WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Wyróżniki dekretacji VAT
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Definicje > Automaty księgujące > Wyróżniki dekretacji VAT

Glossary Item Box

Wyróżniki dekretacji VAT

Wyróżniki VAT mają bardzo duże znaczenie zarówno dla procesu automatyzacji wprowadzania dokumentów, jak i dla sposobu prowadzenia ewidencji VAT. W pierwszym przypadku współdecydują o tym, w jaki sposób zostanie automatycznie zadekretowana dana pozycja ewidencji VAT, w drugim – pozwalają użytkownikowi na wprowadzenie własnej klasyfikacji zapisów w rejestrach VAT.

Wyróżniki możemy co prawda dodawać przy okazji definiowania pozycji automatów VAT, jednakże dodatkowo mamy do dyspozycji osobną funkcję pozwalającą na ich przeglądanie, dodawania i porządkowanie. Aby ją uaktywnić wywołujemy z menu Definicje/Automaty polecenie Wyróżniki dekretacji VAT. Na ekranie otrzymamy okno, w którym zostaną wyświetlone (odpowiednio pogrupowane) wyróżniki już zdefiniowane w programie.Rysunek 1 Wyróżniki dekretacji VATWyróżniki definiujemy osobno dla zakupu i sprzedaży, jak również w ramach tych typów – osobno dla grupy o danym numerze. Tym samym mamy do dyspozycji 8 niezależnych zestawów, gotowych do wykorzystania na potrzeby ewidencji VAT i dekretacji.

Definiując dany wyróżnik (przycisk Dodaj (Popraw) ) musimy podać następujące wartości:

Nieużywane wyróżniki możemy również z tego poziomu usuwać, należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe usunięcie wyróżnika, który został zastosowany w definicji automatu, lub w ewidencji VAT. W takim przypadku możemy jedynie wyłączyć jego aktywność.

 

Wyróżniki zależne

Dla każdego typu operacji (sprzedaż, zakup, itd.) możemy zdefiniować cztery zestawy wyróżników. Wyróżniki te mogą być od siebie zależne - tzn. wyróżniki danego poziomu mogą zależeć od wyróżników poziomów wcześniejszych. Umożliwia to (zarówno na etapie definiowania automatów VAT jak i wprowadzania pozycji VAT dla dokumentu) kontekstowe ograniczenie ilości wyświetlanych wyróżników niższych poziomów (do tych, które są zależne od konkretnego wprowadzonego wyróżnika wcześniejszego poziomu), a tym samym przyspiesza wprowadzanie danych.

Aby skorzystać z mechanizmu wyróżników zależnych, należy w parametrach globalnych firmy (w zakładce VAT) odpowiednio ustawić parametr Wyróżniki zależne.

W takiej sytuacji, podczas definiowania wyróżnika niższego poziomu, musimy podać, od jakiego wyróżnika poziomu wyższego będzie on zależny

Analogiczne powiązanie możemy wykonać także dla wcześniej zdefiniowanych wyróżników. W tym celu stajemy na wyróżniku nadrzędnym - wówczas w dolnej części okna pojawia się lista wyróżników niższego stopnia.Rysunek 3 Tworzenie powiązań pomiędzy wyróżnikamiPrzenosząc dane z lewej listy na prawą w wolnej części okna - przypisujemy wyróżniki niższego poziomu do wyróżnika ustawionego jako bieżący na głównej (górnej) liście okna. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość