Pytania i odpowiedzi

JP01-001

Czego potrzebujesz do uruchomienia WAPRO JPK?

Uruchomienie WAPRO JPK

Aby tworzyć i wysyłać Jednolite Pliki Kontrolne za pomocą programów Asseco WAPRO, potrzebujesz zasadniczo:
1. Aktualnej wersji programu Asseco WAPRO, np. WAPRO Fakir, WAPRO Mag, WAPRO Kaper.
2. Dodatkowego, bezpłatnego programu o nazwie WAPRO JPK. 3. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Uwaga:
Program WAPRO JPK jest dostępny bezpłatnie dla tych klientów, którzy posiadają aktualną wersję WAPRO Fakir, WAPRO Mag, WAPRO Kaper. Program ten można pobrać ze strony www.wapro.pl.

Nie musisz kupować dodatkowego podpisu kwalifikowanego. Możesz posługiwać się tym samym podpisem, który dotychczas służył Ci do wysyłki elektronicznych deklaracji podatkowych (np. VAT-7) lub deklaracji ZUS (np. ZUS-DRA).


JP01-002

Jak przygotować program WAPRO Fakir?

Przygotowanie programu WAPRO Fakir do pracy z WAPRO JPK

Zanim utworzysz pierwszy plik JPK w aplikacji WAPRO JPK, najpierw musisz przygotować program WAPRO Fakir.
W tym celu:

A. Nadanie uprawnień użytkownikom WAPRO Fakir.

1. Uruchom program WAPRO Fakir i zaloguj się w nim jako użytkownik, który posiada uprawnienia administratora.
2. Po zalogowaniu się w programie przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk GRUPY I UŻYTKOWNICY.
3. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk DEFINICJE:


4. W kolejnym oknie przechodzimy na zakładkę UŻYTKOWNICY (1), wybiramy konkretnego użytkownika (2), klikamy przycisk POPRAW (3):


5. W kolejnym oknie wciskamy przycisk UPRAWNIENIA:

6. W kolejnym oknie należy ustawić wartość parametru „Dostęp do danych programu z WAPRO JPK” na „Tak”:

7. Kliknij przycisk ZASTOSUJ.

B. Ustawienie daty obowiązku wysyłania JPK.

1. Przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk KONFIGURACJA FIRMY.
2. W wyświetlonym oknie zaznacz grupę „Jednolity plik kontroli”, a następnie z prawej strony wpisz datę
obowiązku wysyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT:

C. Wprowadzenie grupowania kont.

1. Przejdź na zakładkę DEFINICJE i kliknij przycisk PLAN KONT.
2. Wciśnij przycisk POKAŻ ZESPOŁY I KATEGORIE KONT:


3. Ustaw się na grupie „0”:


4. Kliknij przycisk POPRAW.
5. W wyświetlonym oknie kliknij na symbol „teczki” i wybierz stosowną nazwę grupy:


6. Kliknij ZAPISZ.
7. Ustaw się na kategorii „01”:


8. Kliknij przycisk POPRAW.
9. W wyświetlonym oknie kliknij na symbol „teczki” i wybierz stosowną nazwę kategorii.
10. Po zapisaniu grupa „0” i kategoria „01” powinna wyglądać tak:


11. Czynności z punktu 3-9 przeprowadź na każdej grupie i każdej kategorii.

D. Powiązanie numeru rachunku bankowego firmy z numerem konta księgowego.

1. Przejdź na zakładkę KARTOTEKI i wciśnij przycisk RACHUNKI BANKOWE:


2. W wyświetlonym oknie ustaw się na numerze rachunku bankowego i kliknij przycisk KONTA KSIĘGOWE.
3. W kolumnie po lewej wskaż rok, nad którym chcesz pracować:


4. Kliknąć przycisk Dodaj. Z wyświetlonego planu kont wybrać konto, na którym księgowane się operacje dotyczące wybranego wcześniej rachunku bankowego.
5. W rezultacie numer rachunku bankowego i numer konta księgowego zostały sparowane:JP01-003

Jak pobrać i zainstalować program WAPRO JPK

Pobranie i instalacja programu WAPRO JPK

Aplikację WAPRO JPK możesz pobrać i zainstalować dokładnie w taki sam sposób jak robisz to w przypadku innych programów Asseco WAPRO, np. WAPRO Kaper czy WAPRO Fakir:
1. Kliknij w link: http://www.wapro.pl/storage/PobieranieWAPRO.exe
2. Jeśli przeglądarka internetowa Cię o to zapyta, zapisz na dysku plik a następnie kliknij go dwa razy w celu rozpoczęcia instalacji:


3. Zaznacz na liście program, który chcesz pobrać. W tym przypadku będzie to WAPRO JPK:

4. Kliknij przycisk DALEJ.
5. W kolejnym oknie kliknij przycisk ŚCIĄGNIJ:

6. Pojawi się okno kreatora instalacji WAPRO JPK. Aby rozpocząć instalację kliknij przycisk DALEJ:

7. W kolejnych krokach kreator przeprowadzi Cię przez proces instalacji, który jest intuicyjny i zbieżny z procesem, który znasz z pozostałych programów Asseco WAPRO.

Po zakończeniu instalacji WAPRO JPK możesz uruchomić go po raz pierwszy i dokonać stosownej konfiguracji.


JP01-004

Uruchomienie WAPRO JPK

Uruchomienie WAPRO JPK

Po skonfigurowaniu programów WAPRO Fakir, WAPRO Kaper, WAPRO Mag oraz zainstalowaniu aplikacji WAPRO JPK możemy kontynuować pracę w samej aplikacji WAPRO JPK, która posłuży nam do przygotowania oraz przesłania jednolitego pliku kontrolnego.

Po zainstalowaniu programu WAPRO JPK powinien być on dostępny w menu „Start” systemu Windows -> Programy -> Wapro -> WAPRO JPK.

Program WAPRO JPK uruchamia się więc tak samo, jak każdą inną aplikację w środowisku Windows. Dla wygody można również utworzyć sobie skrót na pulpicie.

Po dwukrotnym kliknięciu na ikonie programu powinno się pokazać na ekranie okno logowania. W oknie tym znajduje się przycisk ADMINISTRACJA LICENCJĄ I BAZAMI DANYCH:W kolejnej odsłonie należy wpisać dane do logowania do serwera SQL i wybrać „Połącz z serwerem”:


Po zalogowaniu się wybieramy jedną z dwóch proponowanych opcji odpowiadających faktycznemu stanowi.


Licencję na program WAPRO JPK uzyskujemy, a następnie aktywujemy dokładnie w taki sam sposób, jak było to w przypadku programów WAPRO Fakir, WAPRO Kaper czy WAPRO Mag. Aktywacja programu WAPRO JPK nie wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, o ile posiadają Państwo aktualną wersję innych programów Asseco WAPRO współpracujących do WAPRO JPK.

Po założeniu licencji przechodzimy na zakładkę BAZY DANYCH i tworzymy bazę danych dla programu WAPRO JPK:


Po założeniu licencji oraz bazy danych możemy zamknąć Administratora baz danych i po raz pierwszy zalogować się do programu WAPRO JPK. Logowanie to wygląda tak samo jak w przypadku programów WAPRO, WF-Kaper, WF-Mag:Uwaga: Jeśli zalogujesz się do programu na ten sam login i hasło, jakie masz z innych programach, wówczas nie będziesz musiał podawać ich w trakcie obsługi programu WAPRO JPK.


JP01-005

Praca w trybie testowym

Praca w trybie testowym

Jeśli masz do czynienia z programem WAPRO JPK po raz pierwszy, być może będziesz chciał poćwiczyć jego obsługę bez ryzyka, że jakieś dane zostaną przesłane na serwer Ministerstwa Finansów. Aby włączyć tryb testowy:

1. Przejdź na zakładkę ADMINISTRATOR i kliknij przycisk PARAMETRY UŻYTKOWNIKA:2. W wyświetlonym oknie zaznacz opcję „Serwer testowy MF (bez walidacji podpisu)” lub „Serwer testowy MF (walidacja podpisu):3. Kliknij przycisk ZAPISZ.

Od tej chwili możesz bezpieczenie ćwiczyć obsługę programu WAPRO JPK bez obawy, że jakikolwiek plik zostanie złożony w urzędzie w sposób ważny. Lecz pamiętaj o tym, aby przed pierwszym złożeniem właściwego pliku JPK, włączyć opcję „Serwer produkcyjny MF”. W przeciwnym razie żaden w wysyłanych przez Ciebie plików WAPRO JPK nie zostanie uznany za ważnie złożony!


JP01-006

Stworzenie pliku JPK

Stworzenie pliku JPK

Przed przystąpieniem do wygenerowania pliku JPK należy się upewnić, że baza programu WAPRO JPK oraz bazy programów, na podstawie których będzie tworzony plik (np. WAPRO Fakir, WAPRO Kaper) są umieszczone na tym samym serwerze MS SQL SERVER. Jeśli nie masz co do tego pewności, skontaktuj się z działem technicznym swojej firmy lub działem pomocy technicznej Asseco WAPRO.

Po umieszczeniu wszystkich baz na tym samym serwerze SQL zaloguj się do programu WAPRO JPK i:
1. Przejdź na zakładkę PRZETWARZANIE.
2. Kliknij przycisk KREATOR IMPORTU:


3. Najpierw pojawi się okno z ogólnymi informacjami na temat obsługi programu. Proszę się z nimi zapoznać.

4. Po zapoznaniu się z komunikatem proszę kliknąć przycisk NASTĘPNY.
5. W kolejnym oknie zaznaczamy opcję, że zamierzamy dokonać importu danych z innej bazy danych umiejscowionej na serwerze SQL, a następnie wskazujemy tę bazę danych:

6. W kolejnym oknie wskazujemy firmę, na podstawie danych której chcemy utworzyć plik JPK:

7. Klikamy przycisk NASTĘPNY.
8. W kolejnym oknie wypełniamy rubryki:

Numer kontroli to unikalny identyfikator tworzonego przez nas pliku. W miejsce to możemy wpisać dowolny ciąg znaków, który pomoże nam potem zidentyfikować dany zestaw danych.
Data od, data do to zakres dat wyznaczający okres, za który tworzymy Jednolity Plik Kontrolny.
Nazwa – tutaj wybieramy firmę, dla której tworzymy JPK.
Urząd skarbowy – tutaj wybieramy urząd skarbowy, w którym złożymy JPK.

Jak widać, jeśli pominiemy jakąś rubrykę, której wypełnienie jest wymagane, wówczas przy tej rubryce pojawi się żółty znak z wykrzyknikiem.

Po wypełnieniu rubryk u dołu okna wciskamy przycisk DODAJ. Wówczas tabelka w dolnej części okna zostanie uzupełniona wierszem:

W powyższej tabeli powinniśmy przede wszystkim wybrać z rozwijanego menu SCHEMAT, czyli rodzaj pliku JPK, który chcemy wygenerować. W tym przypadku wybrałem EWIDENCJA VAT, a zatem zadeklarowałem, że chcę utworzyć plik JPK z rejestru VAT.
9. Kliknij przycisk NASTĘPNY.
10. W kolejnym kroku będziesz mógł zaobserwować postęp w pobieraniu danych z bazy programu źródłowego (WAPRO Fakir, WAPRO Mag, WAPRO Kaper, WAPRO Fakturka):

11. Kliknij przycisk NASTĘPNY.
12. Program poinformował Cię o tym, że zakończył operację pobierania danych z programów źródłowych do aplikacji WAPRO JPK:

13. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ.
14. W głównym oknie programu pojawiła się pozycja będąca wynikiem importu danych:

Dane z programów źródłowych zostały przeniesione do bazy programu WAPRO JPK. Teraz, w kolejnych krokach, możmy przygotować na podstawie zaimportowanych danych plik JPK:

15. Na zakładce PRZETWARZANIE kliknij przycisk KREATOR EKSPORTU:


16. Pojawi się okno informacyjne:


17. Kliknuj u dołu przycisk NASTĘPNY.
18. W kolejnym oknie wskaź lokalizację na dysku, w której ma zapisać się plik JPK:


Może to być „Pulpit”, „Moje dokumenty” lub dowolny inny folder.
19. W kolejnym oknie zaobserwujesz postęp w tworzeniu pliku JPK. Po ukończeniu procesu (100%) kliknij przycisk NASTĘPNY.
20. W kolejnym oknie obejrzysz raport z tworzenia pliku. Jeśli program WAPRO JPK natrafił na jakieś problemy w czasie tworzenia pliku, wówczas poinformuje Cię o tym:


21. Zapoznaj się z powyższym raportem. Kliknij przycisk NASTĘPNY. Program wyświetli komunikat o tym, że zakończył tworzenie pliku:


22. Kliknij przycisk ZAKOŃCZ, aby zamknąć okno kreatora.
23. We wskazanej przez Ciebie lokalizacji powinieneś zobaczyć utworzony plik JPK: 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje