WAPRO B2B - instrukcja

Zintegrowana z WAPRO Mag platforma internetowa handlu hurtowego
 • Obsługa wielu magazynów
 • Obsługa cenników indywidualnych
 • Prezentacja faktur i rozrachunków
 • Moduł akcji promocyjnych
 • Wielojęzyczność i wielowalutowość

ZOBACZ PREZENTACJĘ

Asortyment - Kategorie


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Kategorie ])

Kategorie pozwalają na uporządkowanie towaru w sklepie, co przekłada się na łatwość dotarcia klienta do produktu.

Możliwe operacje na kategoriach w panelu:

 • aktywacja/dezaktywacja
 • dodawanie nowej kategorii
 • usuwanie
 • internacjonalizacja
  • dodawanie i edycja nazw kategorii w skonfigurowanych językach
  • dodawanie i edycja grupowa nazw kategorii w skonfigurowanych językach
 • dodawanie atrybutów do kategorii
 • pozycjonowanie kategorii w drzewie kategorii (wyznaczanie kategorii głównych i podrzędnych oraz ich wzajemnych powiązań)
 • włączenie/wyłączenie integracji z systemem ERP
 • podgląd
  • ścieżki kategorii
  • liczby unikalnych produktów
  • liczby atrybutów
  • daty utworzenia
  • ścieżki ULR


Rys. 1.

Na rysunku nr. 1 przedstawiono widok panelu kategorii

Szczegóły operacji

1. Dodawanie kategorii

Icon

Kategoria może być nadrzędną dla innej kategorii, jeżeli nie posiada przypiętych do siebie produktów.

Po naciśnięciu przycisku Dodaj kategorię (nr. 1 na rysunku nr. 1) pojawia się okno dodawania nowej kategorii (przedstawione na rysunku nr. 2).

Wymaganymi polami są Kategoria nadrzędna oraz Nazwa

Rys. 2.

Wybór kategorii nadrzędnej (nr. 1 na rysunku nr. 2)

Domyślnie wybrana jest kategoria wcześniej zaznaczona na drzewie kategorii (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Po rozwinięciu listy można wybrać kategorię nadrzędną. Kategorie, które posiadają produkty mają kolor szary i nie można wybrać ich, jako nadrzędnych.

Ustawianie widoczności w sklepie (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Domyślnie nowa kategoria jest niewidoczna w sklepie. Włączenie widoczności odbywa się poprzez kliknięcie na Pokaż przy Widoczna w sklepie (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Dodawanie wersji językowych (nr. 3 nr rysunku nr. 2)

Pole Nazwa jest polem wymaganym. Zakładka z językiem bazowym jest zaznaczona gwiazdką.

Jeżeli w systemie mamy zdefiniowane dodatkowe języki w widoku pojawiają się dodatkowe zakładki odpowiadające za dane języki.

Icon

Jeżeli nie zostaną zdefiniowane tłumaczenia dla kategorii na stronie sklepu zostaną wyświetlone dane (nazwa, opis) zdefiniowane dla języka bazowego

Po wybraniu zakładki z językiem innym niż bazowy mamy możliwość dodania tłumaczenia. Dodawać tłumaczenia możemy po zaznaczeniu checbox -a Dodaj tłumaczenie. Istnieje możliwość skopiowania tłumaczeń z języka bazowego po kliknięciu odnośnika Kopiuj z języka bazowego

Zawartość pola Krótki opis prezentowana jest na stronie kategorii.

Pole Opis jest wyświetlane we frontendzie na stronie kategorii. Do edycji tego pola można wykorzystać Edycję zaawansowaną.

Przypisywanie atrybutów (nr. 4 na rysunku nr. 2)

Po kliknięciu przycisku Wybierz atrybuty pojawia się okno dodawania atrybutów do kategorii.

Jednym ze sposobów wyboru atrybutów jest zaznaczenie checbox -ów przy interesujących nas atrybutach i kliknięciu przycisku Dodaj. Listę atrybutów możemy zawęzić ze względu na przypisanie do kategorii lub przynależności do grupy atrybutów. Lista atrybutów pozwala na sortowanie i wyszukiwanie po wszystkich prezentowanych kolumnach.

3. Operacje

Po kliknięciu na przycisk operacje (nr. 3 na rysunku nr. 1) istnieje możliwość ukrycia lub pokazania wszystkich kategorii w sklepie

2. Usuwanie kategorii (nr. 6 na rysunku nr. 1)

Po kliknięciu przycisku Usuń w panelu kategorii i po zaakceptowaniu decyzji kategoria zostanie usunięta

Jeżeli przycisk Usuń jest nieaktywny kategorii nie można usunąć. Możliwe powody braku takiej możliwości są wyświetlane po najechaniu na ikonę informacji

Icon

Kategorii nie można usunąć, jeżeli:

 • przypisane są do niej inne kategorie
 • jest kategorią główną, dla co najmniej jednego produktu
 • jest wykorzystywana w promocji
 • została użyta, jako kryterium w porównywarce

3. Włączenie/wyłączenie widoczności kategorii w sklepie (nr. 14 na rysunku nr. 1)

Kliknięcie przycisku Ukryj dezaktywuje kategorię a Pokaż aktywuje ją.

Jeżeli kategoria posiada podkategorie to ukrycie jej spowoduje ukrycie również jej podkategorii a pokazanie spowoduje pokazanie wszystkich podkategorii.

Jeżeli chcemy odblokować kategorię, której kategoria nadrzędna jest nieaktywna będziemy musieli odblokować również kategorię nadrzędną. Aby nie wykonywać czynności aktywacji dla wszystkich nadrzędnych kategorii wystarczy, że klikniemy Pokaż a w oknie, które pojawi się klikniemy na przycisk Tak (aktywować rodziców), co spowoduje aktywację kategorii nadrzędnych dla tej kategorii.

4. Zarządzanie położeniem kategorii w drzewie kategorii (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Zarządzanie położeniem kategorii aktywuje się po kliknięciu na link Zmień kolejność znajdującym się nad drzewem kategorii (nr. 4 na rysunku nr. 1)

Zmiana kolejności kategorii odbywa się poprzez zaznaczenie kategorii a następnie przeciągnięcie jej w docelowe miejsce i upuszczenie.

Położenie kategorii w drzewie ma swoje odwzorowanie na stronie sklepu

Icon
 • Kategorie, które mają włączoną integrację nie mogą być przesuwane. Najpierw trzeba wyłączyć integrację
 • Jeżeli kategoria jest rodzicem (ma przypisane do siebie produkty) nie może stać się kategorią nadrzędną dla innej kategorii
 • Przeniesienie kategorii do nieaktywnej kategorii nadrzędnej spowoduje jej dezaktywację.
 • Przeniesienie kategorii nieaktywnej do aktywnej kategorii nadrzędnej spowoduje jej aktywację

5. Wersje językowe (nr. 15 na rysunku nr. 1)

W wersjach językowych możemy zdefiniować nazwę (pole wymagane), krótki opis oraz opis w zdefiniowanych wersjach językowych.

Przejście z trybu podglądu do edycji jest możliwe po kliknięciu Edytuj

Icon
 • Jeżeli nie zdefiniowano wersji danych dla innych wersji językowych na stronie sklepu będą wyświetlane dane zdefiniowane dla języka bazowego
 • Jeżeli włączona jest integracja z systemem ERP w panelu administracyjnym nie ma możliwości zmiany danych kategorii dotyczących wersji językowych. Należy wyłączyć integrację kategorii (link Wyłącz integrację) lub zmian dokonać w systemie ERP

Zawartość pól Nazwa i Opis jest wyświetlana na stronie sklepu. Pole Krótki opis stworzone zostało na użytek panelu administracyjnego.

Dla ułatwienia edycji pola Opis istnieje możliwość ze skorzystania z edytora zaawansowanego po kliknięciu Edycja zaawansowana.

Przy edycji innych wersji językowych niż język bazowy można skorzystać z funkcjonalności Kopiuj z języka bazowego.

6. Grupowa edycja tłumaczeń (nr 3 na rysunku nr. 1)

Po kliknięciu przycisku Edycja grupowa i wybraniu języka tłumaczeń możemy przeprowadzić grupową edycję pól Nazwa i Krótki opis

Icon

Kategoria integrowana będzie nieaktywna a edycja pól będzie niedostępna. Nie można edytować danych, jeżeli kategoria jest integrowana. Wyłączyć integrację dla wybranej kategorii można po kliknięciu na ikonę akcji po prawej stronie i wybranie Wyłącz integrację. Wyłączenie integracji dla wszystkich kategorii jest możliwe po kliknięciu przycisku Wyłącz integrację tłumaczeń.

7. Dodawanie produktów do kategorii (nr 11 na rysunku nr. 1)

Przypisywanie produktów do kategorii odbywa się z poziomu panelu produktu lub grupowo z poziomu widoku listy produktów (Menu [ Sklep ] Asortyment [ Produkty ]).

Jeżeli do kategorii są już przypisane produkty przejście do listy produktów jest możliwe poprzez kliknięcie Zobacz w wierszu Liczba unikalnych produktów

8. Dodawanie atrybutów do kategorii (nr 18 na rysunku nr. 1)

W dolnej części panelu kategorii prezentowana jest lista atrybutów do niej przypisanych (nr. 16 na rysunku nr. 1).

Z poziomu tej listy można usunąć przypisanie klikając na znak x w wierszu atrybutu (nr. 19 na rysunku nr. 1).

W celu przypisania atrybutów do kategorii należy kliknąć na ikonę dodawania (nr 18 na rysunku nr. 1) w sekcji atrybuty, a następnie wybrać atrybuty i kliknąć na przycisk Dodaj.

Grupowe przypisanie atrybutów do kategorii jest możliwe z poziomu widoku listy atrybutów (Menu [ Sklep ] Asortyment [ Atrybuty ]).

Jeżeli do kategorii są już przypisane atrybuty przejście do listy atrybutów jest możliwe poprzez kliknięcie Zobacz w sekcji atrybutów (nr. 16 na rysunku nr. 1)

9. Aktywacja/dezaktywacja integracji z systemem ERP (nr 9 na rysunku. 1)

Możliwość aktywacji lub dezaktywacji pozwala na zmianę niektórych parametrów kategorii na użytek sklepu internetowego pozostawiając aktywną integrację innych elementów

Dla kategorii możemy kontrolować integrację z systemem ERP na poziomach:

 • pozycja w drzewie
 • aktywność
 • tłumaczenie w języku bazowym
 • tłumaczenie w językach dodatkowych
Icon

Jeżeli chcemy przywrócić integrację dla dowolnego elementu to musimy liczyć się z tym, że informacje, które dodaliśmy/zmieniliśmy podczas braku integracji zostaną nadpisane wartościami z systemu ERP. Oczywiście dotyczy to tylko danych podlegających integracji

10. Dodawanie zdjęcia kategorii (nr. 20 na rysunku nr. 1)

Do kategorii możemy przypisać zdjęcie, które będzie wyświetlane w miejscach gdzie znajduje się miniaturka kategorii na stronie sklepu. Jeżeli takie zdjęcie nie zostanie zdefiniowane prezentowane będzie zdjęcie pierwszego produktu kategorii.

Asortyment - Produkty


Panel produktu

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Produkty ]→ wybranie na liście produktu, który nas interesuje i kliknięcie na jego nazwę)

W panelu produktu mamy możliwość podglądu i zarządzania danymi związanymi z produktem. Część danych jest pobierana z systemu ERP i nie podlega edycji (indeks katalogowy, cena bez rabatu, dostępność). Niektóre dane są edytowalne po uprzednim wyłączeniu integracji (powiązania z kategoriami, aktywność, tłumaczenia, powiązania z akcesoriami i produktami powiązanymi).

Połączenia z atrybutami są edytowalne i integrowane z systemem ERP.

Elementami nieintegrowanymi są: status produktu, data utworzenia, przybliżony czas realizacji.

Widoczność produktu na stronie sklepu

Istnieje kilka podstawowych powodów, dla których produkt nie jest widoczny w sklepie.

 • nie jest integrowany lub nie wszystkie jego dane zostały zintegrowane
 • żadna z kategorii, do których przypisany jest produkt nie jest aktywna
 • produkt jest oznaczony, jako nieaktywny
 • produkt jest niedostępny i w panelu administracyjnym ustawiono, aby nie prezentować produktów niedostępnych (Menu [ Administracja ] Konfiguracja [ Ustawienia sklepu ] → Opcje [Prezentacja dostępności ] → Ustawienia stanów magazynowych [Pokazuj produkty niedostępne ]).

Zakładka dane produktu

Rys. 1.

Indeks katalogowy

Informacja o indeksie katalogowym pobierana jest z systemu ERP. Po stronie panelu administratora nie jest edytowalna.

Nazwa, krótki opis, opis

Pola w podstawowym stopniu charakteryzują produkt. Nadanie właściwej nazwy, krótkiego opisu i opisu produktu pozwoli klientowi w łatwy sposób odnaleźć go w sklepie.

Pola te są edytowalne w zakładce Tłumaczenia

Icon

Edycja tych pól w panelu administracyjnym jest możliwa po wyłączeniu integracji tłumaczeń w języku bazowym i/lub językach dodatkowych, jeżeli mamy zdefiniowane w panelu administracyjnym dodatkowe języki.

Wyłączyć integrację możemy w wierszu Integracja z systemem ERP (nr. 4 na rysunku nr. 1) klikając na Wyłącz integrację koło pól Integracja tłumaczeń w języku bazowym, Integracja tłumaczeń w językach dodatkowych lub bezpośrednio w zakładce Tłumaczenia

Cena przed rabatem, cena po rabacie

Cena przed rabatem jest pobierana z systemu ERP i nie jest edytowalna po stronie panelu administracyjnego.

Cena po rabacie jest ceną wyliczoną na podstawie dodanych rabatów. Rabaty możemy dodać w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Rabaty ].

Po najechaniu na ikonę
(nr. 2 na rysunku nr. 1) pojawia się informacja dotycząca dodanych rabatów.

Dostępność

Informacja o dostępności jest pobierana z systemu ERP i nie jest edytowalna po stronie panelu administracyjnego.

Klikając opcję Pokaż w innych magazynach (nr. 7 na rysunku nr. 1) mamy możliwość obejrzenia w jakich magazynach i w jakich ilościach jest dostępny wybrany produkt.

Status

Produkt posiada dwa rodzaje statusów: aktywny i nieaktywny. Aktywacji lub dezaktywacji możemy dokonać poprzez kliknięcie odpowiednio Odblokuj lub Zablokuj

Icon

Jeżeli nie możemy aktywować lub dezaktywować statusu, ponieważ przyciski nie są aktywne oznacza to, że jest włączona integracja aktywności. Wyłączyć integrację aktywności możemy poprzez kliknięcie na Wyłącz integrację przy Integracja aktywności w wierszu Integracja z systemem ERP (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Integracja z systemem ERP (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Tutaj możemy włączać lub wyłączać integrację z systemem ERP na wielu poziomach.

Produkty zawsze są integrowane z systemem ERP. Jeżeli dla produktu wyłączymy integrację niektórych elementów (lub wszystkich możliwych do wyłączenia) podstawowe dane zawsze będą integrowane (indeks katalogowy, cena bazowa, dostępność).

Po włączeniu integracji z systemem ERP dla danego elementu (np. dostępności) zostanie on nadpisany danymi z systemu ERP.

Jeżeli na przykład w systemie ERP dany produkt jest nieaktywny a w panelu administracyjnym wyłączymy integrację aktywności i ustawimy jego status, jako aktywny to na stronie sklepu produkt ten będzie aktywny (dostępny). Jeżeli następnie włączymy integrację aktywności to po kolejnym procesie integracji status produktu zostanie ustalony na taki, jaki jest w systemie ERP (nieaktywny). Produkt będzie oznaczony, jako nieaktywny po stronie panelu administracyjnym i na stronie sklepu (produkt będzie niedostępny).

Data utworzenia

Jest to data pojawienia się produktu w systemie ERP. Jest to dana nieedytowalna.

Przybliżony czas realizacji

Przybliżony czas realizacji prezentowany jest po stronie sklepu na karcie produktu.

Po kliknięciu na Przybliżony czas realizacji (nr. 6 na rysunku nr. 1) mamy możliwość ustawienia czasu realizacji wybierając z pośród listy dostępnych lub definiując swój własny poprzez kliknięcie w oknie Dodaj, określeniu nazwy (możliwość określenia nazwy w językach dodatkowych) i określeniu ilości maksymalnego czasu realizacji (wartość godzinowa). Wszystkie powyższe operacje zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Zakładka Waluty

Produkty mogą być sprzedawane w walutach, jakie operator może ustawić w Menu [Administracja] Konfiguracja [Ustawienia sklepu] opcja Waluta i język.

Mamy tu możliwość obejrzenia ustawionych walut i przeliczonej ceny wybranego produktu wg bieżącego kursu. Jest też podana cena uwzględniająca ewentualne rabaty.

Zakładka Cenniki

W zakładce Cenniki prezentowane są informacje dotyczące ceny produktu w cennikach. Zawsze prezentowana jest cena w cenniku domyślnym. Prezentowane są również ceny produktu w cennikach grupowych lub indywidualnych jeżeli w systemie ERP zostały zdefiniowane cenniki dla danego produktu.


Rys. 2.

Produkty mogą być sprzedawane w różnych cenach zależnych od ustaleń z poszczególnymi kontrahentami (cenniki indywidualne). Informacja ta jest integrowana z systemem ERP WAPRO Mag. Dodatkowo, jeśli jest ustawiony w Panelu administracyjnym czasowy rabat dla produktów, także jest wzięty pod uwagę (kolumna Cena po rabacie).

Zakładka atrybuty

Rys. 3.

Zakładka Atrybuty pozwala na przeglądanie i edycję przypisań atrybutów do produktu

Icon

Nowe atrybuty można dodawać w Menu [ Sklep ] → Asortyment [ Atrybuty ]Dodaj atrybut.

Na zakładce można wyróżnić dwie strefy strefa prezentacji i edycji już przypisanych atrybutów znajdująca się po lewej stronie (nr. 1 na rysunku nr. 3) oraz strefa przypisywania nowych atrybutów do produktu znajdująca się po prawej stronie (nr. 2 na rysunku nr. 3)

Przypisywanie atrybutu do produktu

W celu przypisania atrybutu do produktu należy:

 1. Zaznaczyć przy użyciu checkbox -ów interesujące nas atrybuty w drzewie Sugerowane atrybuty lub Wszystkie atrybuty (nr 2. na rysunku nr. 3). Możemy dodawać jednocześnie wiele atrybutów poprzez zaznaczenie wielu checkbox -ów naraz
 2. Zaakceptować wybór poprzez kliknięcie przycisku Dodaj wybrane
 3. W oknie, które pojawi się należy określić wartości dla wybranych atrybutów.
 4. Zaakceptować wprowadzone wartości klikając przycisk Zapisz
 5. Na liście z przypisanymi atrybutami (nr. 1 na rysunku nr. 3) pojawią się wybrane atrybuty

Edycja, usuwanie przypisanych atrybutów

Icon

Z atrybutami powiązane są dwie oddzielne integracje z systemem ERP. Jedną jest integrowanie nazwy atrybutu. Druga to integrowanie przypisania produkt ↔ atrybut ↔ wartość atrybutu.

Akcję edytowania lub usuwania przypisań atrybutów możemy dokonać poprzez kliknięcie ikony akcji (nr.3 na rysunku 2)

Icon

Atrybutu, który jest integrowany z systemem ERP nie można usunąć

Po wejściu w tryb edycji przypisań możemy usuwać poszczególne atrybuty lub edytować ich wartości. Jeżeli integrowane jest przypisanie produkt ↔ atrybut ↔ wartość atrybutu wartość atrybutu jest nieaktywna. Możliwość usunięcia lub edycji jest możliwa po wyłączeniu integracji wartości atrybutu z produktem. Możliwe jest to poprzez kliknięcie na ikonę akcji obok wartości atrybutu a następnie kliknięciu Wyłącz integrację.

Zakładka kategorie

W zakładce kategorii (rysunek nr. 3) mamy możliwość podglądu i edycji przypisania produktu do kategorii.

Rys. 3.

W tym widoku możemy wyróżnić dwie strefy. Strefę Kategorie dodatkowe (nr. 2 na rysunku nr. 3) oraz Kategoria główna (nr. 3 na rysunku nr. 3)

Icon

Edycja przypisania produktu do kategorii jest możliwa dopiero po wyłączeniu integracji dla tego przypisania (nr. 1 na rysunku nr. 3)

Kategorie dodatkowe

Icon

Produkt może, ale nie musi być przypisany do dowolnej liczby kategorii dodatkowych.

Na liście prezentowane są dodatkowe kategorie, do których produkt jest już przypisany. Po kliknięciu na Opcje zaawansowane mamy możliwość wyszukiwania po nazwie kategorii (nad listą pojawi się pole do wprowadzania nazwy) oraz usunięcia wszystkich przypisań do kategorii dodatkowych

Przypisywanie produktu do kategorii dodatkowej

Przypisanie do kategorii dodatkowej możemy dokonać poprzez:

 1. Kliknięcie Wybierz kategorie (nr. 2 na rysunku nr. 3)
 2. Wybranie z listy kategorii, do której chcemy przypisać produkt (kategorie nieaktywne są to kategorie, do których zostały przypisane inne kategorie. Do kategorii, która jest kategorią nadrzędną dla innej kategorii nie można przypisywać produktów)
 3. Kliknąć przycisk Dodaj
Usuwanie przypisania produktu do kategorii dodatkowej

Usunąć przypisanie produktu do kategorii dodatkowej możemy poprzez kliknięcie ikony akcji obok kategorii a następnie wybranie Usuń.
Usunięcie przypisania produktu do wszystkich zdefiniowanych kategorii dodatkowych jest możliwe poprzez rozwinięcie opcji zaawansowanych (kliknięcie na Opcje zaawansowane) a następnie wybranie Usuń wszystkie

Ustawienie kategorii dodatkowej, jako kategorii głównej

Po kliknięciu ikony akcji obok kategorii na liście kategorii dodatkowych i wybraniu Ustaw kategorię, jako główną dana kategoria zostanie ustawiona, jako kategoria główna i nadpisze przypisanie do poprzedniej

Kategoria główna

Icon

Produkt musi być przypisany do jednej i tylko jednej kategorii głównej.

Zmiana kategorii głównej dokonywana jest poprzez:

 1. Kliknięcie Zmień obok kategorii głównej
 2. Wybranie z listy docelowej kategorii głównej
 3. Kliknięcie Zapisz

Zakładka etykiety

Icon

Opis etykiet został zamieszczony w rozdziale Etykiety.

Zarządzać etykietami możemy w Menu [ Sklep ] → Asortyment [ Etykiety ].

Etykiety systemowe

Prezentowane są etykiety systemowe, do których przypisany jest dany produkt.

Icon

Do etykiety systemowej produkty przypisuje system WAPRO B2B. Operator nie ma możliwości przypisania produktu do etykiety systemowej.

Rodzaje etykiet systemowych:

 • Bestseller - zawiera produkty, które sprzedają się najlepiej. Statystyki najlepiej sprzedających się produktów tworzone są na podstawie zamówień o statusie zakończone, wysłane bądź gotowe do odbioru.
 • Nowość - ostatnio dodane dwadzieścia produktów
 • Promocja - produkty objęte promocją zdefiniowaną w panelu administracyjnym lub zaimportowaną z systemu ERP

Etykiety własne

Jeżeli zostały zdefiniowane etykiety własne możemy przypisywać i usuwać z nich produkty.

Icon

Produkt może być przypisany do dowolnej liczby etykiet własnych.

Listę etykiet przypisanych do produktu można przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki (okno wyszukiwarki dostępne jest po kliknięciu na Opcje zaawansowane)

Dodawanie produktu do etykiety własnej
 1. Kliknięcie na Wybierz etykiety
 2. Wybranie z listy rozwijanej etykiety, do której chcemy przypisać produkt
 3. Kliknięcie Zapisz
Usunięcie produktu z etykiety

Usunięcie przypisania produktu do etykiety następuje po kliknięciu na znak X na liście etykiet własnych obok etykiety, od której chcemy produkt odpiąć a następnie potwierdzenie operacji poprzez kliknięcie Tak, usuń.

Jeżeli chcemy usunąć powiązanie produktu z wszystkimi etykietami własnymi należy kliknąć na Usuń wszystkie (dostępne po kliknięciu na Opcje zaawansowane)

Zakładka tłumaczenia

W zakładce tłumaczenia mamy możliwość określenia podstawowych cech produktu takich jak Nazwa, Dodatkowa nazwa, Krótki opis, Opis w języku bazowym i w językach dodatkowych. Wszystkie te pola są prezentowane na stronie sklepu. Pole Nazwa jest polem wymaganym

Edycja w języku bazowym

Zakładka z danymi w języku bazowym jest wyróżniona gwiazdką obok kodu języka.

Należy wyłączyć integrację (kliknąć na Wyłącz integrację po prawej stronie tabeli z danymi), jeżeli chcemy dokonać edycji.

Po kliknięciu Edytuj mamy możliwość zmiany danych. Przy edycji pola Opis możemy skorzystać z zaawansowanego edytora klikając na Edycja zaawansowana pod spodem.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Edycja w językach dodatkowych

W celu edycji danych w językach dodatkowych należy wybrać zakładkę z kodem języka, którego tłumaczenie nas interesuje.

Przy edycji mamy możliwość skopiowania danych z języka bazowego poprzez kliknięcie Kopiuj z języka bazowego.

Pole Opis produktu możemy edytować używając edytora zaawansowanego, który jest dostępny po kliknięciu Edycja zaawansowana pod polem.

Edycję zatwierdzamy przyciskiem Zapis.

Zakładka zdjęcia

W tej zakładce możemy zarządzać zdjęciami przypisanymi do produktu.


Rys. 4.

Jeżeli produkt ma dodane przynajmniej jedno zdjęcie to jest ono oznaczane, jako zdjęcie główne. Możemy decydować o tym, które zdjęcie jest główne (wybierać spośród zdjęć dodatkowych)

Dodawanie zdjęcia

Jeżeli zdjęcia są integrowane z systemem ERP należy wcześniej wyłączyć integrację klikając na Wyłącz integrację (nr. 1 na rysunku nr. 4).

 1. Kliknąć przycisk Wybierz (nr. 2 na rysunku nr. 4)
 2. Po otwarciu okna zaznaczyć interesujące nas zdjęcie i zaakceptować wybór
 3. Pod przyciskiem Wybierz pojawi się nazwa wybranego pliku. Jeżeli chcemy dodać więcej zdjęć za jednym razem powtarzamy krok. Następnie należy kliknąć na Wyślij (nr. 3 na rysunku nr. 4) lub jeżeli chcemy usunąć klikamy na Usuń (nr. 5 na rysunku nr. 4) koło nazwy zdjęcia lub Usuń wszystkie (nr. 4 na rysunku nr. 4), jeżeli chcemy wyczyścić listę zdjęć do pobrania.
 4. Jeżeli jest to pierwsze zdjęcie dla produktu jego miniaturka pojawi się w sekcji Zdjęcie główne, jeżeli do produktu były już przypisane zdjęcia to nowe pojawi się w sekcji Zdjęcia dodatkowe.

Wybieranie zdjęcia głównego

 1. W sekcji Zdjęcia dodatkowe należy wybrać zdjęcie, które chcemy żeby było zdjęciem głównym.
 2. Klikamy na przycisk akcji a następnie wybieramy Ustaw jako zdjęcie główne

Usuwanie zdjęcia

Jeżeli produkt posiada zdjęcia dodatkowe istnieje możliwość usunięcia zdjęcia głównego poprzez kliknięcie ikony X obok zdjęcia głównego. W tym przypadku zdjęcie główne zostanie zastąpione przez pierwsze zdjęcie dodatkowe

W celu usunięcia zdjęcia dodatkowego należy kliknąć ikonę akcji obok zdjęcia, które chcemy usunąć a następnie wybieramy Usuń.

Zakładka produkty powiązane

W tej zakładce możemy zarządzać wyświetlaniem produktów powiązanych na karcie produktu na stronie sklepu. W ten sposób możemy klientowi przeglądającemu informację o danym produkcie zaproponować dodatkowe elementy wyposażenia lub podpowiedzieć produkty podobne o innych parametrach lub cenach.

Powiązania zostały podzielone na dwie grupy powiązań. Grupa akcesoriów (nr. 1 na rysunku nr. 5) i grupę produktów podobnych (nr. 2 na rysunku nr. 5)

Rys. 5.

Rodzaje powiązań

Icon

Produkty możemy przypisywać (i usuwać) w dwóch typach relacji. Jednostronnej i dwustronnej.

Relacja jednostronna oznacza, że jeżeli do produktu A przypiszemy produkt B na karcie produktu A będzie widoczny powiązany produkt B, ale na karcie produktu B w powiązanych nie będzie widoczny produkt A.

Relacja dwustronna oznacza, że jeżeli do produktu A przypiszemy produkt B to na karcie produktu A i B w produktach powiązanych znajdą się odpowiednio produkty B i A.

Możliwość dodawania/usuwania powiązań między produktami jest dostępna po wyłączeniu integracji (poprzez kliknięcie na Wyłącz integrację) dla danej grupy powiązań.

Dodawanie powiązań

Wybieramy sekcję, do której chcemy dowiązać produkt (akcesoria, produkty podobne) a następnie:

 1. W wybranej sekcji klikamy na Powiąż produkty (nr. 3 na rysunku nr. 5), następnie wybieramy rodzaj powiązania (rodzaje powiązań i co się z tym wiąże zostało opisane powyżej)
 2. Na ekranie, który pojawi się wybieramy zaznaczając checkbox -em jeden lub wiele produktów, które chcemy przypisać. W celu wyszukania interesujących nas produktów możemy skorzystać z możliwości wyszukiwania na liście produktów (filtrowanie, sortowanie). Po kliknięciu na nagłówek kolumny możemy filtrować wg wartości, którą wprowadzimy dla danej kolumny.
 3. Klikamy Dodaj znajdujący się nad listą produktów
 4. Produkty zostały powiązane

Usuwanie powiązań

Usuwać powiązania możemy pojedynczo i grupowo.

Sposób jednostkowy

 1. Przy produkcie klikamy na ikonę akcji (nr. 5 na rysunku nr. 5)
 2. Wybieramy czy usunięta ma być relacja jednostronna czy dwustronna. Jeżeli dla produktu została zdefiniowana relacja jednostronna i wybierzemy usunięcie relacji dwustronnej zostanie usunięta ta relacja

Sposób grupowy

 1. Zaznaczyć na liście checkbox -ami produkty, których powiązanie chcemy usunąć
 2. Kliknąć przycisk Usuń powiązanie (nr. 4 na rysunku nr. 5)
 3. Wybrać typ relacji, który chcemy usunąć
 4. Potwierdzić swój wybór

Jeżeli przycisk Usuń powiązanie jest nieaktywny oznacza to, że nie zostały wybrane (zaznaczone checkbox -em) produkty do usunięcia z powiązanych. Po zaznaczeniu produktów przycisk stanie się aktywny.

Zakładka jednostek produktu

Produkty mogą być sprzedawane w jednej ustalonej jednostce.różnych jednostkach. Operator może definiować jednostki miary w Menu [Sklep] → Asortyment [Jednostki miary].

Jednostki miary są integrowane z systemem ERP. Nazwy jednostek można zmieniać w Menu [ Sklep ] → Asortyment [ Jednostki miary ], skok jednostki jest wartością integrowaną, więc nie ma możliwości zmiany z poziomu panelu administratora.


Rys. 6.

Po wyłączeniu integracji (nr. 2 na rysunku nr. 6) mamy możliwość określenia minimalnej ilości do sprzedania (nr. 4 na rysunku nr. 6), maksymalnej ilości do sprzedania (nr. 5 na rysunku nr. 6) oraz domyślnie sprzedawanej ilości (nr. 6 na rysunku nr. 6)

Zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz (nr. 7 na rysunku nr. 6).


W przypadku produktów mających kilka jednostek (integracja jednostek dodatkowych z systemem ERP WAPRO Mag), widzimy je na panelu (nr. 8 na rysunku nr. 6) wraz z przelicznikami i współczynnikami do jednostki magazynowej. Możemy w tym miejscu zdecydować, które jednostki mają być widoczne w sklepie dzięki operacji ukryj/pokaż.

Zakładka kosztów dostawy

Rys. 7.

Na zakładce Koszty dostawy mamy możliwość podejrzenia dostępnych kosztów dostawy oraz ich ceny dla danego produktu. Przejście do szczegółów dostawy jest możliwe poprzez kliknięcie na nazwę dostawy.

Warianty

Rys. 8.

W zakładce Warianty prezentowana jest lista produktów (prezentowany jest również aktualny produkt) składająca się na wariant.

Jeżeli produkt nie składa się na wariant w zakładce zostanie zaprezentowany przycisk umożliwiający utworzenie wariantu.

Icon

Warianty można również definiować w_ Menu [ Sklep ] →_ Asortyment [ Warianty ].

Na liście gwiazdką został wyróżniony produkt główny wariantu.

Dodać produkt do wariantu można poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj Produkty (nr. 1 na rysunku nr. 8) i wybranie produktu.

Usuwanie możliwe jest poprzez zaznaczenie na liście produktu do wypięcia z wariantu a następnie kliknięcie przycisku Usuń (nr. 2 na rysunku nr. 8) lub z rozwijanej listy po wciśnięciu przycisku operacji.

Zakładka Magazyny

Produkty mogą być sprzedawane z różnych magazynów. Magazyny oraz dostępność produktów są integrowane z systemem ERP WAPRO Mag. W tym miejscu możemy tylko sprawdzić, czy wybrany produkt jest dostępny i w jakiej ilości w integrowanych magazynach.

Rys. 9.

Lista produktów

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Produkty ])
Rys. 9.


Na liście produktów mamy podgląd wszystkich produktów w systemie. Strona ta zawiera wiele udogodnień, które mają pomagać w odnalezieniu, pogrupowaniu oraz wykonywaniu grupowych operacji na produktach.

Na liście prezentowane są podstawowe dane dotyczące produktów. Listę możemy filtrować w zaawansowany sposób (nr. 1 na rysunku nr. 9) lub skorzystać z filtrowania po kolumnach, które jest dostępne po kliknięciu nagłówka kolumny (nr. 5 na rysunku nr. 9). Pod listą znajdują się kontrolki służące do poruszania się między stronami.

Po kliknięciu na przycisk szybkiego podglądu (nr. 12 na rysunku nr. 9) pojawia się okno informacji o produkcie (nr. 13 na rysunku nr. 9) prezentujące nazwę, cenę, przybliżony czas realizacji, kategorię główną oraz krótki opis.

Prezentacja cen dla cenników

Ceny produktów prezentowane na liście mogą być wyświetlane dla różnych cenników. W celu wyświetlenia cen zdefiniowanych w konkretnym cenniku wystarczy wybrać z listy rozwijanej Prezentuj ceny dla cennika a następnie kliknąć Zastosuj. Na liście obok ceny z cenników zostaną wyróżnione odpowiednim kolorem (biały - cennik domyślny, zielony - cenniki indywidualne, żółty - cenniki grupowe)

Filtrowanie

Istnieją dwie współdziałające ze sobą grupy filtrów. Filtry główne oraz filtry wg. kolumn.

Filtrowanie z użyciem głównych filtrów (nr. 1 na rysunku nr. 9)

Filtrować możemy przez zawężanie na przynależności do kategorii, etykiety lub aktywności i dostępności produktu.

Wybór filtrów zatwierdzamy przyciskiem Szukaj

Kategoria

Za pomocą listy rozwijanej wybieramy kategorię, której produkty chcemy oglądać.

Zaznaczenie Tylko kategoria główna spowoduje zawężenie listy produktów do tych, dla których wybrana kategoria jest kategorią główną

Zaznaczenie Nieskategoryzowany spowoduje zawężenie listy produktów do tych, które nie są przypisane do żadnej kategorii

Etykiety

Tutaj możemy zawężać listę produktów wg. przynależności produktu do wybranej etykiety (przypisać produkt do etykiety możemy w Menu [ Sklep ] Asortyment [ Etykiety ])

Mamy tutaj możliwość wybrania wielu etykiet.

Pomocny może okazać się przycisk odwracania zaznaczenia (nr. 2 na rysunku nr. 9) po kliknięciu, której zaznaczone etykiety zostaną odznaczone a niezaznaczone zostaną zaznaczone.

Po zaznaczeniu checkbox -a obok którego znajduje się ikonka informacji mamy możliwość wyszukania produktów nienależących do zaznaczonych etykiet.

Aktywność i dostępność

Poprzez zaznaczenie odpowiednich checbox -ów możemy zawęzić listę do produktów aktywnych i/lub dostępnych

Filtrowanie według kolumny (nr. 5 na rysunku nr. 9)

Rys. 10.

Filtrowanie po kolumnach (nr. 2 na rysunku nr. 10) jest dostępne po kliknięciu górnej części nagłówka kolumny nad nazwą kolumny (nr. 1 na rysunku nr. 10). Po najechaniu na górną część pojawi się ikona filtrowania.

Mechanizm filtrowania jest dostosowany do zawartości kolumny, więc dla nazwy, która jest wartością tekstową mamy możliwość wpisania nazwy. Dla ceny możemy wybrać sposób sortowania spośród filtrowania według wartości lub zakresu wartości. Dostępność jest wartością przyjmującą Tak lub Nie, więc wybór odbywa się poprzez zaznaczenie właściwej opcji. Dla daty możemy wybrać tak jak dla ceny sposób filtrowania według wartości lub zakresu. Zatwierdzamy filtr poprzez kliknięcie na przycisk Zastosuj

Rys. 11.

Wyłączyć filtrowanie możemy poprzez kliknięcie ikony x w nagłówku kolumny (rysunek nr. 9) lub bezpośrednio w edycji filtra (nr. 4 na rysunku nr. 10)

Sortowanie

Sortować możemy poprzez kliknięcie na nazwę kolumny (nr. 5 na rysunku nr. 10)

Przechodzenie pomiędzy stronami (nr. 14 na rysunku nr. 9)

Za pomocą listy rozwijanej Ilość na stronie możemy wyznaczyć liczbę produktów wyświetlanych na liście.

Możemy przechodzić pomiędzy stronami używając nawigacji Poprzednia, Następna, Ostatnia, Pierwsza lub możemy wpisać nr strony, którą chcemy zobaczyć

Działania grupowe

Operacje grupowe są dostępne po zaznaczeniu przynajmniej jednego produktu.

Jeżeli chcemy zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie produkty na danej stronie możemy skorzystać z przycisku znajdującego się na górze po lewej stronie listy w nagłówku (nr. 5 na rysunku nr. 10). Kliknięcie na ikonę rozwijania obok przycisku umożliwia odwrócenie zaznaczenia.

Operacje (nr. 3 na rysunku nr. 9)

Przypisz do kategorii

W celu przypisania produktu do kategorii należy:

 1. Zaznaczyć produkt/kilka produktów
 2. Kliknąć na przycisk Operacje (nr. 3 na rysunku nr. 9)
 3. Wybrać Przypisz do kategorii
 4. W oknie, które pojawi się należy wybrać kategorię, do której chcemy przypisać produkt (produktu nie możemy przypisać do kategorii, która jest kategorią nadrzędną dla innej kategorii. Takie kategorie są nieaktywne). Istnieje możliwość przypisania kategorii, jako kategorii głównej dla produktu poprzez zaznaczenie Jako kategoria główna
 5. Zatwierdzić przypisanie klikając w przycisk Zapisz
Zmień kolejność w kategorii

Zmiana kolejności w kategorii ma swoje odzwierciedlenie na stronie sklepu po wejściu do kategorii dla sortowania domyślnego

Rys. 12.

W celu zmiany kolejności produktu w kategorii należy:

 1. Wybrać kategorię, która nas interesuje w filtrach głównych (nr. 1 na rysunku nr. 9)
 2. Kliknąć na przycisk Operacje (nr. 3 na rysunku nr. 9)
 3. Wybrać Zmień kolejność w kategorii. Pojawi się okno zaprezentowane na rysunku nr. 12.
 4. Zaznamy produkt, którego kolejność w grupie chcemy zmienić (nr. 1 na rysunku nr. 12)
 5. Wykorzystujemy przyciski zmiany pozycji o jedną do góry/na dół lub umieszczenia na samej górze lub na samym dole (nr. 2 na rysunku nr. 12)
 6. Zaakceptowanie pozycji poprzez kliknięcie przycisku Zapisz
Usuń z kategorii

W celu usunięcia produktu z kategorii należy:

 1. Wybrać kategorię, z której chcemy usuwać produkty w filtrach głównych (nr. 1 na rysunku nr. 9)
 2. Kliknąć na przycisk Operacje (nr. 3 na rysunku nr. 9)
 3. Wybrać Usuń z kategorii

  Icon

  Jeżeli przynajmniej dla jednego produktu wybrana kategoria będzie kategorią główną usunięcie z kategorii nie powiedzie się

Przypisz do etykiety

W celu przypisania produktu do etykiety należy:

 1. Zaznaczyć produkt/kilka produktów
 2. Kliknąć na przycisk Operacje (nr. 3 na rysunku nr. 9)
 3. Wybrać Przypisz do etykiety (zarządzać etykietami możemy w Menu [ Sklep ] → Asortyment [ Etykiety ])
 4. Wybrać z listy rozwijanej etykietę, która nas interesuje
 5. Zatwierdzić wybór wciskając przycisk Zapisz
Zmień kolejność w etykiecie

Zmiana kolejności w etykiecie ma swoje odzwierciedlenie na stronie sklepu po wejściu na etykietę, gdy lista sortowana jest domyślnie.

W celu zmiany kolejności produktu w etykiecie należy:

 1. Wybrać etykietę, która nas interesuje w filtrach głównych (nr. 1 na rysunku nr. 9)
 2. Kliknąć na przycisk Operacje (nr. 3 na rysunku nr. 9)
 3. Wybrać Zmień kolejność w etykiecie. Pojawi się okno zaprezentowane na rysunku nr. 12.
 4. Zaznaczamy produkt, którego kolejność w grupie chcemy zmienić (nr. 1 na rysunku nr. 12)
 5. Wykorzystujemy przyciski zmiany pozycji o jedną do góry/na dół lub umieszczenia na samej górze lub na samym dole (nr. 2 na rysunku nr. 12)
 6. Zaakceptowanie pozycji poprzez kliknięcie przycisku Zapisz
Przypisz szacowany czas realizacji, Przypisz zdjęcia, Dodaj atrybuty, Przypisz akcesoria, Przypisz produkty polecane, Dezaktywuj/Aktywuj

Są to działania, które można wykonać w panelu produktu (wykonywanie działań zostało opisane w rozdziale Panel Produktu) z tą różnicą, że w przypadku działań grupowych można dokonać tego dla większej ilości produktów jednocześnie.

Ta funkcjonalność jest przydatna, jeżeli chcemy dla wielu różnych produktów przypisać ten sam szacowany czas realizacji lub to samo zdjęcie.

Parametry jednostek produktów

Jeżeli produkty mają integrowaną jednostki produktów najpierw zostaniemy poproszeni o pozwolenie na wyłączenie integracji tych parametrów.

Grupowo można ustalić takie parametry jednostek jak: minimalna ilość do sprzedania, maksymalna ilość do sprzedania, domyślnie sprzedawana ilość.

Ustawienia integracji z systemem ERP

Dla konkretnych typów danych zaznaczonych produktów można włączyć, wyłączyć lub pozostawić ustawienia integracji bez zmian.

Edycja grupowa (nr. 3 na rysunku nr. 9)

Edycja grupowa pozwala na grupową zmianę nazwy, dodatkowej nazwy i krótkiego opisu w wybranym języku.

Po kliknięciu przycisku Edycja grupowa i wybraniu języka tłumaczeń możemy przeprowadzić grupową edycję.

Icon

Produkt z włączoną integracją tłumaczeń będzie nieaktywny a edycja pól będzie niedostępna. Wyłączyć integrację dla wybranego produktu można po kliknięciu na ikonę akcji po prawej stronie i wybranie Wyłącz integrację. Wyłączenie integracji dla wszystkich produktów jest możliwe po kliknięciu przycisku Wyłącz integrację tłumaczeń.

Wystawianie produktu na Allegro

Po kliknięciu na ikonę akcji w wierszu konkretnego produktu i wybraniu Wystaw na Allegro następuje przejście do funkcjonalności wystawiania produktu w serwisie Allegro.

Asortyment - Warianty


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [Warianty ])

Wariantem w systemie WAPRO B2B jest grupa produktów, które mają określone wspólne cechy. W sklepie internetowym na liście produktów i karcie produktu grupa ta prezentowana jest jako jeden produkt (sytuacja nie występuje, jeżeli skorzystano z wyszukiwarki lub założone zostały filtry na liście produktów).

Lista wariantów

Na liście wariantów prezentowane są zdefiniowane warianty. Z poziomu listy można dodać lub usunąć wariant.

Rys. 1.
Icon

Na liście mogą pojawić się informacje dotyczące braku wyświetlania wariantu na stronie sklepu.

Takimi problemami mogą być:

 • Brak przypisanych produktów - należy przypisać produkty do wariantu
 • Produkt z takim samym zestawem wartości atrybutów wariantu - do wariantu przypisano dwa lub więcej produktów, których wybrane atrybuty nie różnią się
 • Brak przypisanych atrybutów - należy przypisać atrybuty na podstawie których system ma budować wariant

Dodawanie/edycja wariantu

Panel dodawania wariantu jest dostępny po kliknięciu na przycisk Dodaj na liście wariantów (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Edycja wariantu jest możliwa po kliknięciu na nazwę wariantu (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Rys. 2.

Wersje językowe

Dla wariantu istnieje możliwość zdefiniowania nazwy (w języku podstawowym wartość wymagana), dodatkowej nazwy, krótkiego opisu (nr. 2, 3, 4 na rysunku nr. 2) w językach zdefiniowanych w systemie. Przełączanie pomiędzy językami odbywa się za pomocą zakładek (nr. 1 na rysunku nr. 2)

Wyczyszczenie zawartości pól jest możliwe przy użyciu przycisku Wyczyść (nr. 5 na rysunku nr. 2)

Icon

Wartości tutaj zdefiniowane będą prezentowane na liście produktów. Jeżeli dodatkowa nazwa lub krótki opis nie zostaną zdefiniowane ich wartości zostaną pobrane z głównego produktu.

Atrybuty

Atrybuty są bardzo istotnym elementem wariantów. Definiują cechy na podstawie, których wariant jest zbudowany, które są prezentowane przy wariancie na liście produktów i na podstawie, których klient ma możliwość wygodnego wyboru konkretnego produktu.

Icon

Dla wariantu musi zostać zdefiniowany przynajmniej jeden atrybut.

Icon

Wartości atrybutów niesłownikowych wyświetlana jest w sklepie w kolejności alfabetycznej

Dodawanie atrybutu

Atrybut dodawany jest z listy, która pojawi się po kliknięciu na ikonę wyboru atrybutu znajdującej się w prawym górnym rogu sekcji atrybutów (nr. 6 na rysunku nr. 2). Na liście należy odnaleźć interesujący nas atrybut (można wykorzystywać sortowanie, filtrowanie, grupowanie, stronnicowanie) a następnie kliknąć przycisk Dodaj.

Usuwanie atrybutu

Atrybut usuwany jest po kliknięciu na ikonę usuwania x w wierszu atrybutu (nr. 8 na rysunku nr. 2)

Zmiana kolejności wyświetlania atrybutu

Zmiany kolejności atrybutu można dokonać poprzez przeciągnięcie atrybutu do interesującego nas wiersza

Sposób wyboru atrybutu

Dla atrybutów można zdefiniować sposoby wyboru atrybutu. Klient wybierając konkretne wartości atrybutu odnajdzie interesujący go produkt spośród należących do wariantu

Istnieją trzy rodzaje prezentacji wartości atrybutów na karcie produktu:

 • Zdjęcie- wartości atrybutów prezentowane są jako zdjęcia produktów do których przypisana jest konkretna wartość atrybutu (wybierane jest jedno zdjęcie)
 • Przycisk - wartości atrybutów prezentowane są jako przyciski, których nazwą jest wartość atrybutu
 • Lista wyboru - wartości atrybutów prezentowane są w formie listy rozwijanej

Opcje zaawansowane

Po kliknięciu w Opcje zaawansowane (nr. 10 na rysunku nr. 2) na liście pojawia się możliwość szybkiego przeszukiwania listy oraz usunięcia wszystkich atrybutów

Zdjęcie

Dla wariantu można zdefiniować zdjęcie, które będzie reprezentować produkty przypisane do niego. Zdjęcie prezentowane jest na liście produktów.

Icon

Jeżeli zdjęcie dla wariantu nie zostanie zdefiniowane na liście produktów prezentowane będzie (jeżeli istnieje) zdjęcie przypisane do głównego produktu wariantu.

Dodawanie produktów do wariantu

Do wariantu dodawać produkty można z listy produktów, która jest dostępna po kliknięciu na przycisk Wybierz produkty.

Icon

Lista produktów zostanie zawężona tylko do tych, które mogą być przypisane do wariantu (posiadają unikalny zestaw wartości dla wszystkich atrybutów wariantu)

Wybrane produkty zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Usuwanie wariantu

Usuwanie wariantu jest możliwe po zaznaczeniu wariantu na liście a następnie kliknięciu na przycisk Usuń (nr. 2 na rysunku nr. 2) lub poprzez wybranie odpowiedniej opcji z listy rozwijanej po kliknięciu na ikonkę operacji (nr. 7 na rysunku nr. 1)

Asortyment - Oferty


Oferty

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Oferty ])

W systemie WAPRO B2B można przygotowywać oferty (promocje) na dane produkty. Oferty mogą być ograniczone czasowo i mogą być przygotowane specjalnie dla danych kontrahentów wraz z określonymi limitami ilościowymi.

Icon

Ewentualne warunki handlowe definiowane na ofertach są nadrzędne względem wszelkich innych warunków, także tych integrowanych z systemem ERP WAPRO Mag.

Oferty dzielą się na standardowe i dedykowane:

 • Oferta standardowa jest niezbędnym elementem, który musi być zdefiniowany dla kontrahenta, by miał on dostęp do produktów. W sprzedaży dla kontrahenta dostępne są tylko te produkty, które są w ofercie. Każdy sklep domyślnie tworzony jest z systemową ofertą standardową, do której automatycznie przypisywane są wszystkie produkty oraz kontrahenci. Dzięki temu mechanizmowi, domyślnie, cały asortyment jest dostępny dla wszystkich kontrahentów.

 • Oferta dedykowana służy do definiowania specjalnych zestawów produktów, z ograniczoną liczebnością, po ustalonych cenach i w obrębie ustalonego przedziału czasowego dla konkretnego kontrahenta. Dodatkowo, taka oferta może pozwalać na zakup całego zestawu (niepodzielna) lub zakup sukcesywny (podzielna).

Rys. 1.

Dodawanie oferty standardowej

Wybieramy zakładkę Oferty standardowe (nr.1 na rysunku nr. 1). Po użyciu przycisku Dodaj ofertę otwiera się okno na którym uzupełniamy nazwę oraz datę rozpoczęcia i zakończenia oferty (jeśli chcemy ją ograniczyć czasowo). Dodatkowo możemy zaznaczyć checkbox dodaj wszystkie produkty, jeśli chcemy szybko przypisać do niej cały asortyment.

Po zapisaniu oferty mamy możliwość ustalić, jakich produktów ma ona dotyczyć i w jakiej cenie oraz do jakich oddziałów kontrahentów jest kierowana.

Dodawanie oferty dedykowanej

Wybieramy zakładkę Oferty dedykowane (nr.2 na rysunku nr. 1). Po użyciu przycisku Dodaj ofertę otwiera się okno na którym uzupełniamy nazwę, wybieramy oddział kontrahenta, dla którego ma być przeznaczona, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia oferty (jeśli chcemy ją ograniczyć czasowo). Dodatkowo zaznaczamy checkbox Podzielna, jeśli kontrahent ma mieć możliwość zakupu sukcesywnego produktów z oferty. (w przeciwnym przypadku, kontrahent będzie musiał kupić wszystkie produkty zawarte w ofercie jednorazowo)

Po zapisaniu oferty mamy możliwość ustalić, jakich produktów ma ona dotyczyć, w jakiej ilości i w jakiej cenie.

Asortyment - Cenniki


Cenniki

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Cenniki ])

Produkty mogą być sprzedawane w różnych cenach zależnych od ustaleń z poszczególnymi kontrahentami (cenniki indywidualne). Informacja ta jest integrowana z systemem ERP WAPRO Mag.

W panelu Cenniki możemy obejrzeć listę takich cenników.

Rys. 1.

Po kliknięciu w wybrany cennik przejdziemy do karty, gdzie zobaczymy jego podstawowe dane oraz listę produktów objętych cennikiem wraz z ich cenami oraz dostępną ilością.

Asortyment - Jednostki miar


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Jednostki miary ])

Jednostki miary w WAPRO B2B zapewniają elastyczność w obszarze obsługi szerokiej oferty asortymentowej.

Icon

Produkty mogą być sprzedawane w jednej ustalonej jednostce.

Każdy produkt posiada jednostkę sprzedaży i jednostkę referencyjną.

Każdy produkt posiada jednostkę bazową, jednostkę referencyjną oraz dodatkowe jednostki (np. opakowania zbiorcze).

Na ofercie pokazywana jest cena za jednostkę referencyjną a w przypadku jednostek sprzedaży podzielnych na karcie produktu jest prezentowana cena porównawcza. W panelu administracyjnym mamy możliwość podglądu i edycji jednostek miar. Jednostki miar są integrowane z systemem ERP WAPRO Mag.

W panelu jednostek miar mamy zaprezentowaną listę, po której możemy sortować i wyszukiwać.

Elementami, które możemy edytować są nazwa i skrót jednostki w dostępnych językach

Icon

Edycja jest dostępna po wyłączeniu integracji nazwy jednostki miary z systemem ERP (krok jest zawsze integrowany i nie podlega edycji)

Wartości związane z jednostkami miar

 • Nazwa - nazwa jednostki wykorzystywana po stornie panelu administracyjnego
 • Skrót - skrót dla jednostki miary prezentowany na stronie sklepu
 • Krok - wartość, o którą będzie powiększana/zmniejszana ilość produktu w danej jednostce po wpisaniu lub "wklikaniu" ilości na stronie sklepu dla danego produktu
 • Wartość - wartość liczbowa miary

Edycja pojedynczej jednostki

Edycja jednostki miary jest możliwa po kliknięciu na ikonkę operacji w kolumnie Operacje i wybraniu Edycja

Należy wybrać zakładkę ze skrótem języka, dla którego chcemy zmienić nazwę lub skrót.

Wyłączenie integracji jest możliwe po kliknięciu na Wyłącz integrację.

Po kliknięciu Edytuj po prawej stronie możemy edytować dane wartości. Skrót jest wymagany

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

W przypadku edycji w języku innym niż bazowym mamy możliwość przekopiowania wartości z języka bazowego (po kliknięciu na Kopiuj z języka bazowego)

Edycja grupowa

 1. Korzystając z checkbox -ów obok nazw jednostek należy wybrać te, których edycja nas interesuje
 2. Kliknąć na przycisk Edycja grupowa (znajdujący się nad listą jednostek)
 3. Wybrać kod języka, w którym chcemy dokonać zmian
 4. Należy podać wartości dla nazwy i skrótu. Jeżeli edycja dla jednostki nie jest dostępna należy wyłączyć integrację poprzez kliknięcie Wyłącz integrację po prawej stronie w wierszu jednostki miary.
 5. Zmiany zatwierdzić przyciskiem Zapisz

Asortyment - Atrybuty


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Atrybuty ])

W panelu atrybutów mamy możliwość podglądu, dodawania nowych, edycji już istniejących, ustawiania widoczności, grupowania, przypisywania do kategorii atrybutów.

Zarządzać atrybutami możemy za pomocą trzech zakładek Atrybuty, Grupy atrybutów i Widoczność atrybutów

Atrybuty

W tej zakładce (nr. 1 na rysunku nr. 1) mamy dostępną listę atrybutów, którą możemy dodatkowo filtrować wg. przynależności atrybutów do kategorii lub grupy atrybutów (nr. 2 na rysunku nr. 1).

Mamy tutaj możliwość: dodawania, operacji grupowych, edycji grupowej (tłumaczenia), usuwania atrybutu

Rys. 1.

Wyszukiwania atrybutów ze względu na przypisanie do kategorii i/lub grupy atrybutów

Listę atrybutów możemy zawęzić ze względu na przypisanie do kategorii i/lub grupy atrybutów (nr. 2 na rysunku nr. 1).

Należy wybrać z listy rozwijanej nazwę kategorii / grupy atrybutów a następnie kliknąć przycisk Szukaj.

Jeżeli chcemy wyfiltrować kategorie nieskategoryzowane lub grupy atrybutów niezgrupowanych powinniśmy kliknąć odpowiednio Nieskategoryzowany i Niezgrupowany

Dodawanie atrybutu

Po naciśnięciu przycisku Dodaj atrybut (nr. 4 na rysunku nr. 1) na karcie Atrybuty pojawi się okno wprowadzania danych dla nowego atrybutu.

Rys. 2.

Nazwa atrybutu (nr. 1 na rysunku nr. 2)

Wymagana jest nazwa atrybutu w języku bazowym. Jeżeli nie określimy nazwy w dodatkowych językach (pozostałe zakładki) to na stronie sklepu w języku dodatkowym będzie prezentowana nazwa zdefiniowana dla języka bazowego.

Widoczność atrybutów (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Określamy, w których miejscach strony sklepu dodawany atrybut powinien być prezentowany. Możemy być zainteresowani żeby dany atrybut był prezentowany na karcie produktu, ale nie chcemy żeby była możliwość porównywania wg. danego atrybutu w porównywarce z innymi produktami.

Aktywność atrybutu

Poprzez zaznaczenie lub odznaczenie checkbox -a można sterować aktywnością atrybutu na stronie sklepu.

Typ atrybutu

Przy pomocy listy rozwijanej możemy określić typ atrybutu. Do wyboru mamy: tekstowy, liczbowy, logiczny i data.

Definiowanie wartości atrybutu
 1. Zaznaczyć Przyjmuje zdefiniowane wartości (nr. 5 na rysunku nr. 2)
 2. Poniżej pojawi się okno definiowania wartości
 3. Należy podać odpowiednie wartości poprzez wpisanie w pole na formularzu a następnie kliknięcie na przycisk dodawania wartości (nr. 8 na rysunku nr. 2). Jeżeli wartość jest typu tekstowego możemy wpisać wartości dla wszystkich języków, ale tylko wartość dla języka bazowego jest wymagana.

Zaznaczenie typu atrybutu, jako jednowartościowego (nr. 6 na rysunku nr. 2) oznaczać będzie, że dla wybranego produktu będziemy mogli zdefiniować tylko jedną wartość atrybutu

Wybierz kategorię

Atrybuty mogą charakteryzować kategorię, dlatego potrzebny jest mechanizm powiązania atrybutu z kategorią. Dzięki temu atrybut pojawi się w filtrze dla danej kategorii na stronie sklepu.

Przypisanie atrybutu do kategorii jest możliwe poprzez kliknięcie Wybierz kategorie (nr. 9 na rysunku nr. 2), wybranie za pomocą checkbox -ów przypisanie, do których kategorii nas interesuje a następnie zatwierdzenie wyboru kliknięciem przycisku Dodaj.

Jeżeli atrybut przypisany jest do kategorii mamy możliwość usuwania przypisania.

Rys. 3.

Klikając w ikonkę X obok kategorii (nr. 2 na rysunku nr. 3) usuwamy przypisanie jej do atrybutu.

Po kliknięciu Opcje zaawansowane mamy możliwość usunięcia wszystkich powiązań poprzez kliknięcie na Usuń wszystkie (nr. 3 na rysunku nr. 3) oraz skorzystania z wyszukiwarki w kategoriach znajdującej się nad listą (nr. 1 na rysunku nr. 3)

Grupa atrybutów

Jeżeli mamy zdefiniowane grupy atrybutów możemy przypisać nowo tworzony atrybut do odpowiedniej grupy. Pozwala to na uporządkowanie atrybutów oraz na logiczne wyświetlanie ich na stronie sklepu w filtrach, liście produktów, karcie produktu oraz porównywarce.

Icon

Atrybut może zostać przypisany tylko do jednej grupy atrybutów

Wybór grupy atrybutów, do której chcemy przypisać nasz nowy atrybut ogranicza się do wybrania grupy za pomocą listy rozwijanej.

Jeżeli chcemy żeby atrybut nie był powiązany z jakąkolwiek grupą wybieramy z listy rozwijanej - Brak powiązania -.

Operacje grupowe

Operacje grupowe możemy przeprowadzać, jeżeli mamy zaznaczony przynajmniej jednego atrybutu na liście za pomocą checkbox -ów

Przypisywanie do grupy atrybutów

Po kliknięciu na Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1) klikamy na Przypisz do grupy atrybutów z listy rozwijanej. Następnie z listy rozwijanej wybieramy, do której grupy chcemy przypisać nasz atrybuty. Wybór zatwierdzamy poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj.

Usuwanie atrybutów z bieżącej grupy atrybutów

 1. W filtrze głównym Grupa atrybutów (nr. 2 na rysunku nr. 1) wybieramy grupę, z której chcemy usunąć atrybuty.
 2. Zatwierdzamy wybór grupy przez kliknięcie przycisku Szukaj.
 3. Zaznaczamy przy użyciu checkbox -ów na liście atrybuty, które chcemy usunąć z wybranej wcześniej grupy
 4. Po kliknięciu w przycisk Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1) wybieramy Usuń atrybuty z bieżącej grupy atrybutów
 5. W oknie, które pojawi się zatwierdzamy nasz wybór klikając w przycisk Tak, usuń.

Przypisywanie do kategorii

Po kliknięciu na Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1) klikamy na Przypisz do kategorii z listy rozwijanej. Następnie z drzewa kategorii wybieramy, do której kategorii chcemy przypisać nasz atrybuty. Wybór zatwierdzamy poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj.

Usuwanie atrybutów z bieżącej kategorii

 1. W filtrze głównym Kategoria (nr. 2 na rysunku nr. 1) wybieramy kategorię, z której chcemy usunąć atrybuty.
 2. Zatwierdzamy wybór kategorii przez kliknięcie przycisku Szukaj.
 3. Zaznaczamy przy użyciu checkbox -ów na liście atrybuty, które chcemy usunąć z wybranej wcześniej kategorii
 4. Po kliknięciu w przycisk Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1) wybieramy Usuń atrybuty z bieżącej kategorii
 5. W oknie, które pojawi się zatwierdzamy nasz wybór klikając w przycisk Tak, usuń.

Ustawianie widoczności

W celu ustawienia widoczności dla wielu atrybutów naraz powinniśmy:

 1. Zaznaczyć checkbox -ami atrybuty, których widoczność chcemy ustawić
 2. Kliknąć w przycisk Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1)
 3. Wybrać Ustaw widoczność
 4. W oknie, które pojawi się określić, w których miejscach wybrane atrybuty powinny być widoczne poprzez zaznaczenie checkbox -ów przy interesujących nas widocznościach
 5. Zatwierdzenie wyboru poprzez kliknięcie przycisku Zapisz

Aktywacja/dezaktywacja atrybutów

Po zaznaczeniu atrybutów, które chcemy aktywować/dezaktywować należy kliknąć przycisk Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1) a następnie wybrać Dezaktywuj/Aktywuj

Te atrybuty, które były nieaktywne zostaną aktywowane a nieaktywne zostaną aktywowane.

Edycja grupowa

W celu grupowej edycji nazw atrybutów należy wybrać atrybuty, których nazwy chcemy zmienić używając checkbox -ów obok atrybutów a następnie kliknąć na przycisk Edycja grupowa (nr. 6 na rysunku nr. 1) i wybrać język, w którym tłumaczenia nas interesują.

W formularzu, który pojawi się należy odpowiednie wartości. W przypadku języków dodatkowych mamy możliwość skopiowania nazwy z języka bazowego poprzez kliknięcie na przycisk Kopiuj wszystkie z języka bazowego.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie atrybutów

Po wybraniu atrybutów do usunięcia poprzez zaznaczenie checkbox -ami na liście atrybutów należy kliknąć na przycisk Usuń atrybuty (nr. 7 na rysunku nr. 1) a następnie potwierdzić decyzję klikając Tak, usuń.

Grupy atrybutów

W panelu grup atrybutów (nr. 1 na rysunku nr. 4) możemy dodawać, usuwać edytować grupy atrybutów, zarządzać kolejnością grup atrybutów i atrybutów w grupie, dodawać atrybuty do grupy.

Listę grup atrybutów możemy w prosty sposób zawężać do tych, które nas interesujące korzystając z pola Szukaj znajdującego się nad listą grup atrybutów (nr 5. na rysunku nr. 4)

Rys. 4.

Dodawanie nowej grupy atrybutów

Nową grupę atrybutów dodajemy poprzez kliknięcie na przycisk Dodaj grupę (nr. 2 na rysunku nr. 4) _a następnie zdefiniowania nazwy grupy (nazwa grupy w języku bazowym jest wymagana) i zatwierdzenia poprzez przycisk Zapisz_.

Na liście grup atrybutów (nr. 5 na rysunku nr. 4) pojawi się nowo dodana grupa atrybutów.

Grupowa zmiana nazwy grup atrybutów

Zmiana nazwy dla wielu grup atrybutów jednocześnie jest dostępna po kliknięciu przycisku Edycja grupowa (nr. 3 na rysunku nr. 4) i wybraniu języka, dla którego chcemy dokonać modyfikacji. W oknie, które pojawi się podajemy nowe nazwy dla grup atrybutów. Jeżeli edycja dotyczy języków dodatkowych mamy możliwość skopiowania nazwy z języka bazowego poprzez kliknięcie przycisku Kopiuj wszystkie z języka bazowego. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie grup atrybutów

Icon

Nie można usuwać grup atrybutów, które są systemowe. Oznaczone są one odpowiednią ikoną (nr. 7 na rysunku nr. 4)

 1. Zaznaczamy checkbox -ami jedną lub wiele grup atrybutów, które chcemy usunąć a następnie klikamy na przycisk Usuń grupę (nr. 13 na rysunku nr. 4)
 2. Zatwierdzamy decyzję klikając Tak, usuń

Zmiana kolejności wyświetlania grup atrybutów

Możemy zarządzać kolejnością wyświetlania grup atrybutów w filtrach oraz na karcie produktu. Pozwala to na umieszczeniu najbardziej charakterystycznych grup atrybutów dla grupy produktów na najbardziej eksponowanym miejscu, czyli na szczycie listy.

Po kliknięciu na Zmień kolejność (nr. 6 na rysunku nr. 4) pojawią się na liście grup atrybutów dodatkowe przyciski do zapisu lub anulowania operacji. Zmieniać pozycję grupy na liście możemy przy użyciu mechanizmu "drag and drop". Zaznaczamy wybraną grupę i przytrzymując wciśnięty klawisz myszy przesuwamy ją na właściwą pozycję. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Edycja nazwy grupy

Icon

Nazwa grupy w języku bazowym jest wymagana.

Jeżeli dla języków dodatkowych nie została zdefiniowana nazwa to na stronie sklepu dla tych języków będzie prezentowana nazwa zdefiniowana dla języka bazowego

Edytować nazwę grupy możemy poprzez kliknięcie przycisku Edytuj znajdującego się po prawej stronie nazwy grupy (nr. 8 na rysunku nr. 4). W oknie, które pojawi się wybieramy język, dla którego chcemy zmienić nazwę poprzez wybranie właściwej zakładki. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Dodawanie atrybutów do grupy atrybutów

Po kliknięciu na Wybierz atrybuty nad listą atrybutów (nr. 11 na rysunku nr. 4) pojawia się lista, z której możemy wybrać atrybuty, które chcemy przypisać do danej grupy. Możemy tutaj skorzystać z filtrowania po przypisaniu do kategorii lub grupy atrybutów.

Interesujące nas atrybuty wybieramy poprzez zaznaczenie checkbox -ami. Wybór zatwierdzamy poprzez przycisk Dodaj.

Zmiana kolejności wyświetlania atrybutów w grupie atrybutów

Mamy możliwość zmiany kolejności atrybutów w grupie atrybutów, co ma również odzwierciedlenie w kolejności pokazywania atrybutów na stronie sklepu.

Funkcjonalność zmiany kolejności wyświetlania atrybutów w grupie atrybutów umożliwia na przeniesienie wybranych pozycji na konkretne miejsce, na samą górę lub na sam dół lub o jedną pozycję do góry lub w dół.

Rys. 5.

Zmiana pozycji jest możliwa po zaznaczeniu przynajmniej jednego atrybutu

Przeniesienie na określoną pozycję

Po zaznaczeniu atrybutów do przeniesienia należy kliknąć na ikonę w górnym lewym rogu (nr. 1 na rysunku nr. 5) następnie wpisać numer pozycji, na którą chcemy przenieść a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem OK.

Przeniesienie na samą górę/dół listy

Po zaznaczeniu atrybutów do przeniesienia należy korzystając ze skrajnych przycisków ze strzałkami (nr. 2 na rysunku nr. 5) po lewej stronie przenieść atrybuty na górę lub dół

Przeniesienie o jedną pozycję w górę/dół

Po zaznaczeniu atrybutów do przeniesienia należy korzystając z położonych pośrodku przycisków ze strzałkami (nr. 3 na rysunku nr. 5) przesunąć atrybuty o jedną pozycję w górę lub w dół

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Widoczność atrybutów

Możemy zdefiniować, które atrybuty są w danych miejscach na stronie sklepu widoczne. Możemy zdefiniować żeby dany atrybut był pokazywany na karcie produktu, ale nie był brany pod uwagę podczas wyszukiwania lub w porównywarce.

W zakładce Widoczność atrybutów (nr. 1 na rysunku nr. 6) mamy możliwość zarządzania widocznością atrybutu.

Rys. 6.

W tym panelu mamy dostępną macierz (nr. 2 na rysunku nr. 6) na której możemy wygodnie określić widoczność atrybutów.

Zmiany widoczności zatwierdzamy przyciskiem Zapisz (który staje się widoczny dopiero w momencie wykrycia zmian w ustawieniach)

Asortyment - Etykiety


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Etykiety ])

Pogrupowanie produktów w celu umożliwienia jak najłatwiejszego ich odnalezienia przez klienta nie służą tylko i wyłącznie kategorię. Za pomocą etykiet mamy możliwość zgrupowania w dowolny sposób produktów i prezentowanie ich razem na stronie sklepu. Służą do tego etykiety. Etykieta jest niezależna od kategorii. Do etykiety możemy przypisywać dowolną liczbę produktów. Na stronie sklepu do etykiety możemy przejść z "chmury tagów" lub za pomocą odnośników znajdujących się przy produkcie należącym do etykiety. W panelu Etykiet mamy możliwość zarządzania aspektami związanymi z istnieniem etykiet i ich wyświetlania po stronie sklepu.

Rodzaje etykiet

Etykiety dzielimy na dwa rodzaje etykiety systemowe i własne

 • Etykiety systemowe - napełniane są wewnętrznymi mechanizmami aplikacji WAPRO B2B. Operator panelu administracyjnego nie ma wpływu na zawartość etykiet. Może je duplikować lub edytować nazwę, kolor etykiety, kontrolować widoczność w sklepie, ale nie może jej usunąć
  • Bestseller - zawiera produkty, które sprzedają się najlepiej. Statystyki najlepiej sprzedających się produktów tworzone są na podstawie zamówień o statusie zakończone, wysłane bądź gotowe do odbioru.
   • Zawartość etykiety konfigurowana poprzez parametry: minimalną ilość wystąpień produktu na zamówieniach (dotyczy zamówień o statusie zakończone, wysłane lub gotowe do odbioru) i zakres czasowy
  • Nowość - ostatnio dodane dwadzieścia produktów
   • Zawartość etykiety konfigurowana poprzez parametry: zakres czasowy
  • Promocja - produkty objęte promocją zdefiniowaną w panelu administracyjnym lub zaimportowaną z systemu ERP
 • Etykiety własne - są zdefiniowane i napełniane przez użytkownika. Operator ma wpływ na każdy aspekt funkcjonowania etykiety. Mogą to być etykiety zduplikowane z etykiet systemowych.

Dodawanie nowej etykiety

Wszystkie nowo dodane etykiety są rodzaju "własnego".

Rys. 1.

Dodawanie etykiety rozpoczynamy od kliknięcia na przycisk Dodaj etykietę (nr. 1 na rysunku nr. 1). Po prawej stronie listy etykiet pojawia się okno dodawania nowej kategorii (nr. 2 na rysunku nr. 1). Określamy nazwę etykiety (nr. 3 na rysunku nr. 1). Nazwa w języku bazowym jest wymagana. Klikając na przycisk koło Kolor etykiety (nr. 4 na rysunku nr. 1) możemy za pomocą palety barw określić kolor nowo dodanej etykiety. Domyślnie nowa etykieta jest niewidoczna na stronie sklepu ze względu na fakt, że nie ma jeszcze do niej przypisanych żadnych produktów. Jeżeli chcemy żeby etykieta była od razu widoczna w sklepie należy kliknąć na Pokaż (nr. 5 na rysunku nr. 1).

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz (nr. 6 na rysunku nr. 1)

Duplikowanie etykiety

Pod pojęciem duplikowaniem kryje się utworzenie nowej etykiety zawierającej te same produkty, co etykieta, która została zduplikowana.

Duplikujemy etykietę poprzez kliknięcie na Duplikuj po prawej strony nazwy etykiety a następnie uzupełnieniu formularza tak jak dla nowo dodanej etykiety. Operację zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Edycja etykiety

Do edycji etykiety przechodzimy klikając przycisk Edytuj. W formularzu, który pojawi się polem wymaganym jest nazwa w języku bazowym.

Icon

Jeżeli nie określimy nazwy etykiety w językach dodatkowych to na stronie sklepu dla tych języków nazwa etykiety będzie wyświetlana w języku bazowym

Za pomocą palety barw mamy możliwość określenia koloru etykiety. Wystarczy kliknąć na kwadrat z kolorem etykiety Kolor etykiety.

Widoczność w sklepie sterujemy klikając na Pokaż lub Ukryj w wierszu Widoczna w sklepie.

Zmiany w etykietach zapisujemy przyciskiem Zapisz.

Edycja etykiety systemowej

Podczas edycji etykiet systemowych Bestseller i _Nowość _możemy zdefiniować parametry mające wpływ na zawartość etykiet

 • Bestseller:
  • Minimalna ilość wystąpień produktu na zamówieniach (dotyczy tylko zamówień o statusie: zakończone wysłane lub gotowe do odbioru)
  • Zakres czasowy
 • Nowość:
  • Zakres czasowy

Usuwanie etykiety

Usuwać możemy tylko etykiety własne. Nie ma możliwości usuwania etykiet systemowych.

Icon

Jeżeli nie chcemy prezentować na stronie sklepu etykiet systemowych możemy je ukryć wyłączając widoczność w sklepie.

Po wyborze etykiety, którą chcemy usunąć należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się po prawej stronie jej nazwy a następnie potwierdzić swoją decyzję klikając Tak, usuń.

Grupowe dodawanie tłumaczeń

Istnieje możliwość grupowej edycji tłumaczeń dla etykiet. Nadawać tłumaczenia możemy jednocześnie dla etykiet systemowych i własnych. Edycja grupowa jest dostępna po zaznaczeniu przynajmniej jednej etykiety.

Najpierw wybieramy z listy etykiet za pomocą checkbox -ów te, których tłumaczenia chcemy zmienić. Następnie klikamy na przycisk Edycja grupowa i wybieramy kod języka, dla którego chcemy zmienić tłumaczenia.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Grupowe usuwanie etykiet

Icon

Nie ma możliwości usuwania etykiet systemowych. Jeżeli nie chcemy prezentować na stronie sklepu etykiet systemowych możemy je ukryć wyłączając widoczność w sklepie.

W celu usunięcia wielu etykiet jednocześnie należy zaznaczyć checkbox -ami etykiety na liście etykiet a następnie kliknąć na Usuń etykiety. Potwierdzamy decyzję klikając Tak, usuń.

Napełnianie etykiety systemowej

Etykiety systemowe są automatycznie napełniane raz na dobę. Jeżeli chcemy zaktualizować etykietę systemową w danym momencie i nie chcemy czekać na proces automatycznego napełnienia możemy po wejściu w etykietę systemową kliknąć na przycisk Napełnij etykietę.

Dodawanie produktów do etykiety

Do etykiety własnej możemy dodawać dowolną ilość produktów.

Rys. 2.

Dodawanie produktu do etykiety:

 1. Wybrać z listy etykiet (nr. 1 na rysunku nr. 2) etykietę, do której chcemy dodać produkty
 2. W obszarze związanym z obsługą przypisań produktów do etykiety (nr. 2 na rysunku nr. 2) należy kliknąć w przycisk Wybierz produkty.
 3. W oknie, które pojawi się należy wybrać produkty, które chcemy przypisać za pomocą checkbox -a obok w wierszu produktu.
 4. Dodanie produktów zatwierdzamy przyciskiem Dodaj

Usuwanie produktów z etykiety

W pierwszym kroku zaznaczamy na liście przypisanych produktów do etykiety te, które chcemy usunąć. Następnie klikamy przycisk Usuń produkty (nr. 5 na rysunku nr. 2). Operację zatwierdzamy przyciskiem Tak, usuń

Zmiana kolejności występowania produktów w etykiecie

Zmiana kolejności produktów w etykiecie ma swoje odzwierciedlenie na stronie sklepu dla sortowania domyślnego.

W celu zmiany kolejności produktów należy kliknąć Zmień kolejność (nr. 4 na rysunku nr. 2)

Po zaznaczeniu produktów, które chcemy przesuwać możemy zmienić ich położenie o jedną pozycję w górę lub w dół (nr. 3 na rysunku nr. 3), przesunąć na samą górę listy lub dół (nr. 2 na rysunku nr. 3) oraz mamy możliwość ustawienia na wybranej pozycji (nr. 1 na rysunku nr. 3).

Rys. 3.

Asortyment - Magazyny


Magazyny

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Asortyment [ Magazyny ])

W panelu Magazyny możemy obejrzeć listę magazynów integrowanych z systemem ERP WAPRO Mag. Możemy tu ustawić, który magazyn ma być domyślny dla nowych użytkowników używając opcji Operacje z prawej strony.

Rys. 1.

.

Sprzedaż - Użytkownicy


Icon

W systemie WAPRO B2B elementem, który wyróżnia użytkownika jest adres e-mail, więc nie można zarejestrować więcej niż jednego użytkownika na ten sam adres e-mail

Lista użytkowników

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Użytkownicy ])

Użytkownicy integrowani są z systemem ERP WAPRO Mag. W zakładce tej możemy przeglądać listę użytkowników oraz ich podstawowe dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa kontrahenta, ilość zamówień, suma zamówień, zarejestrowany, data rejestracji, ostatnie logowanie.

Listę możemy filtrować i sortować w dowolny sposób. Funkcjonalności te są dostępne po najechaniu na nagłówek tabelki.

Rys. 1.

Dodawanie użytkownika

Użytkownicy są integrowani z systemem ERP WAPRO Mag ale można też ich dodać ręcznie w konsoli. Dodawanie nowego użytkownika rozpoczynamy od kliknięcia na przycisk Dodaj użytkownika (nr. 1 na rysunku nr. 1). W wyświetlonym formularzu podajemy: adres e-mail (wymagany) oraz imię, nazwisko i telefon. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Operacje grupowe

Po zaznaczeniu użytkownika/ów checkbox-em otrzymujemy możliwość grupowych operacji (nr.2 na rysunku nr.1) takich jak: blokuj/odblokuj użytkowników (możliwość logowania się), potwierdź użytkowników (gdy z jakichś przyczyn nie może tego wykonać sam użytkownik).

Usuwanie użytkownika

Po zaznaczeniu użytkownika/ów checkbox-em należy kliknąć przycisk Usuń użytkowników (nr. 3 na rysunku nr. 1) a następnie potwierdzić swoją decyzję klikając Tak, usuń.

Karta Użytkownika

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Użytkownicy ] wybranie na liście użytkowników tego, który nas interesuje i kliknięcie go)

Na karcie Dane użytkownika, oprócz podstawowych informacji o nim, widzimy czy dane są integrowane z systemem ERP WAPRO Mag (nr. 1 na rysunku nr. 2).

Rys. 2.

Możemy tu zmienić dane użytkownika używając przycisku edycji (nr. 2 na rysunku nr. 2). W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasło i poprosi o przypomnienie, używamy przycisku Resetuj hasło użytkownika (nr. 3 na rysunku nr. 2). Zostanie wysłana wiadomość e-mail umożliwiająca zresetowanie dotychczasowego hasła.

Gdy nie chcemy, aby dany użytkownik mógł się logować i używać systemu, używamy przycisku Zablokuj użytkownika (nr. 4 na rysunku nr. 2).

W przypadku, gdy użytkownik samodzielnie nie potwierdził rejestracji do systemu, mamy możliwość potwierdzić go ręcznie przyciskiem Potwierdź użytkownika, lub wysłać mu ponownie wiadomość e-mail za pomocą przycisku Wyślij wiadomość aktywującą. (Oba przyciski są dostępne do czasu potwierdzenia użytkownika przez niego osobiście lub przez operatora systemu)

Zamówienia

Na liście zamówień na karcie użytkownika prezentowane są podstawowe dane dotyczące zamówienia. Najważniejszymi prezentowanymi danymi są numer zamówienia, data złożenia, kwota oraz aktualny status zamówienia.

Listę zamówień możemy sortować i filtrować w dowolny sposób. Funkcjonalności te są dostępne po kliknięciu w dolnej lub górnej części nagłówka tabeli.

Rys. 3.

Po kliknięciu w numer interesującego nas zamówienia przechodzimy do jego szczegółów.

Icon

Szerszy opis karty zamówienia znajduje się w rozdziale poświęconym zamówieniom.

Oddziały kontrahentów

Prezentowane tu są dane oddziałów kontrahentów w imieniu których użytkownik może składać w systemie zamówienia.

Rys. 4.

Użytkownik, domyślnie, ma przypisanego tylko kontrahenta, z którego bezpośrednio pochodzi. Gdy Kontrahent jest siedzibą główną (płatnikiem) i ma kilka swoich oddziałów, możemy w tym miejscu przypisać do użytkownika oddziały, dla których będzie mógł składać zamówienia. Wykonujemy to używając przycisku Przypisz oddziały kontrahenta (nr. 1 na rysunku nr. 4). Na oknie, które się pojawi, widzimy listę oddziałów kontrahenta z którego pochodzi użytkownik. Po zaznaczeniu klikamy Wybierz. Gdy chcemy któryś oddział usunąć z przypisania, zaznaczamy go i używamy przycisku Usuń z oddziałów kontrahentów (nr. 2 na rysunku nr. 4).

Sprzedaż - Kontrahenci


Lista kontrahentów

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Kontrahenci ])

Kontrahenci są integrowani z systemem ERP WAPRO Mag. W zakładce tej widzimy listę kontrahentów (płatników) oraz ich podstawowych danych takich jak: nazwa, nazwa pełna, adres e-mail, NIP, Regon, ilość zamówień, suma zamówień, czy aktywny.

Listę możemy filtrować i sortować w dowolny sposób. Funkcjonalności te są dostępne po najechaniu na nagłówek tabelki.

Rys. 1.

Operacje grupowe

Po zaznaczeniu kontrahenta/ów checkbox-em otrzymujemy możliwość grupowej operacji Aktywuj/dezaktywuj. (Operacja ta jest także dostępna przy każdym kontrahencie.

Karta kontrahenta

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Kontrahenci ] wybranie na liście kontrahentów tego, który nas interesuje i kliknięcie go)

Na karcie Dane Kontrahenta, podane są podstawowe informacje takie jak: nazwa, pełna nazwa, nip, regon, e-mail, telefon i czy aktywny. Używając przycisku edycji, możemy zmienić podane wyżej dane.

Rys. 2.

Oddziały kontrahentów

Prezentowane tu są dane oddziałów kontrahentów przynależnych do wybranego kontrahenta (płatnika). Widać tu także ile zamówień poszczególne oddziały złożyły w systemie i na jaką wartość.

Dzięki Operacjom możemy tu aktywować/dezaktywować poszczególne oddziały.

Rys. 3.

Rozrachunki

Na tej karcie możemy przeglądać rozrachunki do faktur VAT wystawionych w systemie ERP WAPRO Mag oraz saldo tych rozrachunków. Jest tu też informacja o ewentualnym limicie kupieckim ustawionym w systemie ERP WAPRO Mag.

Icon

W systemie WAPRO B2B dostępny jest element miękkiej windykacji – powiadomienia mailowe informujące o zbliżającym się lub przekroczonym terminie płatności. Funkcjonalność parametryzowana jest w panelu administracyjnym w module Powiadomienia dostępnym w Menu [ Administracja ] Narzędzia [ Powiadomienia ]

Rys. 4.

Klikając w numer dokumentu możemy przejść do karty informacyjnej wybranego rozrachunku.

Icon

Szczegółowy opis karty rozrachunku znajduje się w rozdziale dotyczącym rozrachunków.

Faktury

Na tej karcie możemy przeglądać faktury wybranego kontrahenta.

Rys. 5.

Klikając w numer dokumentu możemy przejść do karty informacyjnej wybranej faktury.

Icon

Szczegółowy opis karty faktury znajduje się w rozdziale dotyczącym faktur.

W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag, gdy jest włączone automatyczne zapisanie obrazu faktury VAT po jej zatwierdzeniu, do systemu WAPRO B2B przenoszone są te obrazy. Jest to widoczne w postaci ikony w kolumnie Załącznik (nr. 1 na rysunku nr. 5). Po kliknięciu w ikonę otworzy nam się obraz wybranej faktury.

Sprzedaż - Oddziały kontrahentów


Lista oddziałów kontrahentów

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Oddziały kontrahentów ])

Oddziały kontrahentów integrowane są z systemem ERP WAPRO Mag. W zakładce tej widzimy listę kontrahentów oraz ich podstawowych danych takich jak: nazwa, nazwa kontrahenta (płatnika), adres e-mail, telefon, czy jest oddziałem głównym (płatnikiem), ilość zamówień, suma zamówień, czy aktywny.

Listę możemy filtrować i sortować w dowolny sposób. Funkcjonalności te są dostępne po najechaniu na nagłówek tabelki.

Rys. 1.

Operacje grupowe

Po zaznaczeniu kontrahenta/ów checkbox-em otrzymujemy możliwość użycia grupowej operacji Aktywuj/dezaktywuj. (Operacja ta jest także dostępna przy każdym kontrahencie.

Karta oddziału kontrahenta

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Oddziały kontrahentów ] wybranie na liście tego, który nas interesuje i kliknięcie go)

Rys. 2.

Na karcie Dane oddziału kontrahenta, podane są podstawowe informacje takie jak: nazwa, nazwa kontrahenta (płatnika), e-mail, telefon, czy główny i czy aktywny. Używając przycisku edycji (nr.1 na rysunku nr. 2), możemy zmienić nazwę, e-mail i telefon. Możemy też zmienić przypisanie do kontrahenta (płatnika) poprzez opcję zmień (nr.2 na rysunku nr. 2).

Na karcie tej widoczne są adresy dostawy integrowane z systemem ERP oraz dodane ręcznie poprzez opcję dodaj (nr. 3 na rysunku nr. 2). Adres integrowany można tylko edytować a adresy dodane ręcznie można edytować i usuwać (nr. 4 na rysunku nr. 2))

Można też zobaczyć oferty (nr. 5 na rysunku nr. 2) z których może skorzystać oddział kontrahenta o ile zostały wcześniej stworzone.

