WAPRO Fakir Finanse i księgowość
Pierwsze uruchomienie programu
Wyślij opinię
WAPRO Fakir - dokumentacja > Rozpoczęcie pracy z programem > Pierwsze uruchomienie programu

Glossary Item Box

Pierwsze uruchomienie programu


Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji konieczne utworzenie bazy danych programu WAPRO Fakir Finanse i księgowość przy pomocy programu Administrator bazy danych, w oparciu, o którą będzie następnie działał program WAPRO Fakir Finanse i księgowość. Dopiero po wykonaniu tej czynności możliwa jest prawidłowa praca z programem.

Pierwszego uruchomienia programu powinna dokonać osoba, która będzie pełnić funkcję administratora systemu, ponieważ do jego prawidłowego działania niezbędne jest zdefiniowanie szeregu parametrów, które nie powinny być przedmiotem manipulacji innego użytkownika. Konieczne jest w szczególności założenie firm i zdefiniowanie użytkowników systemu oraz stosownych uprawnień dla każdego z nich.

W systemie bezpośrednio po instalacji istnieje preinstalowany użytkownik Admin (z pustym hasłem), który posiada pełne prawa do systemu. Pierwsze uruchomienie systemu powinno wykonywać się właśnie przy pomocy tego użytkownika, dla którego ze względów bezpieczeństwa, bezpośrednio po wejściu do programu, należy ustanowić nowe hasło ( Menu główne | System | Zmiana hasła).

Po rozpoczęciu pracy z programem na ekranie pojawia się okienko logowania, które wymaga podania identyfikatora użytkownika oraz jego hasła, ewentualnie również (po uprzednim wybraniu przycisku Opcje) umożliwia zmianę serwera i wybranej bazy danych.

Przy pierwszym uruchomieniu programu wpisujemy użytkownika Admin i puste hasło.

Program WAPRO Fakir Finanse i księgowość pozwala na obsługę wielu firm, jednakże pojedynczy użytkownik może w danej chwili wykonywać operacje księgowe tylko na jednej z nich, wybranej w momencie rozpoczynania pracy z aplikacją. Jedynie administrator posiadający stosowne uprawnienia może mieć jednoczesny dostęp do wielu firm, ale nie na poziomie operacji księgowych, które i tak zawsze wykonywane są dla firmy bieżącej, ale na poziomie zarządzania firmami i ich zasobami – tj. w celu zakładania bądź usuwania firm, czy też przenoszenia / kopiowania pomiędzy nimi określonych zasobów.

Zakładanie pierwszej firmy


Zakładanie pierwszej firmy w programie odbywa się tylko jeden raz, na początku pracy z programem. W takim przypadku odbywa się to przy pomocy kreatora. Jeśli w programie nie ma zdefiniowanej żadnej firmy, po uruchomieniu aplikacji pojawi się okienko kreatora umożliwiającego proste zdefiniowanie firmy oraz, w kolejnych oknach, podstawowych parametrów niezbędnych do rozpoczęcia pracy.

Nową firmę możemy założyć całkowicie automatycznie, wybierając przycisk Dalej na formatce kreatora, zdecydowanie zalecane jest jednak wybranie przycisku kartoteki (), widocznego na obrazie powyżej, w celu przejścia do ekranu, pozwalającego na zdefiniowanie podstawowych danych firmy:

Informacje dotyczące firmy są logicznie pogrupowane i rozmieszczone na zakładkach okna Firma/Popraw – na ekranie widoczna jest tylko część z nich, dostęp do pozostałych możemy uzyskać klikając myszą przyciski nawigacyjne w górnej części ekranu (ich położenie wskazują czerwone strzałki na rysunku powyżej).

Zalecane jest wprowadzenie przynajmniej danych znajdujących się na zakładce Podstawowe– pozostałe informacje można sukcesywnie uzupełniać w późniejszym terminie.

Jeśli w programie istnieje już założona jakaś firma, wówczas kreator nie zostanie uruchamiany. Dostęp do okna zakładania firmy możemy uzyskać z formatki "Firmy", jeśli tylko mamy stosowne uprawnienia, uruchamianej poleceniem głównego menu programu System | Wybór Firmy. Okno zawiera listę firm zdefiniowanych w systemie. Możliwe jest dodanie, usunięcie firmy lub zmodyfikowanie jej danych jak również ustawienie dowolnej firmy jako aktywnej. Aby dodać nową firmę wystarczy przycisnąć przycisk "Dodaj" lub wykorzystać skrót klawiszowy [Ins]. Poza dodawaniem nowych firm do programu, formatka umożliwia edytowanie danych firm istniejących. Aby edytować dane należy wybrać firmę i przycisnąć przycisk Popraw lub użyć skrótu klawiszowego Ins. Opis tej metody znajduje się w punkcie: Dodawanie nowej firmy i edycja danych.

Druga możliwość edytowania danych firmy jest uruchomienie z głównego menu programu polecenia: Zakładka: Administrator | Sekcja: Podstawowe dane firmy | Przycisk: Dane teleadresowe, rachunki bankowe, w tym przypadku uruchomiona zostanie formatka z danymi aktywnej firmy.

W przypadku gdy na wspólnej bazie danych pracują także inne systemy Asseco WAPRO, dane poszczególnych firm mogą być współdzielone przez te systemy. W górnej części okna (pole Pokazuj firmy) możemy przełączyć widok na wszystkie firmy, oraz firmy współpracujące/nie współpracujące z programem WAPRO Fakir. Dla każdej z wyświetlanych firm pojawia się informacja, z jakimi systemami w danej chwili współpracuje.

Firmy istniejące w systemie, a nie współpracujące z programem WAPRO Fakir Finanse i księgowość posiadają już przygotowane struktury niezbędne do takiej współpracy. W takiej sytuacji nie jest konieczne ponowne zakładanie firmy – możemy ją dołączyć do listy firm WF-FaKira przy pomocy przycisku Podłącz. I odwrotnie – firmy już współpracujące możemy odłączyć przy pomocy przycisku Odłącz. Odłączenie firmy nie powoduje usunięcia z niej danych księgowych, a jedynie ukrywa ją dla zwykłych użytkowników systemu FK. Ponowne podłączenie takiej firmy umożliwia kontynuację pracy na danych wprowadzonych przed operacją podłączenia.

Zakładka "Podstawowe"


W formularzu dostępnym po wybraniu tej zakładki wprowadzamy najważniejsze dane identyfikujące firmę. Znaczenie większości pól powinno być oczywiste, na szczególną uwagę zasługują następujące parametry:

Na zakładce dostępne są dwie funkcje automatyzujące pracę:

Zakładki z danymi teleadresowymi


W zakładkach z danymi adresowymi rejestrujemy kolejno odpowiednie typy adresów, zaznaczając za każdym razem, od kiedy dany adres obowiązuje. W danym przedziale czasowym może być tylko jeden adres siedziby i adres do korespondencji, natomiast dowolnie wiele adresów działalności.

Adresy wprowadzone w tym formularzu pobierane są przez program do raportów, w tym deklaracji podatkowych – zgodnie z przedziałami czasowymi, dla jakich obowiązują.

Zakładka "Rachunki bankowe"


Formularz dostępny po wybraniu zakładki „Rachunki bankowe” pozwala na zdefiniowanie rachunków posiadanych przez firmę.

Dla każdej firmy można zdefiniować dowolną ilość rachunków bankowych (w jednym lub różnych bankach), w dowolnych walutach, przy czym jeden rachunek powinien być zawsze zaznaczony, jako rachunek podstawowy (domyślny). Rachunki firmy możemy również dezaktywować (odznaczając opcję „Aktywny”), co powoduje, że nie są widoczne w żadnym miejscu systemu poza oknem definicji danych firmy.

Zdefiniowanie rachunku bankowego jest możliwe tylko wtedy, gdy w systemie (w kartotece banków) istnieje bank, który będzie obsługiwał dany rachunek. Bank taki możemy dopisać bezpośrednio z poziomu rejestracji rachunku. W tym celu (przy pomocy przycisku ) wywołujemy kartotekę banków, a następnie dodajemy interesujący nas bank (przy pomocy przycisku „Dodaj”).

W celu poprawnego zdefiniowania rachunku niezbędne jest również wskazanie waluty, w której dany rachunek będzie prowadzony. Waluta taka musi istnieć w kartotece walut.

Zakładka "Urzędy Skarbowe"


Dla każdej firmy możemy zdefiniować dowolną ilość urzędów skarbowych i oddziałów ZUS, z którymi firma prowadzi rozliczenia. Informacja o obu typach urzędów pojawia się w jednym wspólnym oknie, gdzie znajduje się informacja o typie urzędu.

Po przejściu na zakładkę „Urzędy Skarbowe” i wybraniu przycisku „Dodaj” na ekranie pojawi się okienko do wprowadzenia konkretnego urzędu. Urząd taki pobieramy z kartoteki urzędów, gdzie musi on być uprzednio zdefiniowany. Jeśli interesującego nas urzędu nie ma w kartotece, możemy go dodać, otwierając kartotekę urzędów – analogicznie jak w przypadku banków.

Po zdefiniowaniu i zapisaniu danych firmy wracamy do okna kreatora. Wciśnięcie przycisku Dalej spowoduje wyświetlenie formatki pozwalającej na zdefiniowanie roku obrotowego.

Zakładanie roku obrotowego

W formatce wpisujemy nazwę roku oraz jego początek i koniec (nie muszą pokrywać się z rokiem kalendarzowym) i po wciśnięciu przycisku Dalej rok obrotowy zostanie założony automatycznie.

Określanie typu rachunku kosztów


W kolejnym oknie kreatora należy określić domyślny typ rachunku kosztów. Parametr ten nie ma istotnego znaczenia dla pracy systemu (niezależnie od wyboru użytkownik i tak ma możliwość dowolnego zdefiniowania kont oraz sposobu wyliczania rachunku zysków i strat), natomiast wpływa na układ domyślnego planu kont, jaki będzie utworzony przy zakładaniu firmy.

Ustawienia parametrów startowych pracy użytkownika


Kolejny ekran pozwala ustawić podstawowe parametry pracy dla bieżącej sesji użytkownika. Znaczenie poszczególnych parametrów jest oczywiste.

Definiowanie podstawowych parametrów pracy firmy


Kolejnym krokiem, jaki należy wykonać przy zakładaniu firmy, jest zdefiniowanie podstawowych parametrów pracy firmy.

Najważniejsze dla pracy systemu są parametry oznaczone kolorem czerwonym, ponieważ są to parametry związane ze sposobem numeracji dokumentów.

Uwaga – Po zarejestrowaniu pierwszego dokumentu, nie ma możliwości zmiany numeracji dokumentów w danym roku obrotowym.

Poniżej kolejno je omówimy:

Na tym kończy się działanie kreatora zakładania pierwszej firmy w programie. 

WAPRO Fakir Finanse i księgowość