Biuro Rachunkowe Online

Automatyzacja współpracy z klientami
Usługi elektroniczne usprawniające współpracę pomiędzy biurami rachunkowymi i ich klientami
 • Portal Klienta biura rachunkowego – usługa internetowa dla klientów biur rachunkowych umożliwiająca przeglądanie przetworzonych danych jako raportów, zestawień i deklaracji podatkowych
 • Automatyczny eksport danych do biura rachunkowego – wysyłanie dokumentów z programu WAPRO Mag do programu finansowo – księgowego: WAPRO Kaper lub WAPRO Fakir

ZOBACZ PREZENTACJĘ

  Pakiet Biuro Rachunkowe Online automatyzuje współpracę biur rachunkowych z klientami

  Portal Klienta biura rachunkowego zapewnia automatyczne udostępnianie klientom biura rachunkowego bezpośrednio z programu finansowo-księgowego aktualnych informacji o bieżącym stanie firmy, podstawowych wskaźnikach finansowych, nierozliczonych rozrachunkach, zobowiązaniach podatkowych i ZUS, oraz umożliwia pobranie naliczonych deklaracji podatkowych. Portal klienta może być udostępniony niezależnie od oprogramowania posiadanego przez klienta biura.

  Automatyczny eksport danych do biura rachunkowego dostępny z aktualnych wersji programów WAPRO Mag lub WAPRO Fakturka umożliwia bezobsługowy, automatyczny eksport dokumentów bezpośrednio do programu finansowo – księgowego w biurze rachunkowym. Dokumenty eksportowane są na żądanie lub zgodnie z ustalonym z klientem harmonogramem.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Korzyści z wykorzystania usług pakietu Biuro Rachunkowe Online

  Szerszy pakiet usług w ofercie

  Dzięki nowej usłudze możesz poszerzyć pakiet swoich usług o automatyczne księgowanie i dostęp online do informacji.

  Wieksze zadowolenie klientów

  Klienci są obsługiwani szybciej i skuteczniej, co przekłada się na ich większą satysfakcję.

  Wyższa efektywność pracy

  Pracownicy biura nie wprowadzają dokumentów ręcznie, co zwiększa ich efektywność oraz eliminuje ryzyko błędu.

  Księgowanie bez opóźnień

  Dane dostarczane są zgodnie z założonym harmonogramem, dzięki czemu nie ma opóźnień w księgowaniu dokumentów Klienta.

  Lepszy serwis dla klienta

  W Portalu Klienta można online oglądać efekty pracy biura i uzyskać informacje np. o wysokosci podatku bez konieczności odrywania pracowników biura od pracy.

  Niższe koszty działalności

  Dzięki automatyzacji prac czas potrzebny na obsługę klientów zmniejsza się, więc pracownikom mogą być przydzielone nowe zadania.

  Możliwości wykorzystania usługi różnią się w zależności
  od oprogramowania używanego w biurze rachunkowym i u Klienta biura

  Współpraca z innymi programami

  Źródło danych do automatycznego eksportu

  Aplikacje odbierające dane
  i stanowiące źródło danych dla Portalu Klienta

  Biuro Rachunkowe Online - Przykładowe ekrany

  WF-FaKir Finanse i księgowość

  Filmy instruktażowe usługi Biuro Rachunkowe Online

  Szukaj wśród filmów

  Moduł Zarzadzania Biurem Moduł Zarzadzania Biurem

  Biuro Online Konektor Biuro Online Konektor - instalacja

  • 1

  Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta

  Usługa "Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta" różni się funkcjonalnością w zależności od tego z jakiego programu dane są prezentowane w portalu. Poniżej omówimy obie wersje portalu.

  Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta w wersji dla programu WAPRO Fakie jest aplikacją przeznaczoną dla klientów biur rachunkowych, która pozwala przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej na podgląd odpowiednio przetworzonych, aktualnie zaksięgowanych danych firmy w programie finansowo-księgowym. W portalu klienta dostępnych jest kilka predefiniowanych raportów i zestawień prezentujących najistotniejsze dane, podstawowe wskaźniki i informacje oraz kopie niektórych naliczonych deklaracji podatkowych.

  Ze względu na różne wymagania użytkowników oraz różne rodzaje prowadzonych przez nich działalności, portal został zaprojektowany w możliwie najbardziej elastyczny sposób. Biuro Rachunkowe ma możliwość włączenia każdemu z użytkowników odpowiedniego dla niego zestawu raportów oraz wyłączenia niepotrzebnych. Jedynym raportem, który nie może zostać wyłączony jest ekran startowy, zawierający podstawowe informacje finansowe oraz wykres przychodów, kosztów i bieżącego zysku/straty obliczonych z aktualnie zaksięgowanych dokumentów.

  Raporty można podzielić na dwie grupy pod względem sposobu prezentacji danych. Cześć z nich czerpie dane bezpośrednio z programu i cały czas wyświetla aktualne informacje natomiast w pozostałych dane aktualizowane są na żądanie operatora systemu WAPRO Fakir. Są to raporty oparte o moduł "Raportów użytkownika", z predefiniowanym domyślnym układem prezentowanych danych, który może zostać zmieniony i dostosowany do potrzeb użytkownika.

  Ekran startowy

  Ekran startowy wyświetla się zawsze jako pierwszy, po uruchomieniu portalu. Znajdują się na nim podstawowe informacje finansowe.

  Na pierwszym ekranie użytkownikom wyświetlane są sekcje:

  • "Zobowiązania podatkowe", w której wyświetlana jest:
   • Informacja o ostatniej naliczonej deklaracji podatku VAT oraz podatku dochodowego wraz z naliczonymi kwotami do zapłaty, jeżeli takie są naliczone
   • informacja o zobowiązaniach firmy w stosunku do ZUS z tytułu:
    • Ubezpieczeń społecznych
    • Ubezpieczeń zdrowotnych
    • Funduszu pracy
   • Aktualny stan rozliczeń - informacja wyświetlana na podstawie zaksięgowanych na kontach księgowych danych o aktualnym stanie rozliczeń z US z tytułu naliczonych podatku VAT i zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
  • "Stan środków pieniężnych",w sekcji wyświetlany jest łączny stan środków w:
   • w kasach firmy
   • na rachunkach bankowych
  • "Przychody / Koszty". Sekcja wyświetla orientacyjny stan przychodów, kosztów i przybliżonego wyniku obliczonego na podstawie aktualnie zaksięgowanych dokumentów w podziale na poprzedni i bieżący okres rozrachunkowy
  • "Aktualny stan rozliczeń z kontrahentami" w podziale na
  • Zobowiązania
  • Należności

  Na opisywanym ekranie wyłącznie informacje na temat naliczonych deklaracji podatkowych pobierane są bezpośrednio z danych programu.
  Pozostałe pola muszą być zdefiniowane przez biuro poprzez wprowadzenie formuł pobierania danych z kont księgowych.

  Zestawienia finansowe

  Nierozliczone rozrachunki z kontrahentami w PLN

  Raport wykonywany jest na podstawie aktualnie zaksięgowanych danych.
  Wykazuje zobowiązania i należności kontrahentów. Zestawienie składa się z dwóch tabel.
  W górnej prezentowani są wszyscy kontrahenci z nierozliczonymi rozrachunkami. Podsumowane są w niej wszystkie nierozliczone transakcje z dodatkowym wyróżnieniem sumy transakcji przeterminowanych.

  Zestawienie składa się z następujących kolumn:

  • Kontrahent
  • Należności
  • Zobowiązania
  • Przeterminowane należności
  • Przeterminowane zobowiązania

  Natomiast dolna tabela prezentuje szczegółowo wszystkie nierozliczone transakcje, których suma widnieje w wskazanym wierszu górnej tabeli. Składa się ona z:

  • Symbol - identyfikator rozrachunku
  • Data dokumentu
  • Termin płatności
  • Dni przeterminowania - aktualna ilość dni przeterminowania płatności
  • Kwota - całkowita kwota rozrachunku
  • Pozostało - kwota rozrachunku pozostała do rozliczenia

  Nierozliczone rozrachunki z kontrahentami w walucie

  Zestawienie "Nierozliczone rozrachunki z kontrahentami w walucie" jest analogicznym zestawieniem do wyżej opisanego "nierozliczone rozrachunki z kontrahentami w PLN" z tą różnicą, że zestawienie w walucie pokazuje wszystkie nierozliczone rozrachunki z kontrahentami we wszystkich walutach, w których one występują, tzn. jeżeli jakiś kontrahent ma nierozliczone rozrachunki z dokumentów wystawionych w PLN, USD i EUR, w zestawieniu pojawi się trzy razy, oddzielnie dla każdej waluty. Nierozliczone rozrachunki grupowane są walutami.

  Przepływy wg terminów płatności

  Zestawienie "Przepływy wg terminów płatności" jest trzecim raportem w sekcji "Zestawienia finansowe", którego celem jest wsparcie w planowaniu wydatków. Składa się ono z dwóch części:

  • Tabeli nierozliczonych rozrachunków, zobowiązań i należności podzielonych zgodnie z ich terminami płatności na różne okresy:
   • Rozrachunki przeterminowane
   • Rozrachunki nieprzeterminowane, których płatność przypada:
    • do 7 dni od chwili obecnej
    • od 8 do 14 dni
    • od 15 do 21 dni
    • od 22 do 28 dni
    • powyżej 28 dni od chwili obecnej
  • Wykresu widocznego poniżej tabeli, na którym podsumowane są kwoty nierozliczonych rozrachunków w przedziałach, co w efekcie pozwala ustalić nadwyżkę lub niedobór planowanych w okresie wpływów w stosunku do wydatków

  Połączenie tej informacji ze stanem środków finansowych widocznym na ekranie startowym, może pomóc firmom w planowaniu swoich planów wydatków.

  Rentowność, wynik finansowy i inne wskaźniki

  Sekcja "Rentowność, wynik finansowy i inne wskaźniki" grupuje raporty, które wykonane są w oparciu o znany z programu WAPRO Fakir moduł "Raportów użytkownika", a co za tym idzie są to raporty, które mogą być w całości zmieniane przez biuro i dostosowane do potrzeb użytkownika, jego planu kont i metod księgowania.
  Podczas uruchomienia raportów po raz pierwszy są one już wypełnione domyślną strukturą i układem prezentowanych danych, jednak poza główną gałęzią raportu, wszystkie pozostałe mogą być zmieniane lub nawet całkowicie usunięte a cały raport można zbudować od podstaw. Zaproponowany w raportach układ prezentowanych danych należy traktować jako przykładowy. Ze względu na to, że praktycznie każda firma stosuje inny układ planu kont, definicje raportów nie zawierają formuł pobierania danych z kont. Przed udostępnieniem raportów klientom, formuły muszą być uzupełnione, w przeciwnym przypadku raporty nie wyświetlą żadnych danych.

  W sekcji znajdują się raporty:
  • Wynik finansowy miesięcznie
  • Wynik finansowy narastająco
  • Rentowność miesięcznie
  • Rentowność narastająco
  • Analiza kosztów miesięcznie
  • Analiza kosztów narastająco

  Dane prezentowane są miesięcznie, za okres całego roku.

  Poniżej prezentujemy widok przykładowego raportu rachunku wyników.

  Jak widać raporty składają się z części tabelarycznej oraz wykresu, który prezentuje dowolną, wskazaną w tabeli, serię danych.

  e-Dokumenty

  W sekcji e-Dokumenty znajdują się obecnie dwa raporty:

  • Deklaracja VAT-7
  • Deklaracja VAT UE

  Oba zestawienia są bardzo podobne. Składają się z wykazu wykonanych, zatwierdzonych w programie deklaracji VAT-7 i VAT UE. Dotyczy to zarówno deklaracji wykonanych tradycyjnie jak i elektronicznych. Zestawienia poza prezentacją wykonanych deklaracji umożliwiają dodatkowo pobieranie ich poprzez portal klienta w formie pliku pdf. Każdą naliczoną deklarację, aby była widoczna w opisywanym zestawieniu należy zatwierdzić w programie. Aby można było pobrać ją w formie pliku PDF w portalu klienta należy ją dodatkowo zapisać w e-Archiwum programu.

  W zestawieniu, na liście deklaracji wyświetlane są:

  • Typ wyświetlanej deklaracji
  • Data okresu deklaracji
  • Data naliczenia
  • UPO - pole informacyjne dla e-Deklaracji, informujące o tym, czy do deklaracji pobrane jest "Urzędowe Potwierdzenie Odbioru"

  Po prawej stronie wyświetlanej listy, dla zaznaczonej deklaracji, w polu "Informacje" wyświetlana jest pełna informacja o naliczonych w deklaracji kwotach. Poniżej zestawienia znajduje się sekcja załączników do deklaracji. Każdy z nich można pobrać poprzez portal klienta przyciskając przycisk "Pobierz", widoczny w prawym dolnym rogu ekranu.

  Portal klienta - wyświetlane dane z programu WAPRO Kaper

  Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta w wersji dla WAPRO Kaper jest aplikacją przeznaczoną dla klientów biur rachunkowych, która pozwala przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej na podgląd odpowiednio przetworzonych, aktualnie zaksięgowanych danych firmy w programie. W portalu klienta dostępnych jest kilka predefiniowanych raportów i zestawień prezentujących najistotniejsze dane, podstawowe wskaźniki i informacje, a także kopie niektórych naliczonych deklaracji podatkowych.
  Ze względu na specyfikę programu WAPRO Kaper żadnego z predefiowanych w portalu raportów i zestawień nie można zmieniać. Biuro rachunkowe ma możliwość jedynie włączenia każdemu użytkownikowi odpowiedniego dla niego zestawu raportów. W portalu wyświetlane są zawsze aktualne dane, pobrane bezpośrednio z bazy danych firmy.

  Ekran startowy

  Podobnie jak w portalu prezentującym dane z programu WAPRO Fakir, po uruchomieniu portalu wyświetlany jest ekran startowy. Graficznie wygląda on dokładnie tak samo, różni się jedynie zakresem prezentowanych danych. W ramach podstawowych informacji finansowych prezentowane są:

  • W sekcji "Zobowiązania podatkowe":
   • Ostatnia naliczona deklaracja podatku VAT wraz z naliczoną kwotą "Do zapłaty", jeżeli występuje. Pole aktualizuje się po naliczeniu, zatwierdzeniu i zablokowaniu do edycji nowej deklaracji za kolejny okres rozliczeniowy
   • Prognozowany do zapłaty podatek VAT. Pole wyliczane jest na bieżąco z rejestrowanych w programie kolejno dokumentów VAT w aktualnym okresie rozliczeniowym. Kwotę wykazywaną w tym polu należy traktować oczywiście jako wartość przybliżoną, która może ulec zmianie po weryfikacji i uzupełnieniu danych przed naliczeniem deklaracji za ten okres rozliczeniowy
  • W sekcji "Przychody/Koszty:
   • W bieżącym miesiącu
    • Przychody
    • Koszty
    • Zysk/Strata
   • W poprzednim miesiącu:
    • Przychody
    • Koszty
    • Zysk Strata
   W niniejszej sekcji prezentowane są podsumowane przychody i koszty z aktualnie zaksięgowanych dokumentów. Prezentowany wynik, szczególnie ten w części dotyczącej bieżącego miesiąca, należy traktować szacunkowo. Są to dane aktualnie księgowanego okresu i z pewnością ulegną one zmianie w trakcie zamykania okresu, jednak niezależnie od tego mają one istotną wartość poznawczą i kontrolną.

  Poza danymi liczbowymi na ekranie startowym znajduje się taki sam wykres jak zaprezentowano powyżej.

  e-Dokumenty

  W sekcji e-Dokumenty portalu klienta prezentujące dane programu WAPRO Kaper znajdują się obecnie dokładnie takie same dwa raporty jak omawiane wcześniej:

  • Deklaracja VAT-7
  • Deklaracja VAT UE

  Oba zestawienia są bardzo podobnie. Składają się z wykazu wykonanych, zatwierdzonych w programie deklaracji VAT-7 i VAT UE. Dotyczy to zarówno deklaracji wykonanych tradycyjnie jak i elektronicznych. Zestawienia poza prezentacją wykonanych deklaracji dodatkowo, podobnie jak omawialiśmy wyżej, umożliwia również pobieranie ich poprzez portal klienta w formie pliku PDF.
  Każdą naliczoną deklarację, aby była widoczna w opisywanym zestawieniu należy zatwierdzić w programie. Aby można było pobrać ją w formie pliku PDF w portalu klienta należy ją dodatkowo zapisać w e-Archiwum programu.

  W zestawieniu, na liście deklaracji wyświetlane są:

  • Typ wyświetlanej deklaracji
  • Data okresu deklaracji
  • Data naliczenia
  • UPO - pole informacyjne dla e-Deklaracji, informujące o tym, czy do deklaracji pobrane jest "Urzędowe Potwierdzenie Odbioru"

  Po prawej stronie wyświetlanej listy, dla zaznaczonej deklaracji, w polu "Informacje" wyświetlana jest pełna informacja o naliczonych w deklaracji kwotach. Poniżej zestawienia znajduje się sekcja załączników do deklaracji. Każdy z nich można pobrać poprzez portal klienta przyciskając przycisk "Pobierz" w prawym dolnym rogu ekranu.
  Graficznie zestawienia wyglądają dokładnie tak samo jak w opisywanym wyżej portalu dla programu WAPRO Fakier dla Windows.

  Księga roczna

  Zestawienie "Księga roczne" przeznaczona jest dla firm rozliczających się podatkową księgę przychodów i rozchodów. Raport składa się z dwóch części: tabelarycznej zawierającej podsumowane miesięcznie zapisy w księdze oraz w dolnej części raportu sekcji szczegółów, zawierającej pogrupowane w zakładkach szczegółowe zestawienia tabelaryczne i wykresy opisujące wybrany wiersz tabeli głównej.

  Tabela główna zawiera następujące informacje podsumowane miesięcznie:

  • Przychód - w podziale na
   • Wartość sprzedanych towarów i usług
   • Pozostałe przychody
   • Razem przychód
  • Zakup towarów i materiałów wg cen zakupu
  • Koszty uboczne zakupu
  • Wydatki (koszty) - w podziale na:
   • Wynagrodzenia w gotówce i naturze
   • Pozostałe wydatki
   • Razem wydatki

  Natomiast dodatkowo w dolnej części szczegółów, w każdym miesiącu można szczegółowo zapoznać się z:

  • Zakładka "Sprzedaż" - wykaz dokumentów sprzedaży
  • Zakładka "Pozostałe przychody" - wykaz dokumentów
  • Zakładka "Zakup towarów" - wykaz dokumentów
  • Zakładka "Koszty uboczne zakupu" - wykaz dokumentów
  • Zakładka "Wynagrodzenia" - wykaz dokumentów
  • Zakładka "Księga roczna - wykres" - wykres posumowanych rocznie ww. kolumn księgi
  • Zakładka "Przychody/Wydatki - wykres" - wykres podsumowanych miesięcznie przychodów i wydatków razem

  W wykazach dokumentów, tabele składają się z:

  • Numeru zapisu
  • Daty zapisu
  • Numeru dokumentu
  • Kontrahent
   • Nazwa
   • Adres
  • Opis zdarzenia
  • Wartość
  • Uwagi

  Roczne podsumowanie ewidencji ryczałtowej

  Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta w wersji dla programu WAPRO Fakir jest aplikacją przeznaczoną dla klientów biur rachunkowych, która pozwala przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej na podgląd odpowiednio przetworzonych, aktualnie zaksięgowanych danych firmy w programie finansowo-księgowym. W portalu klienta dostępnych jest kilka predefiniowanych raportów i zestawień prezentujących najistotniejsze dane, podstawowe wskaźniki i informacje oraz kopie niektórych naliczonych deklaracji podatkowych.
  Zestawienie "Roczne podsumowanie ewidencji ryczałtowej" przeznaczone jest dla firm rozliczających się metodą ryczałtu ewidencjonowanego. Raport w części tabelarycznej prezentuje podsumowaną miesięcznie sprzedaż w podziale na stawki podatkowe wraz z naliczonymi kwotami podatku. Natomiast w dolnej części znajdują się wykresy sprzedaży w podziale na stawki opodatkowania w dwóch zakładkach:

  • Ewidencja ryczałtowa w miesiącach
  • Ewidencja ryczałtowa roczna

  Tabela składa się z następujących kolumn:

  • Nazwa
  • Kwota przychodu opodatkowana wg stawki:
   • 20%
   • 17%
   • 8,5%
   • 5,5%
   • 3%
  • Ogółem przychody
  • Kwota podatku:
   • w miesiącu
   • opodatkowana wg. stawki 10%
   • łącznie

  Zobacz jak pobrać i zainstalować program Moduł Zarządzania Biurem  Aby wymieniać automatycznie dokumenty z klientem należy wykonać kilka kroków, które opisano poniżej. W celu uzyskanie szczegółowych informacji pobierz poniższą instrukcję lub obejrzyj film.

  Pobierz szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji Modułu Zarządzania Biurem
  Film instruktażowy

  Rejestracja Biura Rachunkowego w Programie Partnerskim dla Biur Rachunkowych


  Jeżeli Biuro Rachunkowe nie przystąpiło jeszcze do Programu Partnerskiego dla Biur Rachunkowych należy zarejestrować się w programie na stronie programu oraz dostarczyć podpisane mowy do Asseco WAPRO. Jeśli Biuro przystąpiło do programu a chce dołączyć do usługi Biuro Rachunkowe Online należy zawrzeć aneks do umowy. Rejestracja biura w programie oraz możliwość zgłoszenia biura do usługi dostępna jest na stronie portalu http://www.wapro.pl/wapro/biura-rachunkowe


  Instalacja aplikacji Moduł Zarządzania Biurem


  Po zakończeniu rejestracji należy zainstalować aplikację Moduł Zarządzania Biurem, która pozwala pobierać dane przesłane przez klienta i zaimportować je do programu finansowo księgowego. Aby zainstalować Moduł Zarządzania Biurem pobierz pakiet instalacyjny

  Instalacja serwisu komunikacyjnego iBiuro Konektor


  iBiuro Konektor jest aplikacją pozwalającą na udostępnianie zaksięgowanych danych klienta biura rachunkowego za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej o nazwie Biuro Rachunkowe Online Portal Klienta.

  Aby zainstalować serwis komunikacyjny pobierz pakiet instalacyjny

  Rejestracja klienta biura w ramach usługi


  Aby wymiana dokumentów z klientem była możliwa należy zgłosić klienta biura poprzez formularz rejestracyjny w portalu dla biur rachunkowych w zakładce Lokalizacje > Klienci.

  Konfiguracja uprawnień w konsoli administracyjnej Portalu Klienta


  Aby użytkownik mógł się zalogować do Portalu Klienta należy utworzyć dla niego login i nadać mu odpowiednie uprawnienia do bazy danych i do wybranych raportów dostępnych w ramach portalu.

  Zobacz jak pobrać i zainstalować program Biuro Online Konektor  Aby wymieniać automatycznie dokumenty z biurem rachunkowym należy wykonać kilka kroków, które opisano poniżej.W celu uzyskanie szczegółowych informacji pobierz poniższą instrukcję lub obejrzyj film.

  Pobierz szczegółową instrukcję instalacji i konfiguracji Biuro Online Konektor

  Film instruktażowy:

  Rejestracja klienta przez Biuro Rachunkowe


  Jeżeli Biuro Rachunkowe przystąpiło do Programu Partnerskiego dla Biur Rachunkowych może zgłosić klienta do usługi Biuro Rachunkowe Online dzięki czemu umożliwi automatyczną, elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy biurem a klientem


  Instalacja aplikacji Biuro Online Konektor


  Po prawidłowej rejestracji klienta przez biuro rachunkowe, możliwe będzie przeprowadzenie instalacji konektora do wymiany danych o nazwie Biuro Online Konektor.

  Aby zainstalować serwis komunikacyjny, pobierz pakiet instalacyjny

  Konfiguracja harmonogramu


  Po instalacji konektora użytkownik powinien pobrać automatycznie konfigurację oraz zdefiniować harmonogram wymiany danych ze wskazaniem rodzajów dokumentów podlegających transferowi do biura. Aby wysłać dokumenty zgodnie z harmonogramem należy je oznaczyć do zaksięgowania w programie magazynowym.

  Dostęp do Portalu Klienta


  Biuro Rachunkowe powinno dostarczyć użytkownikowi unikalny link do portalu klienta wraz z loginem i hasłem, które zostanie wykorzystane do logowania. Po zalogowaniu w portalu, użytkownik może analizować dane jakie wprowadziło biuro na podstawie przesłanych dokumentów.


  Zamów online lub dowiedz się więcej Masz pytania? Nasi konsultanci chętnie pomogą!
  22 702 89 02 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

   

  Oferujemy 7 linii produktowych
  dostosowanych do Twoich potrzeb

  Pobierz demo Kup Pobierz aktualizacje