Icon

Szczegółowy opis tworzenia ofert znajduje się w rozdziale dotyczącym ofert.

Zamówienia

Na liście zamówień prezentowane są podstawowe dane dotyczące zamówienia. Między innymi numer zamówienia, data złożenia, kwota oraz aktualny status zamówienia.

Listę zamówień możemy sortować i filtrować w dowolny sposób. Funkcjonalności te są dostępne po kliknięciu w dolnej lub górnej części nagłówka tabeli.

Rys. 3.

Klikając w numer dokumentu możemy przejść do karty informacyjnej wybranego zamówienia.

Icon

Szczegółowy opis karty zamówienia znajduje się w rozdziale dotyczącym zamówień.

Użytkownicy

Na liście użytkowników prezentowane są podstawowe dane dotyczące użytkowników reprezentujących oddział kontrahenta w systemie WAPRO B2B.

Listę użytkowników możemy sortować i filtrować w dowolny sposób. Funkcjonalności te są dostępne po kliknięciu w dolnej lub górnej części nagłówka tabeli.

Rys. 4.

Dodawanie nowego użytkownika

Dodawanie nowego użytkownika rozpoczynamy od kliknięcia na przycisk Dodaj użytkownika (nr. 1 na rysunku nr. 4). W wyświetlonym formularzu podajemy: adres e-mail (wymagany) oraz imię, nazwisko i telefon. Dane zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Przypisz użytkowników

Przyciskiem Przypisz użytkowników (nr. 2 na rysunku nr. 4) możemy przypisać istniejących użytkowników do wybranego oddziału kontrahenta. Operacja możliwa jest tylko dla użytkowników nieprzypisanych do żadnego oddziału kontrahenta.

Odłączanie użytkownika

Po zaznaczeniu użytkownika checkbox-em możemy go odłączyć przyciskiem Odłącz użytkowników (nr. 3 na rysunku nr. 4) od wybranego oddziału kontrahenta. Potwierdzamy Tak, usuń.

Grupy oddziałów kontrahentów

Prezentowane tu są grupy oddziałów kontrahentów (klasyfikacje) integrowane z systemem ERP WAPRO Mag.

Możemy tu przypisać oddział do innej grupy po uprzednim wyłączeniu integracji.

Cenniki

Na tej karcie widać cenniki dla wybranego oddziału kontrahenta. W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag jest to cennik indywidualny. Kliknięcie w cennik przeniesie do nas do cennika oddziału kontrahenta.

Faktury

Na tej karcie możemy przeglądać faktury wybranego kontrahenta.

Rys. 5.

Klikając w numer dokumentu możemy przejść do karty informacyjnej wybranej faktury.

Icon

Szczegółowy opis karty faktury znajduje się w rozdziale dotyczącym faktur.

W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag, gdy jest włączone automatyczne zapisanie obrazu faktury VAT po jej zatwierdzeniu, do systemu WAPRO B2B przenoszone są te obrazy. Jest to widoczne w postaci ikony w kolumnie Załącznik (nr. 1 na rysunku nr. 5). Po kliknięciu w ikonę otworzy nam się obraz wybranej faktury.

Sprzedaż - Grupy oddziałów kontrahentów


Lista grup oddziałów kontrahentów

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Grupy oddziałów kontrahentów ])

Na liście grupy oddziałów kontrahentów prezentowane są nazwy grup – klasyfikacji integrowanych z systemem ERP WAPRO Mag.

Można tu też dodać nowe grupy i przypisać im oddziały kontrahentów.

Sprzedaż - Zamówienia


Lista zamówień (nr. 7 na rysunku nr. 1)

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Zamówienia ])

Na liście zamówień mamy podgląd zamówień w toku realizacji. Zamówienia zrealizowane lub anulowane możemy przeglądać w archiwum zamówień (Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Archiwum zamówień ]).

Listę zamówień możemy w dowolny sposób filtrować i sortować. Wystarczy kliknąć na nazwę kolumny żeby włączyć dla niej sortowanie (ponowne kliknięcie spowoduje posortowanie wg. zaznaczonej kolumny w przeciwnym kierunku). Kliknięcie w górną część nagłówka tabelki nad nazwą kolumny wyświetli formularz dzięki, któremu będziemy mogli włączyć filtrowanie.


Rys. 1.

Listę zamówień możemy dodatkowo w wygodny sposób przeszukiwać. Mamy możliwość zawężenia wyników zgodnie z właściwościami płatności za zamówienie, produktów na zamówieniu lub typu klienta, który złożył zamówienie.

Dodatkowe możliwości zawężania listy zamówień

Poniższe warunki możemy łączyć. Oznacza to, że możemy wybrać zawężenia warunków z wszystkich trzech grup jednocześnie (np. zamówienia, które są opłacone, zawierające tylko produkty na zamówienie i złożone przez klienta anonimowego).

Zawężanie wyników wg. płatności (nr. 1 na rysunku nr. 1)

W przypadku zawężania wyników wg płatności mamy dostępny wybór:

 • status płatności - dostępne opcje: dowolny, opłacone, nieopłacone
 • numer transakcji - numer transakcji nadany przez system WAPRO B2B
 • numer transakcji dostawcy - jest to numer dostarczany przez operatora obsługującego płatność elektroniczną.

Wszystkie te dane można znaleźć na karcie zamówienia w sekcji Płatności (nr. 7 na rysunku nr. 2).

Zawężenie wyników wg. produktu znajdującego się na zamówieniu (nr. 2 na rysunku nr. 1)

Wyszukiwanie wg. produktu umożliwia wyszukiwanie zamówień wg. tych, na których znajdują się produkty o podanym indeksie katalogowym. Możemy również wyszukać takie zamówienia, na których znajdują się tylko produkty na zamówienie. Warunki można łączyć.

Zawężenie wyników wg. klienta, który złożył zamówienie (nr. 3 na rysunku nr. 1)

Warunek umożliwia na wyszukiwanie zamówień złożonych przez klientów zarejestrowanych, anonimowych lub jeżeli pozostawimy wartość domyślną wszystkich klientów.

Zawężenie wyników wg. statusu (nr. 4 na rysunku nr. 1)

Okno filtrowania wg. statusu zamówienia pojawia się jeżeli zostały aktywowane zapytania o wycenę (Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Proces zakupowy ] Zapytania o wycenę).

Filtrowanie po statusach pozwala na wyświetlenie listy tylko zamówień lub tylko zapytań o wycenę.

Ponowny eksport zamówień

W systemie WAPRO B2B istnieje możliwość ponownego wyeksportowania zamówień do systemu ERP.

W celu uruchomienia mechanizmu należy w pierwszym kroku zaznaczyć na liście zamówienia, które chcemy ponownie wyeksportować a następnie po kliknięciu na przycisk Operacje (nr. 6 na rysunku nr. 1) i wybrać Eksportuj ponownie zaznaczone.

Wyświetlone zostanie okno z informacją, które zamówienia zostaną ponownie wyeksportowane a które nie spełniają kryteriów ponownego eksportu. Decyzję zatwierdzamy przyciskiem Wyślij.

Karta zamówienia

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Zamówienia ]→ kliknięcie na liście zamówienia, które nas interesuje)

Na karcie zamówienia dostępne są wszystkie informacje z nim związane (na rysunku nr. 2 kolorem zielonym zaznaczono obszary z danymi dotyczącymi zamówienia, które zostały zdefiniowane automatycznie podczas składania lub wybrane przez klienta. Kolorem czerwonym zaznaczono obszary odpowiedzialne za realizację zamówienia). Mamy możliwość przesuwania zamówienia pomiędzy statusami, zmieniania statusu płatności. Możemy modyfikować dane dotyczące zamówienia: zmiana sposobu dostawy, punktu odbioru, danych adresowych do dostawy i faktury oraz mamy możliwość dodawać, usuwać lub zmieniać ilość produktów na zamówieniu. Edycja może następować tylko w określonych statusach zamówienia.

Icon

W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag jest zastosowana integracja zwrotna. Pozwala to na automatyczną aktualizację zawartości zamówienia w systemie WAPRO B2B po dokonaniu zmiany na zamówieniu w WAPRO Mag. Kontrahent jest informowany o zmianach stosownym e-mailem oraz może je zobaczyć w historii zamówienia.


Rys. 2.

Dane zamówienia (nr. 1 na rysunku nr. 2)

Numer

Zamówienie posiada swój własny unikalny numer. Prezentowany jest on również klientowi na stronie sklepu na podsumowaniu zamówienia oraz na karcie zamówienia. Sposób generowania numeru zamówienia możemy ustawić w Menu [ Administracja ] Konfiguracja [ Ustawienia sklepu ] → Opcje → Sprzedaż Numer zamówienia

Data

Jest to data złożenia zamówienia przez klienta

Wartość zamówienia

Wartość brutto zamówienia z uwzględnionymi rabatami i kosztem dostawy

Wartość produktów po rabatach

Prezentowana wartość jest sumą wartości produktów z uwzględnieniem rabatów.

Icon

Naliczone rabaty mogą zostać zmienione w momencie edycji zamówienia pod kątem produktów oraz dostaw.

Sposób dostawy

Prezentowana jest tutaj informacja o wybranym sposobie dostawy i metodzie płatności oraz ich wspólnej cenie. Sposób dostawy w pierwszej kolejności jest ustawiany przez klienta w trakcie składania zamówienia, ale może być później edytowany.

Icon

Sposoby dostawy i metody płatności możemy definiować lub edytować w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Metody dostawy ]

Edycja sposobu dostawy

Icon

Edycji poszczególnych elementów zamówienia można dokonywać tylko w niektórych statusach. Szczegóły możliwości edycji zamówień w poszczególnych statusach są dostępne w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Proces zakupowy ]

Edycja sposobu dostawy jest dostępna po kliknięciu przycisku Zmień (nr. 3 na rysunku nr. 2) obok sposobu dostawy, wybraniu interesującego nas połączenia sposobu dostawy i płatności (nr. 2 na rysunku nr. 3) a następnie zatwierdzeniu przyciskiem Zapisz (nr. 3 na rysunku nr. 3).

Rys. 3.

Paczkomaty

W przypadku, gdy wybranym sposobem dostawy są Paczkomaty mamy informację o wybranej skrytce (rozmiarze) i cenę za przesyłkę (nr. 1 na rys. 4).

Rys. 4.

Jeśli zamówienie znajduje się w odpowiednim statusie (nr. 1 na rys. 5) mamy możliwość wygenerowania paczki w systemie Paczkomaty i pobrania pliku PDF z naklejką. W tym celu należy kliknąć w przycisk Utwórz paczkę (nr. 2 na rys. 4).

Icon

Wygenerowanie paczki w systemie Paczkomaty skutkuje naliczeniem opłaty za przesyłkę.


Rys. 5.

Punkt odbioru

Jeżeli został wybrany sposób dostawy, dla którego zdefiniowano punkty odbioru do zamówienia przypisany jest jeden z zdefiniowanych punktów. Punkt odbioru może zostać ustalony przez klienta podczas składania zamówienia lub podczas edycji zamówienia przez operatora w panelu administracyjnym.

Edycja punktu odbioru

Po kliknięciu na przycisk Zmień (nr. 4 na rysunku nr. 2) obok punktu odbioru, wybieramy jeden punkt a następnie zatwierdzamy wybór klikając przycisk Zapisz.

Paczkomaty

W przypadku, gdy wybranym sposobem dostawy są Paczkomaty mamy informację o lokalizacji wybranej maszyny (nr. 1 na rys. 4).

Dane klienta (nr. 1 na rysunku nr. 2)

Na karcie zamówienia prezentowane są podstawowe dane klienta takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon (więcej informacji jest dostępnych na karcie klienta Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Klienci ] → kliknięcie na nazwisko interesującego nas klienta). Dane te nie mogą być edytowane przez operatora.

Dane adresowe

Dla zamówienia mogą być zdefiniowane dwie grupy danych adresowych: dane adresowe, adres dostawy, adres faktury. Grupy dane adresowe i adres dostawy występują zamiennie. Jeżeli dla zamówienia został zdefiniowany punk odbioru to w danych adresowych pojawią się dane adresowe, ale jeżeli nie został zdefiniowany zamiast danych adresowych wystąpi adres dostawy. Adres faktury występuje, jeżeli klient wybrał inny adres do faktury niż do dostawy. Adres do faktury może zostać dodany przez operatora sklepu.

Edycja danych adresowych

Podczas składania zamówienia klient musi podać przynajmniej jeden adres. Adresem tym może być adres dostawy lub dane adresowe (jeżeli wybrano miejsce odbioru osobistego).

Operator po stronie panelu administracyjnego ma możliwość edycji istniejących już adresów lub dodania osobnego adresu do faktury, jeżeli nie został zdefiniowany (jeżeli klient nie podał adresu do faktury oznacza to, że chce żeby faktura była wystawiona na adres dostawy lub z danych adresowych).

Edytować adresy możemy po kliknięciu przycisków Zmień położonych po prawej stronie obok adresów, które chcemy zmienić (nr. 7 i nr. 8 na rysunku nr. 2). Po kliknięciu pojawi się formularz (rysunek nr. 6) na którym dokonujemy zmian. Zamiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz (nr. 3 na rysunku nr. 6).

Rys. 6.

Po kliknięciu na przycisk Wybierz adres (nr. 2 na rysunku nr. 6) można wybrać adres spośród już zdefiniowanych przez klienta.

Produkty na zamówieniu

Na dole karty zamówienia prezentowane są zamówione produkty. Prezentowanymi danymi są indeks katalogowy, nazwa, zamówiona ilość, dostępność, rabat, cena (brutto), wartość.

Jeżeli dla produktu został udzielony rabat po najechaniu na ikonę informacji obok ceny lub wartości wyświetlona zostanie informacja o cenie/wartości przed rabatem, nazwie rabatu oraz czy jest to stały rabat cenowy.

Rabaty możemy definiować w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [Rabaty ].

Icon

Jeżeli zamówienie znajduje się w statusie, który umożliwia modyfikację listy produktów mamy możliwość dodawać, usuwać lub zmieniać ilość produktów na zamówieniu.

Dodawanie produktów do zamówienia

 1. Kliknąć na przycisk Wybierz produkty (nr. 12 na rysunku nr. 2), który znajduje się nad listą produktów
 2. W oknie, które pojawi się należy wybrać interesujące nas produkty poprzez zaznaczenia checkbox -a obok nazwy produktu. Listę możemy sortować i filtrować w dowolny sposób poprzez kliknięcie na nagłówek tabelki.
 3. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Dodaj

Usuwanie produktów z zamówienia

Produkty z zamówienia możemy usunąć na dwa sposoby:

 • pojedynczo - poprzez kliknięcie Usuń (nr. 16 na rysunku nr. 2) po prawej stronie w wierszu produktu, który chcemy usunąć. Decyzję zatwierdzamy klikając Tak, usuń
 • grupowo - Najpierw zaznaczamy checkbox -ami produkty, które chcemy usunąć. Następnie klikamy przycisk Usuń produkty (nr. 13 na rysunku nr. 2). Decyzję zatwierdzamy klikając Tak, usuń

Poinformuj o zmianach (nr. 14 na rysunku nr. 2)

Po kliknięciu na przycisk Poinformuj o zmianach wysyłana jest wiadomość e-mail do klienta z informacją, że jego zamówienie uległo zmianie.

Zmiana ilości produktów na zamówieniu

Icon

Jeżeli została zdefiniowana liczbowa dostępność to nie ma możliwości dodania większej ilości towaru do zamówienia niż zdefiniowana.

Zmiany ilości produktów dokonujemy przy użyciu spinnera (nr. 15 na rysunku nr. 2).

Płatności (nr. 10 na rysunku nr. 2)

Status płatności dla zamówienia może przyjmować wartości opłacone lub nieopłacone.

Status płatności dla nowo złożonego zamówienia ustawiany jest na nieopłacone (nr. 10 na rysunku nr. 2).

Icon

Status płatności i zamówienia zmienia się na opłacone po dokonaniu płatności elektronicznej przez klienta (jeżeli wybrano płatność elektroniczną, jako sposób płatności) na całą wartość zamówienia.

Drugą możliwością zmiany statusu płatności jest manualna zmiana dokonana przez operatora.

W sekcji płatności widoczny jest aktualny status płatności, wartość zamówienia do zapłaty oraz informacje w nawiasie ile zapłacono i ile jeszcze pozostało do zapłaty.

Jeżeli chcemy sprawdzić całą historię płatności należy kliknąć na przycisk Zobacz pełną historię.

Zmiana statusu płatności

Operator może sam zmienić w panelu administracyjnym status płatności, jeżeli status zamówienia jest różny od anulowanego lub zakończonego.

Zmiany statusu płatności można dokonać po kliknięciu na Zmień status (nr. 11 na rysunku nr. 2) _w sekcji Płatności_ i wybraniu nowego statusu.

Statusy płatności na karcie zamówienia

Płatności elektroniczne operator może zdefiniować w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Metody płatności ].

Płatność elektroniczna może przyjmować cztery statusy niepotwierdzona, zakończona, anulowana, odrzucona.

Na karcie płatności prezentowane są wszystkie operacje związane z próbami (udanymi lub nie) opłacenia zamówienia.

Każda operacja płatności rozpoczyna się od nazwy rodzaju płatności oraz od podmiotu odpowiedzialnego za operację w nawiasie. W tej samej linii prezentowana jest w nawiasie data operacji.

Kolejnymi danymi są:

 • Wartość - wartość, która została zapłacona w tej transakcji (zamówienie może zostać opłacone w więcej niż jedna transakcjach)
 • Status - status transakcji w systemie WAPRO B2B. Możliwymi statusami są: niepotwierdzona, zakończona, anulowana, odrzucona
 • Status dostawcy - dostawca odpowiedzialny za transakcję przysyła swój własny status, który jest w tym miejscu widoczny. Ze względu na to, że nie zawsze przysłany status jest czytelny dla operatora wartość jego jest tłumaczona i prezentowana, jako Status opisany powyżej
 • Nr transakcji - numer transakcji po stronie systemu WAPRO B2B
 • Nr transakcji dostawcy - numer transakcji dostarczony przez dostawcę odpowiedzialnego za tą transakcję
 • Opis - opis dostarczany przez dostawcę usługi płatności elektronicznej

Status zamówienia

Icon

Operator może zmieniać statusy zamówienia, jeżeli zamówienie wcześniej nie otrzymało statusu zakończone lub anulowane.

Rys. 8.

Przejścia pomiędzy statusami zdefiniowane są w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Proces zakupowy ]

W panelu statusu zamówienia na samej górze prezentowany jest aktualny status (nr. 1 na rysunku nr. 8), data jego pojawienia się (nr. 2 na rysunku nr. 8) oraz informacja, kto dokonał przejścia na ten status (nr. 3 na rysunku nr. 8).

Po kliknięciu na przycisk Zobacz pełną historię/Ukryj pełną historię (nr. 5 na rysunku nr. 8) możliwe jest przejrzenie całej historii (nr. 4 na rysunku nr. 8) zmian statusów zamówienia (nazwy statusów, daty zmiany statusu, dane operatora odpowiedzialnego za dokonanie zmiany oraz komentarz jeżeli został wprowadzony)

Zmiana statusu zamówienia

Operator może zmienić status zamówienia klikając na przycisk Zmień status (nr. 9 na rysunku nr. 2) koło aktualnego statusu zamówienia.

Po kliknięciu pojawia się lista dostępnych okno, na którym można z listy dostępnych (nr. 2 na rysunku nr. 9) wybrać nowy status oraz wprowadzić opcjonalny komentarz (nr. 3 na rysunku nr. 9). Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Rys. 9.

Zakładka Faktury

Na zakładce tej widzimy listę faktur VAT wystawionych do wybranego zamówienia w systemie ERP WAPRO Mag. Informacja ta jest integrowana z systemem ERP.

Klikając w numer dokumentu możemy przejść do karty informacyjnej wybranej faktury.

Icon

Szczegółowy opis karty faktury znajduje się w rozdziale dotyczącym faktur.

Rys. 10.

W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag, gdy jest włączone automatyczne zapisanie obrazu faktury VAT po jej zatwierdzeniu, do systemu WAPRO B2Bprzenoszone są te obrazy. Jest to widoczne w postaci ikony w kolumnie Załącznik (nr. 1 na rysunku nr. 10). Po kliknięciu w ikonę otworzy nam się obraz wybranej faktury.

Używając przycisku (nr. 2 na rysunku nr. 10 ) możemy obejrzeć na jakie pozycje została wystawiona dana faktura. Opcja Przydatna, gdy do jednego zamówienia zostało wystawionych kilka faktur.

Sprzedaż - Archiwum zamówień


Archiwum zamówień

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Archiwum zamówień ])

W archiwum zamówień mamy podgląd zamówień, które zostały już zrealizowane i zakończone lub zamówień anulowanych. Zamówienia, które są w trakcie realizacji znajdziemy w panelu zamówień (Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Zamówienia ]).

Po wejściu do archiwum zamówień mamy dostępną listę zamówień już zrealizowanych lub anulowanych.

Listę tą możemy w dowolny sposób filtrować i sortować. Wystarczy kliknąć na nazwę kolumny żeby włączyć dla niej sortowanie (ponowne kliknięcie spowoduje posortowanie wg. zaznaczonej kolumny w przeciwnym kierunku). Kliknięcie w górną część nagłówka tabelki nad nazwą kolumny wyświetli formularz dzięki, któremu będziemy mogli włączyć filtrowanie.

Rys. nr. 1.

Dodatkowe możliwości zawężania listy zamówień

Poniższe warunki możemy łączyć. Oznacza to, że możemy wybrać zawężenia warunków z wszystkich trzech grup jednocześnie (np. zamówienia, które są opłacone, zawierające tylko produkty na zamówienie i złożone przez klienta anonimowego).

Zawężanie wyników wg. płatności (nr. 1 na rysunku nr. 1)

W przypadku zawężania wyników wg płatności mamy dostępny wybór:

 • status płatności - dostępne opcje: dowolny, opłacone, nieopłacone
 • numer transakcji - numer transakcji nadany przez system WAPRO B2B
 • numer transakcji dostawcy - jest to numer dostarczany przez operatora obsługującego płatność elektroniczną.

Wszystkie te dane można znaleźć na karcie zamówienia w sekcji Płatności (nr. 7 na rysunku nr. 2).

Zawężenie wyników wg. produktu znajdującego się na zamówieniu (nr. 2 na rysunku nr. 1)

Wyszukiwanie wg. produktu umożliwia wyszukiwanie zamówień wg. tych, na których znajdują się produkty o podanym indeksie katalogowym. Możemy również wyszukać takie zamówienia, na których znajdują się tylko produkty na zamówienie. Warunki można łączyć.

Zawężenie wyników wg. klienta, który złożył zamówienie (nr. 3 na rysunku nr. 1)

Warunek umożliwia na wyszukiwanie zamówień złożonych przez klientów zarejestrowanych, anonimowych lub jeżeli pozostawimy wartość domyślną wszystkich klientów.

Ponowny eksport zamówień

W systemie WAPRO B2B istnieje możliwość ponownego wyeksportowania zamówień do systemu ERP. Ponownie możemy eksportować zamówienia znajdujące się w każdym statusie.

W celu uruchomienia mechanizmu należy w pierwszym kroku zaznaczyć na liście zamówienia, które chcemy ponownie wyeksportować a następnie po kliknięciu na przycisk Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1) _wybrać _Eksportuj ponownie zaznaczone.

Wyświetlone zostanie okno z informacją, które zamówienia zostaną ponownie wyeksportowane a które nie spełniają kryteriów ponownego eksportu. Decyzję zatwierdzamy przyciskiem Wyślij.

Karta zamówienia archiwalnego

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Archiwum zamówień ] → kliknięcie na liście zamówienia, które nas interesuje)

Na karcie zamówienia dostępne są wszystkie informacje z nim związane (na rysunku nr. 2 kolorem zielonym zaznaczono obszary z danymi dotyczącymi zamówienia, które zostały zdefiniowane automatycznie podczas składania lub wybrane przez klienta w procesie realizacji zamówienia mogły być również zmienione przez operatora). Kolorem czerwonym zaznaczono obszary odpowiedzialne za prezentację danych odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

Rys. 2.

Dane zamówienia (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Numer

Zamówienie posiada swój własny unikalny numer. Prezentowany jest on również klientowi na stronie sklepu na podsumowaniu zamówienia oraz na karcie zamówienia. Sposób generowania numeru zamówienia możemy ustawić w Menu [ Administracja ] Konfiguracja [ Ustawienia sklepu ] → Opcje → Sprzedaż Numer zamówienia

Data

Jest to data złożenia zamówienia przez klienta

Wartość zamówienia

Wartość brutto zamówienia z uwzględnionymi rabatami i kosztem dostawy

Wartość produktów po rabatach

Prezentowana wartość jest sumą wartości produktów z uwzględnieniem rabatów. Po najechaniu na ikonę informacji (pojawia się jeżeli na zamówieniu znajdują się produkty objęte rabatem) wyświetlana jest informacja o wartości sumy produktów przed rabatami.

Sposób dostawy

Prezentowana jest tutaj informacja o wybranym sposobie dostawy i metodzie płatności oraz ich wspólnej cenie. Sposób dostawy w pierwszej kolejności jest ustawiany przez klienta w trakcie składania zamówienia, ale może być później edytowany przez operatora.

Icon

Sposoby dostawy i metody płatności możemy definiować lub edytować w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Metody dostawy ]

Punkt odbioru

Jeżeli został wybrany sposób dostawy, dla którego zdefiniowano punkty odbioru do zamówienia przypisany jest jeden z zdefiniowanych punktów. Punkt odbioru może zostać zdefiniowany przez klienta podczas składania zamówienia lub podczas edycji zamówienia przez operatora w panelu administracyjnym w trakcie realizacji zamówienia.

Dane klienta (nr. 3 na rysunku nr. 2)

Na karcie zamówienia archiwalnego prezentowane są podstawowe dane klienta takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon (więcej informacji jest dostępnych na karcie klienta Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Klienci ] → kliknięcie na nazwisko interesującego nas klienta).

Dane adresowe

Dla zamówienia mogą być zdefiniowane dwie grupy danych adresowych: dane adresowe, adres dostawy, adres faktury. Grupy dane adresowe i adres dostawy występują zamiennie. Jeżeli dla zamówienia został zdefiniowany punk odbioru to w danych adresowych pojawią się dane adresowe, ale jeżeli nie został zdefiniowany zamiast danych adresowych wystąpi adres dostawy. Adres faktury występuje, jeżeli klient wybrał inny adres do faktury niż do dostawy.

Produkty na zamówieniu archiwalnym (nr. 8 na rysunku nr. 2)

Na dole karty zamówienia prezentowane są zamówione produkty. Prezentowanymi danymi są indeks katalogowy, nazwa, zamówiona ilość, dostępność, rabat, cena (brutto), wartość.

Jeżeli dla produktu został udzielony rabat po najechaniu na ikonę informacji (nr. 14 na rysunku nr. 2) obok ceny lub wartości wyświetlona zostanie informacja o cenie/wartości przed rabatem, nazwie rabatu oraz czy jest to stały rabat cenowy.

Rabaty możemy definiować w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Rabaty ].

Płatności (nr. 7 na rysunku nr. 2)

Status płatności dla zamówienia może przyjmować wartości opłacone lub nieopłacone.

Statusy płatności na karcie zamówienia

Icon

Płatności elektroniczne operator może zdefiniować w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Metody płatności ].

Płatność elektroniczna może przyjmować cztery statusy niepotwierdzona, zakończona, anulowana, odrzucona.

Na karcie płatności prezentowane są wszystkie operacje związane z próbami (udanymi lub nie) opłacenia zamówienia.

Każda operacja płatności rozpoczyna się od nazwy rodzaju płatności oraz od podmiotu odpowiedzialnego za operację w nawiasie. W tej samej linii prezentowana jest w nawiasie data operacji.

Kolejnymi danymi są:

 • Wartość - wartość, która została zapłacona w tej transakcji (zamówienie może zostać opłacone w więcej niż jedna transakcjach)
 • Status - status transakcji w systemie WAPRO B2B. Możliwymi statusami są: niepotwierdzona, zakończona, anulowana, odrzucona
 • Status dostawcy - dostawca odpowiedzialny za transakcję przysyła swój własny status, który jest w tym miejscu widoczny. Ze względu na to, że nie zawsze przysłany status jest czytelny dla operatora wartość jego jest tłumaczona i prezentowana, jako *Status *opisany powyżej
 • Nr transakcji - numer transakcji po stronie systemu WAPRO B2B
 • Nr transakcji dostawcy - numer transakcji dostarczony przez dostawcę odpowiedzialnego za tą transakcję
 • Opis - opis dostarczany przez dostawcę usługi płatności elektronicznej

Status zamówienia

Rys. 6.

Przejścia pomiędzy statusami zdefiniowane są w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Proces zakupowy ]

W panelu statusu zamówienia na samej górze prezentowany jest aktualny status (nr. 1 na rysunku nr. 6), data jego pojawienia się (nr. 2 na rysunku nr. 6) oraz informacja, kto dokonał przejścia na ten status (nr. 3 na rysunku nr. 6).

W oknie poniżej (nr. 4 na rysunku nr. 6) prezentowane są informacje o poprzednich statusach dla zamówienia (nazwy statusów, daty zmiany statusu oraz dane operatora odpowiedzialnego za dokonanie zmiany).

Zakładka faktury

Na zakładce tej widzimy faktury VAT wystawione w systemie ERP WAPRO Mag do wybranego zamówienia.

Klikając w numer dokumentu możemy przejść do karty informacyjnej wybranej faktury.

Icon

Szczegółowy opis karty faktury znajduje się w rozdziale dotyczącym faktur.

Rys. 7.

W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag, gdy jest włączone automatyczne zapisanie obrazu faktury VAT po jej zatwierdzeniu, do systemu WAPRO B2B przenoszone są te obrazy. Jest to widoczne w postaci ikony w kolumnie Załącznik (nr. 1 na rysunku nr. 7). Po kliknięciu w ikonę otworzy nam się obraz wybranej faktury.

Używając przycisku (nr. 2 na rysunku nr. 7 ) możemy obejrzeć na jakie pozycje została wystawiona dana faktura. Opcja Przydatna, gdy do jednego zamówienia zostało wystawionych kilka faktur.

Sprzedaż - Faktury


Lista faktur

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Faktury ])

Na liście faktur mamy podgląd wystawionych faktur w systemie ERP WAPRO Mag do zamówień złożonych poprzez system WAPRO B2B. Informacje te są integrowane z systemem ERP.

Listę faktur możemy w dowolny sposób filtrować i sortować. Wystarczy kliknąć na nazwę kolumny żeby włączyć dla niej sortowanie (ponowne kliknięcie spowoduje posortowanie wg. zaznaczonej kolumny w przeciwnym kierunku). Kliknięcie w górną część nagłówka tabelki nad nazwą kolumny wyświetli formularz dzięki, któremu będziemy mogli włączyć filtrowanie.

Rys. 1.

Na liście możemy przełączać się między widokiem wszystkich faktur a widokiem z fakturami przeterminowanymi.

W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag, gdy jest włączone automatyczne zapisanie obrazu faktury VAT po jej zatwierdzeniu, do systemu WAPRO B2B przenoszone są te obrazy. Jest to widoczne w postaci ikony w kolumnie Plik (nr. 1 na rysunku nr. 1). Po kliknięciu w ikonę otworzy nam się obraz wybranej faktury.

Karta faktury

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Faktury ] kliknięcie na liście zamówienia, które nas interesuje)

Na karcie faktury widoczne są wszystkie informacje z nią związane (rysunek nr. 2). Dane te są integrowane z systemem ERP WAPRO Mag i na karcie są tylko prezentowane bez możliwości zmiany.

Rys. 2.

W przypadku integracji z systemem ERP WAPRO Mag, gdy jest włączone automatyczne zapisanie obrazu faktury VAT po jej zatwierdzeniu, do systemu WAPRO B2B przenoszone są te obrazy. Jest to widoczne w postaci ikony w polu z numerem dokumentu (nr. 1 na rysunku nr. 2). Po kliknięciu w ikonę otworzy nam się obraz wybranej faktury.

Sprzedaż - Rozrachunki


Lista rozrachunków

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Rozrachunki ])

Na liście rozrachunków mamy podgląd rozrachunków do wystawionych faktur z zamówień złożonych poprzez system WAPRO B2B. Informacje te są integrowane z systemem ERP WAPRO Mag.

Listę rozrachunków możemy w dowolny sposób filtrować i sortować. Wystarczy kliknąć na nazwę kolumny żeby włączyć dla niej sortowanie (ponowne kliknięcie spowoduje posortowanie wg. zaznaczonej kolumny w przeciwnym kierunku). Kliknięcie w górną część nagłówka tabelki nad nazwą kolumny wyświetli formularz dzięki, któremu będziemy mogli włączyć filtrowanie.

Rys. 1.

Na liście możemy przełączać się między widokiem wszystkich rozrachunków a widokiem z rozrachunkami przeterminowanymi.

Karta rozrachunku

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Sprzedaż [ Rozrachunki ] kliknięcie na liście zamówienia, które nas interesuje)

Na karcie rozrachunku widoczne są wszystkie informacje z nim związane (rysunek nr. 2). Informacje te są integrowane z systemem ERP WAPRO Mag i na karcie są tylko prezentowane bez możliwości zmiany.

Rys. 2.

Konfiguracja - Metody dostaw


Metody i koszty dostawy

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Metody dostawy ])

Zachęcenie klienta do skorzystania z naszego sklepu i zakupu naszych produktów to jedna sprawa. Kolejnym ważnym elementem jest to, w jaki sposób wybrany produkt będziemy chcieli przekazać klientowi. Rynek dostarczania produktów jest bardzo szeroki. Zaczynając od najprostszych form takich jak odbiór osobisty poprzez wysyłkę pocztową lub kurierską na odbiorze w paczkomatach lub kioskach kończąc. Udostępnienie szerokiego wachlarza metod dostarczenia zakupów do klienta sprawi, że dla klienta nasz sklep będzie bardziej przyjazny, ponieważ kupujący będzie mógł wybrać metodę dostawy, którą zna i która najbardziej mu odpowiada.

System WAPRO B2B umożliwia na zdefiniowanie dowolnej metody dostawy oraz skonfigurować dla niej dostawcę i kraj, w którym dana metoda obowiązuje oraz koszty dostawy (stałe, dla kategorii, dla kolejnych produktów na zamówieniu) oraz powiązana płatność.

Rys. 1.

Na karcie (nr. 1 na rysunku nr. 1) mamy możliwość dodania nowej metody dostawy (nr. 3 na rysunku nr. 1), grupowej edycji tłumaczeń (nr. 4 na rysunku nr. 1) , usunięcia metody dostawy (nr. 5 na rysunku nr. 1).

Po lewej stronie panelu prezentowana jest lista już zdefiniowanych metod (nr. 6 na rysunku nr. 1). Listę tę możemy przeszukiwać używając wyszukiwarki. Metody dostawy mają właściwość dostępność, co informuje czy są wykorzystywane przy realizacji zamówienia czy nie. Jeżeli chcemy ukryć na liście metody niedostępne należy zaznaczyć checkbox Ukryj nieaktywne (nr. 7 na rysunku nr. 1).

Kliknięcie na nazwę dostawy na liście spowoduje wyświetlenie po prawej stronie ekranu (nr. 8 na rysunku nr. 1) z informacjami dotyczącymi wybranej metody dostawy.

W zakładce Dane podstawowe mamy podgląd podstawowych danych dotyczących metody dostawy takich jak typ dostawy (dostawa na adres, odbiór osobisty), dostawca (tutaj wybrany jeden spośród zdefiniowanych dostawców z zakładki Dostawcy (nr. 2 na rysunku nr. 1)), nazwa (prezentowana na stronie sklepu. Pomaga klientowi zidentyfikować jednoznacznie metodę dostawy), opis (prezentowany dla klientowi na stronie sklepu w dymku podpowiadającym na karcie produktu i na karcie wyboru sposobu dostawy), status (określa czy metoda dostawy jest dostępna do wyboru na stronie sklepu przez klienta).

W zakładce Kraje zdefiniowane są kraje, których dotyczy zdefiniowana metoda dostawy.

Zakładka Koszty dostawy zawiera informacje dotyczącą tego, w jaki sposób będzie naliczana wartość usługi dostarczenia produktu do klienta.

Zakładka Płatności prezentuje listę przypisanych płatności do metody dostawy.

Dodawanie nowej dostawy i edycja istniejących

Dodawanie nowej dostawy rozpoczynamy od kliknięcia w przycisk Dodaj dostawę (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Edycja istniejącej dostawy jest możliwa po kliknięciu przycisku Edytuj (nr. 9 na rysunku nr. 1)

Danymi, które muszą zostać uzupełnione są typ dostawy, dostawca, nazwa oraz typ kosztów dostawy i koszt w zakładce Koszty dostawy.

Dane podstawowe

Rys. 2.

Typ dostawy

Pole wymagane.

W przypadku edycji nie możemy zmienić typu dostawy

Mamy do wyboru dwa typy dostawy:

 • dostawa na adres - zamówienie zostanie dostarczone na wskazany adres (zdefiniowany przez klienta). Najlepsza opcja dla zamówień wysyłanych przez pocztę lub usługi kurierskie
 • odbiór osobisty - po wybraniu tej opcji pojawi się zakładka Punkt odbioru osobistego (nr. 1 na rysunku nr. 1), która pozwoli doprecyzować dane adresowe. Zamówienie będzie mogło zostać odebrane w punkcie odbioru. Możliwymi punktami odbioru osobistego mogą być: siedziba firmy, magazyn, paczkomat, kiosk ruchu itp.

Dostawca

Pole wymagane.

W przypadku edycji nie możemy zmienić dostawcy

Dla metody dostawy wybieramy jednego dostawcę, który może zostać zdefiniowany w zakładce Dostawcy (nr. 2 na rysunku nr. 1). Nazwa dostawcy nie jest prezentowana na stronie sklepu.

Nazwa i Opis

Pole wymagane.

Pola Nazwa i Opis są prezentowane na stronie sklepu na karcie zamówienia w zakładce dotyczącej metod dostawy oraz przy wyborze metod dostawy podczas składania zamówienia (pole opis prezentowane jest w dymku podpowiadającym, który pojawia się po najechaniu na znak zapytania obok metody dostawy).

Jeżeli w systemie mamy zdefiniowane języki dodatkowe to po przejście na zakładkę takiego języka (nr. 4 na rysunku nr. 2) mamy możliwość dodania tłumaczenia w danym języku po uprzednim zaznaczeniu Dodaj tłumaczenie. Jeżeli dla języków dodatkowych nie zostaną zdefiniowane dane w językach dodatkowych to będą wyświetlane dane zdefiniowane dla języka bazowego.

Status

Domyślnie status jest nieaktywny. Jeżeli nie chcemy żeby metody dostawy nie mógł wybrać klient na stronie sklepu możemy ją zablokować a jeżeli zmienimy zdanie w każdej chwili odblokować. Dzięki temu mechanizmowi mamy możliwość zdefiniowania metody dostawy i dopiero, gdy będziemy pewni, że jest w 100% poprawna udostępnieniu jej klientom. Możemy również ustawić status nieaktywny dla metody dostawy zamiast jej usuwać (usuwanie może okazać się niemożliwe, jeżeli metoda dostawy została używa w zamówieniu).

Kategorie wyłączone

Jeżeli nie chcemy żeby dana metoda dostawy była wykorzystywana dla produktów danego typu (na przykład żeby klient nie mógł wybrać listu poleconego, jako sposobu dostawy dla fortepianu) możemy wyłączyć możliwość wykorzystania metody dostawy dla konkretnych kategorii.

Kategorie, które chcemy wyłączyć wybieramy klikając na przycisk Wybierz kategorie (nr. 8 na rysunku nr. 2). Następnie z drzewa kategorii wybieramy te, dla których dana metoda dostawy ma nie obowiązywać.

Usuwanie kategorii z listy odbywa się poprzez kliknięcie na znak X obok kategorii do usunięcia. Jeżeli chcemy usunąć wszystkie wybrane kategorie możemy kliknąć na przycisk Opcje zaawansowane (nr. 11 na rysunku nr. 2) następnie kliknąć na Usuń wszystkie (nr. 12 na rysunku nr. 2).

Opcje zaawansowane udostępniają również wyszukiwarkę po nazwie kategorii (nr. 9 na rysunku nr. 2). Wystarczy zacząć wpisywać nazwę kategorii.

Kraje

W tej zakładce (nr. 1 na rysunku nr. 3) możemy określić, w jakich krajach obowiązywać będzie dodawana metoda dostawy. Wybór krajów odbywa się poprzez zaznaczenie checkbox -em kraju na liście (nr. 2 na rysunku nr. 3) który nas interesuje. Listę możemy sortować i filtrować za pomocą mechanizmów dostępnych po kliknięciu na kliknięciu na nagłówek tabelki (kliknięcie na nazwę kolumny spowoduje sortowanie wg. tej kolumny, natomiast kliknięcie powyżej spowoduje włączenie mechanizmu filtrowania). Jeżeli podczas składania zamówienia klient wybierze rodzaj dostawy dostępny tylko w niektórych krajach a następnie zdefiniuje adres dostawy różny od tych krajów zostanie poinformowany, że dla tej lokalizacji ta forma dostawy nie jest dostępna.

Rys. 3.

Punkt odbioru osobistego

Zakładka ta jest dostępna tylko w przypadku, jeżeli wybrano odbiór osobisty, jako typ dostawy.

Rys. 4.
Icon

Powinien zostać dodany przynajmniej jeden punkt odbioru osobistego, ponieważ w przypadku jego braku klient po wyborze metody dostawy, dla której nie ma zdefiniowanych punktów odbioru osobistego nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Formularz dodawania nowego adresu odbioru osobistego jest dostępny po kliknięciu na przycisk Dodaj (nr. 2 na rysunku nr. 4). Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.
Usuwać lub edytować wprowadzony już wcześniej adres możemy po wybraniu Usuń lub Edytuj z listy, która pojawi się po kliknięciu na ikonę operacji obok adresu, który chcemy usunąć lub edytować (nr. 3 na rysunku nr. 3).

Koszt dostawy

W przypadku edycji nie ma możliwości zmiany typu kosztów dostawy

Koszt dostawy możemy ściśle dostosować do asortymentu, który sprzedajemy. Możemy zdefiniować cztery typy: stałe, dla kategorii, wagowe, rozmiarowe.

Koszt stały

Podstawowym rodzajem kosztu dostawy jest koszt stały. Jest to stały koszt dla produktu na zamówieniu, nie jest brana pod uwagę kategoria główna produktu, wymiary czy waga. Koszt stały jest typem domyślnym

Wybieramy typ kosztu stałego z listy po prawej stronie Typ kosztów dostawy (nr. 2 na rysunku nr. 5)

Rys. 5.

Wymagane jest podanie kosztu dostawy brutto i netto. Wybieramy stawkę VAT dla kosztu z listy rozwijanej (nr. 3 na rysunku nr. 5) Po wpisaniu kosztu na przykład brutto, łatwo możemy wyliczyć koszt netto poprzez kliknięcie na ikonę kalkulatora obok wartości netto (nr. 4 na rysunku nr. 5)

Koszt następnego produktu

Jeżeli chcemy określić inną wartość kosztu dostawy dla kolejnych produktów zaznaczamy checkbox (nr. 5 na rysunku nr. 5) obok Koszt następnego produktu, co poskutkuje pojawieniem się dodatkowych pól ze stawką VAT, wartością brutto i netto. Podczas uzupełniania tych pól można również skorzystać z automatycznego wyliczania wartości brutto/netto opisanej w punkcie powyżej.

Darmowa dostawa od kwoty zamówienia

Istnieje możliwość określenia darmowej dostawy, jeżeli klient złożył zamówienie powyżej określonej sumy. Po zaznaczeniu checbox -a (nr. 6 na rysunku nr. 5) obok Darmowa dostawa od kwoty zamówienia w pole poniżej należy wpisać kwotę po przekroczeniu, której dostawa będzie darmowa

Icon

Mechanizm darmowej dostawy od kwoty zamówienia można wykorzystać do budowania promocji w sklepie.

Koszt dla kategorii

Możemy zdefiniować koszt dostawy, którego wartość będzie uzależniona od kategorii głównej produktu.

Rys. 6.

Z listy rozwijanej Typ kosztów dostawy (nr. 2 na rysunku nr. 6) wybieramy Dla kategorii.

Zasada wyliczania kosztu dostawy

W pierwszym kroku sprawdzana jest obecność kategorii głównych produktów z zamówienia wśród tych zdefiniowanych dla dostawy (nr. 9 na rysunku nr. 6).

Następnie wyliczany jest koszt dostawy dla każdej kategorii z osobna z uwzględnieniem liczby produktów w kategorii, jeżeli zdefiniowano koszty dla następnego produktu.

Wybierany jest koszt najwyższy spośród wyliczonych i kosztu domyślnego

Określanie domyślnego kosztu dla kategorii

Określamy domyślny koszt (nr. 3 na rysunku nr. 6) dla kategorii (kwota ta zostanie wybrana, jeżeli jest wyższa od tej wyliczonej na podstawie algorytmu przedstawionego powyżej Zasada wyliczania kosztu dostawy).

Przy określeniu wartości brutto/netto może okazać się przydatna ikona kalkulatora (nr. 4 na rysunku nr. 6), która po kliknięciu wylicza odpowiednią wartość.
Jeżeli chcemy żeby dla kolejnych produktów również naliczany był koszt dostawy zaznaczamy checkbox obok Koszt następnego produktu, co skutkuje pojawieniem się dodatkowych pól formularza pozwalających na określenie kosztów (nr. 5 na rysunku nr. 6).
Możemy również określić, od jakiej kwoty dostawa zamówienia będzie darmowa. Wystarczy zaznaczyć checbox obok Darmowa dostawa od kwoty zamówienia a następnie uzupełnić kwotę (nr. 6 na rysunku nr. 6)

Koszt dla wybranych kategorii (dot. kategorii głównych produktu)

W pierwszym kroku klikamy przycisk Dodaj (nr. 7 na rysunku nr. 6)

Rys. 7.

W oknie, które pojawi się wybieramy kategorie klikając na przycisk Wybierz kategorie (nr. 1 na rysunku nr. 7) i za pomocą checbox -ów wybieramy z drzewa kategorie.

Kategorie możemy usuwać przy pomocy znaku x obok nazwy kategorii (nr. 4 na rysunku nr. 7). Listę kategorii możemy przeszukiwać wyszukiwarką lub usuwać całą zawartość po włączeniu Opcji zaawansowane (nr. 5 na rysunku nr. 7)

Koszty dla kategorii określamy w ten sam sposób jak domyślne (nr. 2 na rysunku nr. 7).

Formularz do wprowadzania kosztu dla następnych produktów jest dostępny po zaznaczeniu checkbox -a Koszt następnego produktu.

Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie i edycja przypisanych kategorii

Edycja lub usuwanie kategorii są dostępne po kliknięciu na ikonę operacji (nr. 10 na rysunku nr. 6) przy interesującej nas kategorii

Usuwanie przypisania do wielu kategorii jest możliwe po wybraniu kategorii checkbox -em na liście a następnie kliknięciu przycisku Usuń (nr. 8 na rysunku nr. 6)

Koszty wagowe

W kosztach wagowych możemy wyznaczyć koszt dostawy w przedziałach dla wagi rzeczywistej i gabarytowej.

Rys. 8.

Typ kosztów dostawy należy ustawić na Wagowe (nr. 2 na rysunku nr. 8).

Darmowa dostawa od kwoty zamówienia

Po zaznaczeniu checkbox -u obok mamy możliwość określenia kwoty zamówienia, od której dostawa będzie darmowa (nr. 3 na rysunku nr. 8).

Icon

Opcja ta może okazać się przydatna w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych

Koszt dla wagi rzeczywistej

Zaznaczając checkbox obok Koszt dla wagi rzeczywistej mamy możliwość zdefiniowania warunków dla produktów mających zdefiniowane parametry związane z wagą.

Wymagane jest podanie przedziałów wagowych, ale możemy również określić maksymalne długości dla najdłuższego boku (nr. 4 na rysunku nr. 8) i/lub długości dla wszystkich krawędzi (nr. 5 na rysunku nr. 8).

Dodawanie przedziałów wagowych odbywa się poprzez wpisanie w sekcji Przedziały wagowe (nr. 6 na rysunku nr. 8) dolnej i górnej granicy wagowej, VAT, ceny brutto i netto (po kliknięciu na ikonę kalkulatora wartość zostanie wyliczona automatycznie) oraz kliknięciu na przycisk +. Usuwanie przedziałów jest możliwe poprzez kliknięcie ikony operacji i wybraniu Usuń.

Icon

Możemy dodawać dowolną liczbę przedziałów, ale musimy pamiętać żeby przedziały nie nachodziły na siebie.

Koszt dla wagi gabarytowej

Waga gabarytowa wykorzystywana jest do odróżnienia i innego wyliczenia kosztów dla przesyłek, które mają taką samą wagę, ale są różnią się wymiarami. Innymi słowy jest to przypisanie wagi dla objętości przesyłki. Firmy kurierskie mają wypracowane różne algorytmy wyliczania wagi gabarytowej. Najbardziej popularnym wzorem jest długość * szerokość * wysokość / współczynnik.

W systemie WAPRO B2B mamy możliwość określenia maksymalnego ciężaru dla paczki (nr. 7 na rysunku nr. 8), współczynnik (nr. 8 na rysunku nr. 8) potrzebny do wyliczenia wagi gabarytowej przez kuriera, maksymalną długość najdłuższego boku (nr. 9 na rysunku nr. 8), maksymalną długość wszystkich krawędzi (nr. 10 na rysunku nr. 8) oraz przedziały wagowe dla różnych wag (nr. 11 na rysunku nr. 8).

Dodawanie przedziałów wagowych odbywa się poprzez wpisanie w sekcji Przedziały wagowe (nr. 6 na rysunku nr. 8) dolnej i górnej granicy wagowej, VAT, ceny brutto i netto (po kliknięciu na ikonę kalkulatora wartość zostanie wyliczona automatycznie) oraz kliknięciu na przycisk +. Usuwanie przedziałów jest możliwe poprzez kliknięcie ikony operacji i wybraniu Usuń.

Icon

Możemy dodawać dowolną liczbę przedziałów, ale musimy pamiętać żeby przedziały nie nachodziły na siebie.

Koszty rozmiarowe

W kosztach rozmiarowych możemy wyznaczyć koszt dostawy dla paczki o określonym rozmiarze (gabarycie).

Rys. 9.

Typ kosztów dostawy należy ustawić na Rozmiarowe (nr. 1 na rysunku nr. 9).

Nowy koszt rozmiarowy

Aby dodać koszt dla paczki o określonym rozmiarze klikamy przycisk Dodaj (nr. 2 na rysunku nr. 9). Otworzy się okno pokazane na rysunku nr. 10.

Rys. 10.

Wymagane jest podanie nazwy, rozmiaru w centymetrach (wysokość, szerokość, głębokość), marginesu w centymetrach (wartość dodawana do rozmiaru paczki w celu upewnienia się, że paczka się zmieści) oraz ceny (brutto, netto i VAT).

Można określić także maksymalny ciężar paczki (w kilogramach).

Dodatkowo taki koszt można oznaczyć jako domyślny, w przypadku produktów, które nie mają przypisanych atrybutów rozmiarowych i nie jest możliwe ustalenie kosztu dla paczki wg rozmiaru.

Usuwanie i edycja kosztu rozmiarowego

Edycja lub usuwanie jest dostępne po kliknięciu na ikonę operacji (nr. 4 na rysunku nr. 9) przy interesującym nas koszcie.

Płatności

Icon

Metody płatności możemy zdefiniować w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Metody płatności ]

W tej zakładce (nr. 14 na rysunku nr. 1) mamy możliwość określenia czy metoda dostawy może występować ze wszystkimi metodami płatności czy tylko z niektórymi lub zdefiniować dodatkową opłatę za wybranie konkretnego rodzaju płatności dla wybranego rodzaju dostawy (np. płatność przy odbiorze może być droższa od płatności przelewem dla tej samej metody dostawy).

Rys. 11.

Najpierw określamy czy dostawa obowiązuje dla wszystkich metod płatności czy tylko dla wybranych (nr. 2 na rysunku nr. 11). Jeżeli wybierzemy dla wybranych będziemy mieli dodatkowo możliwość naliczenia dodatkowych opłat za wybranie konkretnej płatności.

Dodawanie płatności

Jeżeli wybrano opcję, że dostawa jest dostępna dla wybranych płatności pojawi się dodatkowo przycisk do dodawania płatności oraz lista już dodanych płatności, której zawartość możemy zmieniać poprzez wybieranie edycji płatności, aktywacji/dezaktywacji lub usunięcia płatności z opcji dostępnych po kliknięciu na ikonę operacji (nr. 5 na rysunku nr. 11) obok płatności, która nas interesuje.

Po kliknięciu na przycisk Dodaj płatność (nr. 3 na rysunku nr. 11) możemy z listy rozwijanej wybrać płatność, następnie określić wysokość podatku VAT, wysokość dodatkowej opłaty brutto i netto oraz czy płatność w tej dostawie jest aktywna. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie metody dostawy

Metodę dostawy możemy usunąć poprzez zaznaczenie dostaw na liście dostaw checkbox -ami a następnie kliknięcie przycisku Usuń dostawy (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Icon

Jeżeli dostawa jest wybrana w już istniejących zamówieniach usunięcie jej jest niemożliwe. Zamiast usuwać taką dostawę należy ją dezaktywować (nr. 18 na rysunku nr. 1)

Koszty przesyłki gabarytowej Poczty Polskiej

Poczta Polska dzieli przesyłki na ekonomiczne i priorytetowe określając dodatkowo dla każdego rodzaju dwa gabaryty (A i B). Koszt usługi dla każdego gabarytu jest dodatkowo warunkowany przez maksymalny ciężar przesyłki.

Aby system podpowiadał ceny dla przesyłki gabarytowej należy skonfigurować koszty rozmiarowe (gabaryt A) oraz koszty wagowe dla wagi gabarytowej (gabaryt B).

Gabaryt A

Gabaryt A w Poczcie Polskiej jest określany przez maksymalne wymiary paczki.

Aby skonfigurować koszty dla gabarytu A należy utworzyć metodę dostawy z kosztami rozmiarowymi i dodać koszt dla każdego z gabarytów (maksymalne: wysokość, szerokość, głębokość, ciężar). Przykładowa konfiguracja jest pokazana na rysunku nr. 12.

Rys. 12.

Gabaryt B

Gabaryt B w Poczcie Polskiej jest określany przez regułę mówiącą, że suma wysokości, szerokości i głębokości oraz najdłuższy z boków nie mogą przekroczyć pewnych wartości.

Aby skonfigurować koszty dla gabarytu B należy utworzyć metodę dostawy z kosztami wagowymi i uzupełnić definicję dla wagi gabarytowej. Przykładowa konfiguracja jest pokazana na rysunku nr. 13.

Rys. 13.

InPost Paczkomaty

W WAPRO B2B jest zdefiniowana systemowa metoda dostawy Paczkomaty.

Rys. 14.

Domyślnie jest ona nieaktywna. Aby mogła zostać aktywowana (nr. 1 na rysunku nr. 14), należy uzupełnić konfigurację - e-mail i hasło do konta w systemie Paczkomaty InPost (nr. 2 na rysunku nr. 14).

Koszty rozmiarowe

Zdefiniowane są domyślne koszty dla trzech rozmiarów dostępnych w Paczkomatach (nr. 1 na rys. 15).

Rys. 15.

Edycja kosztu

Istnieje możliwość edycji kosztu dla wybranego rozmiaru. W tym celu w trybie edycji metody dostawy należy kliknąć na ikonę operacji (nr. 2 na rys. 15) przy interesującym nas koszcie. Otworzy się okno pokazane na rys. 16.

Mamy możliwość modyfikacji ceny (nr. 3 na rys. 16) oraz marginesu (nr. 2 na rys. 16).

Dodatkowo możemy ustawić dany koszt jako domyślny (nr. 1 na rys. 16), w przypadku, gdy nie będzie możliwe ustalenie kosztu na podstawie atrybutów rozmiarowych Produktów.

Rys. 16.

Płatności

Domyślnie Paczkomaty są powiązane z metodami płatności, przy czym dla płatności przy odbiorze jest zdefiniowany dodatkowy koszt narzucany przez InPost (nr. 1 na rys. 17).

Koszt za płatność można zmodyfikować w taki sam sposób jak dla innych metod dostawy.

Rys. 17.

Konfiguracja - Czasy realizacji

Czas realizacji, jeżeli został przypisany do produktów jest prezentowany na stronie sklepu na listach z produktami i na karcie produktu.

Przypisanie czasu realizacji do produktu w panelu administracyjnym odbywa się w karcie zamówienia Menu [ Sklep ] Asortyment [ Produkty ] Przybliżony
czas realizacji.

Sortowanie i filtrowanie listy czasów realizacji jest dostępne po kliknięciu na nagłówek tabelki. Kliknięcie na nazwę kolumny spowoduje posortowanie wg. tej kolumny a kliknięcie powyżej umożliwi wprowadzenie wartości do filtrowania.

Rys. 1.

Dodawanie i edycja czasu realizacji

Po kliknięciu przycisku Dodaj czas dostawy (nr. 1 na rysunku nr. 1) lub Edytuj z listy rozwijanej pojawiającej się po kliknięciu ikony akcji (nr. 5 na rysunku nr. 1) pojawi się okno (rysunek nr. 2), które pozwoli na zdefiniowanie nazwy nowego czasu realizacji w języku podstawowym i w językach dodatkowych oraz wartości godzinowej maksymalnego czasu realizacji. Po zaznaczeniu checkbox -a Domyślny aktualnie tworzony czas realizacji będzie przypisywany do każdego nowego produktu pojawiającego się w systemie. Zmiany potwierdzamy przyciskiem Zapisz (nr. 1 na rysunku nr. 2)

Rys. 2.

Wartość godzinowa maksymalnego czasu realizacji musi być wyrażona za pomocą liczby całkowitej

Edycja grupowa

Po zaznaczeniu przynajmniej jednego czasu realizacji istnieje możliwość grupowej edycji nazw.

Po kliknięciu na Edycja grupowa (nr. 2 na rysunku nr. 1) możemy wybrać tłumaczenie nazw w języku bazowym lub dodatkowych. W przypadku języków dodatkowych istnieje możliwość skopiowania wartości z języka bazowego poprzez kliknięcie na przycisk Kopiuj wszystkie z języka bazowego.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Grupowe usuwanie czasów dostawy

Po zaznaczeniu checkbox -ami czasów dostawy do usunięcia należy kliknąć przycisk Usuń czasy dostawy (nr. 3 na rysunku nr. 1) a następnie potwierdzić decyzję klikając Tak, usuń.

Ustawianie czasu realizacji jako domyślnego

Icon

Domyślny czas realizacji jest przypisywany do wszystkich nowo pojawiających się produktów w systemie.

Zmiany domyślności można dokonać na karcie czasu realizacji lub poprzez wybranie Ustaw jako domyślny z listy rozwijanej pojawiającej się po skorzystaniu z przycisku operacji na liście (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Konfiguracja - Metody płatności


W panelu płatności mamy możliwość zdefiniowania metod płatności. Dostępne są dwie grupy płatności: płatności internetowe obsługiwane przez WAPRO B2B i zwykłe.

Płatności internetowe:

 • DotPay
 • PayU
 • Przelewy24
 • transferuj.pl

W przypadku płatności internetowych wymagana jest ich konfiguracja i posiadania konta u dostawcy usługi.

Płatności zwykłe:

 • płatność przelewem
 • płatność za pobraniem

Rys. 1.

Lista płatności

Na liście płatności (nr. 2 na rysunku nr. 1) prezentowane są wszystkie dostępne płatności. Listę możemy w prosty sposób przeszukiwać wpisując część nazwy szukanej płatności w okno na samej górze. Domyślnie płatności nieaktywne są niewidoczne na liście. Włączenie lub wyłączenie ukrywania nieaktywnych odbywa się poprzez zaznaczenie/odznaczenie checkbox -a Ukryj nieaktywne (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Szczegóły płatności

Po prawej stronie listy płatności prezentowane są szczegóły wybranej płatności (nr. 4 na rysunku nr. 1). Na szczegóły składają się dwie zakładki: dane podstawowe, gdzie prezentowane są aktywność, nazwa, opis i konfiguracja usługi oraz zakładka dostawy gdzie możemy dokonać powiązania płatności z dostawami.

Dane podstawowe

W przypadku przelewów zwykłych mamy informację czy płatność odbywa się przy odbiorze towaru.

W przypadku płatności internetowej w tym miejscu wyświetlana jest nazwa dostawcy usługi

Poniżej wyświetlana jest informacja dotycząca statusu płatności. Status możemy zmieniać poprzez kliknięcie na przycisk po prawej stronie Zablokuj/Odblokuj (nr. 7 na rysunku nr. 1)/

Wersje językowe pozwalają na zdefiniowanie nazwy w języku bazowym i w językach dodatkowych, pod którą płatność będzie prezentowana na stronie sklepu.

Jeżeli wybrana płatność jest płatnością internetową dostępna jest sekcja jej konfiguracji.

Konfiguracja płatności internetowej

Każdy dostawca usługi płatności internetowych musi zostać skonfigurowany osobno. W większości wprowadzane dane ograniczają się do id konta w systemie płatności internetowej i kod autoryzacyjny/PIN, ale zdarzają się wyjątki i ilość danych do skonfigurowania może być większa.

Do wszystkich potrzebnych danych mamy dostęp w ustawieniach po zarejestrowaniu u konkretnego dostawcy płatności internetowych

 • DotPay:
  1. Id konta w systemie DotPay
  2. PIN zapisany w ustawieniach systemu DotPay
 • PayU:
  1. Id konta w systemie PayU
  2. Klucz autoryzacji płatności
  3. Klucz używany podczas sprawdzania podpisu przysyłanego przez sklep
  4. Klucz używany do generowania podpisu wysyłanego do sklepu
  5. Kodowanie przesyłanych danych - (UTF-8, ISO-8859-2, ISO-8859-1, WINDOWS-1250). Domyślnie zaznaczonym kodowaniem jest UTF-8
  6. Adres zwrotny dla serwisu PayU w przypadku prawidłowo rozpoczętej transakcji - adres ten należy skopiować i zapisać w systemie PayU, jako adres zwrotny dla prawidłowo rozpoczętej transakcji
  7. Adres zwrotny dla serwisu PayU w przypadku błędnie rozpoczętej transakcji - adres ten należy skopiować i zapisać w systemie PayU, jako adres zwrotny dla błędnie rozpoczętej transakcji
  8. Adres zwrotny dla serwisu PayU do raportów w przypadku zmiany statusu płatności - adres ten należy skopiować i zapisać w systemie PayU, jako adres zwrotny w przypadku zmiany statusu płatności
 • Przelewy24:
  1. Id konta w systemie Przelewy24
  2. Klucz do sumy kontrolnej (CRC)
 • transferuj.pl:
  1. Id konta w systemie transferuj.pl
  2. Kod potwierdzający - dostępny w transferuj.pl Ustawienia powiadomienia

Dostawy

W zakładce dostawy prezentowana jest lista powiązanych z płatnościami dostaw. Do listy możemy dodawać dostępne metody dostaw, usuwać istniejące, aktywować oraz wyznaczać dodatkową opłatę dla konkretnych dostaw.Rys. 2.

Listę dostaw możemy sortować i filtrować wystarczy kliknąć na nazwę kolumny żeby posortować wg. jej wartości lub ponad nazwę żeby włączyć mechanizm wprowadzania danych dla filtrowania.

Dodawanie nowej dostawy

Dodawać dostawę możemy poprzez kliknięcie przycisku Dodaj dostawę (nr. 2 na rysunku nr. 2).

W formularzu, który pojawi się należy wybrać z listy jedną ze zdefiniowanych dostaw oraz jeżeli chcemy dodatkowo naliczać opłaty za powiązanie płatności z dostawą możemy określić stawkę podatku VAT, kwotę brutto, netto. Na koniec określamy czy powiązanie powinno być aktywne zaznaczając lub odznaczając checkbox. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Edycja

Edytować dostawy możemy grupowo poprzez wybranie z listy (zaznaczając checkbox -em) dostawy do edycji a następnie kliknięcie przycisku Edytuj (nr. 3 na rysunku nr. 2). Edycja pojedynczej dostawy jest możliwa poprzez kliknięcia na ikonę operacji w wierszu z dostawą a następnie wybranie z listy Edytuj.

Usuwanie dostawy

Usuwać powiązania dostaw możemy poprzez zaznaczenie checkbox -em na liście dostaw do usunięcia a następnie kliknięcie przycisku Usuń dostawę (nr. 4 na rysunku nr. 2) a następnie potwierdzić decyzję klikając Tak, usuń. Usuwanie pojedynczej dostawy jest dostępne po kliknięciu na ikonę operacji w wierszu z dostawą, którą chcemy usunąć.

Aktywacja dezaktywacja przypisania dostawy

Aktywować lub dezaktywować powiązanie płatności z dostawą możemy poprzez kliknięcie Aktywuj/Dezaktywuj na liście rozwijanej, która pojawi się po kliknięciu ikony operacji lub podczas edycji powiązania.

Grupy klientów

W grupach klientów operator ma możliwość określenia dla których grup płatność będzie dostępna

Konfiguracja - Proces zakupowy


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Proces zakupowy ])

Panel procesu zakupowego pozwala na określenie ścieżki dla zamówienia (przechodzenie zamówienia pomiędzy statusami), zdefiniować dla przejść między statusami odpowiednie treści e-mail. Z panelu możemy również dowiedzieć się szczegółów dotyczących przejść pomiędzy statusami.


Rys. 1.

Scenariusz procesu zakupowego

Na proces zakupowy składają się kroki, które są wykonywane przez operatora i klienta sklepu, aby doprowadzić zamówienie do końca. Inaczej proces zakupowy to kolejne zmiany stanów zamówienia z towarzyszącymi tym zmianom operacjami.

Ilość statusów, które może przyjmować zamówienie może być wiele, więc bardzo ważnym elementem jest kontrolowanie przejść pomiędzy statusami.

W systemie WAPRO B2B zdefiniowano cztery możliwe scenariusze procesu zakupowego. Scenariusz definiuje przejścia pomiędzy statusami. Dla każdego przejścia możemy wybrać e-mail, który zostanie wysłany.

Dostępne scenariusze:

 • Płatność natychmiastowa - kupujący dokonuje płatności od razu po złożeniu zamówienia
 • Płatność kontrolowana - kupujący dokonuje płatności po zatwierdzeniu zamówienia przez operatora w panelu administracyjnym
 • Płatność natychmiastowa z wymuszeniem manualnego eksportu do systemu ERP - kupujący dokonuje płatności od razu po złożeniu zamówienia. Eksport zamówień następuje tylko manualnie, poprzez zmianę statusu przez operatora
 • Płatność kontrolowana z wymuszeniem manualnego eksportu do systemu ERP - Kupujący dokonuje płatności po zatwierdzeniu zamówienia przez operatora w panelu administracyjnym. Eksport zamówień następuje tylko manualnie, poprzez zmianę statusu przez operatora
Icon

Scenariusze, w których występuje element manualnego eksportu do systemu ERP są przeznaczone dla użytkowników, których umowy licencyjne baz danych nie zezwalają na niektóre automatyczne operacje

Zmiany scenariusza procesu zakupowego dokonujemy poprzez kliknięcie na przycisk Zmień (nr. 2 na rysunku nr. 1) znajdującego się po prawej stronie aktualnego scenariusza (nr. 1 na rysunku nr. 1) a następnie z listy rozwijanej wyborze interesującego nas scenariusza. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Zapytania o wycenę

Aktywowanie Zapytania o wycenę (nr. 3 na rysunku nr. 1) umożliwia składanie zapytań ofertowych przez klienta podczas standardowego składania zamówienia (w ostatnim kroku składania zamówienia zamiast kliknąć Złóż zamówienia klient powinien kliknąć Złóż zapytania o wycenę).

Po złożeniu takiego zapytania operator będzie mógł dostosować ofertę do wymagań klienta .

Icon

Zapytania ofertowe złożone przez klientów prezentowane są na liście zamówień. W celu zawężenia listy tylko do zapytań należy skorzystać z okna Status w filtrach nad listą zamówień

Po zmianach na zapytaniu i kliknięciu przez operatora przycisku Poinformuj o zmianach, do klienta zostanie wysłany e-mail dotyczący zmian na zamówieniu. Jeżeli warunki zostaną zaakceptowane klient potwierdzi zamówienie na karcie zapytania. W przeciwnym przypadku klient będzie mógł anulować zapytanie lub cofnąć je do ponownego rozpatrzenia.

Status szablonu e-mail "Zmiana statusu - nieoczekiwana zmiana"

W przypadku przejścia zamówienia pomiędzy statusami niezgodnymi z zasadami przebiegu istnieje możliwość wysłania specjalnej wiadomości.
Wspomniane przejścia mogą być zainicjowane poprzez system zewnętrzny.

Aktywować lub dezaktywować tą funkcjonalność można poprzez kliknięcie odpowiednio na Aktywuj lub Dezaktywuj (nr. 4 na rysunku nr. 1)

Tłumaczenia statusów zamówienia

System WAPRO B2B umożliwia zdefiniowanie własnych nazw dla statusów. Nazwy te są prezentowane w wiadomościach e-mail wysyłanych do klienta oraz na karcie zamówienia klienta.

Edycji tłumaczenia można dokonać poprzez kliknięcie na przycisk Edytuj (nr. 5 na rysunku nr. 1) a następnie wybranie języka, w którym chcemy dokonać zmian.

Szczegóły statusu

Po kliknięciu na Szczegóły pod statusem w wyjściowych statusach (nr. 6 na rysunku nr. 1) lub w najechaniu na ikonę informacji (nr. 8 na rysunku nr. 1) obok statusu w docelowych mamy możliwość wglądu w informacje, co można zmienić w zamówieniu w danym statusie lub co zmienia się automatycznie.

Dostępnymi zmianami dla zamówienia są:

 • Możliwość edycji przez operatora - zamówienie w tym statusie może być edytowane przez operatora
 • Wysłanie do systemu ERP - zamówienie będące w tym statusie zostanie przesłane do systemu ERP celem dalszej realizacji
 • Rezerwuje stany magazynowe - jeżeli zamówienie znajduje się w tym statusie ilość zamówionych produktów na zamówieniu będzie miało wpływ na dostępność tych produktów na stronie sklepu
 • Aktualizacja cen produktów - w tym statusie ceny produktów na zamówieniu mogą się zmieniać w zależności od aktualizacji z systemem ERP lub w związku z dodawanymi rabatami po stronie panelu administracyjnego
 • Możliwość opłacenia przez klienta - w tym statusie zamówienie może zostać opłacone przez klienta

Szczegóły przejścia miedzy statusami

Po kliknięciu na Szczegóły (nr. 9 na rysunku nr. 1) przy statusie w docelowych statusach zamówienia mamy możliwość wglądu w szczegóły operacji przejścia i dla co musi spełniać zamówienie żeby mogło zmienić na dany status (nr. 10 na rysunku nr. 1).

Dla każdego statusu zdefiniowany jest typ przejścia:

 • automatyczne - przejście odbywa się automatycznie bez ingerencji operatora po stronie panelu administracyjnego ani systemu ERP
 • ręczne - tylko operator lub system zewnętrzny (dostawca płatności, system ERP) może zmienić status zamówienia
 • wewnętrzne - przejście dokonywane przez system WAPRO B2B

Szablony wiadomości e-mail

Do każdego przejścia zamówienia pomiędzy statusami możemy dołączyć wiadomość e-mail, która zostanie wysłana klientowi. Umożliwia to informowanie klienta na bieżąco o statusie realizacji zamówienia.

Szablony wiadomości e-mail możemy definiować w Menu [ CMS ] Edycja treści [ Szablony e-mail ].

Jeżeli chcemy dla danego przejścia zdefiniować szablon powinniśmy kliknąć przycisk Zmień (nr. 11 na rysunku nr. 1) obok docelowego statusu. Następnie z listy rozwijanej wybrać szablon e-mail, który ma być wysyłany przy tym przejściu (szablony e-mail posiadają wiele elementów automatycznie uzupełnianych szczegółowymi danymi zamówienia i klienta). Przypisanie zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Konfiguracja - Rabaty i kupony

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Rabaty ])

Rabaty dla zamówień

Rabaty dla zamówień pozwalają nam na potrzeby akcji promocyjnych tworzyć promocje związane z wysokością zamówienia lub kosztami dostawy. Wysokość rabatu zamówienia określamy dla konkretnych przedziałów cenowych w zakładce Kryteria wartości zamówienia (nr 15 na rysunku nr 1).
Możemy także określić, dla jakich dostaw i/lub płatności rabat będzie aktywny.

Nieaktywne rabaty są domyślnie ukrywane. Aby wyświetlić nieaktywne rabaty należy odznaczyć checkbox Ukryj nieaktywne (nr 7 na rysunku nr 1).

Na rysunku nr 1 zaprezentowana jest karta rabatów dla zamówienia (nr 1 na rysunku nr 1). Po lewej stronie karty rabatu zaprezentowana jest lista rabatów (kolor różowy), którą możemy przeszukiwać przy użyciu okna Szukaj (nr 5 na rysunku nr 1). Lista rabatów składa się z dwóch podlist: Kupony rabatowe (nr 8 na rysunku nr 1) oraz Rabaty dla zamówień (nr 9 na rysunku nr 1). Kupony rabatowe są rabatami dla zamówień, które umożliwiają zdefiniowanie kodów rabatowych (voucherów), których użycie przy składaniu zamówienia aktywuje rabat. Klienci nie posiadający kodów rabatowych nie są w stanie skorzystać z takiego rabatu. Jeżeli istnieją dwa aktywne rabaty dla zamówienia, skierowane do tej samej grupy docelowej, spełniające te same kryteria wartości zamówienia, z których jeden jest rabatem z kuponami, to rabat z kuponami ma wyższy priorytet iw momencie wpisania kodu rabatowego, zostanie zastosowany rabat kuponowy.

Po prawej stronie listy rabatów znajduje się okno rabatu zaznaczonego na liście rabatów (kolor niebieski), które przedstawia informacje dotyczące rabatu na trzech zakładkach: pola obowiązkowe, kryteria wartości zamówienia, kryteria dostawy i płatności.

Rys. 1.Zmiana priorytetu obowiązywania rabatu

Icon

Do wyliczenia rabatu będzie wykorzystany ten spośród spełniających warunki, który znajduje się najwyżej na liście.

Po kliknięciu na Zmień priorytet (nr 6 na rysunku nr 1) mamy możliwość zmiany ważności rabatu. Rabaty kuponowe nie podlegają zmianom priorytetu. Rabaty kuponowe mają wyższy priorytet od rabatu bez kuponów. Kilka różnych rabatów z kuponami ma taki sam priorytet względem siebie.

Zmiany priorytetu rabatu dokonujemy poprzez kliknięcie i "przytrzymanie" rabatu a następnie przesunięcie go na odpowiednią pozycję i zwolnienie przycisku myszki (mechanizm drag and drop).

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Duplikowanie rabatu

Jeżeli chcemy utworzyć rabat na podstawie danych z już istniejącego możemy skorzystać z funkcjonalności duplikowania rabatu.

W pierwszym kroku wybieramy rabat, którego warunki chcemy wykorzystać a następnie kliknąć przycisk Duplikuj (nr 11 na rysunku nr 1). na karcie rabatu.

Następnie nadajemy nazwę dla nowego rabatu oraz modyfikujemy jego cechy.

Nowy rabat zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie rabatu

Po wybraniu z listy rabatu do usunięcia klikamy na Usuń (nr 13 na rysunku nr 1) na karcie rabatu.

Decyzję zatwierdzamy przyciskiem Tak, usuń.

Dodawanie/edycja rabatu dla zamówienia

Zakładka pola obowiązkowe (nr 14 na rysunku nr 1)

Pola obowiązkowe zawierają informacje podstawowe dla rabatu (nazwa, opis, data rozpoczęcia, status itp.)

Icon

Pola nazwa i opis można zdefiniować w wybranych językach dodatkowych klikając na zakładkę danego języka. Jeżeli dla języka dodatkowego nie zostanie zdefiniowana wartość na stronie sklepu prezentowana będzie wartość zdefiniowana dla języka bazowego.

Nazwa

Pole wymagane.

Nazwa określa, pod jaką nazwą promocja będzie prezentowana na stronie sklepu w koszyku.

Opis

Opis promocji jest wyświetlany w sklepie w formie podpowiedzi po kliknięciu przyciskiem myszki na ikonkę ze znakiem zapytania. Może zawierać dodatkowe informacje dotyczące np. warunków rabatu.

Data rozpoczęcia

Pole wymagane.

Wyznacza datę początku obowiązywania rabatu. Data nie może być wcześniejsza niż aktualna.

Data zakończenia

Wyznacza datę końca obowiązywania rabatu. Jeżeli data ta nie została sprecyzowana rabat będzie obowiązywał do momentu wyczerpania zapasów.

Rabat jest naliczany od kwoty (nr 19 na rysunku nr 1)

Określa czy rabat ma być naliczany od kwoty brutto czy netto.

Podstawą wyliczenia rabatu jest suma pozycji produktowych uwzględniająca (nr 20 na rysunku nr 1)

Określa czy rabat na zamówieniu może łączyć się z rabatem dla produktu. Jeżeli wybrana zostanie opcja Wszystkie produkty, rabat na zamówieniu będzie naliczany od kwoty po uwzględnieniu rabatu dla produktu. W przeciwnym razie rabat na zamówieniu nie będzie aktywny dla produktów z ważnym rabatem produktowym.

Status

Rabat może przyjmować dwa statusy: aktywna, nieaktywna. Zmiana statusu rabatu odbywa się poprzez kliknięcie na Odblokuj/Zablokuj (nr 21 na rysunku nr 1) obok statusu.

Icon

Zmiana statusu ma znaczenie dla nowo składanych zamówień. Dla zamówień, które zostały złożone podczas okresu obowiązywania rabatu oraz spełniających warunki rabatu, rabat taki jest wykorzystywany do obsługi zamówienia pomimo, że jest on nieaktywny.


Ilość zamówień

Wyświetla ilość zamówień, których suma została wyliczona na podstawie tego rabatu.

Zakładka kryteria wartości zamówienia (nr 15 na rysunku nr 1)

Na tej zakładce mamy możliwość wprowadzania wysokości rabatu w zależności od wartości zamówienia

.

Rys. 2.

Dodawanie przedziału

Wartości pieniężne podawane są, w zależności od wybranej strategii naliczania rabatu (nr 19 na rys 1).

Wpisując odpowiednie wartości w Wartość od oraz Wartość do (nr 1 na rysunku nr 2) _określamy zakres obowiązywania rabatu. Wysokość rabatu określamy wpisując wartość w Wysokość rabatu (nr 2 na rysunku nr 2), która może być określona, jako wartość brutto lub procent.

Icon

Wartość od i wysokość rabatu są polami wymaganymi. Pominięcie wstawienia wartości górnej rabatu umożliwia prowadzenia promocji nadawanych dla zamówień powyżej określonej kwoty.

Następnie określamy, w jaki sposób dana wartość rabatu ma być uwzględniana. Z listy rozwijanej (nr 3 na rysunku nr 2) mamy do wyboru dwie możliwości:

 • - - odjęcie podanej wartości od sumy zamówienia (rabat kwotowy)
 • % - odjęcie od sumy zamówienia procentu wartości podanego w wysokości rabatu (rabat procentowy)


Icon

Rabat ustalany procentowo w stosunku do wartości produktu, musi mieć zdefiniowaną wartość zawierającą się w przedziale domkniętym od 1 do 99 z krokiem 0,5.

Icon

Jeżeli określona wysokość rabatu (kwotowa lub procentowa) będzie większa niż wartość zamówienia taki rabat nie zostanie uwzględniony.

Wprowadzony przedział zatwierdzamy przyciskiem Dodaj (nr 4 na rysunku nr 2).

Usuwanie przedziału

Przedziały można usuwać poprzez wybranie Usuń z listy rozwijanej pojawiającej się po kliknięciu na ikonę akcji (nr 5 na rysunku nr 1) przy przedziale, który chcemy usunąć.

Zakładka kryteria dostawy i płatności (nr 16 na rysunku nr 1)

Na zakładce kryteriów dostawy i płatności możemy określić dostawy i płatności, dla których dany rabat będzie obowiązywał


Rys. 3.

Jeżeli wybierzemy opcję obowiązywania promocji dla wszystkich sposobów dostawy i wszystkich sposobów płatności promocja będzie ograniczona podanymi we wcześniej opisanej zakładce przedziałami.

Po zaznaczeniu wybranych sposobów dostawy i/lub wybranych sposobów płatności pojawi się pod spodem okno wyboru dostaw/płatności, w których chcemy żeby promocja obowiązywała.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Zakładka kryteria grup docelowych (nr 17 na rysunku nr 1)

Na zakładce kryteriów grup docelowych istnieje możliwość określenia, dla których grup klientów dostępny będzie dany rabat.

Domyślnie rabat jest dostępny dla wszystkich klientów (nr 2 na rysunku nr 4). W celu wybrania grupy docelowej (lub wielu grup docelowych) należy przejść w tryb edycji oraz wybrać opcję wybranych grup klientów (nr 3 na rysunku nr 4), a następnie kliknąć na przycisk Wybierz grupy klientów (nr 4 na rysunku nr 4) i wybrać grupy poprzez zaznaczenie. Wybór zatwierdzamy przyciskiem DodajRys. 4.

Usuwanie przypisywania rabatu dla grupy klientów odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk x znajdujący się w wierszu grupy klientów (nr 5 na rysunku nr 4).


Zakładka kupony rabatowe (nr 18 na rysunku nr 1)

Na zakładce kupony rabatowe możemy tworzyć kupony rabatowe przypisane do rabatu dla zamówienia. W tym celu należy przejść w tryb edycji (nr 1 na rysunku nr 5) zmienić domyślne ustawienie przypisania rabatu do wszystkich kontrahentów na ustawienie zawężające rabat do kontrahentów posiadających kod rabatowy (nr 2 na rysunku nr 5). Następnie należy określić czy kody rabatowe będą mogły być wielokrotnie wykorzystywane poprzez zaznaczenie checkboxa (nr 1 na rysunku nr 5).

Icon

Checkbox jest widocznie wyłącznie w trybie edycji. Domyślnie każdy kod rabatowy może być wykorzystany tylko raz.

Po zapisaniu tych ustawień pojawią się trzy przyciski: Dodaj kody (nr 4 na rysunku nr 5), Generuj kody (nr 5 na rysunku nr 5) oraz Wyślij kody (nr 6 na rysunku nr 5). Służą one do tworzenia kodów rabatowych (kuponów).

Rys. 5.

Przycisk dodaj kody umożliwia ręczne tworzenie kodów, w trakcie którego możemy sami wprowadzać treść kuponu rabatowego (nr 1 na rysunku nr 6) oraz datę jego ważności (nr 2 na rysunku nr 6). Data ważności nie musi być zdefiniowania.

Rys. 6.
Icon

Jeśli ważność kuponu nie zostanie zdefiniowana, wygaśnie ona wraz z wygaśnięciem ważności rabatu, do którego przypisany jest kupon.

Kolejne kupony dodajemy zielonym przyciskiem (nr 3 na rysunku nr 6). Zanim zapiszemy utworzone kupony, możemy je usuwać czerwonym przyciskiem usuwania (nr 4 na rysunku nr 6).

Rys. 7.

Przycisk Generuj kody służy do automatycznego utworzenia zadanej ilości kodów. Ilość kodów, które chcemy wygenerować wpisujemy w pole Liczba wygenerowanych kodów (nr 1 na rysunku nr 7). Jest to pole obowiązkowe. Poniżej możemy ustalić datę ważności kuponów (nr 2 na rysunku nr 7). Kody generujemy przyciskiem Generuj kody (nr 3 na rysunku nr 7).

Icon

Wszystkie kody wygenerowane automatycznie będą miały tę samą datę ważności.

Przycisk wyślij kody służy do generowania kodów i wysłaniu ich zdefiniowanym kontrahentom. Wysyłka kodów jest realizowana za pośrednictwem biuletynu informacyjnego (patrz Biuletyn informacyjny).

Każdy utworzony kod rabatowy posiada trzy parametry definiujące jego stan: Przedawniony, Aktywny oraz Wykorzystany. Kupon rabatowy staje się przedawniony, jeśli zostanie przekroczona data ważności zdefiniowana na kuponie. Taki kupon nie może być wykorzystane przy składaniu zamówienia. Jeżeli kupony zostały zdefiniowane w taki sposób, iż niemożliwe jest ich wielokrotne użycie, stan kuponów wykorzystanych w zamówieniu zmienia się na wykorzystany. Jeżeli dany kupon nie został jeszcze wykorzystany, można go dezaktywować za pomocą przycisku operacje (nr 7 na rysunku nr 5). Dezaktywowany kod rabatowy nie będzie mógł być użyty przez kontrahenta nawet, jeśli nie jest przedawniony czy wykorzystany.

Icon

Nie ma możliwości usuwania kodów rabatowych, które już zostały użyte.

Rabaty dla produktów

Rabaty dla produktów pozwalają w ramach akcji promocyjnych tworzyć rabaty związane z ceną wybranych produktów. Rabaty mogą ustalać cenę niższą lub wprowadzać obniżkę procentową lub stałą. Możemy określić, z których kategorii i/lub etykiet musi pochodzić dany produkt żeby obowiązywał go rabat.

Rys. 8.

Na rysunku nr 8 zaprezentowana jest karta rabatów dla produktów (nr 1 na rysunku nr 8). Po lewej stronie karty rabatu zaprezentowana jest lista rabatów (nr 7 oraz 8 na rysunku nr 4), którą możemy przeszukiwać przy użyciu okna Szukaj. Domyślnie nieaktywne rabaty są ukryte, więc jeżeli chcemy żeby pojawiły się na liście należy odznaczyć checkbox Ukryj nieaktywne (nr 6 na rysunku nr 4). Podobnie jak w przypadków rabatów dla zamówienia, rabaty dla produktów również mogą mieć przypisane kupony rabatowe. Zasada tworzenia i działania kuponów rabatowych w rabacie dla produktu jest analogiczna jak w przypadku rabatu dla zamówienia.

Icon

Kupony przypisane do rabatu dla produktu można wykorzystywać w połączeniu z rabatem na zamówienie bez kuponów.

Po prawej stronie listy rabatów znajduje się okno rabatu (zaznaczonego na liście rabatów), które przedstawia informacje dotyczące rabatu na czterech zakładkach: pola obowiązkowe (nr 12 na rysunku nr 8), kryteria kategorii i etykiet (nr 13 na rysunku nr 8), kryteria grup docelowych (nr 14 na rysunku nr 8) oraz kupony rabatowe (nr 15 na rysunku nr 8).

Zmiana priorytetu obowiązywania rabatu

Icon

Do wyliczenia rabatu będzie wykorzystany ten spośród spełniających warunki, który znajduje się najwyżej na liście.

Po kliknięciu na Zmień priorytet (nr 5 na rysunku nr 4) mamy możliwość zmiany ważności rabatu. Rabaty kuponowe mają wyższy priorytet od rabatu bez kuponów. Kilka różnych rabatów z kuponami ma taki sam priorytet względem siebie.

Zmiany priorytetu rabatu dokonujemy poprzez kliknięcie i "przytrzymanie" rabatu a następnie przesunięcie go na odpowiednią pozycję i zwolnienie przycisku myszki (mechanizm drag and drop).

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Duplikowanie rabatu

Jeżeli chcemy utworzyć rabat na podstawie danych z już istniejącego mamy możliwość duplikowania.

W pierwszym kroku wybieramy rabat, którego warunki chcemy wykorzystać a następnie kliknąć przycisk Duplikuj (nr 8 na rysunku nr 4). na karcie rabatu.

Następnie nadajemy nazwę dla nowego rabatu oraz modyfikujemy jego cechy.

Nowy rabat zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie rabatu

Po wybraniu z listy rabatu do usunięcia klikamy na Usuń (nr 11 na rysunku nr 8) na karcie rabatu.

Decyzję zatwierdzamy przyciskiem Tak, usuń.

Dodawanie / edycja rabatu dla produktu

Zakładka pola obowiązkowe (nr 12 na rysunku nr 8)

Pola obowiązkowe zawierają informacje podstawowe dla rabatu (nazwa, opis, data rozpoczęcia, status itp.)

Icon

Pola nazwa i opis można zdefiniować w wybranych językach dodatkowych klikając na zakładkę danego języka. Jeżeli dla języka dodatkowego nie zostanie zdefiniowana wartość na stronie sklepu prezentowana będzie wartość zdefiniowana dla języka bazowego.

Nazwa

Pole wymagane.

Nazwa określa, pod jaką nazwą promocja będzie prezentowana na stronie sklepu w koszyku.

Opis

Opis promocji jest wyświetlany w sklepie w formie podpowiedzi po kliknięciu przyciskiem myszki na ikonkę ze znakiem zapytania. Może zawierać dodatkowe informacje dotyczące np. warunków rabatu.

Data rozpoczęcia

Pole wymagane.

Wyznacza datę początku obowiązywania rabatu. Data nie może być wcześniejsza niż aktualna.

Data zakończenia

Wyznacza datę końca obowiązywania rabatu. Jeżeli data ta nie została sprecyzowana rabat będzie obowiązywał do momentu wyczerpania zapasów.

Wysokość rabatu

Pole wymagane.

W polu określamy rabat procentowy lub cenowy. Z listy rozwijanej wybieramy jedną z pośród trzech rodzajów naliczania rabatu:

 • - (znak odejmowania) - od ceny produktu zostanie odjęta konkretna suma
 • = (znak równości) - produkt będzie sprzedawany po danej cenie
 • % (znak procent) - procentowa obniżka ceny
Icon

System WAPRO B2B nie dopuszcza możliwości żeby produkty mogły być sprzedawane po cenie niższej lub równej zero. Jeżeli po wprowadzeniu rabatu produkt będzie kosztował mniej niż zero, rabat taki nie zostanie uwzględniony.

Rabat ustalany procentowo w stosunku do wartości produktu, musi mieć zdefiniowaną wartość zawierającą się w przedziale domkniętym od 1 do 99 z krokiem 0,5.

Rabat jest naliczany od kwoty

Zmiana czy rabat ma być wyliczany od kwoty brutto lub netto (nr 16 na rysunku nr 8)

Strategia prezentowania i przeliczania rabatu

W przypadku rabatów dla produktów można określić w jaki sposób mają zostać obsłużone rabaty pochodzące z systemu ERP.

Istnieją cztery możliwe strategie:

 • łączenie rabatów wewnętrznych z rabatami z ERP - jeżeli istnieje dla produktu rabat z systemu ERP i wewnętrzny to cena zostanie wyliczona z uwzględnieniem obu rabatów
 • priorytet na rabat wewnętrzny - rabat z ERP jest pomijany - jeżeli istnieje dla produktu rabat ERP i wewnętrzny to cena zostanie wyliczona z uwzględnieniem rabatu wewnętrznego. Jeżeli nie ma rabatu wewnętrznego uwzględniony zostanie rabat z systemu ERP
 • priorytet na rabat z ERP - rabat wewnętrzny jest pomijany - jeżeli istnieje dla produktu rabat ERP i wewnętrzny to cena zostanie wyliczona z uwzględnieniem rabatu z systemu ERP. Jeżeli nie ma rabatu z systemu ERP uwzględniony zostanie rabat wewnętrzny
 • priorytet na cennik z ERP - rabat wewnętrzny jest pomijany - jeżeli cena produktu jest zdefiniowana cennikiem z ERP oraz istnieje wewnętrzny rabat na ten produkt to cena zakupu zostanie wyliczona na podstawie cennika z systemu ERP z pominięciem rabatu wewnętrznego. W przeciwnym razie (jeśli cena będzie np. zdefiniowana na produkcie, a nie w cenniku), to rabat wewnętrzny zostanie naliczony od tej ceny.

Status

Rabat może przyjmować dwa statusy: aktywna, nieaktywna. Zmiana statusu rabatu odbywa się poprzez kliknięcie na Odblokuj/Zablokuj (nr 16 na rysunku nr 5) obok statusu.

Icon

Zmiana statusu ma znaczenie dla nowo składanych zamówień. Dla zamówień, które zostały złożone podczas okresu obowiązywania rabatu oraz spełniających warunki rabatu rabat taki jest wykorzystywany do obsługi zamówienia pomimo, że jest on nieaktywny.

Zakładka kryteria kategorii i etykiet

W tej zakładce możemy sprecyzować, do których kategorii i/lub etykiet musi należeć produkt żeby rabat mógł być dla niego wykorzystany.

Jeżeli chcemy żeby rabat obowiązywał dla wszystkich produktów w sklepie wybieramy/pozostawiamy zaznaczone opcje: wszystkich kategorii (nr 2 na rysunku nr 9), wszystkich etykiet (nr 3 na rysunku nr 9).

Icon

Obniżka procentowa dla wszystkich produktów w sklepie może być wykorzystana do akcji promocyjnych typu: "Dzisiaj wszystko o 10% taniej".

Rys. 9.

Promocję możemy zawęzić do grup produktów wybierając te kategorie (nr 4 na rysunku nr 9), pod warunkiem że dany produkt ma zdefiniowaną tę kategorię jako swoją kategorię główną.

Opcje zaawansowane (nr 6 na rysunku nr 9) pozwalają na usunięcie wielu kategorii/etykiet oraz wyszukiwanie danej kategorii/etykiety pośród wybranych.

Icon

Definiując własną etykietę i przypisując ją do pojedynczego produktu, może łatwo ustawić rabat na jeden produkt, wybierając tę etykietę (nr 5 na rysunku nr 9) w zakładce kategorii i etykiet.

Zakładka kryteria grup docelowych (nr 17 na rysunku nr 1)

Na zakładce kryteriów grup docelowych (nr 1 na rysunku nr 10) istnieje możliwość określenia, dla których grup klientów dostępny będzie dany rabat.

Rys. 10.

Domyślnie rabat jest dostępny dla wszystkich klientów. W celu wybrania grupy docelowej (lub wielu grup docelowych) należy wybrać opcję wybranych grup klientów (nr 2 na rysunku nr 10), następnie kliknąć na przycisk Wybierz grupy klientów (nr 3 na rysunku nr 10) i wybrać grupy poprzez zaznaczenie. Wybór zatwierdzamy przyciskiem Dodaj. Aby usunąć wybraną grupę z rabatu należy nacisnąć czerwony przycisk "X" (nr 4 na rysunku nr 10).

Zakładka kupony rabatowe (nr 15 na rysunku nr 8)

Na zakładce kupony rabatowe możemy tworzyć kupony rabatowe przypisane do rabatu dla produktu. W tym celu należy przejść w tryb edycji (nr 1 na rysunku nr 11), zmienić domyślne ustawienie przypisania rabatu do wszystkich kontrahentów na ustawienie zawężające rabat do kontrahentów posiadających kod rabatowy (nr 2 na rysunku nr 11). Następnie należy określić czy kody rabatowe będą mogły być wielokrotnie wykorzystywane poprzez zaznaczenie checkboxa (nr 2 na rysunku nr 11).

Icon

Checkbox jest widocznie wyłącznie w trybie edycji. Domyślnie każdy kod rabatowy może być wykorzystany tylko raz.

Po zapisaniu tych ustawień pojawią się trzy przyciski: Dodaj kody (nr 4 na rysunku nr 11), Generuj kody (nr 5 na rysunku nr 11) oraz Wyślij kody (nr 6 na rysunku nr 11). Służą one do tworzenia kodów rabatowych (kuponów).

Rys. 11.

Przycisk dodaj kody umożliwia ręczne tworzenie kodów, w trakcie którego możemy sami wprowadzać treść kuponu rabatowego (nr 1 na rysunku nr 12) oraz datę jego ważności (nr 2 na rysunku nr 12). Data ważności nie musi być zdefiniowania.

Rys. 12.
Icon

Jeśli ważność kuponu nie zostanie zdefiniowana, wygaśnie ona wraz z wygaśnięciem ważności rabatu, do którego przypisany jest kupon.

Kolejne kupony dodajemy zielonym przyciskiem (nr 3 na rysunku nr 12). Zanim zapiszemy utworzone kupony, możemy je usuwać czerwonym przyciskiem usuwania (nr 4 na rysunku nr 12).

Rys. 13.

Przycisk Generuj kody służy do automatycznego utworzenia zadanej ilości kodów. Ilość kodów, które chcemy wygenerować wpisujemy w pole Liczba wygenerowanych kodów (nr 1 na rysunku nr 13). Jest to pole obowiązkowe. Poniżej możemy ustalić datę ważności kuponów (nr 2 na rysunku nr 13). Kody generujemy przyciskiem Generuj kody (nr 3 na rysunku nr 13).

Icon

Wszystkie kody wygenerowane automatycznie będą miały tę samą datę ważności.

Przycisk wyślij kody służy do generowania kodów i wysłaniu ich zdefiniowanym kontrahentom. Wysyłka kodów jest realizowana za pośrednictwem biuletynu informacyjnego (patrz Biuletyn informacyjny).

Każdy utworzony kod rabatowy posiada trzy parametry definiujące jego stan: Przedawniony, Aktywny oraz Wykorzystany. Kupon rabatowy staje się przedawniony, jeśli zostanie przekroczona data ważności zdefiniowana na kuponie. Taki kupon nie może być wykorzystane przy składaniu zamówienia. Jeżeli kupony zostały zdefiniowane w taki sposób, iż niemożliwe jest ich wielokrotne użycie, stan kuponów wykorzystanych w zamówieniu zmienia się na wykorzystany. Jeżeli dany kupon nie został jeszcze wykorzystany, można go dezaktywować za pomocą przycisku operacje (nr 7 na rysunku nr 11). Dezaktywowany kod rabatowy nie będzie mógł być użyty przez kontrahenta nawet, jeśli nie jest przedawniony czy wykorzystany.

Icon

Nie ma możliwości usuwania kodów rabatowych, które już zostały użyte.

Wyliczanie rabatów

Rabaty dla zamówienia lub dla produktu są wybierane ze względu na priorytet. Jeżeli zamówienie lub produkt spełniają warunki kilku rabatów to wybierany jest rabat o najwyższym priorytecie (umieszczony najwyżej na liście rabatów).

Icon

W systemie WAPRO B2B każdy sposób wyliczania rabatu (przypisanie wartości "=", odjęcie od wartości "-") jest przeliczany na rabat procentowy (w przypadku przypisania wartości i odjęcia od wartości rabat procentowy jest zapisywany, jako liczba rzeczywista z dokładnością dwóch miejsc po przecinku). Na stronie sklepu wartości towarów z rabatem wyliczane są na podstawie przeliczonej wartości procentowej rabatu. Maksymalny procent składanego rabatu na zamówienie (rabaty na produkty i na zamówienie) nie może przekroczyć 99.99%. Dlatego rabaty procentowe można wprowadzać od 1 do 99% ze skokiem 0,5%. Jeżeli dodany rabat wynikający z przypisania wartości lub odjęcia będzie wyliczony procentowo będzie mniejszy od 1% lub większy od 99% nie zostanie on uwzględniony.

Icon

Wszystkie wyliczenia odbywają się dla wartości ustalonych w strategii wyliczania rabatu: netto lub brutto. Jeśli strategia wyliczania rabatu różni się od sposobu przeliczania zamówienia, wówczas rabat jest przeliczany tak aby sposób wyliczania rabatu był identyczny, jak sposób przeliczania zamówienia.

W wyniku licznych przeliczeń może dojść do kompensacji błędów zaokrągleń.

Ze względu na występowanie rabatów na zamówienie i produkty możliwe są trzy scenariusze naliczania rabatów:

 1. Zamówienie spełnia warunki rabatu dla zamówienia i nie zawiera produktów spełniających warunki rabatu dla produktów.
 2. Zamówienie zawiera produkty spełniające warunki rabatu dla produktów i nie spełnia warunków rabatu dla zamówienia
 3. Zamówienie spełnia warunki rabatu dla zamówienia i zawiera produkty spełniające warunki rabatu dla produktów

Zamówienie spełnia warunki rabatu dla zamówienia

i jednocześnie nie zawiera produktów spełniających warunki rabatu dla produktu.

Zamówienie spełnia warunki rabatu dla zamówień, jeżeli suma wartości produktów na zamówieniu spełnia kryteria wartości oraz dostaw i płatności. Jeżeli zamówienie spełnia warunki wielu rabatów to do wyliczenia rabatu wybierany jest ten o najwyższym priorytecie (umieszczony najwyżej na liście rabatów). Jednocześnie należy pamiętać, że rabat kuponowy dla zamówienia, który spełnia warunki rabatu, ma wyższy priorytet niż rabat bez kuponów. Wprowadzenie i zaakceptowanie kuponu skutkuje przyjęciem warunków rabatu zdefiniowanych w rabacie kuponowym i odrzucenie warunków zdefiniowanych w rabacie bez kuponu.

Zamówienie zawiera produkty spełniające warunki rabatu dla produktów

Produkt spełnia warunki rabatu dla produktów, jeżeli spełnione są kryteria kategorii i etykiet. Jeżeli produkt spełnia wiele rabatów dla produktów to do wyliczenia ceny produktu wybierany jest ten o najwyższym priorytecie (umieszczony najwyżej na liście rabatów). Analogicznie do rabatu dla zamówienia, rabat kuponowy dla produktu ma wyższy priorytet względem rabatu bez kuponu dla produktu.

Zamówienie spełnia warunki rabatu dla zamówienia i zawiera produkty spełniające warunki rabatu dla produktów

Jeżeli rabat na zamówienie łączy się z rabatami dla produktów to kryteria wartości rabatu są sprawdzane dla sumy produktów, których ceny uwzględniają rabaty dla produktów. Wysokość rabatu na zamówienie również jest wyliczana na podstawie sumy cen produktów z już uwzględnionymi rabatami produktowymi. Ma to zastosowanie zarówno do rabatów kuponowych jak i bezkuponowych.

Jeżeli rabat na zamówienie nie łączy się z rabatami dla produktów to kryteria wartości rabatu są sprawdzane tylko dla sumy produktów, które nie posiadają rabatu dla produktu. Wartość rabatu również jest wyliczana tylko z uwzględnieniem tych produktów, które rabatu dla produktu nie posiadają.

Konfiguracja - Atrybuty zamówienia

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Atrybuty zamówienia ])

W systemie WAPRO B2B można zdefiniować dowolną liczbę dodatkowych parametrów zamówienia. Pola do uzupełnienia parametrów zostaną zaprezentowane klientowi podczas procesu składania zamówienia. Dla wszystkich parametrów można określić ich wymagalność i aktywność.

Typy parametrów

Do zamówienia można zdefiniować sześć różnych typów parametrów.

Dostępne typy:

 • Liczbowy - przyjmuje wartości numeryczne
 • Logiczny - wyświetlany w postaci checkboxa
 • Tekstowy - klient może wprowadzić informację znakową
 • Data - klient ma możliwość wprowadzenia danej datowej przy użyciu wygodnego kalendarzyka
 • Kalendarz zaawansowany - rozszerzony typ datowy udostępniający dużo większe możliwości konfiguracji
 • Zakres czasowy - pozwala klientowi przy użyciu dwóch kalendarzy wprowadzić zakres czasowy

Lista atrybutów

Na liście atrybutów prezentowane są już dodane parametry.

Rys. 1.

Na liście prezentowane są informacje dotyczące nazwy, identyfikatora zewnętrznego, typu oraz wymagalności parametru.

Icon

Atrybuty nieaktywne oznaczone są odpowiednią ikoną (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Dodawanie /edycja atrybutu

Formularz dodawania atrybutu (rysunek nr. 2) jest dostępny po kliknięciu przycisku Dodaj atrybut zamówienia (nr. 1 na rysunku nr. 1) znajdującego się nad listą atrybutów zamówienia.

Rys. 2.

Nazwa atrybutu (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Nazwa jest polem wymaganym, możemy ją zdefiniować we wszystkich językach skonfigurowanych w sklepie. Przełączanie się pomiędzy językami odbywa się za pomocą zakładek z kodem języka (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Podana nazwa będzie reprezentować parametr tak na stronie sklepu jak i panelu administracyjnego.

Dane podstawowe

Typ (nr. 3 na rysunku nr. 2)

Lista rozwijana umożliwiająca wybranie typu parametru. Ogólna charakterystyka typów została przedstawiona w podpunkcie Typy parametrów.

Wartość wymagana (nr. 4 na rysunku nr. 2)

W przypadku zaznaczenia opcji wartości wymaganej wartość atrybutu będzie musiała zostać podana przez klienta podczas składania zamówienia.

Aktywny (nr. 5 na rysunku nr. 2)

Określa czy parametr powinien być wyświetlany przy składaniu zamówienia w sklepie.

Dodawanie atrybutu o typie: kalendarz zaawansowany

Atrybut o typie kalendarz zaawansowany służy do wyboru wartości datowej, ale od parametru typu data odróżnia go dużo większe możliwości konfiguracji.

Po wyborze kalendarz zaawansowany z listy rozwijanej typów (nr. 3 na rysunku nr. 2) pojawią się obok zakładki Dane podstawowe dwie nowe zakładki: Dane kalendarza, Daty wykluczone.

Zakładka dane kalendarza

Po kliknięciu na zakładkę Dane kalendarza (nr. 1 na rysunku nr. 3) pojawia się możliwość zdefiniowania podstawowych parametrów kalendarza zaawansowanego.

Rys. 3.

Godzina końcowa dnia (nr. 2 na rysunku nr. 3)

Pole wymagane definiujące, od której godziny dany dzień w kalendarzu nie będzie dostępny. Pole jest silnie powiązane z wartością wybraną w Godzina końcowa dnia dotyczy. Jeżeli we wspomnianym polu wybrana jest wartość Dnia bieżącego to dzień w kalendarzu będzie dostępny w dniu uzupełniania, jeżeli jeszcze nie minęła godzina uzupełniona w Godzina końcowa dnia.

Godzina końcowa dnia dotyczy (nr. 3 na rysunku nr. 3)

Pole wymagane z listą rozwijaną, która określa, którego dnia dotyczy godzina uzupełniona w polu Godzina końcowa dnia.

Do wyboru są dostępne następujące wartości:

 • Dnia bieżącego - godzina w polu Godzina końcowa dnia dotyczy dnia wyboru atrybutu podczas składania zamówienia
 • Pierwszego dnia po bieżącym spełniającego kryteria - jeżeli w momencie uzupełniania parametru Godzina końcowa dnia została przekroczona to następny dzień jest niedostępny (spełnianie kryteriów jest związane z wartościami podanymi w Dni tygodnia oraz w zakładce Daty wykluczone)
 • Drugiego dnia po bieżącym spełniającego kryteria - określa możliwość wyboru drugiego dnia po bieżącym w zależności od aktualnej godziny i jej związku z godziną końcową dnia (spełnianie kryteriów jest związane z wartościami podanymi w Dni tygodnia oraz w zakładce Daty wykluczone)
 • Kolejnego dnia po bieżącym spełniającego kryteria - pozwala operatorowi określić ilość dni licząc od aktualnego, w których dni w kalendarzu nie będą dostępne. Uzupełnianie ilości dni odbywa się w nowo wyświetlonym polu Liczba dni od dnia bieżącego spełnianie kryteriów jest związane z wartościami podanymi w Dni tygodnia oraz w zakładce Daty wykluczone)

Liczba dni od dnia bieżącego

Pole dostępne po wybraniu wartości Kolejnego dnia po bieżącym spełniającego kryteria w parametrze Godzina końcowa dnia dotyczy.

Możliwość wyboru daty przeszłej (nr. 4 na rysunku nr. 3)

Po zaznaczeniu pola będzie można w kalendarzu wybrać datę przeszłą

Zakładka daty wykluczone

Po kliknięciu na zakładkę Daty wykluczone (nr. 1 na rysunku nr. 4) pojawi się formularz, w którym można wybrać daty, które mają być niedostępne w kalendarzu.

Rys. 4.

Daty wykluczone (1)

Podane daty są szczegółowe. Określony jest dzień, miesiąc i rok.

Dodawanie dat odbywa się poprzez kliknięcie przycisku dodawania (nr. 2 na rysunku nr. 4) i wpisaniu daty w formacie rok-miesiąc-dzień (rrrr-mm-dd)

Usuwanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku usuwania w wierszu daty (nr. 4 na rysunku nr. 4).

W panelu dat wykluczonych dostępne jest wyszukiwanie dostępne po kliknięciu w Opcje zaawansowane (nr. 5 na rysunku nr. 4)

Daty wykluczone ogólne (2)

Daty ogólne określone są poprzez miesiąc i dzień. Dzięki temu te same daty wykluczane, co roku.

Dodawanie dat odbywa się poprzez kliknięcie przycisku dodawania (nr. 3 na rysunku nr. 4) i wpisaniu daty w formacie miesiąc-dzień (mm-dd).

Usuwanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku usuwania w wierszu daty (nr. 4 na rysunku nr. 4)

Dodawanie atrybutu o typie: Zakres czasowy

Atrybut o typie Zakres czasowy pozwala na wyświetlenie pól pozwalających klientowi wprowadzić zakres godzin.

Zmiana kolejności

Parametry podczas składania zamówienia wyświetlane są w kolejności zgodnej z tą prezentowaną na liście w panelu administracyjnym. Zmiany kolejności dokonać można poprzez kliknięcie przycisku Zmień kolejność (nr. 2 na rysunku nr. 1) znajdującego się nad listą atrybutów (nr. 4 na rysunku nr. 1) a następnie przeciągnięciu i upuszczeniu atrybutów w docelowym miejscu. Zmianę kolejności zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie atrybutów

Usuwanie atrybutów odbywa się poprzez zaznaczenie na liście atrybutów (nr. 4 na rysunku nr. 1) atrybutów do usunięcia a następnie kliknięciu przycisku Usuń atrybuty (nr. 3 na rysunku nr. 1). Po zatwierdzeniu decyzji atrybuty zostaną usunięte.

Usuwanie atrybutu może być dokonane również po wyborze z listy rozwijanej operacji (nr. 6 na rysunku nr. 1) opcji Usuń.

Edycja treści - Strony systemowe

Lista stron systemowych

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Edycja treści [ Strony systemowe ])

W systemie WAPRO B2B istnieje możliwość definiowania własnych stron (które zostaną omówione w innym rozdziale) jak i edycja stron systemowych. Do stron systemowych zaliczają się regulamin i strona główna.

Listę stron systemowych możemy sortować i filtrować.

Jeżeli chcemy przejść do podglądu/edycji strony systemowej wystarczy, że klikniemy jej tytuł (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Podgląd danej strony systemowej w sklepie jest możliwy po kliknięciu na URL (nr. 2 na rysunku nr. 1).

Na liście stron systemowych prezentowana jest również data utworzenia strony (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Icon

Nie ma możliwości usunięcia strony systemowej.

Icon

Odnośniki do stron systemowych możemy umieszczać na stronie sklepu między innymi w menu głównym (Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Menu główne ]) i stopce sklepu (Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Stopka ]).

Rys. 1.

Podgląd/edycja stron systemowych

Po kliknięciu na tytuł artykułu mamy możliwość przejścia do podglądu strony.

Po przejściu do przeglądu strony systemowej możemy ją edytować poprzez kliknięcie Edytuj znajdującego się po prawej stronie panelu.

Icon

Dla strony głównej nie jest możliwe zdefiniowanie treści.

Rys. 2.

Wielojęzykowość

Jeżeli w sklepie są zdefiniowane języki dodatkowe to istnieje możliwość zdefiniowania strony systemowej osobno dla każdego zdefiniowanego języka. Zmiany języka, dla którego chcemy zdefiniować stronę dokonujemy poprzez przechodzenie pomiędzy zakładkami z kodami języków (nr. 1 na rysunku nr. 2). Kod języka bazowego jest wyróżniony poprzez gwiazdkę. Będąc w edycji dla języka dodatkowego mamy możliwość skopiowania wartości dla strony bazowej poprzez kliknięcie w Kopiuj z języka bazowego.

Tytuł (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Jest polem wymaganym. Warto zwrócić uwagę, że dobrze dobrany tytuł zwłaszcza dla strony głównej może pomóc w polepszeniu pozycji naszej strony w wyszukiwarce internetowej.

Treść (nr. 3 na rysunku nr. 2)

Pole niedostępne dla strony głównej.

Icon

Zawartość strony głównej możemy zdefiniować w Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Strona główna ].

Treść strony możemy edytować przy użyciu edytora zaawansowanego dostępnego po kliknięciu na Edycja zaawansowana (nr. 4 na rysunku nr. 2)

Treść dla strony regulaminowej

Sklep internetowy musi posiadać regulamin.

W regulaminie sklepu między innymi powinny znaleźć się informacje takie jak:

 • Zakres, rodzaj oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
 • Warunki zawarcia i rozwiązania umowy sprzedaży
 • Przedstawione procedury postępowania w przypadku zwrotu, reklamacji produktów oraz prawie odstąpienia od umowy
 • Sposobów zapłaty za zakupione produkty

Meta opis (nr. 5 na rysunku nr. 2)

Jest to wartość, która nie jest prezentowana bezpośrednio klientowi odwiedzającemu naszą stronę sklepu. Jest jednak bardzo ważna, ponieważ ma duży wpływ na pozycjonowanie strony, czyli na to jak łatwo klient odnajdzie nasz sklep w wyszukiwarce internetowej.

Meta opis prezentowany jest w tagu html -owym:

W ten sposób przekazywana jest do wyszukiwarki internetowej skrócona informacja o tym, czego dotyczy ta strona.

Meta słowa kluczowe (nr. 6 na rysunku nr. 2)

Tak jak Meta opis tutaj wprowadzone wartości mają wpływ na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych.

Meta słowa kluczowe prezentowany jest w tagu html -owym:

Te słowa kluczowe opisują treść strony wyszukiwarce internetowej, co ma wpływ na pozycjonowanie naszej strony w wyszukiwarkach. Słowa kluczowe powinny być oddzielone przecinkami

Parametry strony

Na dole panelu strony systemowej znajdują się parametry strony. Klikając na URL (nr. 7 na rysunku nr. 2) mamy możliwość sprawdzenia jak strona prezentuje się w docelowym środowisku.

Data utworzenia informuje, kiedy strona została utworzona.

Edycja treści - Strony własne

Lista stron własnych

W systemie WAPRO B2Bmamy możliwość tworzenia stron własnych, które mogą zawierać dowolną treść.

Listę stron systemowych możemy sortować i filtrować.

Jeżeli chcemy przejść do podglądu strony systemowej wystarczy, że klikniemy jej tytuł (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Podgląd danej strony systemowej w sklepie jest możliwy po kliknięciu na URL (nr. 4 na rysunku nr. 1).

Na liście stron systemowych prezentowana jest również data utworzenia strony (nr. 5 na rysunku nr. 1).

W kolumnie Operacje (nr. 6 na rysunku nr. 1) mamy możliwość na kliknięcie ikony operacji a następnie wybrania usuwania danej strony lub jej aktywacji/dezaktywacji.

Icon

Odnośniki do stron systemowych możemy umieszczać na stronie sklepu między innymi w menu głównym (Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Menu główne ]) i stopce sklepu (Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Stopka ]).

Rys. 1.

Edycja/dodawanie nowej strony

Dodawanie nowej strony jest dostępne po kliknięciu na przycisk Dodaj stronę (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Edycja jest dostępna po kliknięciu na tytuł strony własnej a następnie kliknięciu na Edytuj w podglądzie strony.

Rys. 2.

Wielojęzykowość

Jeżeli w sklepie są zdefiniowane języki dodatkowe to istnieje możliwość zdefiniowania strony systemowej osobno dla każdego zdefiniowanego języka. Zmiany języka, dla którego chcemy zdefiniować stronę dokonujemy poprzez przechodzenie pomiędzy zakładkami z kodami języków (nr. 1 na rysunku nr. 2). Kod języka bazowego jest wyróżniony poprzez gwiazdkę. Będąc w edycji dla języka dodatkowego mamy możliwość skopiowania wartości dla strony bazowej poprzez kliknięcie w Kopij z języka bazowego.

Tytuł (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Jest polem wymaganym. Warto zwrócić uwagę, że dobrze dobrany tytuł zwłaszcza dla strony głównej może pomóc w polepszeniu pozycji naszej strony w wyszukiwarce internetowej.

Treść (nr. 3 na rysunku nr. 2)

Treść strony możemy edytować przy użyciu edytora zaawansowanego dostępnego po kliknięciu na Edycja zaawansowana (nr. 4 na rysunku nr. 2)

Meta opis (nr. 5 na rysunku nr. 2)

Jest to wartość, która nie jest prezentowana bezpośrednio klientowi odwiedzającemu naszą stronę sklepu. Jest jednak bardzo ważna, ponieważ ma duży wpływ na pozycjonowanie strony, czyli jak łatwo klient odnajdzie nasz sklep w wyszukiwarce internetowej.

Meta opis prezentowany jest w tagu html -owym:

W ten sposób przekazywana jest do wyszukiwarki internetowej skrócona informacja o tym, czego dotyczy ta strona.

Meta słowa kluczowe (nr. 6 na rysunku nr. 2)

Tak jak Meta opis tutaj wprowadzone wartości mają wpływ na pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych.

Meta słowa kluczowe prezentowany jest w tagu html -owym:

Te słowa kluczowe opisują treść strony wyszukiwarce internetowej, co ma wpływ na pozycjonowanie naszej strony w wyszukiwarkach. Słowa kluczowe powinny być oddzielone przecinkami

Parametry strony

Na dole panelu strony systemowej znajdują się parametry strony. Klikając na URL (nr. 8 na rysunku nr. 2) mamy możliwość sprawdzenia jak strona prezentuje się w docelowym środowisku.

Stronę możemy aktywować lub dezaktywować poprzez zaznaczenie/odznaczenie checkbox -a aktywności.

Data utworzenia informuje, kiedy strona została utworzona.

Usuwanie stron

Usuwać strony możemy pojedynczo poprzez wybranie Usuń z listy, która pojawi się po kliknięcie w ikonę operacji (nr. 6 na rysunku nr. 1).

Usuwanie grupowe odbywa się poprzez zaznaczenie checkbox -ami tych stron, które chcemy usunąć a następnie kliknięcie przycisku Usuń strony (nr. 2 na rysunku nr. 1). Decyzję potwierdzamy klikając Tak, usuń.

Aktywacja/dezaktywacja strony

Jeżeli chcemy żeby strona nie była dostępna po stronie sklepu (i nie chcemy jej usuwać) możemy ją dezaktywować. Strony nieaktywne oznaczone są na liście specjalną ikoną.

Dezaktywacja/aktywacja strony odbywa się poprzez kliknięcie Aktywuj/Dezaktywuj na liście, która pojawi się po kliknięciu na ikonę operacji (nr. 6 na rysunku nr. 1).

Operację aktywacji/dezaktywacji możemy również wykonać w panelu strony zaznaczając lub odznaczając checkbox odpowiedzialny za aktywność.

Edycja treści - Wstawki systemowe


Wstawki mogą być wykorzystane do umieszczenia przez operatora sklepu treści statycznej. Wstawki możemy definiować oddzielnie dla wielu języków.

Wstawki systemowe mają zdefiniowane miejsce występowania na stronie sklepu.

 • Biuletyn informacyjny - treść wstawki umieszczana jest w panelu biuletynu informacyjnego
 • Strona sklepu zamkniętego - jeżeli będziemy chcieli zamknąć na jakiś czas sklep dobrze jest przekazać dodatkowe informacje dla klientów go odwiedzających (na przykład informację o ponownym otworzeniu sklepu). Do tego możemy wykorzystać tą wstawkę, która odpowiada za treść wyświetlaną na stronie, gdy sklep jest zamknięty
 • Strona logowania dla sklepu z ograniczonym dostępem - treść prezentowana na stronie logowania, jeżeli sklep jest dostępny tylko dla użytkowników zalogowanych (dostępna tylko dla sklepów B2B)
 • Szczegóły produktu, nowa zakładka - wstawka prezentowana na stronie produktu, jako dodatkowa zakładka. Tytuł wstawki jest prezentowany, jako tytuł zakładki a treść wstawki, jako zawartość zakładki
 • Panel "Dane firmy" - treść prezentowana na dole panelu Dane firmy
 • Strona kontaktu - wstawka prezentowana na stronie kontaktu pomiędzy danymi firmy a formularzem kontaktowym
 • Karta, przycisk potwierdzenia - wstawka umiejscowiona w procesie składania zamówienia przy potwierdzaniu złożenia zamówienia
 • Główna strona użytkownika - wstawka prezentowana w strefie klienta na samej górze
 • Rejestracja nowego użytkownika- top - wstawka umiejscowiona nad formularzem rejestracji nowego klienta w sklepie
 • Nagłówek wspólny - prezentowany jest zaraz pod breadcrumbem
 • Nagłówek główny - prezentowany jest zaraz pod breadcrumbem na stronie głównej
 • Stopka - treść wstawki umieszczana jest w stopce sklepu
 • Karta - na przeciw przycisku "Kontynuuj" - wstawka, której treść wyświetlana jest w procesie składania zamówienia w koszyku pod listą towarów
 • Produkt, pod zdjęciem - wstawka prezentowana na karcie produktu pod jego zdjęciem
 • Ustanowienie nowego hasła, rejestracja przez operatora - wstawka prezentowana na stronie dostępnej po wejściu z linku z wiadomości e-mail po resetowaniu hasła lub zakładania konta dla użytkownika z poziomu panelu administracyjnego
 • Polityka plików cookie - Zawiera treść dotyczącą wykorzystania plików cookie przez serwis. Wiadomość ta prezentowana jest na dole strony sklepu i po zaakceptowaniu przez klienta jest ukrywana. W przypadku gdy wyświetlanie informacji o polityce plików cookie nie jest porządana wystarczy usunąć treść wstawki a ta nie będzie się pojawiać.
 • Sekcja HEAD - umożliwia dodanie skryptu, który zostanie uruchomiony podczas wczytywania sekcji HEAD
 • Sekcja BODY - umożliwia dodanie skryptu, który zostanie uruchomiony podczas wczytywania sekcji BODY

Lista wstawek systemowych

Lista wstawek można sortować i filtrować.

Na liście prezentowane są dwie kolumny:

 • Nazwa wstawki (nr. 1 na rysunku nr. 1) - prezentująca nazwę wstawki. Po kliknięciu na nazwę następuje przejście na panel wstawki gdzie można podejrzeć szczegóły wstawki i edytować ją
 • Tytuł (nr. 2 na rysunku nr. 1)

Rys. 1.

Podgląd/edycja wstawki systemowej

Do podglądu wstawki możemy przejść poprzez kliknięcie na nazwę wstawki (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Edycja wstawki jest dostępna po kliknięciu Edytuj w podglądzie wstawki.

Rys. 2.
Icon

Jeżeli pole treść wstawki pozostawimy puste, wstawka nie będzie prezentowana na stronie sklepu

Możemy zdefiniować treść wstawki dla języka bazowego i dodatkowych, jeżeli zostały zdefiniowane w systemie. Zakładka z językiem bazowym wyróżniona jest gwiazdką. W przypadku edycji w językach dodatkowych mamy możliwość skopiowania wartości z języka bazowego poprzez kliknięcie Kopiuj z języka bazowego.

Edycja zaawansowana wstawki

Podczas edycji treści wstawki mamy możliwość skorzystania z edycji zaawansowanej poprzez kliknięcie na _Edycja zaawansowana _poniżej okna z treścią (nr. 3 na rysunku nr. 2).

Po kliknięciu na link pojawi się okno edycji zaawansowanej (rysunek nr. 3).

Rys. 3.

Za pomocą edytora możemy wprowadzać treści zaawansowane pod względem formatowania i wyglądu. Mamy możliwość podglądu wstawki tak jak będzie wyświetlana na stronie sklepu (nr. 1 na rysunku nr. 2) oraz możemy wstawiać "elementy" zgodne z wyglądem naszego sklepu.

Po kliknięciu na ostatnią ikonę w ostatnim rzędzie (nr. 2 na rysunku nr. 3) pojawi się okno z wyborem elementów (rysunek 4).

Rys. 4.

Z okna szablonów możemy wybrać podstawowe elementy wyglądu strony i wstawić je w treść wstawki (możliwe jest zagnieżdżanie elementów). Wybór odbywa się poprzez kliknięcie na interesujący nas element (nr. 1 na rysunku nr. 4).

Jeżeli wybierzemy Zastąp obecną zawartość (nr. 2 na rysunku nr. 4) zawartość edytora zostanie zastąpiona wybranym elementem.

Elementy możliwe do wybrania:

 • układ strony
 • logo
 • panel bez tytułu
 • panel z tytułem i zawartością
 • panel z ramką
 • tabela

Edycja treści - Wstawki własne

Wstawki mogą być wykorzystane do umieszczenia przez operatora sklepu treści statycznej. Wstawki możemy definiować oddzielnie dla wielu języków.

Icon

Wstawki własne nie są jednoznacznie przypisane do jednego miejsca (jak ma to miejsce w przypadku wstawek systemowych). Przypisywać wstawki możemy do:

 • Strona główna (dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Strona główna ])
 • Panele boczne (dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Panele boczne ])
 • Stopka (dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Stopka ])

Lista wstawek własnych

Lista wstawek można sortować i filtrować.

Na liście prezentowane są trzy kolumny:

 • Tytuł (nr. 2 na rysunku nr. 1) - po kliknięciu na tytuł następuje przejście na panel wstawki gdzie można podejrzeć szczegóły wstawki i edytować ją
 • Data utworzenia (nr. 4 na rysunku nr. 1) - data utworzenia wstawki
 • Operacje (nr. 5 na rysunku nr. 1) - zawiera ikony akcji, z których możemy wybierać takie jak: Szczegóły, Aktywuj/Dezaktywuj, Usuń.

Rys. 1.

Podgląd

Do podglądu wstawki możemy przejść poprzez kliknięcie na nazwę wstawki (nr. 1 na rysunku nr. 1) lub wybranie Szczegóły z listy rozwijanej po kliknięciu w ikonę operacji (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Dodawanie/edycja wstawki

Dodanie wstawki jest dostępne po kliknięciu przycisku Dodaj wstawkę (nr. 1 na rysunku nr. 1)

Edycja wstawki jest dostępna po kliknięciu Edytuj w podglądzie wstawki.

Rys. 2.Icon

Jeżeli pole treść wstawki pozostawimy puste, wstawka nie będzie prezentowana na stronie sklepu

Możemy zdefiniować treść wstawki dla języka bazowego i dodatkowych, jeżeli zostały zdefiniowane w systemie. Zakładka z językiem bazowym wyróżniona jest gwiazdką. W przypadku edycji w językach dodatkowych mamy możliwość skopiowania wartości z języka bazowego poprzez kliknięcie Kopiuj z języka bazowego.

Domyślnie dodawana wstawka jest nieaktywna. Aktywacji dokonujemy poprzez kliknięcie Aktywuj (nr. 4 na rysunku nr. 2)

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Edycja zaawansowana wstawki

Podczas edycji treści wstawki mamy możliwość skorzystania z edycji zaawansowanej poprzez kliknięcie na Edycja zaawansowana poniżej okna z treścią (nr. 3 na rysunku nr. 2).

Po kliknięciu na link pojawi się okno edycji zaawansowanej (rysunek nr. 3).

Rys. 3.

Za pomocą edytora możemy wprowadzać treści zaawansowane pod względem formatowania i wyglądu. Mamy możliwość podglądu wstawki tak jak będzie wyświetlana na stronie sklepu (nr. 1 na rysunku nr. 2) oraz możemy wstawiać "elementy" zgodne z wyglądem naszego sklepu.


Po kliknięciu na ostatnią ikonę w ostatnim rzędzie (nr. 2 na rysunku nr. 3) pojawi się okno z wyborem elementów (rysunek 4).

Rys. 4.

Z okna szablonów możemy wybrać podstawowe elementy wyglądu strony i wstawić je w treść wstawki (możliwe jest zagnieżdżanie elementów). Wybór odbywa się poprzez kliknięcie na interesujący nas element (nr. 1 na rysunku nr. 4).

Jeżeli wybierzemy Zastąp obecną zawartość (nr. 2 na rysunku nr. 4) zawartość edytora zostanie zastąpiona wybranym elementem.

Elementy możliwe do wybrania:

 • układ strony
 • logo
 • panel bez tytułu
 • panel z tytułem i zawartością
 • panel z ramką
 • tabela

Aktywacja/Dezaktywacja wstawki

Sterować widocznością wstawki na stronie sklepu możemy za pomocą aktywacji lub dezaktywacji.

Aktywacji/dezaktywacji możemy dokonać na podglądzie, w trybie edycji wstawki zaznaczając/odznaczając checbox Aktywuj/Dezaktywuj lub poprzez wybór Aktywuj/Dezaktywuj z listy rozwijanej po kliknięciu ikony operacji na liście wstawek (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Usuwanie wstawki własnej

Usuwanie wstawki własnej jest możliwe z listy wstawek poprzez zaznaczenie wstawki, którą chcemy usunąć a następnie kliknąć na Usuń (nr. 2 na rysunku nr. 1) wstawkę nad listą wstawek lub poprzez wybór Usuń z listy rozwijanej po kliknięciu ikony operacji na liście wstawek (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Edycja treści - Szablony e-mail

Szablony e-mail są wykorzystywane podczas wysyłania e-maili podczas kontaktu klienta ze sklepem (rejestracja, przypomnienie hasła itp.) oraz operacji związanych ze zmianami statusów na zamówieniu.

Operator systemu WAPRO B2B ma możliwość sterowania czy przy danej operacji ma być wysłany e-mail lub nie jak również treścią wiadomości. W wiadomościach operator może umieszczać informacje spersonalizowane ze względu na to, do którego klienta jest wysyłany e-mail.

Lista szablonów e-mail

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Edycja treści [ Szablony e-mail ])

Listę szablonów możemy filtrować i sortować.

Icon

Szablony możemy przypisywać pod konkretne zdarzenie (rejestracja, przypomnienie hasła, zmiana statusu zamówienia, itp.) w Menu [ Sklep ] Konfiguracja [ Proces zakupowy ].


Rys. 1.

Na liście szablonów e-mail prezentowane są informacje takie jak nazwa szablonu (będąca również linkiem służącym do przejścia do podglądu szablonu), temat zdefiniowany dla szablonu oraz data utworzenia. W kolumnie Operacje dostępne są akcje powiązane z danym szablonem.


Ikona nr. 4 na rysunku nr. 1 informuje, że dany szablon jest nieaktywny. Szablon możemy aktywować po kliknięciu na Aktywuj na liście rozwijanej, która pojawi się po kliknięciu na Operacje.

Icon

Jeżeli szablon email jest nieaktywny, wiadomości powiązane z danym szablonem nie zostaną wysłane.

Ikona nr. 3 na rysunku nr. 1 informuje, że dany szablon jest szablonem systemowym i nie może zostać usunięty (dezaktywacja szablonu systemowego jest możliwa).

Dodawanie/edycja szablonu e-mail

Do dodawania nowego szablonu e-mail przechodzimy przez kliknięcie przycisku Dodaj szablon (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Edycja istniejącego szablonu jest dostępna po kliknięciu Edytuj na podglądzie szablonu (do podglądu możemy przejść klikając na nazwę szablonu).

Rys. 2.

Wielojęzykowość

W systemie WAPRO B2B istniej możliwość stworzenie szablonu e-mail dla języka bazowego i języków dodatkowych.

Icon

Jeżeli dany szablon nie ma zdefiniowanej treści dla języka dodatkowego to e-mail zostanie wysłany do klienta na podstawie szablonu dla języka podstawowego.

Wybór języka odbywa się poprzez przechodzenie po zakładkach z kodami języków (nr. 1 na rysunku nr. 1). Dla języków dodatkowych mamy możliwość skopiowania treści z języka bazowego poprzez kliknięcie na Kopiuj z języka bazowego.

Dynamiczne uzupełnianie treści szablonów e-mail

W szablonach e-mail najważniejszym czynnikiem jest dynamiczne uzupełniania ich treści. Każdy klient sklepu powinien dostawać e-maile spersonalizowane.

W systemie WAPRO B2B istnieje możliwość wprowadzenia elementu dynamicznego do treści e-maili. Są to tak zwane parametry. Parametr jest to wcześniej zdefiniowany ciąg znaków i ma przykładową postać: ${przyklad} (rozpoczyna się od "${" potem następuje ciąg znaków charakteryzujący parametr i na zakończenie znak "}").

Icon

Parametry zostaną uzupełnione, jeżeli będą miały być, czym uzupełnione. Należy uważać żeby nie używać parametrów specyfikujących zamówienie klienta w szablonach e-maili, które mają być wysłane, jako newsletter lub przypomnienie hasła.

Parametry zostały podzielone na grupy:

 • ogólne - grupa ta zawiera jeden parametr (adres URL aplikacji) i jest zawsze dostępna
 • dane firmy - jeżeli zostały uzupełnione są zawsze dostępne
 • klient - dane klienta. Zawsze dostępne, jeżeli e-mail wysyłany jest do klienta posiadającego konto
 • zamówienie - dane dotyczące zamówienia klienta (adresy, lista produktów, suma zamówienia itp.). Te dane zostaną uzupełnione tylko w e-mailach, które zostaną wysłane w przypadku zmian statusów zamówienia.
 • zapytaj o produkt - parametry dostępne w szablonie wysyłania e-maila z odpowiedzią na pytanie zadane w związku z produktem. Należy pamiętać, że takie pytanie może zadać klient, który nie posiada konta w systemie, więc użycie parametrów z grupy "klient" może spowodować niezastąpienie parametru w e-mailu
 • newsletter - parametry przeznaczone do e-maili newsletter -a

Parametry są zdefiniowane i dostępne w podglądzie, edycji i edycji zaawansowanej (w tym przypadku korzystanie z parametrów jest najwygodniejsze).

Lista parametrów pojawia się w edycji i podglądzie po kliknięciu na Parametry konfiguracyjne (nr. 6 na rysunku nr. 2).

Wprowadzenie parametrów do tytułu lub treści szablonu w edycji podstawowej odbywa się poprzez skopiowanie parametru z listy parametrów (nr. 6 na rysunku nr. 2) i wklejenie go we właściwe miejsce.

Wstawianie szablonu email

Icon

Wstawienie szablonu email spowoduje nadpisanie zawartości edytora

Przydatnym narzędziem umożliwiającym szybkie rozpoczęcie tworzenia treści emaila dostosowanego do wyglądu strony jest wstawianie szablonu wiadomości. Funkcjonalność jest dostępna po kliknięciu na przycisk z ikoną listu Wstaw szablon email (nr. 1 na rysunku nr. 3)

Rys. 3.

Wstawianie parametrów w edycji zaawansowanej

Jeżeli korzystamy z edycji zaawansowanej (nr. 5 na rysunku nr. 2) mamy możliwość skorzystania z bardziej wyrafinowanej metody wstawiania parametrów do treści szablonu.

Po przejściu do trybu edycji zaawansowanej należy ustawić kursor w miejscu, w którym chcemy wstawić parametr a następnie kliknąć ikonkę Wstaw parametr (nr. 2 na rysunku nr. 3).

Po kliknięciu pojawi się okno (rysunek nr. 4) na którym grupy parametrów są poukładane w zakładkach (nr. 1 na rysunku nr. 4).

Rys. 4.

Kliknięcie na wybrany parametr z listy (nr. 2 na rysunku nr. 4) spowoduje zamknięcie okna i wstawienie tego parametru w oknie edycji szablonu.

Usuwanie szablonów

Icon

Nie ma możliwości usuwania szablonów systemowych (oznaczonych ikoną monitora nr. 3 na rysunku nr. 1) ale istnieje możliwość ich dezaktywacji

Usuwać szablony możemy poprzez zaznaczenie checkbox -ami szablonów przeznaczonych do usunięcia a następnie wybraniu Usuń szablony (nr. 2 na rysunku nr. 1) lub poprzez wybranie z listy rozwijanej po kliknięciu ikony operacji (nr. 5 na rysunku nr. 1) Usuń.

Aktywacja/dezaktywacja szablonów

Na liście szablony nieaktywne oznaczone są ikoną przekreślonego koła (nr. 4 na rysunku nr. 1).

Aktywować lub dezaktywować szablon możemy poprzez wybór Aktywuj/Dezaktywuj z listy rozwijanej po kliknięciu ikony operacji (nr. 5 na rysunku nr. 1) lub z poziomu podglądu szablonu klikając na Aktywuj/Dezaktywuj w wierszu statusu.

Edycja treści - Tłumaczenia interfejsu


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Edycja treści [ Tłumaczenia interfejsu ])

Sklep internetowy WAPRO B2B jest w pełni przystosowany do obsługi dowolnej ilości języków. Oznacza to, że praktycznie każdy (np. napisy umieszczone na logo sklepu, nazwy języków na liście wyboru języka) pojawiający się na stronie sklepu wyraz można przetłumaczyć na inny język lub zmienić jego brzmienie. W panelu administracyjnym można w prosty sposób zarządzać tłumaczeniami komunikatów, nazw krajów oraz nazw statusów zamówieniaRys. 1.

Podgląd tłumaczeń

Po lewej stronie panelu (nr. 3 na rysunku nr. 1) prezentowane są nazwy tłumaczeń a po prawej (nr. 4 na rysunku nr. 1) ich tłumaczenia w języku.

Przełączać się pomiędzy językami możemy za pomocą zakładek z kodami języków (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Icon

Jeżeli dla języka nie zostały zdefiniowane tłumaczenia to na stronie sklepu wyświetlane są tłumaczenia dla języka bazowego.

Edycja tłumaczeń

Edycja tłumaczeń jest dostępna po kliknięciu na przycisk Edytuj (nr. 2 na rysunku nr. 1). Po prawej stronie panelu (nr. 4 na rysunku nr. 1) wpisujemy nowe wartości tłumaczeń.

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Edycja treści - Zasoby własne

Zasoby własne pozwalają przechowywać na serwerze różnego rodzaju pliki (jeżeli dodawane pliki nie są obsługiwane zostaniemy o tym poinformowani).

Pliki te możemy używać wszędzie tam gdzie dostępny jest edytor zaawansowany

Lista zasobów własnych

Pliki w zasobach własnych są pogrupowane w katalogach dla lepszej ich organizacji. Nowe katalogi można tworzyć podczas dodawania plików. Na liście wyświetlane są informacje takie jak nazwy pliku, ścieżka URL do pliku, rozszerzenie, typ pliku oraz katalog, w którym się znajduje.

Listę zasobów możemy sortować oraz filtrować po kolumnach: nazwa, rozszerzenie, rodzaj pliku, katalog.

Rys. 1.

Dodawanie pliku

Dodawanie pliku rozpoczynamy od kliknięcia na przycisk Dodaj pliki (nr. 1 na rysunku nr. 1). W oknie, które pojawi się (rysunek nr. 2) mamy możliwość wybrania wielu plików do wysłania, określenia katalogu, w którym będą się znajdować lub dodać nowy katalog oraz obsłużyć sytuację, jeżeli w katalogu znajdują się już pliki o danej nazwie.

Rys. 2.
 1. Dodanie pliku jest możliwe poprzez kliknięcie na przycisk Wybierz (nr. 1 na rysunku nr. 2). Pod dodaniu pliku pojawi się on na liście pod przyciskiem Wybierz (nr. 4 na rysunku nr. 2). W oknie pojawią się również dwa dodatkowe przyciski: Wyślij i Usuń wszystkie.
  1. Jeżeli chcemy dodać więcej plików wystarczy powtórzyć operację z punktu pierwszego. W przypadku, gdy chcemy usunąć z listy plik, którego nie chcemy dodawać do zasobów wystarczy kliknąć na Usuń na liście (nr. 4 na rysunku nr. 2) lub jeżeli chcemy usunąć wszystkie pliki z listy kliknąć na przycisk Usuń wszystkie (nr. 3 na rysunku nr. 2)
  2. Domyślnie pliki umieszczane są w katalogu "bazowy". Wybór katalogu jest dostępny z listy rozwijanej Katalog (nr. 5 na rysunku nr. 2). Jeżeli chcemy dodać plik w nowym katalogu należy wpisać nazwę katalogu w Nowy katalog (nr. 6 na rysunku nr. 2) a następnie kliknąć na przycisk dodawania katalogu oznaczonego znakiem + (nr. 7 na rysunku nr. 2).
  3. W przypadku, gdy dodawany plik ma taką samą nazwę jak już istniejący w wybranym katalogu, możemy określić reakcję na taką sytuację (Reakcja na istniejący plik). Domyślnie jest to nadpisanie pliku na serwerze nowym plikiem (nr. 8 na rysunku nr. 2). Jeżeli wybierzemy Dodaj sufiks (nr. 9 na rysunku nr. 2) będziemy mieli możliwość zdefiniowania sufiksu (nr. 10 na rysunku nr. 2)
 2. Pliki wysyłamy na serwer klikając na przycisk Wyślij (nr. 2 na rysunku nr. 2)

Dodawanie katalogu

Katalogi możemy dodawać podczas dodawania plików. Dodawanie zostało opisane w rozdziale Dodawanie pliku w kroku 1 b.

Usuwanie pliku

Usuwać plik możemy z poziomu listy zasobów własnych klikając na ikonę X (nr. 5 na rysunku nr. 1) lub kliknięcie na przycisk Usuń pliki (nr. 2 na rysunku nr. 1) po poprzednim zaznaczeniu plików do usunięcia

Możliwości wykorzystania zasobów

Wszędzie tam gdzie jest używana wyszukiwarka zaawansowana można skorzystać z zasobów własnych.

Miejscami takimi są:

 • strony systemowe
 • strony własne
 • wstawki systemowe
 • wstawki własne
 • szablony e-mail
 • strona główna (poprzez umieszczanie wstawek)
 • panele boczne (poprzez umieszczanie wstawek)
 • menu główne (poprzez umieszczanie wstawek)
 • stopka (poprzez umieszczanie wstawek)

Wstawianie do treści zasobu własnego

Po przejściu do edycji zaawansowanej w wymienionych powyżej miejscach gdzie można skorzystać z wstawek własnych pojawia się edytor treści, w którym możemy dodawać zasoby własne na trzy sposoby.

Tymi sposobami są:

 • odnośnik - umożliwia dodanie odnośnika do treści, który po kliknięciu wyświetli zasób (sposób wyświetlenia zasobu zależy od konfiguracji) (nr. 1 na rysunku nr. 3)
 • obrazek - wstawia obrazek w treść strony (nr. 2 na rysunku nr. 3)
 • flash - umożliwia wstawianie plików flash (.swf) w treść strony (nr. 3 na rysunku nr. 3)

Rys. 3.

Po wybraniu jednej z trzech wymienionych opcji w oknie, które pojawi się przy miejscu na wprowadzenie Adres URL klikamy na Przeglądaj. Następnie pojawia się nowe okno z listą zasobów własnych (w przypadku dodawania obrazków i flash -a zawężonej do plików o odpowiednim typie).Z listy wybieramy plik, który chcemy umieścić w treści klikając na link w kolumnie URL. Każda z opcji posiada pozwala na skonfigurowanie umieszczenia zasobu we właściwy sposób w treści. Dla obrazka i flash -a możemy określić położenie w tekście. Dodanie zasobu zatwierdzamy przyciskiem OK.

Edycja treści - Aktualności


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Edycja treści [ Aktualności ])

System WAPRO B2B pozwala na prezentowanie aktualności skierowanych do wszystkich lub konkretnych klientów w wyznaczonym czasie.

Aktualności posiadają swoją własną stronę, na której prezentowana jest ich lista. Odnośniki do niej można ustawić na belce menu głównego (Menu [CMS] → Konfiguracja układu [Menu główne]), stopce (Menu [CMS] → Konfiguracja układu [Stopka]) lub zaprezentować skróconą listę na stronie głównej (Menu [CMS] → Konfiguracja układu [Strona główna] → Dodaj pozycję strony głównej [Aktualności]).

Lista aktualności

Po wejściu do modułu aktualności prezentowana jest lista zawierające wszystkie dodane przez nas aktualności (rysunek nr. 1). Aktualności domyślnie posortowane są wg. daty opublikowania.


Rys. 1.

Na liście prezentowane są tytuły, daty opublikowania, daty wygaśnięcia (jeżeli zostały zdefiniowane). Po każdej wymienionej kolumnie można sortować lub wyszukiwać.

Icon

Aktualności dezaktywowane oznaczone są ikoną nieaktywności (nr. 5 na rysunku nr. 1)

Dodawanie / edycja aktualności

Dodawanie jest dostępne po kliknięciu na liście aktualności przycisku Dodaj aktualność (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Edycja dostępna jest po kliknięciu w nazwę aktualności (nr. 4 na rysunku nr. 1).Rys. 2.

Ustalanie zakresu czasowego

Dzięki możliwości ustawienia daty opublikowania (nr. 1 na rysunku nr. 2) i wygaśnięcia (nr. 2 na rysunku nr. 2) istnieje możliwość sterowania czasem wyświetlania aktualności na stronie sklepu.

Icon

Data opublikowania jest wymagana. Jeżeli data wygaśnięcia nie zostanie zdefiniowana aktualność będzie prezentowana bezterminowo. Oczywiście można tę wartość edytować lub dezaktywować aktualność.

Zmiana statusu

Aktualność możemy aktywować klikając na Aktywuj (nr. 3 na rysunku nr. 2) lub dezaktywować. Aktualności nieaktywne prezentowane są na liście aktualności oznaczone są odpowiednią ikoną (nr. 5 na rysunku nr.1)

Icon

Domyślnie nowo utworzona aktualność jest dezaktywowana.

Dodawanie / edycja treści

Tytuł (nr. 4 na rysunku nr. 2), wprowadzenie (nr. 5 na rysunku nr. 2), treść (nr. 6 na rysunku nr. 2) może być wprowadzana w dowolnym języku, który został skonfigurowany w WAPRO B2B wystarczy wybrać odpowiednią zakładkę z językiem.

Wymagane jest podanie tytułu i wprowadzenia.

Icon

Wprowadzenie jest prezentowane jest razem z tytułem na liście aktualności (na liście aktualności treść jest ukryta). Po przejściu do konkretnej aktualności prezentowane są wszystkie elementy. Tytuł na początku, następnie pogrubioną czcionką wprowadzenie a na sam koniec treść.

Wprowadzone dane mogą zostać wyczyszczone przyciskiem gumki (nr. 7 na rysunku nr. 2).

Podczas edycji wprowadzenia i treści można skorzystać z Edycja w trybie HTML co znaczenie ułatwia pracę.

Usuwanie aktualności

Usuwanie aktualności odbywa się poprzez zaznaczenie aktualności do usunięcia na liście (rysunek nr. 1) a następnie kliknięciu przycisku Usuń (nr. 2 na rysunku nr. 1). Ostatnim krokiem jest potwierdzenie decyzji usunięcia.

Dezaktywacja

Aktualność można dezaktywować wybór z operacji Dezaktywuj z listy rozwijanej operacji (nr. 6 na rysunku nr. 1) na liście aktualności (rysunek nr. 1) lub poprzez kliknięcie na link Dezaktywuj na karcie aktualności (rysunek nr. 2).

Konfiguracja układu - Strona główna

W systemie WAPRO B2B mamy możliwość zarządzania zawartością strony głównej. W prosty sposób możemy na niej umieszczać wstawki oraz pokazy slajdów ze wstawkami lub produktami.

Panel strony głównej

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Strona główna ])

W tym panelu mamy możliwość konfigurowania zawartości centralnej części strony głównej. Jeżeli zdefiniowane zostały panele boczne to możemy je konfigurować dla strony głównej w Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Panele boczne ] → Strony [ Strona główna ].

W panelu prezentowana jest lista elementów, która znajduje się na stronie głównej. Elementy (wstawki, pokazy slajdów, karuzel produktów) mogą być umieszczane jeden nad drugim. Nie ma możliwości umieszczania ich obok siebie. Liczba elementów jest dowolna.

Rys. 1.

Dodawanie pozycji strony głównej

Dodawanie elementu do strony głównej należy zacząć od kliknięcia na przycisk Dodaj pozycję strony głównej (nr. 1 na rysunku nr. 1) z listy rozwijanej wybieramy jedną z trzech opcji: Wstawki, Panel produktów, Karuzela produktów, Pokaz slajdów z produktami, Pokaz slajdów ze wstawkami.

Dodawanie wstawki

Po wybraniu z listy rozwijanej opcji Wstawki pojawi się okno z listą dostępnych wstawek. Klikamy na wstawce, którą chcemy dodać a następnie na przycisk Dodaj. Wstawka zostanie umieszczona na liście elementów strony głównej

Dodawanie panelu produktów

Na stronie głównej można prezentować produkty na cztery różne sposoby: boksy, pełny, galeria, lista.

Należy wybrać etykietę, z której mają zostać pobrane produkty do pokazania. Określić należy ilość produktów, które mają być wyświetlane czy ich kolejność powinna być losowa i na końcu czy dany panel produktów ma być aktywny.

Dodanie panelu zatwierdzamy przyciskiem Dodaj.

Dodawanie karuzeli produktów

Na stronie głównej można umieścić panel, który będzie wyświetlał określoną ilość produktów a po upłynięciu określonego czasu wyświetli kolejne produkty pochodzące z określonej etykiety.

Rys. 2.
 • Etykieta wyświetlanych produktów - okno służy do wyboru etykiety, z której mają być wyświetlane produkty. Wybór następuje poprzez kliknięcie na etykietę.
 • Typ - sposób w jaki na karuzeli będą prezentowane produkty
  • Domyślny - produkty prezentowane w postaci kafelków
  • Galeria - produkty wyświetlane jak w widoku galeria na liście produktów. W tym widoku główny nacisk położony jest na zdjęcie produktu
 • Ilość wszystkich wyświetlanych - ilość produktów, które mają zostać wybrane z zaznaczonej etykiety do wyświetlenia
 • Czas wyświetlenia [s] - czas po którym zostanie zaprezentowana lista kolejnych produktów
 • Kolejność losowa - losowe wyświetlanie slajdów
 • Aktywna - czy karuzela ma być aktywna
 • Dopełnienie pustych miejsc produktami z początku listy - jeżeli na ostatniej stronie zostanie wolne miejsce zostanie uzupełnione produktami z początku listy
 • Automatyczne przewijanie - produkty mogą być przewijane automatycznie co okres czasu lub przy użyciu pagera
 • Przesunięcie o konkretną ilość produktów podczas pokazu - o ile produktów ma być przesuwana karuzela
  • Obrót o tyle produktów ile jest wyświetlanych - po wyborze tej opcji przesunięcie produktów nastąpi o taką ilość, która jest wyświetlana

Dodawanie pokazu slajdów z produktami / edycja istniejących slajdów

Po wybraniu z listy rozwijanej opcji Pokaz slajdów z produktami następuje przejście do konfiguracji pokazu slajdu (rysunek nr. 3).

Możemy zdefiniować dwa podstawowe sposoby wyświetlania slajdów:

 • kolumnowy - nr. 1 na rysunku nr. 3
 • prosty - nr. 3 na rysunku nr. 3

Rys. 3.

Wyboru, który sposób wyświetlania slajdów ma być zastosowany dokonywany jest w wierszu Typ.

Wymagane jest podanie nazwy slajdu

Rys. 4.
 • Etykieta wyświetlanych produktów - okno służy do wyboru etykiety, z której mają być wyświetlane produkty. Wybór następuje poprzez kliknięcie na etykietę.
 • Typ:
  • kolumnowy z przenikaniem lub z przewijaniem (odnosi się to do sposobu zmiany informacji o produktach) (nr. 1 na rysunku nr. 3)
  • prosty lub prosty z paskiem nawigacji (nr. 3 na rysunku nr. 3). Jeżeli wybierzemy opcję z paskiem nawigacji będzie dostępny prosty sposób nawigacji pomiędzy slajdami, gdzie można wybrać, na którą stronę chcemy przejść (nr. 4 na rysunku nr. 3). W przypadku wyboru opcji bez nawigacji mamy tylko możliwość przejścia do następnej lub poprzedniej strony
 • automatyczne przewijanie - slajdy są przewijane ręcznie. Jeżeli zaznaczymy tą opcję same będą się przewijać o ilość sekund określoną w oknie Czas wyświetlania.
 • strona nawigacji - definiuje, z której strony ma być prezentowana nawigacja na pokazie slajd
 • ilość wyświetlanych - ile produktów ma być wyświetlanych z danej etykiety
 • czas przejścia - definiuje jak długo będzie zajmować zmiana slajdu na następny
 • kolejność losowa - losowe wyświetlanie slajdów
 • aktywny - jeżeli chcemy aktywować lub dezaktywować pokaz slajdów zaznaczamy lub odznaczamy opcję
 • pokaż nazwę etykiety w boksie - jeżeli zaznaczymy tą opcję będzie prezentowana na górze pokazu slajdów zdefiniowana nazwa

Dodawanie pokazu slajdów ze wstawkami

Podczas definiowania pokazu slajdów ze wstawkami wybieramy wstawki spośród już istniejących. Wstawki możemy zdefiniować w Menu [ CMS ] Edycja treści [ Wstawki własne ].

To, które wstawki mają być wyświetlane, jako slajdy decydujemy poprzez przeciągnięcie wstawek z okna Dostępne wstawki do okna Wyświetlane wstawki.

Dodatkowo do konfiguracji:

 • Nazwa - nazwa wstawki (jeżeli wybierzemy opcję Pokaż tytuł w boxie będzie ona prezentowana nad pokazem slajdów)
 • Typ:
  • prosty - prezentuje kolejno wstawki
  • prosty z paskiem nawigacji
 • Automatyczne przewijanie - slajdy są przewijane ręcznie. Jeżeli zaznaczymy tą opcję same będą się przewijać o ilość sekund określoną w oknie Czas wyświetlania.
 • Nawigacja - czy wyświetlać możliwość nawigowania po pokazie slajdów
 • Kierunek nawigacji - dostępny po wybraniu typu prostego z paskiem nawigacji. Umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania nawigacji jako poziomy, pionowy lub kropki
 • Czas przejścia - definiuje jak długo będzie zajmować zmiana slajdu na następny
 • Aktywny - jeżeli chcemy aktywować lub dezaktywować pokaz slajdów zaznaczamy lub odznaczamy opcję
 • Pokaż tytuł w boxie - jeżeli zaznaczymy tą opcję będzie prezentowana na górze pokazu slajdów zdefiniowana nazwa
 • Wysokość - mamy możliwość określenia wysokości pokazu slajdów

Rys. 5.

Zmiana kolejności elementów na stronie głównej

Funkcjonalność zmiany dostępności elementów na stronie jest dostępna po kliknięciu na przycisk Zmień kolejność (nr. 2 na rysunku nr. 1)

Następnie przeciągając elementy zmieniamy kolejność.

Zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz.

Przejście do edycji wstawek/pokazów slajdów

Edycja wstawek jest dostępna po kliknięciu na nazwę wstawki w kolumnie Nazwa.

Edycja pokazów slajdów jest dostępna po wybraniu Edytuj z listy rozwijanej dostępnej po kliknięciu na ikonę operacji w kolumnie Operacje (nr. 4 na rysunku nr. 1)

Usuwanie pozycji strony głównej

Najpierw należy zaznaczyć elementy do usunięcia. Następnie należy kliknąć na przycisk Usuń pozycję strony głównej (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz.

Konfiguracja układu - Panele boczne

System WAPRO B2B umożliwia definiowanie wyglądu prawie każdego aspektu strony sklepu. Jedną z głównych opcji jest możliwość określania zawartości paneli bocznych (lub ich braku).

Układ paneli bocznych możemy zdefiniować praktycznie dla każdej strony sklepu:

 • Strona główna
 • Historia zamówień
 • Kontakt
 • Koszyk
 • Logowanie i rejestracja
 • Porównywarka
 • Produkty z etykiety
 • Przechowalnia
 • Regulamin
 • Rejestracja zamówienia
 • Strefa klienta
 • Strona kategorii nadrzędnej
 • Strona kategorii podrzędnej
 • Strona produktu
 • Wyszukiwarka
 • Zamówienie
 • + strony własne (zdefiniowane w Menu [ CMS ] Edycja treści [ Strony własne ])
Icon

Jeżeli nie zostanie zdefiniowany układ dla konkretnej strony zostanie użyty dla niej układ podstawowy

Istnieje możliwość wyboru układu spośród propozycji układu klikając na Propozycje układu paneli bocznych.

Dostępne są trzy propozycje układu paneli:

 • 3 kolumny
 • 2 kolumny (lewa)
 • 2 kolumny (prawa)

Wyboru spośród propozycji dokonujemy poprzez najechanie myszką na układ, którym jesteśmy zainteresowani, kliknięcie na przycisk Wybierz a następnie zatwierdzenie wyboru poprzez kliknięcie w Zapisz.

Rozkład paneli

W zakładce Rozkład paneli (nr. 1 na rysunku nr. 1) mamy możliwość ustawienia wyglądu wymienionych stron sklepu internetowego

Rys. 1.

Na liście znajdującej się po lewej stronie panelu (nr. 4 na rysunku nr. 1) znajduje się lista stron sklepu (łącznie ze stronami własnymi zdefiniowanymi przez operatora).Listę możemy przeszukiwać wpisując nazwę strony w pole Szukaj (nr. 3 na rysunku nr. 1).


Ikona w kształcie popiersia (nr. 6 na rysunku nr. 1) informuje, że jest to strona z układem własnym

Zmiana zawartości paneli bocznych dla konkretnej strony

To, której strony panele chcemy konfigurować wybieramy poprzez kliknięcie na nazwę strony na liście stron (nr. 4 na rysunku nr. 1).

Po kliknięciu w Układ podstawowy można edytować układ domyślny dla paneli, które nie mają zdefiniowanego układu własnego.

Po wybraniu strony możemy zdecydować czy ma zostać użyty układ podstawowy lub własny (nr. 7 na rysunku nr. 1)

Po kliknięciu w _Użyj układu własnego _w centralnej części panelu pojawi się uproszczony aktualny wygląd paneli bocznych. Prezentowana jest zawartości lewej i prawej kolumny a samym centrum znajdują się panele, które można umieścić na kolumnach.

Panel, który chcemy umieścić na konkretnej kolumnie wybieramy spośród Dostępne moduły (nr. 9 na rysunku nr. 1). Umieszczenie panelu na kolumnie odbywa się poprzez przeciągnięcie go nad kolumnę (prawą lub lewą), na której chcemy umieścić dany panel.

Zmiana kolejności odbywa się poprzez przeciągnięcie elementu na miejsce jego właściwego położenia

Usuwanie panelu odbywa się poprzez przeniesienie panelu z kolumny do Dostępne moduły lub poprzez kliknięcie ikony x znajdującej się na miniaturce panelu (nr. 11 na rysunku nr. 1) co spowoduje przesunięcie modułu do Dostępne moduły.

Przy pomocy ikony edycji (nr. 12 na rysunku nr. 1) mamy możliwość przejścia do konfiguracji danego panelu.

Zmiany zapisujemy klikając na przycisk Zapisz.

Konfiguracja paneli

Mamy możliwość skonfigurowania zachowania niektórych paneli i jakie informacje mają pokazywać.

Rys. 2.

Po lewej stronie widoczna jest lista dostępnych paneli (nr. 3 na rysunku nr. 2). Możemy ją przeszukiwać przy wpisując w pole Szukaj (nr. 2 na rysunku nr. 2) nazwę panelu.


Po kliknięciu na liście na panel, który chcemy konfigurować w centrum pojawiają się informacje dotyczące możliwości konfiguracji panelu (nr. 5 na rysunku nr. 2). W zależności od typu panelu mogą być do skonfigurowania różnorodne opcje.

Edycję rozpoczyna wciśnięcie przycisku Edytuj (nr. 4 na rysunku nr. 2).

Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Icon

Jeżeli panel oznaczony jest niebieską ikoną użytkownika (nr. 6 na rysunku nr. 2) oznacza to, że panel może zostać usunięty.

Dodawanie nowego panelu

Możemy zdefiniować cztery rodzaje paneli.

Panele mogą prezentować:

 • produkty z określonej etykiety
 • wstawki
 • pokaz slajdów z produktami
 • pokaz slajdów ze wstawkami

Dodawanie nowego panelu zaczynamy od kliknięcia na przycisk Dodaj panel (nr. 1 na rysunku nr. 2) i z listy rozwijanej wybieramy, co ma prezentować nowy panel.
W przypadku paneli zawierających produkty z etykiety lub wstawki wybieramy z rozwijanego drzewa etykietę lub wstawkę, którą chcemy prezentować.

Jeżeli wybierzemy pokazy slajdów konfiguracja nowego slajdu ze wstawkami/produktami będzie przebiegać tak samo jak opisana w instrukcji w Strona główna → Dodawanie pozycji strony głównej → Dodawanie pokazu slajdów z produktami lub Strona główna → Dodawanie pozycji strony głównej → Dodawanie pokazu slajdów ze wstawkami

Usuwanie panelu

Jeżeli panel został utworzony przez użytkownika, czyli jest oznaczony odpowiednią ikoną na liście paneli (nr. 6 na rysunku nr. 2) możemy usunąć taki panel.

Po kliknięciu na panelu, który chcemy usunąć pojawi się na stronie panelu przycisk usuwania panelu Usuń.

Konfiguracja układu - Menu główne


(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Menu główne ])

W panelu administracyjnym mamy możliwość zarządzaniem zawartości głównego menu sklepu. Możemy dodawać odnośniki do innych stron, zmieniać kolejność elementów w menu, usuwać niepotrzebne pozycje.

Panel menu głównego

W panelu menu głównego prezentowane są pozycje znajdujące się na menu.

Wyróżniona jest nazwa pozycji oraz jej typ.

Rys. 1.

Dodawanie nowej pozycji menu

Do menu możemy dodawać:

 • etykiety - strony prezentujące produkty należące do konkretnej etykiety
 • kategoria - strony prezentujące produkty należące do konkretnej kategorii
 • drzewo kategorii - link do kategorii, który po najechaniu prezentuje drzewo kategorii należących do wybranej
 • strona - strony systemowe lub własne
 • moduł - strony dostarczające określoną funkcjonalność
  • porównywarka
  • koszyk
  • historia zamówień
  • strefa klienta
  • wyszukiwarka
  • logowanie i rejestracja
  • kontakt
  • przechowalnia
  • szybki koszyk
 • zewnętrzny url - odnośniki prowadzące do stron zewnętrznych

Dodawanie pozycji rozpoczynamy od kliknięcia na przycisk Dodaj pozycję menu (nr. 1 na rysunku nr. 1). Następnie z listy rozwijanej należy wybrać pozycję, którą chcemy dodać (pozycje zostały wymienione na liście powyżej).
W kolejnym kroku należy wybrać dla etykiety, kategorii i strony z drzewa skąd mają być pobrane dane. Wybór modułu odbywa się poprzez zaznaczenie checkbox -a.
Zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz.


Funkcjonalność szybkiego koszyka pozwala klientowi na szybkie wyszukanie i dodanie produktu do koszyka.

Moduł szybkiego koszyka udostępnia dwa elementy operowania na zawartości zamówienia:

 • pole wyszukiwarki, które po wpisaniu przynajmniej trzech znaków wyświetli listę pasujących produktów z możliwością dodania ich do koszyka
 • lista produktów w koszyku ze standardowymi funkcjonalnościami (zmiana ilości, usunięcie produktu)


Icon

Po liście produktów poruszać można się przy użyciu strzałek (góra, dół). Dodanie zaznaczonego produktu następuje po wciśnięciu klawisza Enter a zmiana ilości w jakiej produkt ma zostać dodany do koszyka jest możliwa za pomocą strzałek (góra, dół) przy przytrzymanym klawiszu Ctrl


Zmiana kolejności pozycji menu

Zmiana kolejności elementów w menu głównym możliwa jest po kliknięciu na przycisk Zmień kolejność (nr. 2 na rysunku nr. 1).

Icon

Elementy się na górze listy pozycji menu w panelu administracyjnym w sklepie znajdują się najbardziej po lewej strony menu.

Zmiany kolejności dokonujemy poprzez przeciągnięcie i upuszczenie pozycji na docelowe miejsce.

Zmiany potwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie pozycji menu

W pierwszym kroku zaznaczamy checkbox -em pozycje, które chcemy usunąć a następnie klikamy na przycisk Usuń pozycję menu (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Konfiguracja układu - Stopka

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [Stopka ]).

Stopka składa się z konfigurowalnych elementów nazwanych panelami. Panele w stopce umiejscowione są jeden obok drugiego. W skład paneli mogą wchodzić wstawki lub odnośniki.

Lista paneli stopki

Na liście prezentowane są panele stopki

Rys. 1.

Po lewej stronie znajduje się lista paneli stopki, natomiast po prawej szczegóły zaznaczonego panelu.


Dodawanie nowego panelu do stopki

Do stopki możemy dodawać panele zawierające wstawki (jedna wstawka zajmuje jeden panel) oraz panele zawierające odnośniki (jeden panel może zawierać wiele odnośników).

Panel ze wstawką

Dodawanie panelu ze wstawką:

 1. Kliknięcie na przycisk Dodaj panel (nr. 1 na rysunku nr. 1)
 2. Wybranie z listy opcji Wstawki
 3. Wybranie wstawki, którą chcemy umieścić (zarządzać wstawkami można w Menu [ CMS ] Edycja treści [ Wstawki własne ]).
 4. Zatwierdzenie wyboru przyciskiem Zapisz.

Panel z odnośnikami

Dodawanie panelu z odnośnikami:

 1. Kliknięcie na przycisk Dodaj panel (nr. 1 na rysunku nr. 1)
 2. Wybranie z listy opcji Odnośniki
 3. Konfiguracja panelu odnośników (sposób konfiguracji został opisany niżej)
 4. Zatwierdzenie wyboru przyciskiem Zapisz.

Konfiguracja panelu odnośników

Nazwa

Nazwa panelu jest polem wymaganym. Jest ona później wyświetlana, jako tytuł panelu w stopce.

Nazwa może zostać zdefiniowana również w językach dodatkowych, jeżeli nie będzie to na stronie sklepu będzie wyświetlana zawsze nazwa bazowa.

Poprzez przełączanie się pomiędzy zakładkami języków (nr. 1 na rysunku nr. 2) możemy nadawać nazwy w językach dodatkowych.

Rys. 2.

Zawartość panelu

Do panelu można dodawać odnośniki różnych typów:

 • etykieta - odnośnik do listy produktów należących do konkretnej etykiety
 • kategoria - odnośnik do listy produktów należących do konkretnej kategorii
 • strona - odnośnik do strony własnej lub systemowej
 • moduł - odnośnik do strony z konkretną funkcjonalnością. Lista dostępnych modułów:
  • porównywarka
  • koszyk
  • historia zamówień
  • strefa klienta
  • wyszukiwarka
  • logowanie i rejestracja
  • kontakt
  • przechowalnia
 • zewnętrzny url - dowolny url

Dodawanie odnośnika:

 1. Kliknąć na przycisk Dodaj pozycję panelu (nr. 3 na rysunku nr. 2)
 2. Wybranie z listy rozwijanej typu odnośnika, który chcemy dodać (dostępne typy zostały wymienione wyżej)
 3. Następnie dla typów etykieta, kategoria, strona wybranie z drzewa właściwego elementu. Dla modułów wybieramy konkretny moduł a dla zewnętrznego url -a podajemy nazwę, pod którą ma być wyświetlany na stronie sklepu i adres url.
 4. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Zmiana kolejności odnośnika w panelu:

 1. Kliknąć na przycisk Zmień kolejność (nr. 4 na rysunku nr. 2)
 2. Przeciągnąć i upuścić pozycję we właściwe miejsce
 3. Zatwierdzić zmiany klikając na Zapisz.

Usuwanie odnośnika z panelu:

 1. Zaznaczyć na liście checkbox -em odnośnik, który chcemy usunąć
 2. Kliknąć na przycisk Usuń pozycję panelu (nr. 5 na rysunku nr. 2)

Zmiana kolejności paneli w stopce

Panel stopki znajdujący się w panelu administracyjnym najwyżej na stronie sklepu znajduje się najbardziej po lewej stronie.

Zmieniać kolejność paneli w stopce możemy poprzez:

 1. Kliknięcie na Zmień kolejność (nr. 3 na rysunku nr. 1)
 2. Przeciągnąć panel i upuścić w docelowe miejsce
 3. Zmiany zatwierdzić klikając na Zapisz

Usuwanie paneli ze stopki

Usunąć panele można poprzez kliknięcie na Usuń (nr. 5 na rysunku nr. 1) w szczegółach panelu lub poprzez zaznaczenie na liście (nr. 4 na rysunku nr. 1) paneli do usunięcia a następnie kliknięciu na przycisk Usuń panele (nr. 2 na rysunku nr. 2).

Konfiguracja wyglądu - Schematy wyglądu

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ CMS ] Konfiguracja wyglądu [ Schematy wyglądu ])

System WAPRO B2B pozwala w prosty sposób dostosować wygląd sklepu. W zależności, jaki efekt chcemy osiągnąć i jak wiele czasu poświęcić system dostarcza odpowiednich narzędzi.

Schematy systemowe

Najprostszym sposobem na zmianę wyglądu sklepu jest wybranie jednego z gotowych schematów wyglądu. Są one dostępne w zakładce Schematy wyglądu (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Włączanie dla sklepu gotowego schematu wyglądu

Po najechaniu na miniaturkę podglądu możemy włączyć ją klikając na przycisk Włącz

Rys. 1.

Podgląd wyglądu sklepu w systemowym szablonie wyglądu

Jeżeli chcemy zobaczyć jak będzie wyglądał sklep w jednym z gotowych systemowych szablonów możemy kliknąć w Podgląd w sklepie, który pojawi się po najechaniu na miniaturkę schematu.

Zostanie otwarta nowa strona, w której zaprezentowany zostanie Państwa sklep (rysunek nr. 2). W tym widoku można przeglądać cały sklep i odwiedzać każdą stroną oceniając czy nowy wygląd jest właściwy

Icon

Przeglądając stronę sklepu w trybie podglądu możemy mieć pewność, że sklep dla klientów wygląda tak jak wyglądał. Tylko operator po przejściu w tryb podglądu może oglądać sklep w nowym wyglądzie. Wygląd sklepu dla klientów zmieni się dopiero po tym jak operator włączy wybrany wygląd przyciskiem Włącz (sposób opisany w rozdziale Włączanie dla sklepu gotowego schematu wyglądu).

Rys. 2.

Będąc w trybie podglądu operator może sprawdzić wygląd sklepu w innych schematach wybierając je z listy rozwijanej Aktualny schemat (nr. 2 na rysunku nr. 2) a następnie kliknąć w przycisk Zmień.

Wyjście z trybu podglądu następuje po kliknięciu w Wyłącz (nr. 1 na rysunku nr. 2).

Tworzenie nowego schematu wyglądu na podstawie systemowego

Skorzystanie ze schematów systemowych jest najprostszym i najszybszym sposobem na zmianę wygląd sklepu.

Istnieje możliwość utworzenia własnego schematu. Ze względu na ogromną ilość parametrów wyglądu do uzgodnienia, nowy schemat tworzony jest na podstawie już istniejącego schematu (systemowego lub własnego).

Tworzenie nowego schematy rozpoczyna się poprzez kliknięcie na Stwórz nowy, który pojawi się na miniaturce schematu po najechaniu myszą.

Następnie w oknie, które pojawi się należy podać nazwę nowego schematu. Kolejnym krokiem jest konfiguracja schematu wyglądu.

Schematy własne

Schematy własne są dostępne pod zakładką Schematy własne (nr. 2 na rysunku nr. 1)

Rys. 3.


Icon

Wybór opcji dotyczących schematów własnych dostępny jest po najechaniu na miniaturkę kursorem.

Włączenie schematu własnego odbywa się poprzez kliknięcie na przycisk Włącz.

Podgląd schematu własnego działa analogicznie jak dla schematu systemowego.

Jeżeli chcemy edytować schemat należy kliknąć na Edycja schematu.

Tworzenie nowego schematu jest dostępne po kliknięciu na Stwórz nowy, następnie należy podać nazwę i rozpocząć proces konfiguracji.

Kliknięcie na przycisk X w oknie schematu własnego spowoduje usunięcie schematu.

Konfiguracja schematu wyglądu

Konfiguracja schematu pozwala na zdefiniowanie praktycznie, każdego elementu (kroje, wielkości, kolory czcionek, tła, obramowania itp.).

Konfigurować wygląd można w dwóch trybach, graficznym i zaawansowanym. Przełączanie pomiędzy trybami odbywa się poprzez kliknięcie przycisku Tryb zaawansowany lub Tryb graficzny (nr. 3 na rysunku nr. 4).

Icon

Ze względu na łatwość obsługi i większe możliwości walidacji polecanym trybem jest tryb graficzny.

Podgląd jest dostępny po kliknięciu na przycisk Podgląd w sklepie (nr. 4 na rysunku nr. 4)

Rys. 4.

Graficzny typ konfiguratora

Po lewej stronie panelu na liście (nr. 5 na rysunku nr. 4) zostały pogrupowane elementy sklepu internetowego podlegające konfiguracji.

Listę tą możemy przeszukiwać wpisując w pole Szukaj (nr. 2 na rysunku nr. 4) nazwę szukanego elementu.

Po kliknięciu w interesującą nas sekcję po prawej stronie wyświetlone zostaną szczegóły jej konfiguracji (nr. 6 na rysunku nr. 4).

Sposoby konfigurowania elementów

Wiele elementów wyglądu sklepu definiowanych jest w ten sam sposób. Poniżej zostały zebrane podstawowe sposoby konfiguracji określonych grup elementów.

Icon

Warto pamiętać, że niektóre elementy nie będą widoczne w podglądzie w panelu administracyjnym na białym tle. Na przykład czcionki, dla których zdefiniowano biały kolor. Wtedy należy kliknąć na Pokaż na ciemnym tle lub jeżeli chcemy powrócić do białego tła należy kliknąć na Pokaż jasnym tle.

Kolor

Kolor można wprowadzać w postaci szesnastkowej lub wygodniej skorzystać z wyboru koloru. Należy kliknąć w kwadrat, który przedstawia aktualny kolor (nr. 1 na rysunku nr. 5)

Rys. 5.

W oknie, które pojawi się można wybrać kolor (nr. 2 na rysunku nr. 5) oraz jego nasycenie (nr. 3 na rysunku nr. 5).

Czcionka

Przy definiowaniu czcionki mamy możliwość określenia rodzaju, rozmiaru, koloru i jej grubości. Dla niektórych elementów można dla czcionki zdefiniować parametry jej cienia: rozmiar cienia, przesunięcie cienia w osi X i Y.

Tło

Istnieje możliwość określenia trzech typów tła: gradient, kolor, obraz.

Typ tła wybieramy z listy rozwijanej (nr. 1 na rysunku nr. 6)

Typ gradient

Rys. 6.

Gradient tworzony jest przy pomocy wbudowanego narzędzia definiowania gradientów (rysunek nr. 7).

Rys. 7.

Tworząc nowy gradient można skorzystać z wyboru predefiniowanych gradientów (nr. 1 na rysunku nr. 7).

Poniżej znajduje się pasek edycji położenia kolorów/przezroczystości na gradiencie. Przesuwając suwaki kolorów/przezroczystości można ustawić ich granice (nr. 2 na rysunku nr. 7). Do gradientu możemy dodawać i odejmować kolory w oknie Kolor (nr. 3 na rysunku nr. 7). Możliwe jest również dodawanie lub odejmowanie przezroczystości w oknie Przezroczystość (nr. 4 na rysunku nr. 7) jak również jej intensywności. Kierunek gradientu określamy wybierając z listy rozwijanej w oknie Kierunek (nr. 5 na rysunku nr. 7).

Podczas edycji gradientu wyświetlany jest podgląd gradientu po prawej stronie okna (nr. 6 na rysunku nr. 7)

Typ kolor

Dla typu kolor należy wybrać kolor tła posługując się narzędziem wyboru koloru. Użycie narzędzia zostało opisane w podrozdziale Kolor.

Typ obraz

Dla typu obraz możemy określić kolor tła pod obrazkiem, sam obrazek oraz to jak będzie wyświetlany na stronie sklepu

Rys. 8.

Tło dla obrazka określamy klikając na ikonkę koloru (nr. 2 na rysunku nr. 7).


Po kliknięciu w Wybierz (nr. 4 na rysunku nr. 7) przy Adres url obrazu mamy możliwość wstawienia obrazka pochodzącego z zasobów własnych.

Możemy również zdefiniować sposób powtarzania się obrazu (nr. 5 na rysunku nr. 7), położenie obrazka (nr. 6, 7 na rysunku nr. 7).

W trakcie zmian dostępny jest podgląd fragmentu tła (nr. 3 na rysunku nr. 7)

Obramowanie

W wielu elementach sklepu występuje obramowanie. W przypadku konfiguracji obramowania mamy możliwość określenia stylu ramki, jej szerokości, koloru obramowania oraz tego jak bardzo powinny być zaokrąglone rogi. Obramowania zawierają cień zdefiniowany poprzez rozmiar w pixelach i kolor. Jeżeli nie chcemy żeby cień był wyświetlany przy obramowaniu, jako rozmiar cienia powinniśmy wprowadzić wartość zero.

Elementy podlegające konfiguracji

 • Parametry podstawowe
  • Całość strony
  • Odnośniki
  • Pola formularza
 • Nagłówek
  • Top (nr. 1 na rysunku nr. 8)
  • Logo (nr. 2 na rysunku nr. 8)
  • Panel akcji (nr. 3 na rysunku nr. 8)
  • Komponent koszyka (nr. 4 na rysunku nr. 8)
  • Pływająca belka (belka pojawiająca się na górze strony po zjechaniu niżej na stronie)
 • Menu
  • Belka menu
  • Linie
  • Cień
  • Tło
 • Sekcja treści
  • Sekcja treści (obszar zaczynający się zaraz pod menu a kończący przed stopką)
  • Kolumny
 • Stopka
  • Przestrzeń wokół zawartości stopki
  • Sekcja stopki
  • Kolumny stopki
 • Przyciski
  • Przycisk standardowy
  • Przycisk duży
 • Boksy
  • Boksy, elementy wspólne
  • Boks A (boks zawierający listę kategorii, belki z nazwami procesów zamówienia)
  • Boks A - nagłówek
  • Boks A - zawartość
  • Boks B (praktycznie wszystkie boksy oprócz tych, które zawierają listę kategorii i nazwy procesów zamówienia)
  • Boks B - nagłówek
  • Boks B - zawartość
  • Panel
 • Panel kategorii
  • Breadcrumb
  • Ikona punktująca element główny listy
  • Poziom 1
  • Poziom 1 - nagłówek
  • Poziom 2
 • Koszyk
  • Przycisk dodawania do koszyka
  • Boks koszyka
  • Boks koszyka - nagłówek
  • Boks koszyka - zawartość
  • Boks koszyka - belka tytułowa podglądu koszyka
 • Listy i tabele
  • Lista/tabelka
  • Tabele
  • Tabele - nagłówek
 • Kroki zamówienia
  • Kroki zamówienia
 • Zdjęcia
  • Miniaturki
  • Podgląd
 • Oferta
  • Lista produktów
  • Panel sterowania wyświetlania oferty
 • Filtry i atrybuty filtrów
  • Boks filtrów
  • Boks filtrów - nagłówek
  • Boks filtrów - treść
  • Boksy poszczególnych filtrów
  • Znaczniki włączonych filtrów
  • Kalendarz
  • Suwak
 • Karta produktu
  • Opis
  • Panel informacji cenowych
  • Zakładki
  • Zakładki - po najechaniu myszą
  • Zakładki - aktualnie wybrana
 • Powiadomienia
  • Powiadomienia
  • Powiadomienia - informacje
  • Powiadomienia - błędy
 • Strony błędów
  • Strony błędów
  • Strony błędów - nagłówek
  • Strony błędów - treść

Rys. 9.

Konfiguracja wyglądu - Logo i ikony


Kolejnym sposobem na wyróżnienie naszego sklepu jest możliwość przypisania mu elementu logo i favikony. Możemy zdefiniować dwa rodzaje favikony: dla stron internetowych i dla urządzeń Apple.

Logo

Logo jest plikiem graficznym prezentowanym po lewej stronie strony sklepu zaraz nad menu. Logo z punktu widzenia marketingowego odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ wyróżnia i symbolizuje markę firmy.

W sekcji Logo (nr. 1 na rysunku nr. 1) prezentowane jest logo sklepu.

Dodawanie loga:

 1. Kliknąć na przycisk Wybierz (nr. 2 na rysunku nr. 1) w sekcji Logo.
 2. Wybrać plik logo
 3. Kliknąć w przycisk Wyślij
 4. Logo zostało dodane

Rys. 1.

Usunięcie logo następuje po kliknięciu na przycisk Usuń logi.

Favicony

Ikona dla przeglądarek

Ikona dla przeglądarek jest prezentowana przed adresem URL w polu adresowym przeglądarki internetowej.

Ikona ta powinna kojarzyć się ze sklepem internetowym.

Icon

Favicon dla przeglądarek jest obrazkiem o rozmiarach 16x16 lub 32x32 pixeli.

W sekcji Faviconki (nr. 3 na rysunku nr. 1) w Ikona dla przeglądarek prezentowana jest aktualna ikona. Jeżeli nie została zdefiniowana prezentowana jest domyślna ikona systemu WAPRO B2B.

Dodawanie ikony dla przeglądarek

 1. Kliknąć na przycisk Wybierz (nr. 4 na rysunku nr. 1) w Favicony → Ikona dla przeglądarek
 2. Wybrać plik ikony
 3. Kliknąć na przycisk Wyślij
 4. Ikona dla przeglądarki została dodana

Usuwanie ikony dla przeglądarki

W sekcji Favicony → Ikona dla przeglądarek należy kliknąć na przycisk Usuń ikonę.

Ikona dla urządzeń Apple (iPhone/iPad/iPod)

Dla użytkowników urządzeń Apple ikona dla nich stworzona odgrywa ważną rolę, ponieważ nie jest wykorzystywana tylko podczas korzystania ze strony sklepu, ale również symbolizuje sklep internetowy po dodaniu go do ulubionych na panelu urządzenia (nr. 1 na rysunku nr. 2).

W sekcji Faviconki (nr. 3 na rysunku nr. 1) w Ikona dla urządzeń Apple (iPhone/iPad/iPod) prezentowana jest aktualna ikona. Jeżeli nie została zdefiniowana prezentowana jest domyślna ikona systemu WAPRO B2B.

Icon

Ikona dla urządzeń Apple powinna mieć rozmiar 57x57 pixeli i być w formacie PNG

Rys. 2.

Dodawanie ikony

 1. Kliknąć na przycisk Wybierz (nr. 4 na rysunku nr. 1) w Favicony → Ikona dla urządzeń Apple (iPhone/iPad/iPod)
 2. Wybrać plik ikony
 3. Kliknąć na przycisk Wyślij
 4. Ikona dla przeglądarki została dodana

Usuwanie ikony dla przeglądarki

W sekcji Favicony Ikona dla urządzeń Apple (iPhone/iPad/iPod) należy kliknąć na przycisk Usuń ikonę.

Konfiguracja wyglądu - Własny CSS

Własny CSS pozwala na jeszcze większą zmianę wyglądu sklepu internetowego. Style stworzone przez operatora w panelu administracyjnym nadpisują style zdefiniowane wcześniej.

Icon

Nieumiejętne zdefiniowanie styli CSS może spowodować, że sklep nie będzie wyglądał dobrze. Jeżeli wygląd sklepu wydaje się "dziwny" pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy nie jest to powodem źle zdefiniowanych własnych styli CSS. Najprostszym sposobem jest po prostu usunięcie styli i sprawdzenie wyglądu sklepu.

Dodawanie własnych styli CSS

Definiowanie CSS wprowadzane są w oknie Zawartość własnych definicji CSS (nr. 2 na rysunku nr. 1).

Rys. 1.

Style własne zapisujemy przyciskiem Zapisz CSS (nr. 3 na rysunku nr. 1).


Icon

Przed zapisaniem styli dobrze jest sprawdzić wygląd sklepu internetowego w podglądzie klikając przycisk Podgląd w sklepie (nr. 1 na rysunku nr. 1). Spowoduje to otwarcie strony sklepu w nowym oknie (jeżeli Twoja przeglądarka blokuje możliwość otwierania nowych okien zezwól panelowi administracyjnemu na tą operację), gdzie można podejrzeć efekty zmian przed zapisaniem pliku.

Tworzenie własnej skórki RWD

Skrócony opis procesu tworzenia skórki RWD

 1. Pobranie źródeł skórki RWD (bazowej) w formacie paczki ZIP
 2. Modyfikacja źródeł skórki bazowej w kierunku uzyskania pożądanych zmian, np.:
  1. modyfikacja zmiennych sterujących kolorami, krojem czcionek, rodzajem tła, odstępami, etc.;
  2. uzupełnienie / modyfikacja bazowych definicji styli w plikach źródłowych SASS;
  3. modyfikacja styli odpowiedzialnych za wygląd powiadomień mailowych wysyłanych ze sklepu
 3. Spakowanie ponowne paczki ZIP ze zmodyfikowanymi źródłami oraz ustaloną nazwą własną skórki, we właściwej strukturze katalogów i plików;
 4. Załadowanie paczki ZIP ze skórką poprzez Panel Administracyjny w module CMS > Schematy wyglądu > Schematy własne
 5. Weryfikacja poprawności skórki - poprawna skórka pojawia się jako nowa pozycja do wyboru na liście skórek własnych, w przypadku błędu wyświetlany jest komunikat ze szczegółami problemu, który wystąpił.

Szczegółowy opis procesu tworzenia skórki RWD

Pobranie źródeł skórki bazowej z postaci paczki ZIP

Każda skórka RWD, zarówno systemowa, jak i własna, może stanowić podstawę tworzenia nowej skórki. Skórką przygotowaną specjalnie pod kątem dalszego rozwoju (jako skórka bazowa) jest skórka PLAIN. Źrodła dowolnej skórki można pobrać za pomocą linku "Pobierz źródła", który wyświetla się przy danej skórce:


Modyfikacja źródeł skórki bazowej w kierunku uzyskania pożądanych zmian

Struktura paczki ZIP

Paczka ze skórką ZIP ma ściśle określoną strukurę katalogów:

 • /vendor - folder zawierający źródła SASS systemu Bootstrap oraz Asseco BS, niezbędne do wygenerowania docelowo poprawnego arkusza CSS. Pliki te służą tylko temu, by możliwa była kompilacja SASS po stronie twórcy skórki, na jego stacji roboczej, lub po prostu do celów zapoznawczych. Pliki te nie powinny być zmieniane, ewentualne zmiany w tych plikach nie będą uwzględnione po wrzuceniu skórki do systemu (w trakcie wrzucania skórki do systemu, pliki te są ignorowane - do kompilacji gotowej skórki używane są oryginalne wersje tych plików, znajdujące się na serwerze)
  • /bootstrap/... - źródła SASS systemu Bootstrap
  • /abs/... - źródła SASS kluczowe z punktu widzenia aplikacji sklepowej autorstwa AssecoBS
 • /src/sass - folder zawierający źrodła SASS związane z bieżącą skórką. Pliki w tym folderze można modyfikować w celu uzyskania pożądanej postaci skórki. W folderze tym MUSZĄ znajdować się:
  • plik główny skórki (z rozszerzeniem scss) - nazwa tego pliku wyznacza nazwę skórki, np. my-skin.scss. Dozwolony jest tylko jeden plik .scss w tym katalogu. Plik ten jest plikiem początkowym kompilacji SASS.
  • folder główny skórki - nazwa tego folderu musi być identyczna z nazwą skórki, np. my-skin. Wewnątrz tego folderu powinny znajdować się składowe pliki SCSS oraz plik definujący wygląd wiadomości e-mail wysyłanych ze sklepu (mail.scss)

Nazwa nowej skórki

Nazwę skórki, pod jaką będzie ona widoczna w systemie jest nazwa głównego pliku .SCSS (paczka ZIP ze skórką może się nazywać tak samo, ale może też inaczej - nazwa pliku ZIP nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia systemu). Dlatego po ściągnięciu źródeł skórki, należy w trakcie modyfikacji skórki zmienić nazwę głównego pliku SCSS na własną, oraz folderu głównego skórki, na taką samą, jak nazwa pliku głównego (bez rozszerzenia .scss).

Modyfikacja definicji SASS

Modyfikację skórki należy rozpocząć od edycji pliku głównego *.scss i odpowiedniej korekty ścieżek do plików zależnych, aby po zmianie nazwy folderu głównego ścieżki te były poprawne. W pliku głównym *.scss oraz plikach zależnych z folderu głównego skórki można dokonywać wszelkich zmian mających na celu uzyskanie docelowego, pożądanego wyglądu skórki.

Do wykonywania zmian w skórkach potrzebna jest oczywiście wiedza z zakresu technologii CSS i SASS, przydatna może się także okazać znajomość systemu Bootstrap. Stąd też zmiany w tym zakresie powinny dokonywać osoby mające odpowiednie do tego celu kwalifikacje i wiedzę z zakresu projektowania wyglądu stron internetowych.

Modyfikacja styli dla maili wysyłanych ze sklepu

Wygląd maili można zmienić edytując plik /src/sass/[nazwa-skorki]/mail.scss. W podstawowej wersji plik ten czerpie z systemowego pliku vendor/abs/mail/mail.scss i w większości przypadków nie wymaga zmian, gdyż w swej domyślnej postaci czerpie ze zmiennych zdefiniowanych dla danej skórki (plik /src/sass/[nazwa-skorki]/_variables.scss), co powoduje, że maile powinny być spójne kolorystycznie ze skórką sklepu.

Proces pracy nad skórką - weryfikowanie zmian w sklepie

W celu korzystania ze zmodyfikowanej / utworzonej skórki należy ją odpowiednio spakować (ZIP) i wrzucić poprzez Panel Administracyjny do systemu (proces ten jest niżej bardziej szczegółowo jest opisany). W trakcie pracy nad skórką taki proces może się okazać jednak zbyt uciążliwy i pracochłonny, jeśli zmiany w plikach SASS są częste, a zmiany muszą być na bieżąco weryfikowane. W takiej sytuacji można skorzystać z kompilacji SASS na własnej stacji roboczejm, z użyciem dowolnego narzędzia służącego do kompilacji SASS.

np. aplikacji Koala (http://koala-app.com/) dostępnej na różne platformy systemowe (Windows / iOS / Linux)

Po udanej kompilacji SASS, zawartość wynikowego pliku CSS można wkleić w sekcji CMS > Własny CSS > Schemat responsywny, a następnie zapisać lub skorzystać opcji podglądu. Należy pamiętać, że w przypadku wyboru tego sposobu pracy ze skórką, w celu eliminacji kolizji definicji CSS pochodzących ze skórki właściwej, należy na ten czas włączyć dla sklepu skórkę systemową o nazwie ZERO, która nie zawiera żadnych definicji CSS, dzięki czemu wszelkie reguły CSS będą pochodzić tylko i wyłącznie z treści wklejonej w module Własny CSS.

Pakowanie paczki ZIP ze źródłami skórki i uruchamianie skórki w aplikacji

W celu korzystania ze zmodyfikowanej skórki należy spakować jej źródła w paczkę ZIP i załadować w Panelu Administracyjnym aplikacji. Paczka ZIP, aby została poprawnie przetworzona musi mieć odpowiednią strukturę katalogów - taką, jaka była paczce pobranej z serwera, przy czym istotna jest jedynie gałąź zaczynająca się od folderu "src", natomiast katalog "vendor" nie musi się znajdować w tworzonej paczce ZIP, gdyż jego zawartość i tak zostanie zignorowana. Poprawna paczka ZIP, dla przykładowej skórki o nazwie "my-skin" ma następującą strukturę wewnętrzną:

 • /src
  • /sass
   • /my-skin
    • mail.scss
    • _variables.scss
    • _inny-plik-skladowy1.scss
    • _inny-plik-skladowyN.scss
    • ...
   • my-skin.scss

Nazwa pliku ZIP nie ma znaczenia i może być dowolna. Za nazwę skórki odpowiada nazwa głównego pliku SCSS.

UWAGA!

Załadowanie pliku ZIP ze skórką o nazwie identycznej, jak istniejąca skórka własna, powoduje nadpisanie tej skórki. Zmiany te są nieodwracalne, stąd należy uważnie dobierać nazwy dla nowych skórek, by przypadkowo nie dokonać niezamierzonego nadpisania istniejącej skórki własnej.


Tak przygotowaną paczkę ZIP należy załadować do aplikacji (CMS > Schematy wyglądu > Schematy własne), korzystając z przycisku "Wybierz" w sekcji "Nowy schemat wyglądu". Po załadowaniu pliku ZIP na serwer i poprawnej kompilacji skórki, pojawi się ona na liście skórek własnych do wyboru. W przypadku jakichkolwiek błędów technicznych, zostanie wyświetlony komunikat błędu ze szczegółami dotyczącymi problemu. W przypadku błędów kompilacji SASS komunikat błędu opatrzony jest dodatkową informacją kompilatora SASS - jest to komunikat techniczny w j. angielskim.

Administracja Konfiguracja - Dane Firmy

(dostęp w panelu administracyjnym: Menu [ Administracja ] Konfiguracja [ Dane firmy ])

Dane firmy są ważnym elementem sklepu internetowego. Pozwalają na łatwą weryfikację sklepu przez kupującego i buduje zaufanie.

Dane firmy prezentowane są na stronie kontaktowej oraz na panelu bocznym, który można zdefiniować w Menu [ CMS ] Konfiguracja układu [ Panele boczne ].


W widoku panelu danych firmy po lewej stronie prezentowana jest lista pogrupowanych danych dotyczących firmy (nr. 1 na rysunku nr. 1) po wybraniu grupy po prawej stronie wyświetlane są szczegóły informacji z danej grupy (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Dane firmy pogrupowane są na pięć grup:

 • Dane podstawowe firmy
 • Firmowe adresy email
 • Firmowe telefony
 • Firmowe faxy
 • Firmowe konta bankowe

Rys. 1.

Dodawanie danych podstawowych firmy

Dodawanie lub edycja danych podstawowych jest dostępna po kliknięciu na przycisk Edytuj (nr. 2 na rysunku nr. 1)

Pełna nazwa firmy jest prezentowana w danych kontaktowych i panelu zawierającym dane firmy.

Krótka nazwa jest wyświetlana, jako nazwa zakładki w przeglądarce internetowej.

Firmowe adresy email

W grupie firmowych adresów email są adresy, które wyświetlane są klientowi, jako kontaktowe na stronie kontaktu i w panelu bocznym z danymi firmowymi.

Rys. 2.

Edycji lub usunięcia można dokonać poprzez wybór odpowiedniej opcji z listy rozwijanej, która pojawi się po kliknięciu na ikonę akcji w kolumnie operacji (nr. 3 na rysunku nr. 2).

Dodawanie adresu e-mail

Dodawanie adresu e-mail rozpocząć należy od kliknięcia w przycisk Dodaj (nr. 1 na rysunku nr. 2).

Ilość adresów e-mail jest dowolna

Rys. 3.

Nowy adres email


W polu Nowy adres email (nr. 1 na rysunku nr. 3) wpisać należy adres email. Pole to jest wymagane

Widoczny w sklepie

Adres e-mail domyślnie jest widoczny w sklepie internetowym na stronie kontaktu i w panelu z danymi adresowymi firmy. Jeżeli nie chcemy żeby adres był widoczny należy kliknąć przycisk Ukryj (nr. 3 na rysunku nr. 3). Kliknięcie na przycisk Pokaż przywróci widoczność email -a w sklepie.

Icon

Niewidoczny w sklepie adres email może być w dalszym ciągu wykorzystywany, jako spełniający określone funkcje systemowe.

Wielojęzykowość (nr. 4 na rysunku nr. 3)

Etykietę nowego emaila i opis możemy zdefiniować w języku bazowym i językach dodatkowych. Jeżeli wartości dla języków dodatkowych nie zostaną zdefiniowane to dla tych języków w sklepie internetowym będzie wyświetlana wartość zdefiniowana dla języka bazowego.

Etykieta nowego emaila (nr. 5 na rysunku nr. 3)

Etykieta jest wyświetlana na stronie sklepu internetowego i ma za zadanie opisać klientowi, w jakich sprawach może zwracać się na podany adres email

Opis (nr. 7 na rysunku nr. 3)

Opis nie jest prezentowany na stronie sklepu internetowego, pełni rolę informacyjną po stronie panelu administracyjnego.

Firmowe telefony

Firmowe telefony są prezentowane na stronie kontaktu i w panelu bocznym zawierającym dane firmy.

Dodawanie firmowego telefonu

Rozpoczęcie dodawania numeru telefonu firmowego jest możliwe po kliknięciu na przycisk Dodaj.

Icon

Liczba firmowych telefonów jest dowolna

Nowy telefon

W polu Nowy telefon wpisać należy numer telefonu. Pole jest wymagane

Widoczny w sklepie

Numer telefonu domyślnie jest widoczny w sklepie internetowym na stronie kontaktu i w panelu z danymi adresowymi firmy. Jeżeli nie chcemy żeby adres był widoczny należy kliknąć przycisk Ukryj. Kliknięcie na przycisk _Pokaż _przywróci widoczność email -a w sklepie.

Wielojęzykowość (zakładki z kodami języków)

Etykietę numeru telefonu i opis możemy zdefiniować w języku bazowym i językach dodatkowych. Jeżeli wartości dla języków dodatkowych nie zostaną zdefiniowane to dla tych języków w sklepie internetowym będzie wyświetlana wartość zdefiniowana dla języka bazowego.

Etykieta nowego numeru telefonu

Etykieta jest wyświetlana na stronie sklepu internetowego i ma za zadanie opisać klientowi, w jakich sprawach może dzwonić pod konkretny numer telefonu

Opis

Opis nie jest prezentowany na stronie sklepu internetowego, pełni rolę informacyjną po stronie panelu administracyjnego.

Firmowe faxy

Numery firmowych faxów są prezentowane na stronie kontaktu i w panelu bocznym zawierającym dane firmy.

Dodawanie numeru firmowego faxu

Rozpoczęcie dodawania numeru faxu firmowego jest możliwe po kliknięciu na przycisk Dodaj.

Icon

Liczba numerów firmowych faxów jest dowolna

Nowy fax

W polu _Nowy fax _wpisać należy numer faxu. Pole jest wymagane

Widoczny w sklepie

Numer faxu domyślnie jest widoczny w sklepie internetowym na stronie kontaktu i w panelu z danymi adresowymi firmy. Jeżeli nie chcemy żeby adres był widoczny należy kliknąć przycisk Ukryj. Kliknięcie na przycisk _Pokaż _przywróci widoczność email -a w sklepie.

Wielojęzykowość (zakładki z kodami języków)

Etykietę numeru telefonu i opis możemy zdefiniować w języku bazowym i językach dodatkowych. Jeżeli wartości dla języków dodatkowych nie zostaną zdefiniowane to dla tych języków w sklepie internetowym będzie wyświetlana wartość zdefiniowana dla języka bazowego.

Etykieta nowego numeru faxu

Etykieta jest wyświetlana na stronie sklepu internetowego i ma za zadanie opisać klientowi, w jakich sprawach może wysyłać faxy pod konkretny numer.

Opis

Opis nie jest prezentowany na stronie sklepu internetowego, pełni rolę informacyjną po stronie panelu administracyjnego.

Firmowe konta bankowe

Konta bankowe spełniają rolę informacyjną dla klienta. Są wyświetlane na stornie kontaktowej, w panelu bocznym zawierającym dane firmy oraz jeden oznaczony, jako główny sprawuje funkcję systemowego numeru bankowego.

Numer główny wykorzystany może być w szablonach e-mail (parametr: ${company_bankaccount}).

Icon

Tylko jeden numer bankowy może być numerem głównym.

Dodawanie numeru bankowego

Po przejściu do grupy Firmowe konta bankowe należy kliknąć na przycisk Dodaj.

Icon

Liczba numerów kont bankowych jest dowolna

Nowe konto bankowe

W polu Nowe konto bankowe_ _wpisać należy numer konta bankowego. Pole jest wymagane

Widoczny w sklepie

Numer konta bankowego domyślnie jest widoczny w sklepie internetowym na stronie kontaktu i w panelu z danymi adresowymi firmy. Jeżeli nie chcemy żeby adres był widoczny należy kliknąć przycisk Ukryj. Kliknięcie na przycisk _Pokaż _przywróci widoczność email -a w sklepie.

Wielojęzykowość (zakładki z kodami języków)

Etykietę numeru konta bankowego i opis możemy zdefiniować w języku bazowym i językach dodatkowych. Jeżeli wartości dla języków dodatkowych nie zostaną zdefiniowane to dla tych języków w sklepie internetowym będzie wyświetlana wartość zdefiniowana dla języka bazowego.

Etykieta nowego konta bankowego

Etykieta jest wyświetlana na stronie sklepu internetowego i informuje, jakiego rodzaju przelewy mają być kierowane na dany numer konta bankowego.

Opis

Opis nie jest prezentowany na stronie sklepu internetowego, pełni rolę informacyjną po stronie panelu administracyjnego.

Administracja Konfiguracja - Ustawienia sklepu


System WAPRO B2B pozwala na zaawansowaną konfigurację sklepu. Opcje konfiguracyjne zostały podzielone na dziewięć grup.

Grupy ustawień sklepu:

 • Prezentacja oferty - konfiguracja prezentowania kategorii, produktów
 • Prezentacja dostępności - sposoby prezentowania lub nie dostępności produktu w sklepie
 • Sprzedaż - konfiguracja zmiennych związanych ze składaniem zamówienia
 • Wyszukiwarka - pozwala na konfigurację parametrów związanych z działaniem wyszukiwarki w sklepie
 • Dostęp - konfiguruje sposoby dostępności do sklepu (włączenie lub wyłącznie możliwości logowania, zakładania nowego konta itp.)
 • Waluta i język - dodawanie i edycja walut i języków
 • Biuletyn informacyjny - konfiguracja działania newslettera
 • Domeny - definiowanie domen, pod którymi dostępny będzie sklep internetowy
 • Skrzynka pocztowa - wyświetla informacje dotyczące skrzynki pocztowej w domenie WAPRO B2B i umożliwia zdefiniowanie systemowych adresów e-mail
 • Zamknięcie sklepu - umożliwia zamknięcie sklepu
 • Ustawienia fabryczne - przywracanie ustawień fabrycznych

Rys. 1.

Po lewej stronie prezentowana jest lista grup ustawień sklepu (nr. 2 na rysunku nr. 1). Listę możemy przeszukiwać przy użyciu pola Szukaj (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Po kliknięciu w konkretną grupę po prawej stronie wyświetlane są szczegóły konfiguracji opcji z tej grupy (nr. 4 na rysunku nr. 1).

Edycja konfiguracji jest dostępna po kliknięciu na przycisk Edytuj (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz.

Opcje

Prezentacja oferty

Ustawienia ogólne

Typ ścieżki nawigacji

Ścieżka nawigacji prezentuje gdzie znajduje się klient na stronie sklepu (nr. 1 na rysunku nr. 2).

Rys. 2.

Możliwe typy ścieżki nawigacji wyróżnione ze względu na miejsce prezentacji:

 • Globalny - ścieżka nawigacji prezentowana jest zaraz pod menu głównym sklepu (tak jak na rysunku nr. 2)
 • Tylko na stronie produktu - ścieżka nawigacji prezentowana jest na karcie produktu nad jego nazwą

Włączona porównywarka wewnętrzna

Umożliwia włączenie lub wyłączenie dostępu do porównywarki wewnętrznej.

Porównywarka pozwala klientowi na porównanie dowolnej liczby produktów według ich atrybutów (ceny, dostępności, gabarytów, itp.). Produkty dodane do porównywarki (z poziomu listy produktów lub karty produktu) widoczne są w panelu bocznym zatytułowanym Porównywarka. Po przejściu do porównywarki wyświetlane są wszystkie cechy produktów w postaci tabelarycznej

Włączona przechowalnia

Umożliwia włączenie lub wyłączenie dostępu do przechowalni.

Przechowalnia produktów pozwala na zapamiętanie listy produktów w celu wykorzystania ich później przez klienta. Produkty do przechowalni klient może dodawać z poziomu listy produktów lub karty produktu. Ilość produktów na liście i link do przechowalni prezentowany jest w oknie koszyka. Z poziomu przechowalnie możliwe jest wygenerowanie link -a, który może posłużyć do przesłania listy produktów w przechowalni znajomemu.

Wyświetlanie oferty

Ustawienia ogólne

Kroki stronicowania

Kroki stronicowania definiują różne ilości produktów na stronie, które klient może wybrać podczas przeglądania listy produktów. Dostępne ilości muszą być liczbami całkowitymi oddzielonymi przecinkami

Włączone sortowanie po indeksie katalogowym

Umożliwia sortowanie asortymentu na stronie sklepu po indeksie katalogowym

Domyślne sortowanie artykułów

Strona sklepu zapamiętuje ostatnio wybrany przez klienta sposób sortowania artykułów. Jeżeli klient nie wybrał jeszcze sposobu sortowania to w tym miejscu można skonfigurować w jaki sposób ma się ono odbywać.

Aktywność widoków na liście produktów

Umożliwia określenie, które widoki prezentacji listy produktów mają być dostępne na stronie sklepu

Domyślny widok prezentujący ofertę

Sklep internetowy umożliwia prezentację listy produktów w trzech różnych formach: pełnej, listy, galerii. Ta opcja konfiguracyjna ustawia widok domyślny dla wszystkich odwiedzających sklep internetowy. Klient odwiedzający sklep może ustawić widok, który najbardziej mu odpowiada.

Strona kategorii nadrzędnej

Pokazuj opis

Jeżeli kategoria nadrzędna posiada opis to może on być prezentowany na jej stronie w sklepie internetowym

Pokazuj podkategorie

Istnieje możliwość prezentowania na stronie kategorii nadrzędnej kategorii jej podrzędnych, co ułatwia przechodzenie przez kategorie.

Pokazuj produkty

Jeżeli dla kategorii nadrzędnej zostanie włączona możliwość prezentowania produktów to zostanie wyświetlona lista produktów pochodzących z kategorii podrzędnych.

Produkty tylko z wybranej etykiety

Jeżeli została wybrana opcja prezentowania produktów możliwe jest ograniczenie ich listy tylko do tych, które są przypisane do konkretnej etykiety

Wybrana etykieta

Wybór etykiety, z której mają być pobrane produkty do prezentowania na liście na stronie kategorii nadrzędnej

Domyślna ilość produktów na stronę

Klient może sam zdecydować ile produktów ma być wyświetlanych na stronie, ale istnieje możliwość określenia, jaka ilość jest domyślna dla strony kategorii nadrzędnej. Wybór ilości domyślnej jest ograniczony do wartości zdefiniowanych w Ustawienia sklepu Opcje [Prezentacja oferty] Strona kategorii Ustawienia ogólne Kroki stronicowania

Strona kategorii podrzędnej

Pokazuj opis

Jeżeli kategoria podrzędna posiada opis to może on być prezentowany na jej stronie w sklepie internetowym

Domyślna ilość produktów na stronę

Klient może sam zdecydować ile produktów ma być wyświetlanych na stronie, ale istnieje możliwość określenia, jaka ilość jest domyślna dla strony kategorii podrzędnej. Wybór ilości domyślnej jest ograniczony do wartości zdefiniowanych w Ustawienia sklepu Opcje [ Prezentacja oferty ] Strona kategorii Ustawienia ogólne Kroki stronicowania

Strona produktu

Prezentacja zdjęć

Tryb miniaturek

Definiuje, w jaki sposób można przechodzić pomiędzy zdjęciami produktu.

Tryb miniaturek:

 • Album - miniaturki prezentowane są pod zdjęciem głównym. Możliwość przechodzenia pomiędzy nimi możliwa jest poprzez kliknięcie na miniaturkę
 • Przewijak - miniaturki prezentowane są pod zdjęciem głównym. Możliwe jest przechodzenie pomiędzy nimi również za pomocą przycisków "następny", "poprzedni".
Tryb galerii

Po kliknięciu w miniaturkę zdjęcia ustawiane jest w powiększeniu nad listą miniaturek. Kliknięcie na duże zdjęcie spowoduje przejście do galerii zdjęć produktu.

Tryby galerii:

 • Powiększenie - po najechaniu na zdjęcie w oknie obok prezentowane będzie powiększenie fragmentu zdjęcia, nad którym znajduje się kursor myszy
 • Galeria - wyświetlona zostanie galeria z możliwością przechodzenia pomiędzy zdjęciami przyciskami "następny" i "poprzedni" oraz klikając w miniaturki znajdujące się w galerii pod głównym zdjęciem
 • Podgląd - wyświetlone zostanie zdjęcie z możliwością przechodzenia pomiędzy zdjęciami przyciskami "następny" i "poprzedni"

Prezentacja wariantów

Pokazuj wszystkie wartości atrybutów

Jeżeli opcja ta jest zaznaczona prezentowane są wszystkie wartości atrybutów ze wszystkich produktów należących do danego wariantu (niepasujące wartości do aktualnego produktu są nieaktywne). W przypadku zaznaczenia opcji prezentowane są tylko te wartości atrybutów, które pasują do aktualnie wybranego produktu.

Ustawienia zakładek

Liczba produktów na liście "Zobacz także"

Jeżeli z produktem powiązane są inne produkty na karcie produktu dostępna jest zakładka Zobacz także. Ilość, którą można skonfigurować dotyczy wszystkich typów powiązań.

Icon

Przy standardowej szerokości przeglądania strony (ze względu na wielkość ekranów urządzeń takich jak telefony komórkowe lub tablety strona może wyglądać nieco inaczej na nich niż na komputerze) najlepiej wybrać wartość, która jest wielokrotnością piątki (wtedy tyle produktów mieści się w jednym rzędzie).

Kolejność zakładek

Konfigurować można, jakie zakładki oraz w jakiej kolejności mają wyświetlać się na karcie produktu.

Dostępne zakładki:

 • Zobacz także - prezentowana jest lista produktów powiązanych
 • Opis - prezentuje opis produktu
 • Cechy - lista cech produktu
 • Zapytaj o produkt - zawiera formularz z możliwością zapytania o konkretny produkt
 • Koszty dostawy - wyświetlana jest informacja dotycząca kosztów dostawy
 • Wstawka systemowa - prezentowana jest zawartość wstawki systemowej Szczegóły produkty, nowa zakładka

Prezentacja dostępności

Ustawienia stanów magazynowych

Typ prezentacji stanów magazynowych

Stany magazynowe wyświetlane są przy produktach na liście produktów i na karcie produktu

Dostępne są trzy typy prezentacji stanów magazynowych:

 • Prosty - prezentowana jest informacja mówiąca tylko o tym czy produkt jest dostępny czy nie
 • Stopniowy - prezentowana jest informacja o przybliżonej ilości produktów bazująca na zdefiniowanych zakresach stanów magazynowych
 • Brak prezentacji - informacja o dostępności produktu nie będzie prezentowana

Pokaż informację graficzną

Obok prezentowania ilości dostępnych produktów słownie i/lub ilościowo istnieje możliwość prezentowania dostępności w sposób graficzny. Prezentacja graficzna polega na wyświetleniu okręgu, który symbolizuje dostępność produktu poprzez swój kolor (czerwony - brak produktu, zielony - produkt dostępny).

Pokaż ilość

Istnieje możliwość prezentacji dostępności, jako konkretna wartość liczbowa

Pokaż dostępną ilość

Włącza/wyłącza wyświetlanie komunikatu o przekroczeniu ilości dostępnej po tym jak klient będzie próbował dodać produkt do koszyka w ilości przekraczającej ilość dostępną

Pokazuj produkty niedostępne

Produkty, które są niedostępne mogą nie być prezentowane na stronie sklepu

Zakresy stanów magazynowych

W przypadku wybrania stopniowego typu prezentacji stanów magazynowych istnieje możliwość określenia, która nazwa stanu ma pojawiać się dla różnych ilości dostępnego towaru. Zakresy wprowadzane są przedziałami, jako liczby całkowite.

Jeżeli nie chcemy żeby, któryś z zakresu nie był wyświetlany odznaczamy checkbox obok niego. Zmiany nazwy zakresów można dokonać w Tłumaczenia interfejsu (Menu [ CMS] Edycja treści [ Tłumaczenia interfejsu ]).

Sprzedaż

Ustawienia sprzedaży

Podsumowanie wartości zamówienia na podstawie

Wartość zamówienia wyświetlana jest, jako wartość brutto. Wartość ta może zostać wyliczona na podstawie sumy wartości brutto wszystkich produktów lub na podstawie sumy wartości netto wszystkich produktów plus podatek VAT.

Podpowiadaj kolejny rabat na zamówienie

Istnieje możliwość prezentacji informacji na stronie koszyka o jaką kwotę klient może zwiększyć zamówienie żeby uzyskać rabat (lub kolejny rabat).

Pokazuj cenę netto

W sklepie internetowym tam gdzie prezentowana jest cena produktu, wartość zamówienia (lista produktów, karta produktu, koszyk, podsumowanie zamówienia) istnieje możliwość prezentowania oprócz kwoty brutto również netto.

Sprzedaż produktów poniżej stanu

Umożliwia włączenie lub wyłączenie możliwości produktów poniżej stanu. Jeżeli ta opcja zostanie wybrania klient będzie mógł zamówić towar, który według stanów magazynowych jest niedostępny. Opcja ta może zostać wykorzystana na przykład, jeżeli sprzedawany towar w sklepie jest wyrabiany na zamówienie.

Automatyczne zaznaczanie metod dostawy i płatności

Jeżeli klient jest zalogowany i wcześniej składał zamówienie to zaznaczany jest jego poprzedni wybór. Jeżeli nie ma zapisanych metod dostawy i płatności (pierwsze składanie zamówienia, zmiany w metodach dostawy i wysyłki lub klient anonimowy) zaznaczana jest opcja najtańsza

Możliwość ponownego złożenia zamówienia

Umożliwia ponowne złożenie zamówienia z poziomu karty zamówienia z konta klienta.

Sposób wyboru dostawy-płatności

Podczas składania zamówienia dostawy i płatności mogą być wyświetlane w sposób domyślny (lista dostaw i lista płatności. Rysunek nr. 3) lub jako macierz dostaw i płatności (rysunek nr. 4).

Rys. 3.

Rys. 4.

Akcja po dodaniu produktu do koszyka

Po dodaniu produktu do koszyka domyślnie wyświetlana jest informacja o powodzeniu operacji, ale istnieje możliwość wyświetlenia okna, które zaproponuje przejście do koszyka lub kontynuowanie zakupów.

Dostępne akcje:

 • Standardowy komunikat - zawiera informację o dodaniu produktu do koszyka. Klient pozostaje na tej samej stronie
 • Wyskakujące okienko - z pytaniem czy klient chce kontynuować zakupy pozostając na tej samej stronie, czy przejść do koszyka

Zamówienia bez rejestracji

System WAPRO B2B umożliwia składanie zamówienia poprzez klientów, którzy nie są zarejestrowani. W tym miejscu można umożliwić lub zablokować taką operację

Numer zamówienia

Sposób generowania

Numer zamówienia prezentowany jest na podsumowaniu zamówienia, w szczegółach zamówień klienta, w wiadomościach wysyłanych do klienta i w panelu administracyjnym.

Dostępne są różne sposoby generowania numeru zamówienia:

 • Prefiks/Rok/Miesiąc/Kolejny numer w miesiącu
 • Prefiks/Rok/Miesiąc/Losowy numer
 • Prefiks/Rok/Kolejny numer w roku
 • Prefiks/Rok/Losowy numer
 • Prefiks/Losowy numer

Prefiks

Jest dodawany do numeru zamówienia. Jeżeli nie zostanie określony numer zamówienia będzie rozpoczynał się od roku lub losowego numeru (w przypadku wybrania opcji Prefiks/Losowy numer)

Czy wypełniać zerami

Opcja ta jest dostępna w przypadku wybrania generowania numeru zamówienia z kolejnym numerem w miesiącu lub roku. Numery zamówień zostaną uzupełnione zerami

Liczba pozycji zajmowanych przez numer zamówienia

Definiuje najmniejszą liczbę pozycji, jakie ma zajmować "kolejny numer w miesiącu" lub "kolejny numer w roku". Jeżeli numer jest mniejszy niż liczba pozycji to zostanie uzupełniony zerami

Wyszukiwarka

Ustawienia ogólne

Włączone podpowiadanie podczas wyszukiwania

System WAPRO B2B umożliwia na podpowiadanie produktów już podczas wpisywania nazwy szukanego produktu do wyszukiwarki. W przypadku włączonej opcji pod wyszukiwarką rozwijana jest lista prezentująca produkty. Pomiędzy produktami na liście można przechodząc za pomocą strzałek na klawiaturze.

Możliwość filtrowania po etykietach

Możliwość wyświetlania produktów należących do etykiet, które spełniają warunki zapytania

Ilość wartości atrybutów, od której działa automatyczne podpowiadanie w filtrze

Domyślnie w filtrze zawierającym wartości słownikowe wyświetlane są wartości poprzedzone checkbox -ami, co umożliwia ich wybór. Jeżeli ilość wartości jest zbyt duża wyszukiwanie wartości może być uciążliwe. Mechanizm automatycznego podpowiadania w filtrze zamiast wartości z checbox -ami wyświetla wyszukiwarkę po wpisaniu, do której wartości pojawiają się szukane wartości, które łatwo zaznaczyć.

W tej opcji podajemy ile wartości atrybutów musi zawierać się w filtrze żeby został zastosowany mechanizm automatycznego podpowiadania.

Ilość wyświetlanych wartości słownikowych w zwiniętym filtrze

Na stronie filtra ze względu na łatwość wyszukiwania przez klienta wyświetlane jest tylko kilka wartości dla grupy (wszystkie wartości są dostępne po kliknięciu na więcej). W tym miejscu można określić ile ma być wyświetlanych wartości, gdy grupy są zwinięte.

Pola wyszukiwania

W polach wyszukiwania mamy możliwość zawężenia wyszukiwania do określonych cech produktu.

Icon

Wyłączanie indeksowania po niektórych cechach produktu ma nie tylko efekt w nie przeszukiwaniu niektórych danych (operator może nie chcieć żeby wyszukiwanie dotyczyło na przykład opisu produktu) to również ma duży wpływ na szybkość wyszukiwania w sklepie

Cechy, które podlegają konfiguracji:

 • Indeks katalogowy
 • Nazwa produktu
 • Dodatkowa nazwa produktu
 • Krótki opis
 • Długi opis
 • Nazwa atrybutu
 • Wartość atrybutu

Dostęp

Ustawieni dostępu

Szyfrowanie połączeń

Pozwala włączyć lub wyłączyć szyfrowanie połączenia przy logowaniu i w procesie składania zamówienia.

Icon

Szyfrowanie połączeń jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwem przeprowadzania transakcji (szyfruje informacje wymieniane pomiędzy klientem a sklepem internetowym, co uniemożliwia podsłuchującemu transakcji zapoznanie się z danymi transakcji).

Ta opcja powinna zostać włączona.

Jeżeli dodano domenę własną, dla której nie został dodany certyfikat bezpieczeństwa i włączono opcję szyfrowania połączeń to podczas przechodzenia klienta do logowania lub składania zamówienia klient zostanie przekierowany na jedną z domen systemowych.

Ustawienia dostępu B2B

Dostęp do sklepu tylko po zalogowaniu

W przypadku wybrania tej opcji po wejściu na stronę sklepu pojawi się ekran logowania.

Włączony moduł zarządzania użytkownikami w sklepie przez uprawionych operatorów

Przy włączonej tej opcji uprawniony operator może dodawać i zarządzać nowymi użytkownikami.

Czy nowo utworzony użytkownik powinien zostać automatycznie aktywowany

Przy włączonej tej opcji nowi użytkownicy nie będą musieli potwierdzać aktywacji konta w systemie WAPRO B2B.

Możliwość samodzielnej rejestracji klienta

Wyłączenie tej opcji uniemożliwi samodzielną rejestrację klientów. Klienci będą musieli być rejestrowani z poziomu panelu administracyjnego lub jako użytkownicy niezalogowani.

Waluta i język

Waluty

Domyślna waluta

Aktualnie domyślną walutą w systemie WAPRO B2B jest PLN. Operator sklepu ma możliwość zdefiniowania walut dodatkowych, w których klienci mogą składać zamówienia

Aktualizuj z NBP

Jeżeli zaznaczony zostanie checbox kursy walut będą aktualizowane na bieżąco na podstawie kursu walut w NBP.

Icon

Jeżeli została wybrana opcja automatycznej aktualizacji kursy walut będą aktualizowane cyklicznie raz na dobę po ogłoszeniu kursów walut przez NBP. Aktualnie aktualizacja odbywa się o godzinie 14:00

Operator może zaktualizować kursy w dowolnym momencie klikając na Aktualizuj teraz.

Wspierane waluty

Prezentowana jest tutaj lista walut wspieranych podczas zamówień przez sklep internetowy

Dodawanie waluty

Dodawanie waluty odbywa się poprzez wybranie z listy rozwijanej dostępnej waluty, określenie kursu i kliknięciu znaku +.

Jeżeli kurs nie został uzupełniony należy wpisać własny (po zapisaniu formularza przyciskiem Zapisz można zaktualizować kursy klikając na Aktualizuj teraz).

Wprowadzone waluty zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie waluty

Waluty usuwamy klikając na znak X obok waluty.

Zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz.

Języki

Domyślny język

Domyślnym językiem systemu WAPRO B2B jest język polski.

Wspierane języki

Icon

Jeżeli zostaną zdefiniowane wspierane języki to klient wchodzący na stronę sklepu przeglądarką, która ma ustawiony język, który jest dodany do wspieranych języków strona sklepu wyświetli się właśnie w tym języku.

Na liście wspieranych języków prezentowane są dodane języki oraz ich widoczność w sklepie internetowym. Jeżeli język jest niewidoczny nie można przeglądać sklepu internetowego w danym języku.

Dodawanie języka

Z listy rozwijanej wybrać należy język, określić jego widoczność w sklepie internetowym a następnie kliknąć przycisk +.

Zmiany zatwierdzamy kliknięciem na przycisk Zapisz.

Ustawianie widoczności języka

W trybie edycji należy zaznaczyć lub odznaczyć w wierszu języka, aby włączyć lub wyłączyć widoczność języka w sklepie.

Usuwanie języka

Język zostanie usunięty po kliknięciu na znak X znajdujący się obok języka do usunięcia

Zmiany zatwierdzamy kliknięciem na przycisk Zapisz.

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny występuje również pod nazwą newsletter.

Biuletyn służy do rozsyłania wiadomości e-mail klientom, którzy chcą takie wiadomości otrzymywać. Wiadomości najczęściej dotyczą kwestii handlowych (reklamy, informacje o promocjach, wyprzedażach) lub informacyjnych

Biuletyn informacyjny włączony

Włącza lub wyłącza opcje zapisywania się na biuletyn informacyjny.

Klient może zapisać się na biuletyn podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia

Subskrypcja domyślnie zaznaczona

W momencie zapisywania formularza rejestracyjnego lub potwierdzenia zamówienia checkbox z pytaniem o chęć zapisania na biuletyn informacyjny może być włączony lub wyłączony.

Jeżeli klient wcześniej zapisał się na biuletyn informacyjny to checkbox z pytaniem będzie zaznaczony

Domeny

System WAPRO B2B umożliwia dostęp do sklepu z dowolnej liczby domen.

Sklep internetowy posiada systemową domenę internetową oznaczone ikoną. Domen systemowych nie można usuwać ani zmieniać ich ustawień szyfrowania. Operacją, którą można wykonać dla domen systemowych jest określenie domeny głównej. Sklep internetowy może posiadać tylko jedną domenę główną.

Icon

Dodatkowo podczas dodawania domeny głównej możemy wymusić (zaznaczając opcję Przekierowanie 301 na tę domenę) przekierowanie z pozostałych domen na aktualnie dodawaną. Jeżeli sklep posiada wiele domen to przekierowanie 301 na jedną domenę ma duży wpływ na polepszenie pozycji sklepu w wyszukiwarkach.

Należy pamiętać, że jeżeli w sklepie włączone jest szyfrowanie połączenia to ta domena również powinna go obsługiwać.

Dodawanie domeny

 1. Kliknąć na przycisk Dodaj domenę
 2. Określić adres domeny (nie powinien zawierać "http://", "https://" oraz "www"), czy domena jest główną i czy powinno być dla niej włączone szyfrowanie połączenia oraz czy przekierowywać na nią wejścia z pozostałych domen.
 3. Kliknąć na przycisk Zatwierdź

Edycja domeny

Z listy rozwijanej pojawiającej się po kliknięciu na ikonę operacji należy kliknąć na Edytuj. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem Zapisz.

Usuwanie domeny

Usunąć domenę możemy poprzez zaznaczenie domen do usunięcia checbox -em a następnie kliknięcie przycisku Usuń domenę lub wybór Usuń z listy rozwijanej pojawiającej się po kliknięciu na ikonę operacji.

Skrzynka pocztowa

W panelu skrzynki pocztowej zawarte są informacje dotyczące konfiguracji klienta skrzynki pocztowej (nr. 1 na rysunku nr. 5) oraz posiadanych adresów e-mail (nr. 2 na rysunku nr. 5).

Rys. 5.

Informacja dotycząca jak skonfigurować na podstawie podanych danych swój program pocztowy dostępna jest w pomocy dla programu pocztowego.

Systemowe adresy e-mail

Adresy e-mail używane na potrzeby pracy sklepu wykorzystywane są przy automatycznej wysyłce wiadomości poprzez system WAPRO B2B. Takie adresy e-mail spełniają funkcje systemowe sklepu internetowego.

Funkcje systemowe adresów email:

 • Email główny - na ten adres wysyłane są wiadomości dotyczące funkcjonowania sklepu (złożone zamówienia, zamiany statusów). W szablonach e-mail parametrem do wstawiania adresu głównego jest ${account_email}
 • Email zapytań produktowych - na ten adres e-mail wysyłane są zapytania klientów o produkty
 • Email zwrotny "noreply" - adres, który występuje, jako nadawca w wiadomościach wysyłanych do klientów.
Icon

Do każdej z funkcji systemowych może być przypisany maksymalnie jeden adres e-mail. Możliwa jest sytuacja, w której jeden adres e-mail spełnia wszystkie trzy funkcje systemowe.

Icon

Sprawdź poprawnośćIstnieje możliwość zweryfikowania poprawności konfiguracji skrzynki pocztowej poprzez kliknięcie na Sprawdź poprawność (nr. 4 na rysunku nr. 5) i podaniu adresu e-mail na który ma zostać wysłany list. Jeżeli na podany adres e-mail przyjdzie testowa wiadomość oznaczać to będzie, że skrzynka została prawidłowo skonfigurowana.

Dodawanie nowego/edycja adresu e-mail

Po kliknięciu na przycisk Dodaj (nr. 4 na rysunku nr. 1) pojawi się okno, w którym mamy możliwość zdefiniowania nowego adresu systemowego. Jeżeli dla wszystkich funkcji systemowych zostały zdefiniowane adresy e-mail pojawi się informacja: Wszystkie funkcje systemowe zostały już wykorzystane.

Edycja jest dostępna po wybraniu Edytuj na liście rozwijanej, która pojawi się po kliknięciu na ikonę akcji (nr. 7 na rysunku nr. 1).

W oknie Adres email należy wpisać adres e-mail, który chcemy dodać lub możemy wybrać jeden z adresów firmowych korzystając z opcji Wybierz z wewn. (nr. 2 na rysunku nr. 2)

W sekcji Funkcje systemowe (nr. 3 na rysunku nr. 2) należy wybrać, które funkcje ma spełniać dodawany właśnie adres.

Ostatnim elementem jest zdefiniowanie danych dostępowych do skrzynki pocztowej takich jak: login, hasło, host, port i ssl (czy połączenie ma być szyfrowane)

Dodanie nowego adresu zatwierdzamy przyciskiem Zatwierdź.

Usuwanie systemowego adresu e-mail

Po zaznaczeniu na liście adresu do usunięcia należy kliknąć na przycisk Usuń (nr. 5 na rysunku nr. 1).

Innym sposobem jest wybranie opcji Usuń z listy rozwijanej, która pojawi się po kliknięciu na ikonę akcji (nr. 7 na rysunku nr. 1)

Zamknięcie sklepu

Ustawienia

Status sklepu

Sklep można zamknąć, co uniemożliwia dostęp klientom do niego. Po wejściu na stronę zamkniętego sklepu wyświetlana jest wstawka systemowa Strona sklepu zamkniętego.

Zamknięcie sklepu ogranicza się do kliknięcia w przycisk Zapisz.

Zamknięty sklep może przeglądać za pomocą linku podglądu.

Otwarcie sklepu dla klientów następuje po kliknięciu na przycisk Otwórz.

Link podglądu sklepu

Wchodząc do sklepu za pomocą wygenerowanego linku możemy przeglądać sklep, pomimo, że jest on niedostępny dla klientów. Link jest aktywny do północy dnia, w którym został wygenerowany.

Ustawienia fabryczne

Ustawienia

Wyczyść dane konta

Icon

Decyzja o wyczyszczeniu sklepu powinna być dobrze przemyślana.

Czyszczenie danych konta przywraca sklep do stanu fabrycznego. Oznacza to, że zostaną usunięte nie tylko ustawienia konfiguracji, ale również produkty, kategorie, etykiety, wstawki własne, strony własne, zamówienia w toku i archiwalne itp. Wszystko, co zostało zaimportowane z systemu ERP lub wprowadzone przez operatora sklepu zostanie usunięte.

Po kliknięciu na przycisk Wyczyść pojawią się prośba o potwierdzenie decyzji. W przypadku pozytywnej decyzji sklep dane sklepu zostaną usunięte.

Administracja Konfiguracja - Administracja Integracja ERP

Statystyki integracji ERP

W panelu integracji z systemem ERP mamy możliwość przejrzenia statystyk wymiany komunikatów z systemem ERP.

W macierzy wyświetlane dane zgrupowane są dla ostatnich dwudziestu czterech godzin oraz ostatniego tygodnia.

W sekcji Daty przetwarzania prezentowane daty również dotyczą ostatniego tygodnia.

Rys. 1.

Typy komunikatów:


 • produktu/jednostki
 • kategorii
 • atrybutu
 • klienta
 • błędu
 • pliku
 • statusu zamówienia
 • dostawy i płatności
 • etykiety

Grupy statusów komunikatów:

 • wszystkie
 • nowe
 • oczekujące
 • przetworzone
 • ignorowane
 • nadpisane
 • odłączone

Data ostatniego przybycia komunikatu

Jest datą określającą moment przyjścia ostatniego komunikatu z systemu ERP

Data ostatniego przetwarzania komunikatu

Jest to data określająca przetworzenie ostatniego komunikatu. Jeżeli data jest aktualna oznacza to, że jeszcze nie wszystkie komunikaty zostały przetworzone. W przypadku wielu komunikatów operacja przetwarzania może trwać dosyć długo.

Identyfikatory integracyjne

W systemie WAPRO B2B istnieje możliwość podglądu lub zdefiniowania identyfikatorów integracyjnych.

Identyfikatory można zdefiniować dla:

 • dostawy
 • płatności
 • punkty odbioru
 • klienci

W kolumnie identyfikator WAPRO B2B wyświetlane są identyfikatory obowiązujące po stronie systemu WAPRO B2B, a w identyfikator zewnętrzny identyfikator obowiązujący w systemie ERP.
Nie wszystkie dane są integrowane, więc przy niektórych może pojawić się ikonka informująca o braku integracji.

Edycja identyfikatorów zewnętrznych jest dostępna po kliknięciu w przycisk Edytuj. Zmiany zatwierdzamy klikając na Zapisz.

Administracja Konfiguracja - Moje konto

W panelu swojego konta prezentowane są podstawowe informacje dotyczące konta oraz umożliwia zmianę hasła.

Rys. 1.

Zmiana hasła

Zmiana hasła jest możliwa po prawidłowym wpisaniu starego hasła oraz dwukrotnie nowego hasła.

Icon

Nowe hasło musi składać się, z co najmniej z sześciu znaków oraz zawierać literę i cyfrę.

Administracja Konfiguracja - Moje rozrachunki

W panelu "Moje rozrachunki" można uzyskać informacje w jakim stanie znajduje się aktualnie aplikacja i przez jaki okres będzie aktywna.

Dokonać można również przedłużenia terminu ważności konta.

Stan usługi

Informuje o dostępności sklepu dla klientów

 • Tryb konta - konto może pracować w trybie produkcyjnym lub testowym
 • Stan sklepu - sklep może być aktywny, zablokowany lub zamknięty
 • Termin ważności konta - data po której sklep zostanie zablokowany jeżeli nie zostanie przedłużony termin ważności konta

Przedłuż termin ważności konta

W prosty sposób można przedłużyć termin ważności konta wybierając jedną z trzech opcji: przedłużenie o 30 dni, 90 dni lub rok

Administracja Konfiguracja - Operatorzy

Funkcjonalność Operatorzy pozwala na dodanie operatorów systemu i nadać im określone uprawnienia

Lista operatorów

Rys. 1.

Na liście operatorów prezentowane są podstawowe informacje dotyczące operatora takie jak login, imię, nazwisko, e-mail oraz jego aktywność i znaczenie w systemie.

Icon

Operator, który jest właścicielem jest oznaczony na liście gwiazdką. Właściciel ma wszystkie uprawnienia, które nie mogą zostać mu zabrane.

Dodawanie operatora

Przejście do formularza dodawania operatora następuje po kliknięciu przycisku dodawania (nr. 1 na rysunku nr. 1).

Pierwszym krokiem dodawania operatora jest wypełnienie formularza gdzie podawane są jego dane oraz uprawnienia. Ważne jest żeby podać prawidłowy adres e-mail, bo to na niego zostanie wysłana wiadomość pozwalająca na aktywowanie konta przez nowego operatora i nadanie hasła. Po nadaniu hasła konto jest aktywne i nowy operator może się na nie zalogować.

Rys. 2.

Poszczególne sekcje formularza można zwijać i rozwijać klikając na nagłówek sekcji lub odpowiednią ikonkę (nr. 5 na rysunku nr. 2).

Ustawienia główne

Określają podstawowe dane operatora. Wartość wpisana w polu login będzie wykorzystywana do logowania się.

Icon

Hasło do logowania zostanie ustalone przy aktywacji konta z wiadomości e-mail wysłanej na podany adres e-mail.

Wszystkie pola oprócz telefonu są wymagane.

Ustawienia dodatkowe

W ustawieniach dodatkowych można wybrać konta, do których operator będzie miał dostęp. Na wszystkich kontach operator będzie miał takie same uprawnienia (określone w sekcji Role i uprawnienia)

Role i uprawnienia

W tej sekcji nadawane są uprawnienia i role dla operatora. Wybór ogranicza się do zaznaczenia checkbox -a przy odpowiednich cechach.

Jeżeli operatorowi zostaną nadane uprawnienia dostępu do zarządzania operatorami będzie mógł edytować ich uprawnienia za wyjątkiem uprawnień właściciela

Listę można przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki (nr. 4 na rysunku nr. 2).

Edycja operatora

Edycja dostępna jest po zaznaczeniu operatora na liście a następnie kliknięciu na przycisk edycji (nr. 2 na rysunku nr. 1).

Znaczenie pól formularza zostało opisane w sekcji Dodawanie operatora.

Icon

Nie można edytować aktywności i ról i uprawnień, jeżeli edytowany operator jest właścicielem.

Usuwanie operatora

Icon

Konta operatora, który jest właścicielem nie można usunąć.

Usuwanie odbywa się poprzez zaznaczenie operatora na liście (nr. 4 na rysunku nr. 1) a następnie kliknięciu na przycisk usuwania (nr. 3 na rysunku nr. 1).

Administracja Narzędzia - Indeksacja i cache

Ważnym elementem każdego sklepu internetowego (i każdej strony internetowej) jest łatwość jego obsługi i sprawność jego działania. Jedną z ważniejszych cech mających wpływ na odbiór sklepu u kupujących jest czas ładowania się poszczególnych stron i oczekiwania na operacje.

W celu zwiększenia wydajności sklepu internetowego system WAPRO B2B wykorzystuje mechanizmy cache -owania a niektóre elementy związane z indeksacją wyszukiwarki czy budowaniem mapy strony wykonywane są raz na jakiś czas.

Takie działania mają wpływ na pozytywny odbiór sklepu przez klientów. Minusem jest to, że aktualizowanie danych cyklicznie w określonych odstępach czasu powoduje, że dane nie są aktualne przy każdym załadowaniu strony sklepu.

W panelu administracyjnym mamy możliwość uruchomienia mechanizmów aktualizujących sklep w momencie, w którym jest to potrzebne. Mechanizmy te mogą być wykorzystane w przypadku dużych zmian w danych sklepu.

Rys. 1.

Indeksacja

System WAPRO B2B wykorzystuje nowoczesny mechanizm wyszukiwania danych oparty na rozwiązaniu Apache Lucene (http://lucene.apache.org/), co pozwala wyszukiwać produkty w sposób zbliżony do tego jak "myślą i wyszukują ludzie".

W celu dostarczenia wydajnego i elastycznego wyszukiwania mechanizm przygotowuje tak zwany indeks, który jest budowany na podstawie atrybutów produktów.

Icon

Domyślnie indeks budowany jest raz na dobę w okolicach godziny 04:00

Jeżeli wyniki wyszukiwania nie są prawidłowe należy przeindeksować konto klikając na przycisk Przeindeksuj (nr. 2 na rysunku nr. 1).

Cache

Niektóre elementy strony sklepu internetowego są zapamiętywane w całości.

Icon

Elementy strony sklepu internetowego odświeżane są cyklicznie w odstępach czasu nieprzekraczających jednej godziny.

Cache dotyczy takich elementów jak:

 • drzewo kategorii
 • panele etykiet
 • atrybuty kategorii
 • wstawki
 • metody i koszty dostawy
 • tłumaczenia interfejsu

Jeżeli zostały dokonane zmiany wśród wyżej wymienionych elementów (np. zostały dodane lub usunięte nowe kategorie lub wstawki) należy odświeżyć te elementy.
Odświeżyć możemy każdy z elementów sklepu osobno klikając na przycisk Odśwież (nr. 6 na rysunku nr. 1) przy wybranym elemencie lub wszystkie naraz klikając na przycisk Odśwież (nr. 5 na rysunku nr. 1) przy Odśwież wszystko.

Administracja Narzędzia - Biuletyn informacyjny

Icon

Biuletyn informacyjny służy do przesyłania wiadomości e-mail o charakterze handlowym lub informacyjnym.

Do biuletynu informacyjnego klient może zapisać się podczas rejestracji konta lub podczas składania zamówienia. Wypisanie odbywa się poprzez kliknięcie na link przesyłany w wiadomościach biuletynu.

Rys. 1.

Podgląd osób zapisanych na biuletyn informacyjny

Lista klientów zapisanych na biuletyn informacyjny jest dostępna po kliknięciu na Zobacz (nr 2 na rysunku nr 1) obok Liczba osób zapisanych na biuletyn informacyjny.

Rys. 2.

Usuwanie klientów z listy biuletynu informacyjnego

Usunąć z listy biuletynu informacyjnego można na dwa sposoby:

 • klikając na Usuń (nr 2 na rysunku nr 2) w wierszu klienta, którego chcemy usunąć
 • zaznaczyć checkbox z wierszem klienta, którego chcemy usunąć a następnie kliknąć przycisk Usuń (nr 2 na rysunku nr2)

Dodawanie biuletynu informacyjnego

Po kliknięciu na przycisk Dodaj biuletyn (nr 3 na rysunku nr 1) znajdującego się nad listą biuletynów przechodzimy do formularza dodawania biuletynu informacyjnego.

Rys. 3.

Zarówno tytuł (nr 2 na rysunku nr 3) jak i treść (nr 3 na rysunku nr 3) można wprowadzić w każdym z języków dodatkowych. Dzięki temu, jeżeli klient może dostawać biuletyny informacyjne w takim języku, w jaki ma ustawiony w przeglądarce. Jeżeli dla języka dodatkowego nie zostały zdefiniowane wartości zostaną one skopiowane z języka bazowego. Przechodzenie pomiędzy wersjami językowymi odbywa się poprzez zakładki z kodami języków (nr 1 na rysunku nr 3)

Do tworzenia treści biuletynu można użyć edytora zaawansowanego, do którego można przejść klikając na Edycja zaawansowana (nr 4 na rysunku nr 3)

Icon

Jeżeli chcemy wysłać biuletynem kupon rabatowy, należy w treści wiadomości (nr 3 na rysunku nr 3) wpisać parametr ${voucher_code} oraz w oknie wysyłania biuletynu zaznaczyć opcję Dołącz kod rabatowy (nr 5 na rysunku nr 4).

Biuletyn możemy od razu wysłać kontrahentom korzystając z przycisku Wyślij (nr 5 na rysunku nr 3) lub skorzystać z opcji wysyłki testowej na podany adres e-mail. Poniżej (nr 6 na rysunku nr 3) znajdują się opcje zapisu, czyszczenia oraz usuwania biuletynu.

Wysyłanie biuletynu informacyjnego

Po uzupełnieniu nazwy i treści biuletynu należy kliknąć na przycisk Wyślij (nr 6 na rysunku nr 3). Następnie w oknie, które pojawi się należy podać datę (nr 1 na rysunku 4), kiedy biuletyn ma zostać wysłany (można skorzystać z kalendarza klikając na jego ikonę).

Domyślnie biuletyn wysyłanych jest do wszystkich subskrybentów (nr 2 na rysunku nr 4). Ustawienia te można zmienić wybierając opcję odbiorcy biuletynu Subskrybenci należący do wybranej grupy (nr 3 na rysunku nr 4) lub Wszyscy kontrahenci należący do wybranej grupy (nr 4 na rysunku nr 4).

Istnieje także możliwość dołączenia do biuletynu kodu rabatowego, jeśli takowe zostały wcześniej zdefiniowane. W tym celu należy zaznaczyć checkbox Dołącz kod rabatowy. Pojawi się okno z wykazem istniejących rabatów. Jeżeli nie utworzono wcześniej żadnych rabatów, wysyłka kodów nie będzie możliwa. Po wybraniu rabatu (nr 6 na rysunku 4) należy wybrać jeden z pośród istniejących kodów rabatowych (nr 7 na rysunku 4) przypisanych do wybranego przez nas rabatu, o ile dany rabat posiada wygenerowane kody wielokrotnego użycia lub podać datę ważności kodów rabatowych, które zostaną wygenerowana przed wysyłką.

Icon

Istnieje możliwość wygenerowania jednorazowo wielu kodów rabatowych i wysłania ich biuletynem odpowiednim kontrahentom. W tym celu należy wejść w Rabaty i kupony, tam w zakładkę Kupony rabatowe, a następnie wcisnąć przycisk Wyślij kody. Przycisk ten generuje nowe kody i otwiera widok z listą biuletynów. Nowo wygenerowane kody możemy wysłać istniejącym biuletynem lub stworzyć nowy.


Rys. 4.

Kliknięcie na przycisk Wyślij spowoduje dodanie biuletynu informacyjnego do kolejki.

Wysyłanie testowo biuletynu informacyjnego

Po dodaniu nowego biuletynu istnieje możliwość sprawdzenia jak będzie wyglądał w wiadomości e-mail za pomocą funkcjonalności wysyłania testowego.

Po kliknięciu na ikonę operacji (nr 7 na rysunku nr 1) przy biuletynie, którego wygląd chcemy sprawdzić i wyborze z listy Wyślij testowo. W oknie, które pojawi się należy wpisać adres e-mail, na który ma zostać wysłany testowy biuletyn informacyjny i język, w jakim języku (jeżeli dla wybranego języka nie został zdefiniowany biuletyn wysłany zostanie w języku bazowym).

Wysłanie nastąpi po kliknięciu na przycisk Wyślij.

Ponowne wysyłanie istniejącego już biuletynu

W celu ponownego wysłania biuletynu informacyjnego należy wybrać Edytuj do ponownej wysyłki z listy rozwijanej po kliknięciu na ikonę akcji (nr 7 na rysunku nr 1). Kolejne kroki odbywają się tak jak w przypadku dodawania nowego biuletynu.

Usuwanie biuletynu informacyjnego

Usunięcie jednego lub wielu biuletynu jest możliwe poprzez zaznaczenie na liście biuletynów tych do usunięcia a następnie kliknięciu na przycisk Usuń (nr 4 na rysunku nr 1)

Administracja Narzędzia - Powiadomienia

 


Powiadomienia są wykorzystywane przy miękkiej windykacji. Można w tym miejscu ustawić na ile dni przed lub po upłynięciu terminu płatności system WAPRO B2B ma automatycznie wysłać informację do kontrahentów.

Rys. 1.

Administracja Narzędzia - Preferencje

Preferencje mają wpływ na działanie i obsługę panelu administracyjnego.

Edycja preferencji jest dostępna po kliknięciu na przycisk Edytuj (nr. 3 na rysunku nr. 1)

Rys. 1.

Komunikaty

W panelu administracyjnym na stronie głównej po prawej stronie pojawiają się komunikaty.

Ustawienia prezentacji (nr. 1 na rysunku nr. 1)

Zaznaczenie lub odznaczenie spowoduje pozwoli dodać lub usunąć komunikat ze strony głównej.

Komunikaty zostały podzielone na cztery grupy:

 • krytyczne
 • ostrzegawcze
 • informacyjne
 • biznesowe

Włączać lub wyłączać wyświetlania odbywa się poprzez zaznaczenie lub odznaczenie checkbox -a przy komunikacie.

Ustawienia filtrów (nr. 2 na rysunku nr. 1)

Informacje o tym czy któregoś produktu zaczyna brakować na stanie lub kończącej się promocji są bardzo ważne dla każdego właściciela sklepu.

System WAPRO B2B umożliwia poinformowanie na stronie głównej panelu administracyjnego o wymienionych wyżej problemów.

W preferencjach komunikatów należy określić w przypadku produktów, przy jakim stanie ma zostać wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.

Dla promocji podać należy liczbę dni do zakończenia, przed którą mają zostać wyświetlone komunikaty informujące.

Dashboard


Na stronie głównej panelu administracyjnego (zwanej dashboard -em) prezentowane są najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania sklepu.

Podsumowania informacji zostały pogrupowane:

 • Statystyki zamówień
 • Najnowsze zamówienia
 • Najnowsze produkty
 • Bestsellery
 • Informacje o użytkowniku
 • Komunikaty
 • Nowi klienci
 • Integracja ERP

Statystyki zamówień

W statystykach zamówień prezentowana jest kwota zamówień (nr. 1 na rysunku nr. 1), suma ilości (nr. 2 na rysunku nr. 1) oraz wykres prezentujący sumę lub ilość zamówień w stosunku do daty (nr. 5 na rysunku nr. 1).

Rys. 1.

Zmiana prezentowania danych przez wykres możliwa jest poprzez kliknięcie w Suma lub Ilość (nr. 3 na rysunku nr. 1) nad wykresem.

Wykres może prezentować dane z określonego przedziału czasowego. Wybierać można spośród danych z ostatnich dwóch tygodni, ostatnich trzydziestu dni, bieżącego miesiąca lub bieżącego roku. Zmiana dokonywana jest poprzez kliknięcie na przycisk z wybranym przedziałem czasowym (nr. 4 na rysunku nr. 1).

Najnowsze zamówienia

Prezentowana jest tutaj lista najnowszych zamówień złożonych w sklepie internetowym. Do pełnej listy ostatnich zamówień można przejść korzystając z linku Przejdź do listy zamówień (nr. 1 na rysunku nr. 2)

Rys. 2.


Najnowsze produkty

Na liście najnowszych produktów znajdują się te, które jako ostatnie zostały zaimportowane z systemu ERP. Po kliknięciu w link Zobacz wszystkie produkty (nr. 1 na rysunku nr. 3) możliwe jest przejście do listy wszystkich produktów.

Rys. 3.

Bestsellery

Na liście bestsellerów prezentowana jest lista produktów najlepiej sprzedających się w sklepie. Lista ta jest tworzona automatycznie poprzez system WAPRO B2B. Kliknięcie na Zobacz wszystkie produkty (nr. 1 na rysunku nr. 4) spowoduje przejście na listę produktów.

Rys. 4.

Ogólne statystyki

Ogólne statystyki prezentują sumy produktów, klientów, kategorii oraz zamówień.

Rys. 5.

Informacje o użytkowniku

W informacjach o użytkowniku prezentowane są dane dotyczące zalogowanego operatora

Rys. 6.

Komunikaty

Komunikaty przekazują operatorowi sklepu informacje, które mogą być bardzo pomocne przy prowadzeniu sklepu.

Konfigurować zakres wyświetlanych komunikatów możemy w Menu [ Administracja ] Narzędzia [ Preferencje ].

Rys. 7.

Nowi klienci

Prezentuje listę ostatnio zarejestrowanych klientów oraz ilość ich zamówień i datę rejestracji

Rys. 8.

Integracja ERP


Icon

W przypadku integracji B2B z systemem WAPRO Mag należy wziąć pod uwagę złożoność tego procesu a tym samym zapotrzebowanie na zasoby serwerowe. Minimalna konfiguracja serwera to procesor 64 bitowy wraz z systemem operacyjnym Windows 64 bit, MSSQL Standard Edition 64 bit i 8 GB pamięci RAM. Zalecane jest również stosowanie szybkich dysków twardych SSD.

Panel integracji ERP prezentuje statystyki ostatnich dwudziestu czerech godzin integracji z systemem ERP. Przełączenie pomiędzy wyświetlaniem statystyk dla produktu/jednostki lub kategorii jest możliwe poprzez kliknięcie na przycisk Komunikat produktu/jednostki lub Komunikat kategorii (nr. 1 na rysunku nr. 9). Przejście do pełnych statystyk integracji następuje po kliknięciu na Pełne statystyki integracji(nr. 2 na rysunku nr. 9)

Rys. 9.

Wiadomości

Moduł służy prezentacji wiadomości przesyłanych przez administratora WAPRO B2B do właścicieli sklepów.

Lista wiadomości

Dostęp
Za pomocą linku Wiadomości z poziomu górnego panelu.

Rys. 1.

Icon

Obok linku prowadzącego do listy wiadomości znajduje się informacja o liczbie nieprzeczytanych wiadomości.

Przegląd widomości

Rys. 2.

Listę wiadomości możemy sortować, filtrować i stronicować.
Jeżeli chcemy przejść do podglądu wiadomości wystarczy, że klikniemy jej temat.
Na liście wiadomości prezentowana jest również data wysyłki.
Wiadomości nieprzeczytane oznaczane są pogrubioną czcionką.

Podgląd wiadomości

Po kliknięciu na temat wiadomości przechodzimy do jej podglądu.

Icon

Wejście w podgląd wiadomości powoduje automatyczne oznaczenie jej jako przeczytana.

Rys. 3.

Zakładanie sklepu krok po kroku

Krok 1 - Wypełnij krótki formularz rejestracyjny

Pod adresem https://admin.abstore.pl/register znajdziesz krótki formularz rejestracyjny. Prosimy w nim o podanie danych niezbędnych do założenia Twojego konta i sklepu internetowego:

 
okno logowania
 
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • NIP
 • Nr licencji WAPRO Mag
 • Nazwa użytkownika (login) - za jej pomocą będziesz logować się do panelu administracyjnego
 • Hasło - ustanowione hasło będzie Ci służyć przy logowaniu do Panelu Administracyjnego oraz skrzynki e-mail. Dla uniknięcia pomyłki hasło należy podać dwa razy
 • Nazwa sklepu (konta) - jest to unikalna nazwa, stanowiąca część adresu internetowego Twojego sklepu, np. mojanazwa.abstore.pl
 • Pełna nazwa sklepu - najczęściej nazwa Twojej firmy
 • Dane do integracji sklepu z Twoim systemem WAPRO Mag (parametry te będzie można zmieniać w trakcie działania usługi):


  - Nazwa bazy danych - nazwa bazy, z którą sklep internetowy ma być zintegrowany, np. WAPRO_DEMO

 • - Host bazy danych - adres oraz port serwera, na którym działa baza danych WAPRO Mag, oddzielone znakiem dwukropka, np. localhost:1433

  - Interwał synchronizacji sklepu z WAPRO Mag - co jaki czas ma następować synchronizacja danych (od 5 sek. do 1 godziny)

   

  Po wprowadzeniu danych pozostaje wybrać opcję Załóż sklep - po chwili oczekiwania otrzymasz potwierdzenie założenia Twojego sklepu!

  Krok 2 - Odbierz powitalny e-mail i odeślij podpisaną umowę

  Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji został wysłany mail powitalny, w którym oprócz instrukcji dalszego postępowania znajdziesz także załączoną umowę na korzystanie z usługi WAPRO B2C /B2B (plik PDF). Po zapoznaniu się z jej treścią wydrukuj umowę w dwóch egzemplarzach i podpisane odeślij na nasz adres: Asseco Business Solutions S.A., ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa.

  Krok 3 - Korzystając z okresu testowego skonfiguruj swój sklep

  Do czasu otrzymania przez nas podpisanej przez Ciebie umowy, sklep działa w trybie testowym. Oznacza to, iż w tym czasie jest on niedostępny dla Twoich klientów i nie możesz prowadzić komercyjnej sprzedaży swoich towarów. Tym niemniej masz pełny dostęp do swojego Panelu Administracyjnego i w tym czasie możesz zestawić synchronizację z programem WAPRO Mag, skonfigurować sklep i dostosować jego działanie do własnych potrzeb. Korzystając ze specjalnego linku, dostępnego z poziomu Panelu Administracyjnego możesz sprawdzić jak będzie wyglądał Twój sklep po jego otwarciu. Dzięki temu, do czasu gdy załatwisz wszystkie formalności, możesz w pełni przygotować swój sklep na wielkie otwarcie. Tryb testowy będzie aktywny przez 30 dni.

  Oznacza to, że w tym czasie powinna dotrzeć do nas podpisana przez Ciebie umowa.

  Krok 4 - Dokonaj płatności

  O fakcie otrzymania przez nas podpisanych przez Ciebie egzemplarzy umowy poinformujemy Cię poprzez e-mail wysłany na Twoją nową skrzynkę. Jeden z otrzymanych egzemplarzy umowy, opatrzony naszym podpisem odeślemy na adres wskazany w umowie. W tym samym czasie zostanie odblokowana możliwość dokonania zapłaty za wybrany okres działania usługi (30 lub 90 dni). Płatność dokonywana jest elektroniczne z poziomu Panelu Administracyjnego.

  Po dokonaniu płatności sklep przechodzi z trybu testowego w tryb działania produkcyjnego, lecz jest nadal niewidoczny dla Twoich klientów - o momencie otwarcia decydujesz już sam.

  Krok 5 - Otwórz sklep dla swoich klientów

  Jeżeli uznasz, że Twój sklep wygląda tak, jak chciałeś i jest już odpowiednio skonfigurowany, możesz otworzyć się na sprzedaż w Internecie!

  W Panelu Administracyjnym kliknij "Otwórz sklep" i rozpocznij swą drogę do sukcesu z platformą WAPRO B2C / B2B !

  Życzymy tysięcy zadowolonych klientów i milionów udanych transakcji.

  Gdybyś miał jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt: kontakt@abstore.pl

   

Pobierz instrukcję

Najczęściej zadawane pytania

Na jakich zasadach działa sklep na platformie WAPRO B2B?

WAPRO B2B to nowoczesna platforma usługowa dla handlu internetowego (e-commerce), umożliwiająca szybkie uruchamianie i łatwe prowadzenie sklepów internetowych. Jest ona w pełni integrowalna z systemem Sprzedaż i magazyn WAPRO Mag. Platforma WAPRO B2B ma charakter usługowy (System as a Service). Kazdy uruchamiany na niej sklep jest utrzymywany w infrastrukturze własnej (Data Center) Asseco Business Solutions S.A. Platforma WAPRO B2B oferowana jest w (rozliczanym miesięcznie) modelu abonamentowym.

 

Jak zainstalować i uruchomić WAPRO B2B?

Wejdź na zakładkę Zakładanie sklepu, a znajdziesz tam szczegółową instrukcję (5 kroków) instalacji i konfiguracji sklepu na platformie WAPRO B2B.

 

Czy można przetestować sklep przed jego uruchomieniem komercyjnym?

Tak. Zgodnie z regulaminem platformy WAPRO B2B po dokonaniu rejestracji i przyjęciu przez usługodawcę zamówienia na świadczenie usługi klient uprawniony jest do korzystania z usługi w trybie testowym. Oznacza to że uzyskuje on dostęp do panelu administracyjnego, umożliwiającego wprowadzenie oferty handlowej, testową realizację zamówień, itp. W tym okresie sklep nie jest jednak dostępny dla klientów końcowych.

 

Czy mogę wykorzystać własną domenę do uruchomienia sklepu?

Tak. Każdy z użytkowników systemu WAPRO B2B może albo skorzystać z oferowanej przez nas subdomeny domeny abstore.pl albo założyć sklep na własnej domenie.

 

Czy mogę założyć pocztę e-mail w domenie sklepu?

Tak. Adresy e-mail są tworzone podczas tworzenia konta w systemie WAPRO B2B.

 

Jak mogę wybrać wygląd sklepu?

System WAPRO B2B pozwala w prosty sposób dostosować wygląd sklepu. W zależności, jaki efekt chcemy osiągnąć i jak wiele czasu poświęcić system dostarcza odpowiednich narzędzi. Najprostszym sposobem na zmianę wyglądu sklepu jest wybranie jednego z gotowych schematów wyglądu. Są one dostępne w panelu administracyjnym. Oczywiście istnieje także możliwość utworzenia własnego schematu.

 

Czy mogę oprzeć wygląd sklepu o własną grafikę zamiast korzystać z szablonów?

Tak, jest to możliwe poprzez użycie funkcji dedykowanego modułu CSS.

 

Jak zintegrować WAPRO B2B z systemem magazynowo-sprzedażowym WAPRO Mag?

WAPRO B2B jest natywnie zintegrowany z programem WAPRO Mag.

 

Jak rozpocząć pracę z systemem CMS do zarządzania treścią?

Funkcja dostępna jest w panelu administracyjnym, CMS, edycja treści. WAPRO B2B umożliwia zarządzanie treścią zarówno na stronach systemowych oraz tworzenie stron własnych w ramach serwisu.

 

Jak można zintegrować sklep z systemem płatności?

W panelu płatności mamy możliwość zdefiniowania metod płatności. Dostępne są dwie grupy płatności: płatności internetowe obsługiwane przez WAPRO B2B i zwykłe. Płatności internetowe realizowane są przez następujących operatorów: DotPay, PayU, Przelewy24, transferuj.pl. W przypadku płatności internetowych wymagana jest ich konfiguracja i posiadania konta u dostawcy usługi. Płatności zwykłe to: płatność przelewem, płatność przy odbiorze, płatność za pobraniem.

 

Czy transakcje klientów dokonywane w moim sklepie są bezpieczne?

Każdy sklep internetowy założony na platformie WAPRO B2B otrzymuje bezpłatną subdomenę w domenie *.abstore.pl. W przypadku korzystania z ww. domeny, platforma WAPRO B2B zapewnia bezpieczne, szyfrowane połączenie protokołem HTTPS, i w tym celu udostępnia bezpłatnie certyfikat SSL. Klienci, którzy chcą prowadzić sklep pod własną domeną, a jednocześnie godzą się, by na czas realizacji operacji zabezpieczonych (logowanie, proces zakupowy) sklep działał na domenie *.abstore.pl, mogą nadal korzystać z opcji bezpłatnego certyfikatu SSL. Dla najbardziej wymagających klientów, którzy chcą by ich sklep cały czas funkcjonował na ich własnej domenie (również w trakcie operacji zabezpieczonych) oferujemy możliwość instalacji dostarczonego przez nich certyfikatu na platformie WAPRO B2B .

 

Jak można zintegrować sklep z serwisami opinii i porównywarkami?

WAPRO B2B jest gotowy na integrację z wiodącymi serwisami opinii oraz porównywarkami. Konfiguracja ww. Procesu możliwa jest poprzez funkcjonalności modułu administracyjnego.

 

Jak można generować raporty ze sklepu internetowego w systemie sprzedażowo-magazynowym?

Jako że platforma WAPRO B2B jest w natywny sposób zintegrowana w systemie WAPRO Mag, całość analityki sprzedażowej, realizowanej poprzez sklep internetowy dostępna jest w ramach standardowych zestawień i raportów WAPRO Mag’a. Dodatkowy poziom raportowania, uwzględniający aktywność odwiedzin klientów, efektywność zakupową (konwersję), profil wejść itp. dostępny jest z poziomu związanego ze sklepem konta w Google Analytics. Konfigurację ww. konta oferujemy jako jedną z usług dodatkowych (kategoria SEO).

 

Jak mogę zorganizować akcje promocyjne dla klientów?

Platforma WAPRO B2B oferuje możliwość tworzenia ofert promocyjnych. Odpowiada za to moduł akcji promocyjnych udostępniający cały pakiet funkcji parametryzacyjnych. Dzięki temu możliwe jest (w bardzo szerokim zakresie) zarządzanie sprzedażą promocyjną i stwarzanie wybranym klientom konkretnych okazji zakupowych. Szczególnie warta podkreślenia jest funkcja segmentacyjna modułu, czyli możliwość bardzo precyzyjnego adresowania poszczególnych ofert do dokładnie określonych grup klientów (w danym czasie).

 

Jak można stworzyć wersję sklepu w obcym języku?

Sklep internetowy WAPRO B2B jest w pełni przystosowany do obsługi dowolnej ilości języków. Oznacza to, że praktycznie każdy (np. napisów umieszczonych na logo sklepu, nazw języków na liście wyboru języka) pojawiający się na stronie sklepu wyraz można przetłumaczyć na inny język lub zmienić jego brzmienie. W panelu administracyjnym można w prosty sposób zarządzać tłumaczeniami.

 

Jak mogę promować sklep w internecie?

WAPRO B2B jest gotowy na SEO. Ponadto oferujemy Państwu współpracę z autoryzowanymi przez nas agencjami oferującymi bieżące wsparcie w zakresie działań SEO i SEM. Informacji w ww. Zakresie udzielają nasi certyfikowani partnerzy.

Zamów online lub dowiedz się więcej Masz pytania? Nasi konsultanci chętnie pomogą!
22 702 89 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

 

Oferujemy 7 linii produktowych
dostosowanych do Twoich potrzeb

Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje