Data publikacji: 2017.02.24

JPK po raz pierwszy dla małych i średnich firm

Dla części przedsiębiorstw nowy obowiązek stanowi duże wyzwanie.

Kto musi wysłać JPK

Do dużych przedsiębiorców, które obowiązkiem raportowania w formie JPK zostały objęte od lipca 2016, od stycznia 2017 dołączają mali i średni przedsiębiorcy. Jedynie mikroprzedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mają ten obowiązek odroczony do 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Jeżeli więc nasza firma spełnia oba powyższe kryteria, wówczas kwalifikuje się jako mikroprzedsiębiorca i do 1 stycznia 2018 r. nie jest jeszcze objęta obowiązkiem comiesięcznego przesyłania ewidencji VAT w formie JPK do organów skarbowych. W przeciwnej sytuacji – a więc jeżeli chociaż jedno z powyższych kryteriów nie jest spełnione i nasza firma jest podatnikiem VAT prowadzącym księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, za styczeń 2017 r. powinniśmy poza deklaracją VAT przesłać do urzędu skarbowego plik JPK ewidencja VAT.

Co powinno zostać wysłane

Obowiązek raportowania dotyczy ewidencji VAT – a więc miesięcznych rejestrów VAT zarówno dla zakupów jak i sprzedaży. Co ważne, rejestr VAT w formie JPK powinien uzgadniać się do poszczególnych pozycji wykazanych w deklaracji VAT. Jeżeli deklaracja VAT będzie później korygowana, również ewidencję VAT w formie JPK należy skorygować i wysłać ponownie do organów skarbowych.

Czego potrzebujemy


Co istotne ewidencja VAT nie może zostać wysłana w jakiejkolwiek formie elektronicznej – np. przygotowanego przez przedsiębiorstwo arkusza Excel. Wymagany jest plik w formacie XML o ściśle określonej strukturze wyspecyfikowanej na stronach Ministerstwa Finansów.

Aby poprawnie wygenerować taki plik, potrzebujemy więc odpowiedniej funkcjonalności systemu księgowego, który przekształci dane w rejestrach VAT wprowadzone do systemu w plik JPK o wymaganej strukturze i umożliwi jego bezpośrednią wysyłkę do organów skarbowych. Można również skorzystać z udostępnionego na stronach Ministerstwa Finansów pliku do uzupełnienia i aplikacji klienckiej umożliwiającej jego przekształcenie w format XML i wysyłkę elektroniczną. Po przesłaniu JPK warto pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które będzie dla nas informacją i potwierdzeniem, że plik został poprawnie wygenerowany i odebrany w terminie przez organ podatkowy.

Należy pamiętać, że plik JPK powinien zostać przed wysyłką podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osobę posiadającą upoważnienie przedsiębiorstwa do podpisywania i wysyłania deklaracji VAT w formie elektronicznej (UPL-1).

Termin i opóźnienie

Najistotniejszą kwestią, jak to zwykle bywa w kwestiach raportowania dla celów podatkowych, jest w tym momencie dochowanie terminu. Ewidencje VAT w formie JPK należy wysyłać za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia kolejnego miesiąca. Za styczeń 2017 r. termin ten jest przesunięty na 27 lutego z uwagi na fakt, że 25 lutego wypada w dzień wolny od pracy. W przypadku niedopełnienia terminu podatnikowi może grozić kara porządkowa nałożona na gruncie Ordynacji Podatkowej i sankcje nakładane na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

Dlatego też nawet w przypadku wątpliwości co do poprawności wypełnienia pliku czy też braku możliwości pełnego zaraportowania wszystkich transakcji, lepiej jest wysłać niedopracowany plik JPK w terminie, a następnie złożyć odpowiednią korektę.
Partnerem Merytorycznym Asseco Business Solutions jest firma HLB M2 Audyt specjalizująca się w badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie w zakresie rachunkowości i podatków.
Materiał przygotowany przez Ewelinę Nowakowską z HLB M2 Audyt. 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje