowiednia lista kont oraz umożliwi budowanie formuł, które będą się odwoływać do bieżącej pozycji takiej listy.


Przykład:
Wyobraźmy sobie, że przy pomocy raportów użytkownika chcemy zdefiniować własne zestawienie obrotów na kontach księgowych. Gdybyśmy chcieli zdefiniować taki raport metodą tradycyjną, musielibyśmy ręcznie wprowadzić jako treść raportu cały plan kont i dla każdej pozycji zdefiniować formułę, która zwracałaby obroty konkretnego konta znajdującego się w tej pozycji. Wymagało by to żmudnego wpisywania wielu podobnych formuł.

W przypadku zastosowania opcji Wiersz zestawienia jako lista kont księgowych takie zestawienie można zdefiniować w zaledwie kilku krokach. W pierwszym kroku budujemy ciało funkcji jako listę kont, a w drugim - wprowadzamy formułę wyliczającą obroty dla bieżącej listy zestawienia. Definicja dzięki temu jest bardzo krótka, zaś w trakcie wykonywania raportu program rozwinie listę kont i otrzymamy odpowiedni efekt. Dodatkową zaletą jest fakt, że przy wykonywaniu raportu możemy przy pomocy dodatkowych parametrów ograniczyć zakres drukowanych pozycji do wybranych kont, bez zmiany definicji samego raportu.

Weryfikowanie poprawności wprowadzonych w raporcie formuł obliczeniowych


Podstawowa metoda weryfikacji poprawności polega na weryfikacji wyników naliczonych przez zdefiniowane formuły obliczeniowe. Na przykład:


Na dolnej belce znajdują się trzy przyciski umożliwiające weryfikację raportu w trakcie jego tworzenia: 

Definiowanie treści raportu użytkownika w oparciu o drzewa MPK


W wersji Prestiż użytkownik ma możliwość automatycznego zbudowania raportu, którego pozycjami będą kolejne pozycje konkretnego drzewa MPK. W tym celu wystarczy w oknie Definicja zestawienia wybrać przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie wskazać, które drzewo MPK ma być podstawą do zdefiniowania treści raportu. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość