WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Parametry globalne pracy firmy
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Administrator - operacje administracyjne > Konfiguracja pracy firmy i użytkownika > Parametry globalne pracy firmy

Glossary Item Box

Parametry globalne pracy firmy

Zdefiniowanie tych parametrów możliwe jest po wybraniu z menu Administracja polecenia Parametry pracy firmy. Na ekranie pojawi się okno, w którym wyświetlane są (podzielone logicznie na moduły) odpowiednie parametry, wraz z ewentualnym wartościami domyślnymi (lub ostatnio wprowadzonymi przez administratora).Image Title


Rysunek 1 Parametry pracy firmyDwukrotne kliknięcie na daną wartość lub jej podświetlenie i wciśnięcie klawisza Enter powoduje uaktywnienie pola i pozwala na wprowadzenie nowej wartości (w zależności od typu parametru są one wprowadzane ręcznie lub wybierane z listy bądź ze słownika).

Zapisanie zmian (bez opuszczenia okna) następuje po wybraniu przycisku Zastosuj; w przypadku próby zamknięcia okna bez uprzedniego zapisania zmian program pyta, czy zmiany mają zostać zapisane.

Powyższe parametry z reguły powinny być ustawiane jeden raz podczas całej pracy firmy z programem, jednakże mogą być zmieniane na przełomie roku obrotowego, a w wyjątkowych przypadkach – także w czasie jego trwania. Ponieważ parametry te w istotny sposób wpływają na proces rejestracji, a więc i poprawność danych, powinny być ustawiane przez osobę kompetentną i nie powinny być udostępniane „przeciętnym” użytkownikom. Parametry te są wspólne dla wszystkich użytkowników pracujących w systemie.

Historia zmian parametrów globalnych

Parametry globalne w sposób istotny wpływają na przetwarzanie danych przez program. Wiele z tych parametrów może być zmieniona jedynie na początku nowego roku obrotowego, są jednakże i takie, dla których dopuszczalna jest zmiana w trakcie trwania roku. Program śledzi wszelkie zmiany w ustawieniach parametrów w trakcie roku i na życzenie użytkownika udostępnia stosowne informacje.

Dostęp do nich uzyskamy wybierając w oknie przeglądania parametrów przycisk Historia zmian. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość