WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Podstawowe kartoteki systemu
Zobacz także Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Kartoteki > Podstawowe kartoteki systemu

Glossary Item Box

Kartoteka kontrahentów

Kartoteka przechowująca dane kontrahentów. W przypadku bezpośredniej współpracy systemu z programem WAPRO Mag Sprzedaż i magazyn, kartoteka kontrahentów jest wspólna dla obu tych programów.

Po wybraniu z menu Definicje/Kartoteki polecenia Kontrahenci, na ekranie pojawi się okno wyświetlające zawartość kartoteki kontrahentów.


W lewej części okna znajduje się drzewo filtrów, za pomocą którego możemy ograniczać zakres wyświetlanych kontrahentów. Odpowiednie pozycje dodajemy (usuwamy) do drzewka przy pomocy ikon w lewym górnym rogu okna. Po zdefiniowaniu odpowiedniego drzewa filtrów możemy go zapisać w postaci tzw. widoku, aby przy kolejnych uruchomieniach programu uniknąć ponownego tworzenia filtrów.

W celu wprowadzenia lub modyfikacji danych kontrahenta wybieramy odpowiednio przycisk Dodaj lub Popraw i na ekranie pojawia nam się okno edycji danych


Dane kontrahentów wprowadzamy kolejno dane w zakładkach:

Po zakończeniu wprowadzania lub edycji danych należy je zapisać przyciskając przycisk Zapisz lub używając skrótu [F10].

Wyjątek stanowią kontrahenci będący podmiotami podległymi Jednostce Samorządu Terytorialnego. Podmioty te od 1 stycznia 2017 roku nie są podatnikami VAT, w związku z tym faktury VAT wystawiane są na nadrzędną dla podmiotu Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Aby program mógł właściwie zarejestrować takie faktury w rejestrze VAT, taki kontrahent musi być powiązany z zarejestrowaną w kartotece kontrahentów nadrzędną dla podmiotu Jednostką Samorządu Terytorialnego. Aby powiązać podmiot podległy z nadrzędną JST, w zakładce Pozostałe, w polu Nadrzędna jednostka samorządu terytorialnego należy ją wskazać. Utworzone w ten sposób powiązanie spowoduje, że rejestrując w programie transakcję z jednostką sektora budżetowego będącą podmiotem podległym Jednostce Samorządu Terytorialnego, transakcja zostanie zaksięgowana na podmiot podległy JST natomiast w rejestrze VAT transakcja zarejestrowana zostanie na nadrzędną dla kontrahenta JST.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że istnieje możliwość przywiązania do kontrahenta odpowiedniej tabeli odsetek, a tym samym indywidualnego rozliczania go z jego zaległych zobowiązań. Jeśli takie przywiązanie nie nastąpi, program w przypadku tego kontrahenta korzysta (w razie potrzeby) z tabeli odsetek ustawowych (szczegóły przy opisie definiowania tabel odsetek).

Podobnie można dla każdego kontrahenta przypisać domyślny termin płatności dla należności lub zobowiązań. Przypisanie to ma priorytet nad ogólnym parametrem określającym domyślny termin płatności definiowanym w parametrach globalnych pracy firmy.

Istnieje również możliwość zdefiniowania i zastosowania własnych klasyfikacji kontrahentów (klasyfikacja ta może być następnie wykorzystana np. do budowania odpowiednich słowników użytkownika na potrzeby planu kont).

Z poziomu okna przeglądania kartoteki kontrahentów istnieje oczywiście również możliwość (po wybraniu przycisku Drukuj) wydrukowania zarówno listy, jak i szczegółowego wykazu kontrahentów.

Na szczególną uwagę zasługuje pole Identyfikator - jest to unikalny kod kontrahenta będący jednocześnie jego numerem analityki. Program wypełnia wartość tego pola automatycznie, możliwa jest jednak jego edycja ręczna.

Specjalnie dla kartoteki kontrahentów stworzono możliwość wprowadzenia tzw. puli numerów, tj. podania zakresu, z jakiego będą czerpane kolejne identyfikatory. Pula ta dotyczy wszystkich kontrahentów w ramach danej firmy i jest ustawiana w oknie wprowadzania danych firmy, w zakładce Pula numerów kont księgowych kontrahentów

W wersji Prestiż programu możliwe jest także utworzenia dla kontrahenta rachunku wirtualnego. Wystarczy w tym celu zaznaczyć opcję Generuj rachunek wirtualny w dolnej części okna. Wcześniej musi być zdefiniowany i ustawiony jako domyślny odpowiedni schemat generowania rachunków wirtualnych.

Na formatce kontrahenta dostępne są trzy funkcje automatyzujące pracę:

 

Pozostałe kartoteki

Obecnie w programie WAPRO Fakir Finanse i księgowość istnieją dodatkowo następujące kartoteki: 

Zobacz także

WAPRO Fakir Finanse i księgowość