Pracownicze Plany Kapitałowe


 • Nowe obowiązki pracodawców związane z PPK
 • Etapy wdrażania PPK
 • Automatyzacja procesów związanych z PPK w WAPRO ERP

Pracownicze plany kapitałowe – nowe obowiązki pracodawców

Już niedługo każdy z pracodawców będzie miał do zrealizowania nowe obowiązki związane z koniecznością umożliwienia pracownikom oszczędzania w ramach pracowniczych planów kapitałowych. Co będzie należało do tych obowiązków?
Poniżej kilka najważniejszych obowiązków, które obciążać będą pracodawców w związku z wejściem w życie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych:
 • Wybór instytucji finansowej, w której pracownicy będą mogli oszczędzać;
  Podstawowych obowiązkiem każdego pracodawcy będzie wybór instytucji, w której gromadzone będą oszczędności jego pracowników. Przepisy wskazują również, że wyboru tego nie powinien dokonywać samodzielnie pracodawca, ale powinien zrobić to w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli natomiast w podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa, to wybiera on instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa, w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym. Wybór powinien zostać dokonany w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wybór powinien zostać dokonany z uwzględnieniem najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych.

 • Podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją;
  Każdy pracodawca będzie miał obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK, jeżeli tylko będzie zatrudniał co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której ma obowiązek zawrzeć taką umowę.

 • Podpisanie umowy w sprawie korzystania z PPK w imieniu pracownika;
  Pracodawca będzie również zawierał umowy o prowadzenie PPK w imieniu poszczególnych, zatrudnionych u niego pracowników.
  Co istotne – nawet w przypadku, gdy pracownicy nie będą chcieli oszczędzać na PPK pracodawca i tak co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, będzie miał obowiązek poinformować uczestnika PPK o ponownym dokonywaniu za niego wpłat. Żeby nie zrezygnować z wpłat uczestnik PPK musi po raz kolejny złożyć pracodawcy deklarację, o rezygnacji.

 • Informowanie instytucji finansowej o rezygnacji przez uczestnika PKK z wpłat na PPK;
  Pracodawca będzie niejako pośrednikiem pomiędzy pracownikami a instytucjami prowadzącymi PPK. W szczególności to on będzie informował właściwą instytucję finansową o rezygnacji przez pracownika z wpłat na PPK.

 • Informowanie pracowników o sprawach związanych z korzystaniem z PPK
  Przekazanie takich informacji będzie stanowiło uprawnienie pracodawcy i obowiązek instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Instytucja finansowa będzie miała obowiązek informować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK, jak również o obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK.Autor:
Dr Agata Błaszczyk,

Doradca podatkowy/Właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego


Autor:
Dr Agata Błaszczyk,

Doradca podatkowy/Właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego
Co PPK oznacza dla pracodawców

Wewnętrzny program oszczędnościowy dla uczestników PPK w firmach

Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o Pracowniczych Planach Kapitałowych (określanych dalej jako PPK) narzuca na podmioty zatrudniające pracowników nowe obowiązki. Przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników będą zobowiązane do zorganizowania oraz obsługi wewnętrznego programu oszczędnościowego dla zatrudnionych osób, uczestników PPK. W obsłudze tego programu będą zaangażowane działy kadr i płac firm oraz ich działy księgowości.

Od kiedy PPK?

Program PPK będzie wprowadzany etapami. W pierwszej kolejności obejmie podmioty zatrudniających najwięcej pracowników. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK, ustawę stosuje się do:
 1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
 2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
 4. pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.
Przy czym, zgodnie z art. 134 ust. 4, podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej, są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym ustawa ma zastosowanie zgodnie z ust. 1 w stosunku do podmiotu zatrudniającego, który zatrudnia największą liczbę osób zatrudnionych w tej grupie kapitałowej. W ostatnim etapie razem z pozostałymi podmiotami (art. 134 ust. 1 pkt 4 ustawy o PPK), program obejmie również jednostki sektora finansów publicznych, które będą podlegać tym obowiązkom od 1 stycznia 2021 roku.

Nowe obowiązki pracodawców

Biorąc pod uwagę fakt, że:
 • PPK jest programem długoterminowego, dobrowolnego oszczędzania, w którym będą gromadzone prywatne oszczędności osób zatrudnionych, które będą mogły być wykorzystywane po 60 roku życia,
 • PPK co do zasady dotyczy zatrudnionych osób na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (PPK nie będą objęte osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą)
Łatwo można wyobrazić sobie skalę nowych obowiązków wynikających z konieczności obsługi tego programu w firmach. Na wstępie, zadaniem pracodawców będzie wybór instytucji finansowej, podpisanie z nią umowy o zarządzanie a następnie w imieniu i na rzecz zatrudnionych osób, umowy o prowadzenie PPK a następnie ciągła obsługa programu, w tym miedzy innymi:
 • Ewidencjonowanie pracowników, uczestników PPK;
 • Ewidencjonowanie deklaracji uczestników PPK o przystąpieniu lub rezygnacji z programu;
 • Ewidencjonowanie zmian w wysokości naliczanych składek;
 • Wysyłanie deklaracji oraz aktualizacji danych pracowniczych;
 • Naliczanie składek uczestników PPK;
 • Wysyłanie zestawień o wysokości naliczonych w modułach kadrowo płacowych i wysłanych do wybranych instytucji finansowych składkach;
 • Księgowanie naliczonych i wypłaconych składek;
W celu sprostania tym wymaganiom wymagany będzie program komputerowy, współpracujący z modułami kadrowo - płacowymi, który zapewni obsługę tych procesów.

Automatyzacja procesów związanych z PPK w oprogramowaniu WAPRO ERP

System WAPRO ERP zostanie przystosowany do obsługi omawianego, wewnętrznego programu oszczędnościowego. Po pierwsze dostosowane zostaną do nowych wymagań wspomniane wcześniej moduły kadrowo płacowe, to jest:
 • Program WAPRO Gang Kadry i płace;
 • Program WAPRO KAPER Księga podatkowa - jego moduł naliczania wynagrodzeń;
Zostaną one rozbudowane o naliczanie składek PPK dla każdego uczestnika PPK a dodatkowo przygotowany zostanie wspólny moduł dla obu wymienionych programów, który zapewni pełną ewidencję wszystkich wymaganych danych i informacji oraz wysyłkę wymaganych deklaracji, zestawień, korekt deklaracji i innych wymaganych dokumentów elektronicznych do instytucji finansowych. Projekt przewiduje dostosowanie powyższych funkcjonalności również do obsługi przez biura rachunkowe.

Grupa robocza Pracowniczych Planów Kapitałowych

W celu wypracowania standardu wymiany danych pomiędzy pracodawcami i podmiotami obsługującymi program PPK powołana została specjalna Grupa Robocza Pracowniczych Planów Kapitałowych, którą tworzą agenci transferowi, instytucje finansowe, dostawcy oprogramowania oraz Polskie Stowarzyszenie HR. Uczestniczyliśmy w pracach grupy, którą jako producenci oprogramowania, w porządku alfabetycznym tworzyły firmy:
 • Asseco Business Solutions S.A.;
 • Comarch S.A.;
 • Gavdi Polska S.A.;
 • InsERT;
 • Sage;
 • SNP Poland Sp. z o.o.Soneta sp. z o. o.;
 • Unit4 Polska sp. z o.o.
Opracowywane aktualnie przez nas oprogramowanie oparte jest o zalecenia techniczne w zakresie wymiany danych wypracowane przez grupę. Z zaleceniami można zapoznać się tutaj.
Zachęcamy również do zapoznanie się z informacjami na temat PPK znajdującymi się na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju SA (PFR), państwowej spółki, która jest odpowiedzialna między innymi za prowadzenie ewidencji oraz prowadzenie portalu dotyczących PPK oraz stronach portalu PPK.
Zadaj pytanie ekspertowi

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości związane z poruszanym tematami, skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów.

E-mail*
Pytanie*
* - pole wymagane

Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie email jest Asseco Business Solution S.A. z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda 4c. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje