WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Automaty VAT
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Automaty księgujące > Automaty VAT

Glossary Item Box

Definiowanie automatów VAT

Automaty VAT służą do automatycznej dekretacji pozycji dokumentu w oparciu o zapisy wprowadzone do ewidencji VAT. Ich dodatkową funkcją jest „cechowanie” zapisów w ewidencji VAT, umożliwiające własną klasyfikację zapisów w rejestrach VAT. Automaty te są bardziej wyrafinowane niż poprzednio opisywane, gdyż umożliwiają dekretację wariantową (zależną od danych źródłowych), jak również pozwalają na optymalizację tworzonych dekretów.

Definiowanie automatów VAT jest możliwe, po uprzednim wybraniu z menu polecenia Definicje | Automaty księgujące. Na ekranie pojawi się okno "Automaty księgujące", po wybraniu jednej z podrzędnych gałęzi, gałęzi "Automaty dekretujące dokumenty VAT" na liście po prawej stronie pojawi się wówczas wykaz uprzednio zdefiniowanych (bądź predefiniowanych) automatów. Dla każdego nagłówka automatu wyświetlany jest jego nazwa, typ, oraz opis.

Wybranie polecenia Dodaj (Popraw), powoduje wyświetlenie kolejnego okna, zawierającego definicję wskazanego (lub nowego) automatu.
Rysunek 1 Definiowanie automatu VAT (pełna definicja)Okno to składa się z dwóch części: nagłówka, w którym definiowane są elementy wspólne dla całego automatu oraz listy zawierającej w każdym wierszu informacje charakterystyczne dla kolejnego tworzonego dekretu dokumentu oraz pasek narzędzi do filtrowania i sortowania w/w listy.

Edycję nagłówka prowadzimy wprost w wyświetlonym oknie. Możemy tutaj wstawić (zmodyfikować) następujące wartości:

Po zdefiniowaniu nagłówka, można przystąpić do definiowania pozycji automatu, które decydują o przyszłym sposobie tworzenia pozycji dokumentów. Z powyższego opisu wiemy już, że automaty mogą być tworzone zgodnie z pełną definicją lub zgodnie z definicją uproszczoną.

Definicja pełna automatu VAT

Obowiązuje ogólna zasada tworzenia i działania automatów utworzonych na podstawie pełnej definicji:

Filtrowanie i sortowanie listy

W celu ułatwienia tworzenia złożonych zestawów definicji automatów VAT, ono zostało wyposażone w mechanizmy sortowania po kolumnach listy oraz filtrowania wybranych definicji automatu. Do wyboru opcji kolumny, po której będzie sortowania lista służy list rozwijana znajdująca się bezpośrednio powyżej listy po prawej stronie.

Do filtrowania listy przeznaczone są pozostałe kontrolki i opcje znajdujące się bezpośrednio powyżej listy, po lewej stronie. Listę można filtrować po sekwencji wybranych wyróżników, przy czym filtrowanie może odbywać się w dwóch trybach:

Przykład:

Załóżmy że chcemy zdefiniować automat, pozwalający automatycznie zadekretować sprzedaż towarów. Towar jest sprzedawany ze stawką VAT 22% i jest on podzielony na trzy kategorie. Sprzedaż każdej kategorii jest ewidencjonowana na osobnej analityce konta 731 (Sprzedaż towarów), przy czym VAT niezależnie od stawki jest ewidencjonowany na tym samym koncie.

Najprostsza definicja automatu spełniającego powyższe założenia może wyglądać następująco:

Pozycje automatu mogą wyglądać następująco:Wyr1 Wyr2 Wyr3 Wyr4 Stawka Konto Dt Konto Ct Kwota
T K1 22 731-K1 Netto
T K2 22 731-K2 Netto
T K3 22 731-K3 Netto
* * 22 221 VATNależy zwrócić uwagę na fakt, że gdyby pozycje dotyczące kwoty netto występowały w różnych stawkach VAT, to nadal można by całość zapisu dotyczącego VAT pozostawić w jednym wierszu, zastępując konkretną wartość w polu Stawka znakiem globalnym "*" (oczywiście przy założeniu, że podatek w każdym przypadku trafia na to samo konto).

Jeżeli teraz przy rejestrowaniu danych dotyczących VAT w dokumencie wprowadzimy sprzedaż dwóch pozycji, jednej z kategorii K1 i jednej z kategorii K2, to otrzymamy następujące dekrety:Konto Dt Kwota Dt Konto Ct Kwota Ct
201-{Kontrahent z dokumentu} {brutto sumaryczne z całego dokumentu}
731-K1 {Netto z pierwszej pozycji dokumentu}
731-K2 {Netto z drugiej pozycji dokumentu}
221 {VAT - sumarycznie za całego dokumentu}Jeśli w nagłówku dokumentu opcja Optymalizuj dekret księgowy byłaby wyłączona, kwota VAT została by rozbita na dwa dekrety – osobno dla VAT z pozycji pierwszej i drugiej dokumentu.

Definiowanie pozycji automatów VAT

Po wybraniu polecenia Dodaj (Popraw), na ekranie pojawia się okno definicji pozycji automatu.

 

 


Rysunek 2 Definiowanie pozycji automatu VAT (pełna definicja)

 

 

Wprowadzamy tutaj następujące wartości:

W przypadku tworzenia automatu zakupu, po wybraniu rodzaju kwoty VAT, okno dodawania pozycji VAT nieco się zmieni. Na formatce pojawi się dodatkowa opcja o nazwie VAT przyszłe okresy umożliwiająca definiowanie dodatkowego dekretu w schemacie dla kwot VAT przyszłych okresów rozliczeniowych. Poniżej przykład:  

Jak widać na powyższym obrazie, w oknie definiowania automatów w kolumnie Kwota, pozycja oznaczona nest jest jako VAT (po) .

Od wersji 7.60.0 istnieje możliwość wstawienia zamiast konkretnego numeru konta, także maski konta (z wykorzystaniem znaków globalnych * i ?), jak również grupy kont. W takiej sytuacji, podczas wykonywania automatu przy rejestrowaniu dokumentu, program wyświetli formatkę zawierającą wszystkie konta pasujące do danej maski (lub należące do danej grupy), zaś użytkownik zdecyduje, na które konta ostatecznie mają być zadekretowane odpowiednie kwoty.

Szczegółowe przykłady zastosowania automatów do dekretowania pozycji VAT zostały podane w rozdziale poświęconym wprowadzaniu dokumentów VAT.

Zarówno całe automaty, jak i kolejne pozycje danego automatu VAT można tworzyć na podstawie poprzednich, ustawiając się na pozycji źródłowej i wybierając przycisk Dodaj z....

Import automatów VAT

Poza możliwością tworzenia pojedynczych automatów na podstawie już istniejących, program umożliwia zaimportowanie całego ich zestawu z innej firmy lub roku obrotowego znajdujących się w tej samej bazie danych. Należy w tym celu w oknie przeglądania nagłówków automatów wybrać z paska narzędzi okna przycisk importu lub wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+C. Następnie wskazujemy firmę i rok obrotowy, z której będzie dokonany import. W zależności od ustawienia opcji, mogą zostać automatycznie dopisane brakujące, a występujące w definicjach automatów wyróżniki.

Oczywiście należy pamiętać, że tak zaimportowane automaty będą działać poprawnie tylko wtedy, gdy w planie kont będą prawidłowo zdefiniowane wykorzystywane w nich konta księgowe.

Wyróżniki VAT

Wyróżniki VAT mają bardzo duże znaczenie zarówno dla procesu automatyzacji wprowadzania dokumentów, jak i dla sposobu prowadzenia ewidencji VAT. W pierwszym przypadku współdecydują o tym, w jaki sposób zostanie automatycznie zadekretowana dana pozycja ewidencji VAT, w drugim – pozwalają użytkownikowi na wprowadzenie własnej klasyfikacji zapisów w rejestrach VAT.

Więcej na temat wyróżników znajdziesz w osobnym podrozdziale.

Definicja uproszczona automatu VAT

Uwaga - Jeden automat dekretujący VAT utworzony na podstawie uproszczonej definicji może zawierać schemat księgowania tylko jednej operacji gospodarczej .

Aby utworzyć automat na podstawie uproszczonej definicji należy przed utworzeniem nowego automatu, w oknie Automaty VAT zaznaczyć opcję Definicja uproszczona. Po jej zaznaczeniu okno zmieni wygląd:

 

 


Rysunek 4 Definiowanie uproszczonego automatu VAT

 

 

Jak widać na powyższym przykładzie, na górnej belce okna ukryte zostało pole Konto dla brutto oraz pola przeznaczone do sterowania listą pozycji. Zmianie uległ również układ listy pozycji automatu. Nie są wyświetlane pola stawki VAT oraz wyróżników VAT.

Zmianie uległa również formatka dodawania nowej pozycji do schematu dekretującego automatu VAT:

 

 


Rysunek 5 Dodawanie nowej pozycji do schematu automatu VAT

 

 

Na powyższej formatce, aby dodać nową pozycję schematu, wystarczy wybrać rodzaj kwoty VAT oraz uzupełnić dekret księgowy oraz opis pozycji. 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość